Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1472. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020, stran 3270.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 12. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2020 V EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.215.898
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
4.557.567
70 
DAVČNI PRIHODKI 
3.752.591
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.901.421
703 Davki na premoženje 
279.200
704 Domači davki na blago in storitve 
571.970
706 Drugi davki 
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
804.976
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
341.000
711 Takse in pristojbine 
3.500
712 Denarne kazni 
8.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
451.976
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
87.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premož.
87.000
73 
PREJETE DONACIJE 
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.571.331
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
508.869
741 Prejeta sredstva državnega pror. 
iz sr. EU
1.062.462
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
6.270.561
40
TEKOČI ODHODKI 
1.467.797
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
200.140
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
31.290
402 Izdatki za blago in storitve 
1.145.357
403 Plačila domačih obresti 
16.010
409 Rezerve 
75.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.766.844
410 Subvencije 
18.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.081.050
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
138.374
413 Drugi tekoči domači transferi 
529.420
414 Tekoči transferi v tujino 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.935.920
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.935.920
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
100.000
430 Investicijski transferi 
100.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–54.663
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
C)
RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.) 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
165.915
55
ODPLAČILA DOLGA 
550 Odplačila domačega dolga 
165.915
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.) 
–220.578
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 
220.578
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020.
Št. 410-0005/2020
Podčetrtek, dne 12. junija 2020
 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti