Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1484. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020, stran 3281.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je občinski svet Občine Kranjska Gora na 10. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.590.000
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.197.867
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.130.737
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.012.147
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.350.580
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
768.010
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.067.130
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.543.750
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
77.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.000
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
425.380
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
117.200
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
17.200
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
100.000
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.274.933
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.274.933
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.681.142
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.428.139
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
445.978
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
68.350
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.684.512
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
229.300
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.712.151
410
 
SUBVENCIJE
211.500
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.341.852
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
523.475
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.635.324
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.893.993
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.893.993
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
646.859
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
529.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
117.859
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.091.143
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.091.143
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.091.143
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.091.143
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
2. člen 
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se določa s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 125.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 50.000,00 € v posameznem primeru župan. O uporabi sredstev s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2019-13
Kranjska Gora, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti