Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1487. Uredba o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, stran 3284.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001 in zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 27. avgusta 2019, o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 5168 o odobritvi »operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020). OP ESPR 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) Ta uredba za ukrep iz prejšnjega odstavka določa pristojne organe, predmet podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne priložnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1);
2. Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 215/2014/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 480/2014/EU);
5. Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L 130 z dne 24. 4. 2020);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1014/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1232/2014/EU);
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU);
10. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1243/2014/EU);
11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2015/EU);
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/531 z dne 24. novembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil (UL L št. 86 z dne 31. 3. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/531/EU);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 1) in
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 20).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. upravičenec je subjekt, ki so mu odobrena sredstva po tej uredbi;
2. prednostne naloge so prednostne naloge EU iz 6. člena Uredbe 508/2014/EU;
3. ukrep je sklop operacij iz točke (13) drugega odstavka 3. člena Uredbe 508/2014/EU;
4. operacija je projekt, pogodba, ukrep ali skupina projektov, ki ga izbere organ upravljanja v okviru posameznega ukrepa v skladu s točko(9) 2. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. mali priobalni ribolov je ribolov z ribiškimi plovili, katerih skupna dolžina ne presega dvanajst metrov in ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja; ribolovna orodja določa Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 z dne 30. 12. 2006, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1154 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 in Uredbe (EU) 2017/2107 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 1);
6. vloga za povračilo sredstev je zahtevek, ki ga predloži upravičenec za povračilo sredstev za izvedbo dela operacije ali celotne operacije, sofinancirane iz ukrepa OP ESPR 2014–2020;
7. mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36);
8. priznana vrednost operacije je tista vrednost, od katere se izračuna delež javnih sredstev;
9. koledarsko leto je obdobje od 1. januarja do 31. decembra;
10. končana operacija pomeni operacijo, ki je bila fizično zaključena ali popolnoma izvedena, za katero so upravičenci izvršili vsa zadevna izplačila, njim pa je bil izplačan ustrezen javni prispevek;
11. primerljive ponudbe so tiste ponudbe, za katere je upravičenec ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbrana;
12. študija izvedljivosti je dokument, iz katerega je razvidno, ali je neka operacija izvedljiva glede na tržne in finančne razmere, in vlagatelju pomaga pri odločitvi za naložbo. Študija izvedljivosti je sestavljena iz analize trga, tehnološko-tehnične analize, analize lokacije, organizacijske analize ter analize gospodarskih in finančnih kazalnikov;
13. dovoljenje za gospodarski ribolov je uradni dokument, ki imetniku podeljuje pravico do uporabe določenih ribolovnih zmogljivosti za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo;
14. višja sila ali izjemne okoliščine za namen te uredbe pomenijo predvsem hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene gospodarsko dejavnost upravičenca (na primer potop plovila).
3. člen 
(pristojni organi in odbor) 
(1) Organ upravljanja OP ESPR 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OU) iz prvega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). OU opravlja naloge iz 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in 97. člena Uredbe 508/2014/EU.
(2) Posredniški organ OU je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP). Posredniški organ opravlja naloge v zvezi z izborom operacij, preverjanjem zahtevkov za povračilo sredstev s strani upravičenca, beleženjem podatkov o operacijah in spremljanjem njihovega izvajanja ter izvajanjem izplačil upravičencem. Posredniškemu organu so naloge prenesene v skladu s šestim odstavkom 123. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(3) Organ za potrjevanje iz drugega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je ARSKTRP. Organ za potrjevanje opravlja naloge iz 126. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(4) Revizijski organ iz četrtega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Revizijski organ opravlja naloge iz 127. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(5) Odbor za spremljanje iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020. Odbor za spremljanje opravlja naloge iz 49. člena Uredbe 1303/2013/EU in 113. člena Uredbe 508/2014/EU.
4. člen 
(ukrep) 
V skladu z 32. členom Uredbe 508/2014/EU se sredstva iz te uredbe namenijo za ukrep zdravje in varnost prve prednostne naloge EU iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 508/2014/EU (v nadaljnjem besedilu: ukrep zdravje in varnost).
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za celotno programsko obdobje 2014–2020 je za izvajanje ukrepa zdravje in varnost namenjenih skupaj 160.000 eurov javnih sredstev, pri čemer je 120.000 eurov evropskih sredstev, 40.000 eurov pa sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Sredstva iz te uredbe se odobrijo v obliki nepovratnih sredstev.
(3) Sredstva za sofinanciranje ukrepa zdravje in varnost se določijo v javnih razpisih, in sicer do višine, opredeljene za prednostno nalogo EU iz 4. člena te uredbe.
(4) Najvišja stopnja intenzivnosti javne podpore je v skladu s prvim odstavkom 95. člena Uredbe 508/2014/EU 50 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, ki jo zagotovita EU in Republika Slovenija, preostalih 50 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo zagotovi upravičenec.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka 95. člena Uredbe 508/2014/EU in v skladu z Izvedbeno uredbo 772/2014/EU se uporabijo dodatne odstotne točke intenzivnosti javne pomoči za posebne vrste operacij v zvezi z malim priobalnim ribolovom, kot so določene v Prilogi I Uredbe 508/2014/EU, in se stopnja javne podpore lahko poveča za 30 % ter tako lahko znaša 80 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, preostalih 20 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo pa zagotovi upravičenec.
(6) Najnižji znesek podpore je 1.000 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 50.000 eurov na posamezno vlogo.
(7) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ 50.000 eurov podpore.
(8) Do podpore iz te uredbe so upravičene operacije, katerih vloge so popolne in vsebinsko ustrezne ter so v skladu z določbami 6. do 11. člena te uredbe.
(9) Upravičencu se podpora izplača na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu z 22. členom te uredbe. Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ štiri zahtevke za povračilo sredstev.
(10) Sredstva, namenjena za izvajanje tega ukrepa, se zagotovijo iz sredstev EU v višini 75 % in iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 %.
II. UKREP 
6. člen 
(predmet podpore) 
Predmet podpore iz te uredbe je izvajanje operacij za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila oziroma opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega prava.
7. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do podpore so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.
8. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški operacij so v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 2015/531 z dne 24. novembra o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, ES št. 861/2006, (ES) 1198/2006 in (ES) 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ter 6. členom te uredbe naslednji:
a) za izboljšanje varnostnih pogojev za ribiče na ribiških plovilih sta upravičena nakup in namestitev naslednjih predmetov:
1. rešilni splavi in hidrostatične sprožilne enote za rešilne splave,
2. osebni označevalci, kot so radijske naprave za samodejni klic v sili (Emergency Position Indicating Radio Beacon – EPIRB), ki jih je mogoče vgraditi v rešilne jopiče in delovna oblačila ribičev,
3. osebni plavajoči pripomočki (Personal Flotation Devices – PFD), zlasti potapljaške obleke ali obleke za preživetje, rešilni pasovi in jopiči,
4. signalne bakle in rakete,
5. naprave za metanje vrvi,
6. sistemi za reševanje ljudi iz vode (Man-Overboard – MOB),
7. gasilska oprema, kot so gasilni aparati, ognjevarne odeje, detektorji ognja in dima, dihalni aparati,
8. protipožarna vrata,
9. zaporni ventili rezervoarja za gorivo,
10. detektorji plina in alarmni sistemi za javljanje prisotnosti plina,
11. drenažne črpalke in alarmi,
12. oprema za radijsko in satelitsko komunikacijo,
13. vodotesne lopute in vrata,
14. varovala na napravah, kot so vitli ali koluti za mrežo,
15. mostovi in dostopne lestve,
16. razsvetljava za iskanje, na krovu ali zasilna razsvetljava,
17. varnostni sprostitveni mehanizmi za primere, ko ribolovno orodje naleti na podvodno oviro,
18. varnostne kamere in zasloni,
19. oprema in elementi, potrebni za izboljšanje varnosti na krovu;
b) za izboljšanje zdravstvenih pogojev za ribiče na ribiških plovilih so upravičene naslednje operacije:
1. nakup in namestitev opreme za prvo pomoč,
2. nakup zdravil in pripomočkov za nujno zdravljenje na ribiških plovilih,
3. zagotavljanje medicine na daljavo, vključno z elektronsko tehnologijo, opremo in medicinskim slikovnim materialom za posvetovanje na daljavo s plovil,
4. zagotavljanje navodil in priročnikov za izboljšanje zdravja na ribiških plovilih;
c) za izboljšanje higienskih pogojev za ribiče na ribiških plovilih sta upravičena nakup in namestitev naslednjih predmetov:
1. sanitarna oprema, kot so stranišča in umivalniki,
2. kuhinjska oprema in oprema za shranjevanje zalog hrane,
3. naprave za prečiščevanje pitne vode,
4. čistilna oprema za vzdrževanje ustreznih sanitarnih pogojev na ribiških plovilih,
5. navodila in priročniki za izboljšanje higiene na ribiških plovilih, vključno s programskimi orodji;
č) za izboljšanje delovnih pogojev za ribiče na ribiških plovilih sta upravičena nakup in namestitev naslednjih predmetov:
1. ograje na krovu,
2. zatočišča na krovu in posodobitev kabin za zagotovitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami,
3. predmeti za izboljšanje varnosti v kabinah in zagotovitev skupnih prostorov za posadko,
4. oprema za zmanjšanje ročnega dvigovanja težkih bremen, razen naprav, ki so neposredno povezane z ribolovnimi operacijami, kot so vitli,
5. protizdrsna barva in protizdrsne gumijaste podloge,
6. izolacijska oprema za zaščito pred hrupom, vročino ali mrazom ter oprema za izboljšanje prezračevanja,
7. delovna oblačila in varnostna oprema, kot so nepremočljivi varovalni čevlji, zaščita za oči in dihala, zaščitne rokavice, čelade in zaščitna oprema proti padcem,
8. znaki za opozarjanje v izrednih razmerah, varnostni opozorilni znaki,
9. analize in ocene tveganja za prepoznavanje tveganj za ribiče v pristanišču ali med plovbo, da se sprejmejo ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje tveganj,
10. navodila in priročniki za izboljšanje delovnih pogojev na ribiških plovilih.
(2) Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka so upravičeni tudi splošni stroški, neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in sicer plačila projektantom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobitve tehnične dokumentacije, plačila za svetovanje v zvezi z okoljsko trajnostjo, stroški za študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti ter stroški informiranja in obveščanja javnosti. Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 % upravičenih stroškov naložbe.
(3) Do podpore iz OP ESPR 2014–2020 so upravičeni samo stroški, potrebni za namestitev predmetov in neposredno povezani z namestitvijo.
(4) Kadar operacija vključuje naložbo v ribiško plovilo, se podpora v skladu z 32. členom Uredbe 508/2014/EU za posamezno plovilo dodeli le enkrat v programskem obdobju za isto naložbo. Kadar operacija vključuje naložbo v individualno opremo, se v skladu z 32. členom Uredbe 508/2014/EU podpora posameznemu upravičencu dodeli le enkrat v programskem obdobju za isto opremo.
(5) Upravičeni stroški se lahko podrobneje določijo v javnem razpisu.
9. člen 
(neupravičene operacije in stroški) 
(1) Neupravičene operacije so določene v 11. členu Uredbe 508/2014/EU.
(2) Neupravičeni stroški operacij so:
a) DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV;
b) prispevek v naravi;
c) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
č) obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
d) upravni stroški in takse;
e) vavčersko svetovanje;
f) stroški javne uprave;
g) nakup rabljene opreme;
h) operativni stroški, vključno s stroški tekočega poslovanja (na primer stroški vzdrževanja in najema);
i) stroški promocije;
j) stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta;
k) stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;
l) stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja EU ali nacionalnih instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
m) stroški za plačilo storitev inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 10 % priznane vrednosti naložbe;
n) stroški lizinga in zakupa objektov, naprav in opreme;
o) stroški pridobitve patentnih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic ter blagovnih in storitvenih znamk, nakupa »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
p) drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja.
(3) Poleg neupravičenih stroškov in operacij iz prejšnjega in prvega odstavka tega člena se podpora ne dodeli tudi za:
a) nakup motorjev;
b) naložbe v plovila, ki so registrirana zunaj Republike Slovenije;
c) naložbe v plovila, ki niso vpisana v evidenco ribiških plovil;
č) nakup ribiških plovil;
d) stroške nakupa nadomestnih delov in servisiranja;
e) naložbe v povečanje ribolovnega napora;
f) potrošni material ter stroške nakupa primarnih surovin in materiala, razen če je drugače določeno v prejšnjem členu;
g) stroške načrtovanega ali preventivnega vzdrževanja kateregakoli dela opreme, s katerim se naprava ohranja v delovnem stanju;
h) stroške amortizacije;
i) stroške, ki niso potrebni za namestitev predmetov in niso neposredno povezani z namestitvijo iz prejšnjega člena;
j) vse stroške, povezane z nakupom standardne opreme in opreme, ki je na dan predložitve vloge za določeno plovilo obvezna v skladu s predpisi EU oziroma nacionalnimi predpisi.
(4) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel sredstva EU ali druga javna sredstva Republike Slovenije. Vlagatelj ob vložitvi vloge priloži podpisano izjavo, da za iste upravičene stroške še ni pridobil sredstev.
(5) Neupravičeni stroški se lahko podrobneje določijo v javnem razpisu.
10. člen 
(pogoji za pridobitev podpore ob vložitvi vloge) 
(1) Pogoji za pridobitev podpore so:
a) ribiško plovilo, na katerem se bo izvedla naložba, je registrirano za dejavnost morskega gospodarskega ribolova in imeti mora veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov ter veljavno plovno dovoljenje in biti vpisano v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKGP;
b) vlagatelj je lastnik ali uporabnik ribiškega plovila, na katerem se bo izvajala naložba. Če je vlagatelj uporabnik ribiškega plovila, predloži overjeno soglasje lastnika, da se naložba na plovilu lahko izvede;
c) oddanih ima vsaj 46 ladijskih dnevnikov v zadnjih treh koledarskih letih pred oddajo vloge za plovilo, s katerim se vlagatelj prijavlja, kar izkazuje aktivnost plovila;
č) vlagatelj se z izjavo obveže, da bo ostal lastnik ali uporabnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev ter bo z njim izvajal gospodarski ribolov na morju. Vlagatelj, ki je uporabnik aktivnega ribiškega plovila, pa ni lastnik, priloži tudi izjavo lastnika;
d) vlagatelj ne sme biti v konfliktu interesov z izvajalci oziroma ponudniki blaga in del, ki so predmet podpore, kar izkaže z izjavo;
e) za predvideno naložbo vlagatelj predloži preprost načrt obnove plovila, s katerim se prijavlja, v katerem navede popis del in opreme ter stroškovno opredelitev cen (predračuni treh ponudb). Naložba mora biti zaključena celota. Vlagatelj predloži tudi skico plovila z vrisano lokacijo naložbe;
f) vlagatelj v vlogi kot izhodiščno stanje prikaže naslednje kazalnike:
– skupno število poškodb in nesreč za zadnje polno koledarsko leto pred oddajo vloge; ciljno vrednost poškodb in nesreč ter okvirni rezultat poškodb in nesreč,
– število ribičev, vključenih v operacijo za zadnje polno koledarsko leto pred oddajo vloge; ciljno vrednost ribičev, vključenih v operacijo, in okvirni rezultat ribičev, vključenih v operacijo;
g) vlagatelj se z izjavo obveže, da ni:
– storil hude kršitve iz 42. člena Uredbe 1005/2008/ES ali prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES;
– bil udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov EU iz tretjega odstavka 40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz 33. člena Uredbe 1005/2008/ES;
– storil hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki je kot taka opredeljena v predpisih Evropskega parlamenta in Sveta;
– storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
(2) Podrobnejši pogoji za pridobitev podpore se določijo v javnem razpisu.
11. člen 
(priloge k vlogi na javni razpis) 
Priloge k vlogi na javni razpis se podrobneje določijo v javnem razpisu.
12. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Merila za ocenjevanje vlog so:
– varnostni vidik,
– ekonomski vidik in
– mali priobalni ribolov.
(2) Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog se določijo v javnem razpisu.
13. člen 
(pogoji ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev) 
(1) Operacija mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za povračilo sredstev. Operacija mora biti končana v času, določenem v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevku se priložijo dokazila o izvedenih dejavnostih.
(2) Za zaključek operacije se štejejo:
– namestitev opreme v/na plovilo in
– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo z začetkom izvajanja gospodarskega ribolova z novo opremo.
(3) Podrobnejši pogoji ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev se določijo v javnem razpisu.
14. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec mora od datuma končnega izplačila izpolnjevati naslednje obveznosti:
– vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po javnem razpisu, mora hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
– kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
– omogočiti mora dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, ki ga je pooblastil MKGP, ter drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije;
– obveščati mora javnost o pridobitvi podpore iz OP ESPR 2014–2020 pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020, objavljenimi na spletni strani http://www.ribiski-sklad.si/Oznacevanje_aktivnosti_1/.
(2) V skladu z 10. členom Uredbe 508/2014/EU v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme:
– storiti hude kršitve iz 42. člena Uredbe 1005/2008/ES ali prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES;
– biti udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov EU iz tretjega odstavka 40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz 33. člena Uredbe 1005/2008/ES;
– storiti hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki je opredeljena v predpisih Evropskega parlamenta in Sveta;
– storiti goljufije v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
(3) Upravičenec mora o kazalnikih iz točke f) 10. člena te uredbe poročati ARSKTRP enkrat, in sicer za obdobje od začetka izvajanja operacije do vključno konca naslednjega koledarskega leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo pošlje do 31. marca drugega koledarskega leta po zadnjem izplačilu na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.
(4) Za operacije, katerih predmet so naložbe iz te uredbe, se mora podprta operacija uporabljati v skladu s predmetom podpore ukrepa, za katero so bila sredstva po tej uredbi dodeljena, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega izplačila.
(5) Za operacije, katerih predmet so naložbe iz te uredbe, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma končnega izplačila upravičencu.
(6) Upravičenec mora voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo od začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma končnega izplačila sredstev.
(7) Upravičenec je obvezan, da bo z ribiškim plovilom, na katerega se vloga nanaša, aktiven vsaj še pet let po izplačilu sredstev. Aktivnost se meri z oddanimi ladijskimi dnevniki. V obdobju petih let po izplačilu sredstev bo moralo biti za plovilo, za katerega so bila namenjena sredstva, oddanih vsaj 75 ladijskih dnevnikov.
(8) Ribiško plovilo, ki je predmet podpore, ne sme biti premeščeno zunaj Evropske unije pet let po zadnjem izplačilu.
(9) Opreme, ki je bila predmet naložbe, upravičenec ne sme prodati, uporabljati za namen, ki ni predmet podpore, dati v najem ali v uporabo drugim pravnim in fizičnim osebam pet let po zadnjem izplačilu.
(10) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo je prikazal v vlogi.
(11) Podrobnejše obveznosti upravičenca od datuma končnega izplačila upravičencu se določijo v javnem razpisu.
III. VLOGA IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
15. člen 
(javni razpis) 
(1) Sredstva se razpišejo z delno odprtim javnim razpisom v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) MKGP objavi javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije in v njem določi tudi datum začetka elektronske oddaje vlog in datum, do katerega se oddajajo vloge na javni razpis.
(3) MKGP na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
(4) V javnem razpisu se podrobneje določijo višina razpisanih sredstev, upravičeni in neupravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev in podrobna merila ter točkovnik za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, postopki za vložitev vloge in zahtevka za povračilo sredstev, datum za zaključek operacije ter podrobnejše obveznosti upravičenca.
(5) Za priloge, ki jih je treba priložiti vlogi na posamezni javni razpis, se lahko v javnem razpisu določi obdobje veljavnosti, če to ni predpisano z drugimi predpisi.
(6) Sredstva za ukrep zdravje in varnost se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev v skladu s točko (a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(7) Vloge in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente (na primer predračun, račun), predložene v tujem jeziku, vlagatelj oziroma upravičenec zagotovi slovenski prevod na zahtevo ARSKTRP.
16. člen 
(vlaganje vlog in zahtevkov za povračilo) 
(1) Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca in prilog.
(2) Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnjega odstavka prijavi pri ARSKTRP.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s sredstvi elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drugih načinov elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja prijavi v informacijski sistem ARSKTRP.
(4) Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP ter ga podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.
(5) Vlogi priloženi predračuni, posamični upravni akti in druga dokazila se morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca.
(6) Podrobnejša navodila za elektronsko izpolnjevanje vloge pripravi ARSKTRP in se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(7) Zahtevki za povračilo se vlagajo v elektronski obliki na način, določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.
17. člen 
(nedopustnost vlog) 
Vloge za operacije za ukrep zdravje in varnost so nedopustne v obdobju in pod pogoji, določenimi v Uredbi (EU) št. 288/2015 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog.
18. člen 
(obravnava in izbor vlog) 
(1) Prispele vloge obravnava ARSKTRP, ki jih odpira in obravnava ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih v javnem razpisu. Vloge se odobravajo in sredstva, razpisanih z javnim razpisom, se dodeljujejo do njihove porabe. Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti in ustreznosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami iz te uredbe.
(2) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi.
(3) Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na način in v času, določenem v zahtevi za pojasnitev.
(4) Vloga na javni razpis, ki je popolna in ustrezna, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje v javnem razpisu. Sredstva se odobrijo za vloge, prispele na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in dosežejo vsaj vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) Vloga na javni razpis, ki je popolna in ustrezna ter izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se v celoti zavrne.
(9) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, ki jo izda ARSKTRP.
(10) Vloge se odobravajo do porabe sredstev.
IV. OMEJITVE PRI ODOBRAVANJU SREDSTEV 
19. člen 
(izjave vlagatelja glede dopustnosti vlog) 
(1) Vlagatelj vlogi priloži:
– podpisano izjavo, s katero izjavlja, da spoštuje merila iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 10. člena Uredbe 508/2014/EU, in
– podpisano izjavo, s katero izjavlja, da ni storil goljufije v okviru evropskega sklada za ribištvo ali evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo iz tretjega odstavka 10. člena Uredbe 508/2014/EU.
(2) ARSKTRP in MKGP preverita pristnost izjav iz prejšnjega odstavka v okviru svojih evidenc.
20. člen 
(datum upravičenosti stroškov) 
(1) Upravičeni stroški operacij so stroški, ki so nastali od datuma vložitve vloge do dokončanja operacije oziroma najpozneje do 30. junija 2023.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, nastali od 1. januarja 2014 naprej.
V. POGOJI ZA ODOBRITEV IN PORABO SREDSTEV 
21. člen 
(splošni pogoji za odobritev vloge na javni razpis) 
(1) Poleg pogojev za pridobitev in porabo sredstev za ukrep zdravje in varnost mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
a) operacija je izvedena na plovilu, registriranem v Republiki Sloveniji;
b) če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
c) če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
č) vlagatelj ima lahko do 50 eurov neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do države ob oddaji vloge;
d) vlagatelj poda izjavo, da lahko zagotovi sredstva za sofinanciranje operacije;
e) ob oddaji 1. zahtevka ima za nakazilo dodeljenih sredstev vlagatelj odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
f) vlogi priloženi računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca;
g) vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 Priloge V Uredbe 508/2014/EU;
h) pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega odstavka prejšnjega člena vlagatelj ne sme začeti del niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev katere koli pogodbe ali naročanje materiala, opreme, storitev ali del. Splošni stroški, kot so stroški za pripravljalno delo, pridobivanje dovoljenj ter izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije. Vlagatelj, ki se šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred dnem vložitve vloge ne sme začeti postopka javnega naročanja;
i) če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora biti postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
j) v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;
k) če vlagatelj ni naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora za dobavo blaga oziroma izvedbo storitve, katerih vrednost je višja od 5.000 eurov brez DDV, predložiti tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije, razen za splošne stroške. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov, pri čemer vlagatelj izbere najugodnejšo. Biti morajo primerljive, kar pomeni, da mora vlagatelj vsem možnim ponudnikom poslati enako povpraševanje, v katerem navede minimalne pogoje, ki jih mora blago ali storitev vsebovati, da bo lahko izbrana. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, ki jih mora blago oziroma storitev vsebovati, je vlagatelj ne sme izbrati. Vlagatelj predloži ustrezno utemeljitev izbora ponudbe, če ne izbere najugodnejše. Ponudbe lahko ARSKTRP dodatno preveri in v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije, če oceni, da so predvideni stroški za neko operacijo glede na njeno vrednost nerealni oziroma previsoki.
(2) Za izvajanje ukrepa zdravje in varnost vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz točk b), c), č) in d) prejšnjega odstavka predloži pisno izjavo. Vlagatelj priloži tudi izjavo, ali spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Če se naknadno ugotovi, da so bili pogoji umetno ustvarjeni, se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
(4) Podrobnejši pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati za odobritev in porabo sredstev, se določijo v javnem razpisu.
VI. VLAGANJE ZAHTEVKA ZA POVRAČILO SREDSTEV IN OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA MED IZVAJANJEM OPERACIJE 
22. člen 
(zahtevek za povračilo sredstev in obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije) 
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev.
(2) Zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec na način določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku 16. člena te uredbe.
(3) Ob vložitvi posameznega zahtevka za povračilo sredstev mora biti posamezno obdobje operacije zaključeno in vsi računi, ki se nanašajo na posamezno obdobje, plačani. Pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija v celoti zaključena in vsi računi plačani.
(4) Računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na upravičenca.
(5) Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
a) končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev, je treba priložiti skupaj z obrazložitvijo, iz katere so razvidni povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev izbora;
b) račune ali račune s specifikacijo, iz katerih je razvidna vrsta opreme, kamor sodijo tudi elektronski in e-računi;
c) dokazila o plačilu računov;
č) poročilo o opravljenem delu, vključno s ciljnimi kazalniki iz 10. člena te uredbe;
d) fotografije izvedbe operacij;
e) fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično dokumentacijo opreme ob vgradnji pri operacijah, v katerih gre za naložbe z vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več dostopa);
f) izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
g) izjavo o vključitvi opreme v proces, kadar gre za nakup opreme;
h) pri operacijah, katerih predmet je nakup opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem ter ga predloži na zahtevo ARSKTRP;
i) če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora ob uveljavitvi stroškov predložiti kopijo dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje, oziroma zagotoviti odstop omenjene dokumentacije.
(6) Upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja, za kar predloži dokazilo ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem.
(7) Upravičenec za vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije poda obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
(8) Podrobnejše določbe glede zahtevanih prilog in dokazil ob vlaganju zahtevka za povračilo sredstev se določijo v javnem razpisu.
(9) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz 24. člena te uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca.
(10) Upravičenec mora v skladu z Uredbo 763/2014/EU izpolnjevati zahteve glede označevanja operacij. Te zahteve so opredeljene tudi v navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020, objavljenih na spletni strani ribiškega sklada.
23. člen 
(časovna dinamika vlaganja zahtevka za povračilo sredstev) 
(1) Upravičenec vloži zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici do sredstev. Skrajni datum za oddajo zadnjega zahtevka za povračilo je 30. junij 2023.
(2) Upravičenec lahko vloži največ štiri zahtevke za povračilo sredstev na posamezno vlogo.
(3) Kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo iz sedmega odstavka 22. člena te uredbe, lahko ARSKTRP podaljša razpoložljivi čas za vložitev zahtevka za največ dvanajst mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu.
24. člen 
(preverjanje zahtevkov za povračilo sredstev) 
(1) ARSKTRP izvaja upravna preverjanja pred izplačilom sredstev za ukrep zdravje in varnost v skladu s točko (a) petega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(2) Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za izvajanje preverjanj operacij na kraju samem pred izplačilom sredstev in preverjanj po izplačilu sredstev v skladu s točko (b) petega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(3) ARSKTRP z ustrezno organiziranostjo zagotavlja ločeno izvajanje nalog upravnih preverjanj in preverjanj na kraju samem.
(4) Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz te uredbe, javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s 132. členom Uredbe 1303/2013/EU na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
(5) Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz te uredbe, javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne. Če so neupravičeni samo določeni stroški, se zahtevek zavrne samo v delu, v katerem je neupravičen.
(6) Če se pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovijo nepravilnosti, ARSKTRP sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene podpore.
(7) Preverjanja zahtevkov na kraju samem pred zadnjim izplačilom sredstev oziroma ob zaključku operacije se izvajajo v najmanj petih odstotkih vseh odobrenih operacij v tekočem koledarskem letu.
(8) Služba za kontrolo ARSKTRP izvaja naknadna preverjanja investicijskih dejavnosti, za katere še velja obveznost, v obsegu najmanj enega odstotka izplačanih sredstev vsako koledarsko leto.
VII. OBVEZNOSTI OD DATUMA KONČNEGA IZPLAČILA UPRAVIČENCU 
25. člen 
(poročilo o uresničevanju obveznosti) 
(1) Poročilo o uresničevanju obveznosti predloži upravičenec v skladu s tretjim odstavkom 14. člena te uredbe.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega sklada in osrednjem spletnem mestu državne uprave.
VIII. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 
26. člen 
(izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter sistem kršitev in sankcij) 
(1) Za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tej uredbi, je pristojna ARSKTRP.
(2) Preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za ukrep zdravje in varnost izvaja ARSKTRP za vsako operacijo. Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti 14. člena te uredbe.
(3) MKGP kot OU preverja pravilnost izvajanja ukrepa zdravje in varnost.
(4) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz te uredbe se sankcionira v skladu z 41.a členom ZKme-1 in določbami te uredbe.
(5) Za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
27. člen 
(kršitve in sankcije za kršitve) 
(1) Pri očitno namerni vložitvi neupravičene vloge ali zahtevka za povračilo, očitno namerni nepravilnosti v skladu s predpisi EU in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo že izplačanih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Finančne uprave Republike Slovenije in drugih dostopnih uradnih podatkov ugotovi nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s to uredbo, se vloga zavrne.
(3) Če upravičenec zamudi datum za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ni upravičen do sredstev, določenih po tem zahtevku.
(4) Če upravičenec ne uporablja predmeta podpore v skladu s četrtim odstavkom 14. člena te uredbe še najmanj pet let od datuma končnega izplačila, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(5) Če upravičenec v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb petega odstavka 14. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva sorazmerno glede na mesece neuporabe predmeta operacije, pri čemer se vsak začeti dan v mesecu neuporabe šteje za celoten mesec neuporabe. Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s četrtim odstavkom 71. člena Uredbe 1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če dejavnost morskega gospodarskega ribolova preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij ali višje sile.
(7) Upravičencu, ki ne vodi ločenega knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za ukrep zdravje in varnost, se določijo sankcije, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev.
(8) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu s prvim odstavkom 14. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti dvajset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med skupno višino izplačanih sredstev in vrnjenimi sredstvi.
(9) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do dokumentacije o operaciji iz prvega odstavka 14. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) Če upravičenec ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja v skladu s prvim odstavkom 14. člena te uredbe:
– po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
– po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
28. člen 
(javna objava upravičencev) 
Seznam operacij in podatki o upravičencih se objavijo na spletni strani ribiškega sklada v skladu s prvim odstavkom Priloge V Uredbe 508/2014/EU.
29. člen 
(spremljanje izvajanja operacij in informacijska podpora) 
(1) Podatke o posameznih operacijah v skladu z zahtevami iz Uredbe 1014/2014/EU, Uredbe 1242/2014/EU, Uredbe 1243/2014/EU, Uredbe 480/2014/EU, Uredbe 215/2014/EU, Uredbe 1232/2014/EU in Uredbe 616/2015/EU zagotavlja ARSKTRP.
(2) Informacijska podpora za spremljanje podatkov o operacijah se zagotovi v informacijskem sistemu OU za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov z namenom shranjevanja podatkov o posameznih operacijah, potrebnih za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in revizijo, vključno s podatki o posameznih udeležencih v operacijah.
(3) Informacijska podpora iz prejšnjega odstavka zagotavlja vnos vseh potrebnih podatkov za spremljanje operacij in sledljivosti podatkov v skladu z Uredbo 480/2014/EU, Uredbo 1242/2014/EU in Uredbo 1243/2014/EU.
(4) ARSKTRP zagotavlja sproten vnos podatkov o operacijah v informacijski sistem za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov.
30. člen 
(obdelava osebnih podatkov) 
V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1) so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP na enotnem državnem portalu.
31. člen 
(hramba dokumentacije) 
MKGP in ARSKTRP morata v skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU hraniti vso dokumentacijo o dodeljenih nepovratnih sredstvih v skladu s to uredbo in dokumente iz 141. člena Uredbe 1303/2013/EU.
IX. KONČNA DOLOČBA 
32. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-27/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2019-2330-0111
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti