Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Št. 5442-202/2019/14 Ob-2278/20, Stran 1289
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 4.1, z dne 11. 12. 2018, Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1), Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), Sporočila komisije Evropa 2020, Strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast (Evropska komisija, Bruselj, 3. 3. 2010), Resolucije Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (2011/c 372/01), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 10/13) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3032-63/2020/9, z dne 15. 6. 2020, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 (kratek naziv javnega razpisa: JR Izpopolnjevanje za VIŠ in NIPO 2020–2022)
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zaposlenim (kot zaposlen se šteje tudi samostojni podjetnik – s.p.), ki so prepoznani kot ustrezen kader1 za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, omogočiti izboljšanje kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
1 Kot ustrezen kader so prepoznani posamezniki, ki so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali ga še opravljajo oziroma so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.
3. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je usposobiti 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.
Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.
4. Ciljni skupini
Na osnovi tega javnega razpisa sta opredeljeni naslednji ciljni skupini:
1. Ciljna skupina so zaposleni, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ter potrebujejo izpopolnjevanje znanja zaradi razvojnih potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter razvoja svoje kariere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi (v nadaljnjem besedilu: udeleženec VIŠ).
2. Ciljna skupina so zaposleni, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ter potrebujejo izpopolnjevanje znanja zaradi razvojnih potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter razvoja svoje kariere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi (v nadaljnjem besedilu: udeleženec NIPO).
5. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
Sofinanciranje programov izpopolnjevanja za zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ter sofinanciranje priprave strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju (v nadaljnjem besedilu: strokovne podlage).
Sofinanciranje programov izpopolnjevanja za zaposlene in priprava strokovnih podlag je razdeljeno na naslednja sklopa:
Sklop A: sofinanciranje izvedbe vsaj treh različnih programov izpopolnjevanja za udeležence VIŠ in priprava strokovnih podlag.
Vsak program izpopolnjevanja za udeležence VIŠ mora vključevati dve ali več od izključno spodaj navedenih vsebin:
a. pedagoško-andragoško izpopolnjevanje,
b. uvajanje in zagotavljanje kakovosti in izpolnjevanje zahtev NAKVIS2,
2 Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, https://www.nakvis.si/?lang=en.
c. kakovostno vodenje višje strokovne šole,
d. inovativne metode poučevanja,
e. priprava višješolskih študijskih programov,
f. spremljanje in evalvacija praktičnega izobraževanja,
g. sodelovanje z delodajalci,
h. uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje,
i. komuniciranje in odnosi z javnostmi,
j. raba slovenskega jezika,
k. mednarodno sodelovanje in projekti,
l. izvajanje izrednega izobraževanja.
Strokovne podlage morajo vključevati najmanj:
a. Analizo potreb po izpopolnjevanju znanja strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju, ki obsega najmanj:
– potrebno dodatno znanje za zaposlene strokovne delavce v javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah,
– potrebno dodatno znanje zaposlenih, ki so prepoznani kot ustrezni kadri za opravljanje izobraževalnega dela v višjih strokovnih šolah,
– potrebno dodatno znanje v zvezi interdisciplinarnim povezovanjem različnih vsebin (npr. medpredmetno povezovanje),
– potrebe po izpopolnjevanju znanja po statističnih regijah,
– potrebe po izpopolnjevanju znanja po izvajalcih višješolskih študijskih programov.
b. Teoretski model za vzpostavitev informacijskega sistema, ki obsega najmanj:
– modul za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju znanja strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju,
– modul za bazo programov izpopolnjevanja znanja in učnih vsebin za potrebe samostojnega učenja strokovnih delavcev.
Sklop B: sofinanciranje izvedbe vsaj treh različnih programov izpopolnjevanja za udeležence NIPO in priprava strokovnih podlag.
Vsak program izpopolnjevanja za udeležence NIPO mora vključevati dve ali več od izključno spodaj navedenih vsebin:
a. ugotavljanje izobraževalnih potreb ranljivih skupin odraslih,
b. izbira in uporaba andragoških metod in didaktičnih pristopov,
c. spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,
d. povezovanje razvoja pismenosti in temeljnih zmožnosti z različnimi življenjskimi področji za doseganje uspešnosti na področju osebne izpolnitve, sodelovanja v družbi ter konkurenčnosti in prožnosti v svetu dela,
e. teoretski temelji, ki so pomembni za delo s ciljnimi skupinami,
f. značilnosti različnih ciljnih skupin (sociološki in antropološki vidiki),
g. spremljanje napredovanja in priprava popisa pridobljenih kompetenc,
h. izvedbeno načrtovanje na ravni skupine in posameznika, ki upošteva značilnosti ranljivih ciljnih skupin in odpravlja ovire teh skupin v izobraževanju,
i. poučevanje priseljencev,
j. medkulturne razlike,
k. uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje.
Strokovne podlage morajo vključevat najmanj:
a. Analizo potreb po izpopolnjevanju znanja izobraževalcev odraslih, ki obsega najmanj:
– potrebno dodatno znanje za zaposlene v javnih in zasebnih organizacijah za izobraževanje odraslih, društvih in združenjih,
– potrebno dodatno znanje zaposlenih, ki so prepoznani kot ustrezni kadri za opravljanje izobraževalnega dela kot izobraževalci odraslih,
– potrebno dodatno znanje po vrstah programov (npr. študijski krožki, predupokojitveni programi),
– potrebno dodatno znanje po vsebinskih področjih in interdisciplinarnim povezovanjem različnih vsebin (npr. kultura, zdravje, okolje),
– potrebe po izpopolnjevanju znanja po statističnih regijah.
b. Teoretski model za vzpostavitev informacijskega sistema, ki obsega najmanj:
– modul za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju znanja izobraževalcev odraslih v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle,
– modul za bazo programov izpopolnjevanja znanja in učnih vsebin za potrebe samostojnega učenja izobraževalcev odraslih.
6. Pravila za pripravo in izvedbo programa izpopolnjevanja
Program izpopolnjevanja iz točke 5 tega javnega razpisa mora obsegati poleg imena programa izpopolnjevanja še naslednje elemente:
a. namen programa izpopolnjevanja,
b. ciljna skupina programa izpopolnjevanja,
c. cilje programa izpopolnjevanja,
d. vsebino programa izpopolnjevanja, ki mora vključevati dve ali več vsebin, določenih v točki 5 tega javnega razpisa,
e. kompetence, ki jih udeleženci VIŠ ali udeleženci NIPO pridobijo s programom izpopolnjevanja,
f. trajanje programa izpopolnjevanja,
g. pogoji za vključitev v program izpopolnjevanja,
h. pogoji za zaključek programa izpopolnjevanja,
i. organizacija programa izpopolnjevanja (oblike, metode, minimalni obseg individualnega in skupinskega dela idr.),
j. znanje izobraževalcev programa izpopolnjevanja in/ali opis delovnih izkušenj pri izvajanju tovrstnih programov izpopolnjevanja ter
k. spremljanje in evalvacijo.
Prijavitelj za sklop A mora Prijavnici in elaboratu priložiti en program izpopolnjevanja za udeležence VIŠ (Priloga A k Prijavnici in elaboratu); prijavitelj za sklop B pa en program izpopolnjevanja za udeležence NIPO (Priloga A k Prijavnici in elaboratu). Priloženi program mora biti obravnavan in potrjen s strani strokovnega aktiva ali drugega pristojnega organa pri prijavitelju (Priloga 7 tega javnega razpisa).
Programe izpopolnjevanja iz točke 5 tega javnega razpisa pripravljajo in organizirajo konzorcijski partnerji. Vsak program izpopolnjevanja mora pred izvedbo obravnavati in potrditi strokovni aktiv ali drug pristojni organ pri prijavitelju (Priloga 7 tega javnega razpisa). Program izpopolnjevanja, ki mora vsebovati elemente iz prvega odstavka, točke 6 tega javnega razpisa, hrani prijavitelj.
Programi izpopolnjevanja morajo biti obravnavani in potrjeni s strani strokovnega aktiva ali drugega pristojnega organa pri prijavitelju najkasneje do konca julija 2021.
Program izpopolnjevanja mora trajati najmanj dvajset ur, pri čemer se vsebina programa izpopolnjevanja, v obsegu največ 20 %, lahko prilagaja predznanju in potrebam udeležencev VIŠ ali udeležencev NIPO. Posamezen program izpopolnjevanja se lahko izvede večkrat.
Prilagoditve programa izpopolnjevanja predznanju in potrebam udeležencev VIŠ ali udeležencev NIPO oblikuje prijavitelj v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji. Prilagoditev hrani prijavitelj programa izpopolnjevanja.
Konzorcijski partnerji morajo na svojih spletnih straneh sproti objavljati najmanj naslednje informacije o izvajanju programov izpopolnjevanja na podlagi tega javnega razpisa: ime programa izpopolnjevanja, ciljno skupino, ki ji je program izpopolnjevanja namenjen, podatke o vpisu, kraj in urnik izvajanja.
V posamezno skupino za izvedbo programa izpopolnjevanja je lahko vključenih največ petnajst udeležencev. Če udeleženec izstopi iz skupine za izvedbo programa izpopolnjevanja preden je izvedenega 20 % programa izpopolnjevanja, se ga lahko nadomesti z drugim udeležencem, sicer pa ne.
Udeleženci VIŠ ali udeleženci NIPO, ki uspešno zaključijo program izpopolnjevanja, prejmejo potrdilo izvajalca o opravljenem izpopolnjevanju. Program izpopolnjevanja je uspešno zaključen, če je udeleženec VIŠ ali udeleženec NIPO prisoten najmanj 80 % trajanja programa izpopolnjevanja.
Konzorcijski partnerji morajo voditi elektronsko evidenco izdanih potrdil o opravljenem programu izpopolnjevanja, iz katere je razvidna tudi prisotnost udeležencev VIŠ ali udeležencev NIPO v času izvajanja programa izpopolnjevanja.
Programi izpopolnjevanja, ki se izvajajo na osnovi tega javnega razpisa, so za udeležence VIŠ ali udeležence NIPO brezplačni.
7. Način in obdobje izvajanja
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS).
Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: sredstva tega javnega razpisa se delijo glede na lokacijo izvajanja aktivnosti na KRVS in KRZS, v razmerju 60 % za KRVS in 40 % za KRZS, v odvisnosti od tega, kje posamezni konzorcijski partner izvaja aktivnosti.
Izjema so stroški vodenja projektne pisarne za sklop A, kjer način delitve sredstev sledi številu usposobljenih v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.
Aktivnosti posameznega konzorcijskega partnerja se lahko izvajajo v regiji kjer je registriran.
Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Za vodenje konzorcija se organizira projektna pisarna pri prijavitelju. Upravičeni stroški za vodenje projektne pisarne so opredeljeni v 17. točki tega javnega razpisa.
Za izvajanje predmeta tega javnega razpisa bodo v skladu s pogoji in merili izbrani največ trije konzorciji, in sicer:
– za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa največ en konzorcij, ki bo deloval v KRVS in v KRZS, z najmanj tremi in največ petimi konzorcijskimi partnerji, od katerih je en konzorcijski partner poslovodeči;
– za sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa največ dva konzorcija, od tega:
– največ en konzorcij v KRVS z najmanj šestimi in največ sedmimi konzorcijskimi partnerji, od katerih je en konzorcijski partner poslovodeči in
– največ en konzorcij v KRZS z najmanj štirimi in največ petimi konzorcijskimi partnerji, od katerih je en konzorcijski partner poslovodeči.
Konzorcijski partnerji v sklopu B morajo biti registrirani v isti kohezijski regiji kot prijavitelj.
Obdobje izvajanja operacij tega javnega razpisa je od datuma objave tega javnega razpisa do 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenih stroškov tega javnega razpisa je od datuma objave tega javnega razpisa do 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenih izdatkov tega javnega razpisa je od datuma objave tega javnega razpisa do 15. 11. 2022.
8. Pričakovani kazalniki, spremljanje izvajanja in lokacija izvajanja
V okviru tega javnega razpisa bomo spremljali programsko specifične kazalnike učinka in rezultata in skupne kazalnike učinka in rezultata na podlagi priloge 1 Uredbe (EU) št. 1304/2013 (dostopna na spletni strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1304).
8.1. Programsko specifični kazalniki učinka in rezultata
Pričakovani kazalnik učinka pomeni število vključenih udeležencev v programe izpopolnjevanja, pri čemer se posamezniki štejejo večkrat na operacijo, ob vključitvi v različne programe izpopolnjevanja. Cilj operacije je namreč, da udeleženec dobi specifična znanja. Pričakuje se, da bo v programe izpopolnjevanja po tem javnem razpisu vključenih najmanj 2.400 udeležencev, od tega 1.440 v KRVS in 960 v KRZS (preglednica 1).
Kazalnike med sklopoma A in B iz točke 5 tega javnega razpisa delimo na:
– Sklop A: 600 udeležencev VIŠ, od tega 360 v KRVS in 240 v KRZS.
– Sklop B: 1.800 udeležencev NIPO, od tega za konzorcij v KRVS 1.080 in za konzorcij v KRZS 720 udeležencev.
Preglednica 1: Kazalnik učinka na ravni tega javnega razpisa
ID
Kazalnik učinka 
Merska enota 
Sklad 
Kategorija regije 
Ciljna vrednost (2022)
Vir podatka 
Pogostost poročanja 
10.10
Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij
Število 
ESS 
Vzhod 
1.440
spremljanje 
Letno 
10.10
Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij
Število 
ESS 
Zahod 
960
spremljanje 
Letno 
Kazalnik rezultata spremlja delež udeležencev VIŠ in udeležencev NIPO, ki so uspešno zaključili program izpopolnjevanja. Pričakuje se, da bo program izpopolnjevanja uspešno zaključilo najmanj 98 odstotkov od vključenih. Pri izračunu deleža udeležencev VIŠ in udeležencev NIPO, ki uspešno zaključijo program izpopolnjevanja, se upošteva število izdanih potrdil o opravljenem izpopolnjevanju v primerjavi z vsemi vključenimi (preglednica 2).
Preglednica 2: Kazalnik rezultata
ID 
Kazalnik rezultata
Kategorija regije 
Merska enota 
za kazalnik 
Merska enota za izhodišče in cilj 
Ciljna vrednost (2022)
Vir podatkov 
Pogostost poročanja 
10.4
Delež zaposlenih, ki so uspešno končali usposabljanje, se dokvalificirali, specializirali ali prekvalificirali 
Vzhod 
odstotek 
Razmerje 
98
spremljanje 
Enkrat letno 
10.4
Delež zaposlenih, ki so uspešno končali usposabljanje, se dokvalificirali, specializirali ali prekvalificirali 
Zahod 
odstotek 
razmerje 
98
spremljanje 
Enkrat letno 
Ostali podatki za spremljanje in evalviranje kazalnikov so navedeni v prilogi 5: Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje.
8.2. Skupni kazalniki učinka in rezultata
Javni razpis spremlja tudi skupne kazalnike po prilogi 1 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Skupne kazalnike učinka se spremlja ob prvem vstopu udeleženca v operacijo. Udeleženec izpolni vprašalnik, ki je priloga 7 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077. Navedena navodila so tudi del razpisne dokumentacije.
Skupni kazalniki rezultata pa se delijo na takojšnje kazalnike rezultata, ki se ugotavljajo do štiri tedne po izstopu udeleženca iz operacije, in dolgoročne kazalnike rezultata, ki se ugotavljajo šest mesecev po izstopu udeleženca iz operacije.
8.3. Lokacija izvajanja
Operacije izpopolnjevanja udeležencev VIŠ in udeležencev NIPO se bodo izvajale v KRVS in v KRZS.
Za sklop A: izpopolnjevanje udeležencev VIŠ
Lokacija izvajanja operacije za sklop A pomeni, da bo izbrani prijavitelj izvedel programe na lokaciji KRVS za 360 udeležencev VIŠ in na lokaciji v KRZS za 240 udeležencev VIŠ, pri čemer ni pomembno, iz katere regije prihajajo udeleženci VIŠ.
Za sklop B: izpopolnjevanje udeležencev NIPO
Lokacija izvajanja operacij za sklop B pomeni, da bo izbrani prijavitelj KRVS izvedel programe na lokaciji KRVS za 1.080 udeležencev NIPO in, da bo izbrani prijavitelj KRZS izvedel programe na lokaciji v KRZS za 720 udeležencev NIPO, pri čemer ni pomembno iz katere regije prihajajo udeleženci NIPO.
9. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda vlogo na javni razpis v imenu vseh konzorcijskih partnerjev.
Na Sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa lahko kot poslovodeči konzorcijski partner kandidira Skupnost višjih strokovnih šol in javni zavod, ki izvaja višješolski študijski program.
Konzorcijski partner v tem sklopu je lahko javni zavod, ki izvaja višješolski študijski program in zasebna višja strokovna šola.
Na Sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa lahko kot poslovodeči konzorcijski partner kandidira skupnost javnih organizacij za izobraževanje odraslih in javna organizacija za izobraževanje odraslih.
Konzorcijski partner je lahko javna organizacija za izobraževanje odraslih, zasebna organizacija za izobraževanje odraslih in društvo, katerega glavna dejavnost je strokovno delo na področju izobraževanja odraslih, ki ima dejavnost izobraževanja odraslih opredeljeno v svojem temeljnem aktu in ima status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.
9.1. Splošni pogoji prijavitelja
Prijavitelj na sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji:
Dokazila:
1.
(a) Skupnost višjih strokovnih šol, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti strokovnih združenj pod šifro 94.120 pri pristojnem sodišču in izvaja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije.
(b) Javni zavod, ki izvaja višješolski študijski program in je registriran za opravljanje višješolskega izobraževanja pod šifro 85.421.
(a, b) izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidna ustrezna šifra dejavnosti*
2.
Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna.
– Prijavnica in elaborat: podpisana Izjava prijavitelja 
3.
Ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev prijavitelja poravnave vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več.
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih**,
– Prijavnica in elaborat: podpisana Izjava prijavitelja 
4.
Mu ni bila, vključno njegovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
– dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti***,
– Prijavnica in elaborat: podpisana Izjava prijavitelja
* Če prijavitelj na bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
*** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
Prijavitelj na sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji:
Dokazila:
1.
(a) Skupnost javnih organizacij za izobraževanje odraslih, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti strokovnih združenj pod šifro 94.120 pri pristojnem sodišču in izvaja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije.
(b) Javna organizacija za izobraževanje odraslih, ki je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije3.
(a, b) izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidna ustrezna šifra dejavnosti*
2.
Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna.
– Prijavnica in elaborat: podpisana Izjava prijavitelja
3.
Ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev prijavitelja poravnave vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več.
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih**,
– Prijavnica in elaborat: podpisana Izjava prijavitelja 
4.
Mu ni bila, vključno njegovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
– dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti***,
– Prijavnica in elaborat: podpisana Izjava prijavitelja
5.
Je registriran v isti kohezijski regiji kot konzorcijski partnerji.
– izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidna lokacija registracije*,
3 Javna organizacija se lahko ustanovi kot javni zavod za izobraževanje odraslih ali organizira kot organizacijska enota drugega javnega zavoda, ki ga je ustanovila samoupravna lokalna skupnost (27. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18))
* Če prijavitelj na bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
*** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
9.2. Splošni pogoji za konzorcijske partnerje brez prijavitelja
Konzorcijski partnerji v sklopu A iz točke 5 tega javnega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji:
Dokazila:
1.
(a) Javni zavod, ki izvaja višješolski študijski program in je registriran za opravljanje višješolskega izobraževanja pod šifro 85.421.
(b) Zasebna višja strokovna šola, ki je registrirana za opravljanje višješolskega izobraževanja pod šifro 85.421.
(a, b) izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidna ustrezna šifra dejavnosti*,
2.
Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna.
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja
3.
Ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več.
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih**,
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja
4.
Mu ni bila, vključno njegovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
– dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti***,
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja
* Če prijavitelj na bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
*** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobil ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
Konzorcijski partnerji v sklopu B iz točke 5 predmeta tega javnega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji:
Dokazila:
1.
(a) Javna organizacija za izobraževanje odraslih, ki je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije4.
(b) Zasebna organizacija za izobraževanje odraslih, ki je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije.
(c) Društvo, katerega glavna dejavnost je strokovno delo na področju izobraževanja odraslih, ki ima dejavnost izobraževanja odraslih opredeljeno v svojem temeljnem aktu in ima status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.
– (a, b, c) izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidna ustrezna šifra dejavnosti*,
– (c) temeljni akt društva, 
– (c) status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja bo preverilo ministrstvo
2.
Za stroške, ki so predmet javnega razpisa, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna.
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja
3.
Ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja poravnave vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več.
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih**,
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja
4.
Mu ni bila, vključno njegovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
– dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti***,
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja
5.
Je registriran v isti kohezijski regiji kot prijavitelj.
– izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidna lokacija registracije*,
4 Javna organizacija se lahko ustanovi, kot javni zavod za izobraževanje odraslih ali organizira kot organizacijska enota drugega javnega zavoda, ki ga je ustanovila samoupravna lokalna skupnost (27. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18))
* Če prijavitelj na bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
*** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobil ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
Pogoji za ugotavljanje upravičenosti:
– skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe (pogoj se bo preverjal v točkah 2.1.2 in 2.2.3 Prijavnice in elaborata),
– izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora, in ustreznost ter sposobnost upravičencev (pogoj se bo preverjal v točkah 2.2 in 2.3 Prijavnice in elaborata),
– izkazovanje ustreznosti ciljne skupine (pogoj se bo preverjal v točki 2.1.1. Prijavnice in elaborata),
– izkazovanje potrebe po programih izpopolnjevanja za ciljno skupino (pogoj se bo preveril v točki 2.1.1 Prijavnice in elaborata).
V nadaljnjem postopku izbire bo upoštevana le vloga, ki izpolnjuje vse zgoraj navedene splošne pogoje in pogoje za ugotavljanje upravičenosti, v nasprotnem primeru bo vloga zavrnjena.
Prijavitelj v vlogi priloži s strani vseh partnerjev konzorcija podpisano konzorcijsko pogodbo (Priloga 2: Vzorec konzorcijske pogodbe), s katero se partnerji konzorcija dogovorijo o načinu delitve sredstev ustanovljenega konzorcija, ki jih v primeru uspešne izbire na javnem razpisu dodeli ministrstvo za sofinanciranje projekta, uredijo medsebojne pravice in obveznosti, vključno s solidarno odgovornostjo, in določijo pogoje, pravice in obveznosti tudi v zvezi z morebitnim odstopom posameznega konzorcijskega partnerja. V primeru, če je z odstopom posameznega konzorcijskega partnerja skupno število partnerjev manjše kot 3 za Sklop A ali manjše kot 6 za konzorcij v KRVS Sklopa B oziroma manjše kot 4 za konzorcij v KRZS Sklopa B (točka 7 tega javnega razpisa), v konzorcij vstopi nov konzorcijski partner, ki mora izpolnjevati splošne pogoje konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja iz točke 9.2. tega javnega razpisa. Vzorec konzorcijske pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
Natančnejša navodila so opredeljena v točki 5 Navodil za prijavo na ta javni razpis. Prijavitelj lahko odda samo eno vlogo. Konzorcijski partnerji, vključno s prijaviteljem, ne morejo biti vključeni kot konzorcijski partner pri drugih prijaviteljih tega javnega razpisa. V kolikor se ugotovi, da je en konzorcijski partner, vključno s prijaviteljem, vključen v več vlogah, se upošteva tista vloga, ki je prispela prva, vse ostale se zavržejo.
10. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje v skladu z določbami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo ocenila komisija za izvedbo postopka tega javnega razpisa po merilih za ocenjevanje vlog.
Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden po naslednjih merilih:
Zap. št.
Merilo
Št. 
točk
1.
Kakovost predlaganega projekta
24
1.1
Program izpopolnjevanja udeležencev VIŠ ali udeležencev NIPO (tč. 2.1.3 Prijavnice in elaborata ter Priloga A k Prijavnici in elaboratu)
− prijavljeni program izpopolnjevanja ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente
12
− prijavljeni program izpopolnjevanja nima podrobno in razumljivo razdelanih do pet elementov
8
− prijavljeni program izpopolnjevanja nima podrobno in razumljivo razdelanih šest ali več elementov
0
1.2
Načrt priprave strokovnih podlag (tč. 2.1.4 Prijavnice in elaborata)
− prijavljena dispozicija ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente
12
− prijavljena dispozicija nima podrobno in razumljivo razdelanih do dveh zahtevanih elementov
8
− prijavljena dispozicija nima podrobno in razumljivo razdelanih tri ali več elementov
0
2.
Načrt za izvedbo projekta 
33
2.1
Organizacijski in terminski ter finančni načrt projekta za konzorcij (tč. 2.2.1 Prijavnice in elaborata in Priloga B k Prijavnici in elaboratu ter Priloga 1 k javnemu razpisu)
− načrt ima podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente,
12
− načrt ima pomanjkljivo razdelane potrebne elemente ali so le-ti delno medsebojno usklajeni
8
− načrt nima vseh potrebnih elementov ali le-ti niso medsebojno usklajeni
0
2.2
Aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev VIŠ ali udeležencev NIPO v programe (tč. 2.2.2 Prijavnice in elaborata)
− načrt vključuje vsaj pet aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev, ki so pojasnjene in razdelane
7
− načrt vključuje tri do štiri aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev, ki so pojasnjene in razdelane
5
− načrt vključuje dve aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev, ki sta pojasnjeni in razdelani
3
− načrt vključuje eno ali manj aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev, ki je pojasnjena in razdelana
0
2.3
Spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata (tč. 2.2.3 Prijavnice in elaborata)
− načrt vključuje vsaj pet aktivnosti za spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata, ki so pojasnjene in razdelane
6
− načrt vključuje tri do štiri aktivnosti za spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata, ki so pojasnjene in razdelane
4
− načrt vključuje dve aktivnosti za spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov učinka 
in kazalnikov rezultata, ki sta pojasnjeni in razdelani
2
− načrt vključuje eno ali manj aktivnosti za spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata, ki je pojasnjena in razdelana
0
2.4
Sedež konzorcijskih partnerjev v obmejnem problemskem območju5 (tč. 1.1 in 1.3 Prijavnice in elaborata)
− vsi konzorcijski partnerji imajo sedež v obmejnem problemskem območju
4
− polovica ali več kot polovica konzorcijskih partnerjev ima sedež v obmejnem problemskem območju
2
− manj kot polovica konzorcijskih partnerjev ima sedež v obmejnem problemskem območju
0
2.5.
Inovativni pristopi organizacije in izvedbe programov izpopolnjevanja (tč. 2.2.4 Prijavnice in elaborata)
− načrt vključuje dva inovativna pristopa, ki sta pojasnjena
4
− načrt vključuje en inovativen pristop, ki je pojasnjen
2
− prijavitelj v načrtu ne pojasnjuje inovativnega pristopa
0
3.
Izkušnje in reference za izvedbo projekta 
12
3.1
Izkušnje prijavitelja z izvajanjem projektov povezanih z višjim strokovnim izobraževanjem (sklop A) ali projektov povezanih z neformalnim izobraževanjem odraslih (sklop B) v obdobju od 2016 do 2019, kot upravičenec ali partner (za vsako izvajanje je potrebo priložiti ustrezno dokazilo6 kot prilogo k Prijavnici in elaboratu) (tč. 2.3.1 Prijavnice in elaborata)
− izvajalec dveh projektov
6
− izvajalec enega projekta
3
− ni izvajal projektov
0
3.2
Izkušnje konzorcijskih partnerjev (brez prijavitelja) z izvajanjem višjega strokovnega izobraževanja (sklop A) ali neformalnih izobraževalnih programov za odrasle (sklop B) od 2016 do 2019 (dokazilo za sklop B je navedba delujoče spletne strani v Prijavnici in elaboratu, iz katere bo ministrovo preverilo resničnost navedbe) (tč. 2.3.2 Prijavnice in elaborata)
− vsi konzorcijski partnerji so izvajali navedene programe
6
− polovica ali več kot polovica konzorcijskih partnerjev je izvajala navedene programe
3
− manj kot polovica konzorcijskih partnerjev je izvajala navedene programe
0
4.
Prispevanje k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd. ter zagotavljanju trajnosti predvidenih učinkov in rezultatov projekta
4
4.1
Prispevek aktivnosti k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov, ipd. ter zagotavljanju trajnosti predvidenih učinkov in rezultatov projekta (tč. 2.4.1 Prijavnice in elaborata)
− v Prijavnici in elaboratu sta navedena dva primera, ki izkazujeta prispevek operacije k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd. ter zagotavljanju trajnosti predvidenih učinkov in rezultatov projekta
4
− v Prijavnici in elaboratu je naveden en primer, ki izkazuje prispevek operacije k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd. ter zagotavljanju trajnosti predvidenih učinkov in rezultatov projekta
2
− v Prijavnici in elaboratu ni navedenih primerov, ki bi izkazovali prispevek k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd. ter zagotavljanju trajnosti predvidenih učinkov in rezultatov projekta
0
Največje skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt
73
5 Glede na določbe prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in merila iz 2. in 3. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17) ter ob upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril se v obmejna problemska območja uvrstijo občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.
6 Vloga brez priloženih dokazil prejme 0 točk.
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezno vlogo, je triinsedemdeset točk iz vseh štirih sklopov meril.
Po zaključenem ocenjevanju vlog po merilih bo pripravljen predlog izbora prijaviteljev. Obravnavani bodo prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj sedeminpetdeset točk. Prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj sedeminpetdeset točk, bodo razvrščeni na prijavitelje za sklop A in na prijavitelje za sklop B.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani največ trije prijavitelji z največ točkami, od teh največ en za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa, in največ dva za sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa (en v KRVS in en v KRZS).
Izbor prijaviteljev za sklop A bo potekal po naslednjem postopku:
1. Za sklop A bo izbran največ en prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk izmed prijaviteljev na sklop A.
2. Če bo več prijaviteljev, ki bodo dosegli enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno število točk pri merilih pod točko 1.
3. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno število točk pri merilih pod točko 2.
4. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo o izboru odločil žreb, ki bo javen.
Izbor prijaviteljev za sklop B bo potekal po naslednjem postopku:
1. Prijavitelji na sklop B, ki bodo dosegli najmanj sedeminpetdeset točk, bodo razvrščeni v KRVS in KRZS glede na sedež prijavitelja,
2. V KRVS bo izbran največ en prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk izmed prijaviteljev v KRVS na sklop B.
3. V KRZS bo izbran največ en prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk izmed prijaviteljev v KRZS na sklop B.
4. Če bo v posamezni kohezijski regiji več prijaviteljev, ki bodo dosegli enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno število točk pri merilih pod točko 1.
5. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno število točk pri merilih pod točko 2.
6. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo o izboru odločil žreb, ki bo javen.
Podrobnejši postopek izbora je opredeljen v 13. točki navodil za prijavo.
O izboru na predlog komisije odloči minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport.
Če izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izboru, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, komisija za izvedbo postopka tega javnega razpisa predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
11. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Višina sredstev, ki je na razpolago za ta javni razpis, je skupno do 1.248.945,75 EUR, od tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2020: 300.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 180.000,00 EUR, od tega:
– 144.000,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 36.000,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 120.000,00 EUR, od tega:
– 96.000,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 24.000,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
– za proračunsko leto 2021: 648.945,75 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 389.367,45 EUR, od tega:
– 311.493,96 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 77.873,49 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 259.578,30 EUR, od tega:
– 207.662,64 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 51.915,66 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
– za proračunsko leto 2022: 300.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 180.000,00 EUR, od tega:
– 144.000,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 36.000,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 120.000,00 EUR, od tega:
– 96.000,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 24.000,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za ta javni razpis za KRVS znaša največ 749.367,45 EUR, za KRZS pa največ 499.578,30 EUR.
Za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa je skupna okvirna vrednost, največ: 376.315,26 EUR, od tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2020: 90.391,90 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 54.235,14 EUR, od tega:
– 43.388,11 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 10.847,03 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 36.156,76 EUR, od tega:
– 28.925,41 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 7.231,35 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
– za proračunsko leto 2021: 195.531,45 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 117.318,87 EUR, od tega:
– 93.855,10 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 23.463,77 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 78.212,58 EUR, od tega:
– 62.570,06 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 15.642,52 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
– za proračunsko leto 2022: 90.391,90 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 54.235,14 EUR, od tega:
– 43.388,11 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 10.847,03 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 36.156,76 EUR, od tega:
– 28.925,41 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 7.231,35 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Za sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa je skupna okvirna vrednost največ: 872.630,49 EUR.
Skupna okvirna vrednost za konzorcij v KRVS, sklopa B iz točke 5 tega javnega razpisa, znaša največ: 523.578,29 EUR, od tega posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2020: 125.764,86 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo: 125.764,86 EUR, od tega:
– 100.611,89 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 25.152,97 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za proračunsko leto 2021: 272.048,58 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 272.048,58 EUR, od tega:
– 217.638,86 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 54.409,72 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za proračunsko leto 2022: 125.764,86 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 146.283,71 EUR, od tega:
– 100.611,89 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 25.152,97 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost za konzorcij v KRZS, sklopa B iz točke 5 tega javnega razpisa, znaša največ: 349.052,20 EUR, od tega posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2020: 83.843,24 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za zahodno kohezijsko regijo 83.843,24 EUR, od tega:
– 67.074,59 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 16.768,65 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2021: 181.365,72 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za zahodno kohezijsko regijo 181.365,72 EUR, od tega:
– 145.092,58 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 36.273,14 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2022: 83.843,24 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za zahodno kohezijsko regijo 83.843,24 EUR, od tega:
– 67.074,59 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 16.768,65 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
12. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
13. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od datuma objave javnega razpisa do dne 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od datuma objave tega javnega razpisa do dne 15. 11. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
14. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
a. Javni razpis za izbor operacije »Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih programih za odrasle v obdobju 2020 do 2022«
b. Navodila za prijavo na javni razpis »Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih programih za odrasle v obdobju 2020–2022«,
c. Obrazec za oddajo vloge (obrazec se nalepi na ovojnico, ki vsebuje vlogo),
d. Prijavnico in elaborat s prilogama,
– Priloga A: Program izpopolnjevanja
– Priloga B: Organizacijski in terminski načrt
e. Prilogo 1: Finančni načrt,
f. Prilogo 2: Vzorec konzorcijske pogodbe,
g. Prilogo 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
h. Prilogo 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja,
i. Prilogo 5: Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje,
j. Prilogo 6: Obračun SSE programov,
k. Prilogo 7: Izjava strokovnega aktiva ali drugega pristojnega organa o ustreznosti programa izpopolnjevanja,
l. Prilogo 8: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa,
m. Prilogo 9: Izjava udeleženca programa izpopolnjevanja,
n. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami (objavljena na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077/),
o. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavnico in elaborat s prilogama in dokazili:
– Priloga A: Program izpopolnjevanja, 
– Priloga B: Organizacijski in terminski načrt, 
– Temeljni akt društva7.
7 Samo za društva.
– Prilogo 1: Finančni načrt,
– Prilogo 2: Konzorcijsko pogodbo,
– Prilogo 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja,
– Prilogo 7: Izjava strokovnega aktiva ali drugega pristojnega organa o ustreznosti programa izpopolnjevanja.
Prijavitelj mora priložiti dokumentacijo formalno popolne vloge v enem pisnem izvodu in na elektronskem mediju (CD ali USB ključ) v izvornem formatu (Word in Excel).
Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis so v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne dokumentacije. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki jih ne smejo spreminjati.
15. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
16. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
17. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
a. standardni stroški na enoto za izvajanje programov,
b. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (stroški plač, prispevki in stroški za službena potovanja),
c. strošek storitev zunanjih izvajalcev (delo po pogodbi o opravljanju storitev, delo po podjemi pogodbi, delo preko študentskega servisa, delo po avtorski pogodbi in drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev) in
d. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % od neposrednih upravičenih stroškov za osebje (brez dokazil) skladno z 68(1)(b) členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
a. Upravičen strošek za izvajanje programov izpopolnjevanj (za poslovodečega in konzorcijske partnerje) je standardni strošek na enoto za izvajanje programov
Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov iz točke 5 tega javnega razpisa pri poslovodečem konzorcijskem partnerju in konzorcijskih partnerjih v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s členom 67(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/203 in s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo je sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto v okviru Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, št. 5442-202/2019/6 z dne 11. 3. 2020, ki določa: standardni strošek na enoto za namen izpopolnjevanj, in sicer 6,25 EUR na udeleženca na eno pedagoško uro (45 minut) programa izpopolnjevanja.
Za uveljavljanje standardnega stroška na uro izvedbe programa izpopolnjevanja na udeleženca so potrebna najmanj naslednja dokazila:
– program izpopolnjevanja,
– lista prisotnosti s podpisi udeležencev, iz katere je razvidno število ur, ki jih je posamezni udeleženec obiskal,
– obračun stroška na enoto,
– dokazilo, da je udeleženec zaposlen,
– dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (dokazilo hrani poslovodeči partner, prilagalo se bo le na podlagi dodatnega poziva ministrstva).
Stroški izvedbe programa izpopolnjevanja bodo upravičeni le, če bodo izvedeni v ustrezni regiji.
Pogoja za vključitev udeleženca VIŠ ali udeleženca NIPO v program izpopolnjevanja sta, da je zaposlen in da je prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Dokazila o izpolnjevanju pogojev preverjajo izvajalci programov izpopolnjevanj in poslovodeči partner, hrani pa jih poslovodeči partner:
– Sklop A: Izvajalci programov izpopolnjevanja so dolžni pridobiti potrdila od udeležencev, da so zaposleni (potrdilo ZPIZ ali potrdilo delodajalca) ter št. sklepa, ki ga je akreditacijska komisija podelila ob imenovanju udeleženca za predavatelja višje strokovne šole, ali potrdilo ravnatelja šole, da so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja predavali v programu višjega strokovnega izobraževanja ali še predavajo oziroma so potencialni strokovni delavci za izvajanje teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.
– Sklop B: Izvajalci programov izpopolnjevanja so dolžni pridobiti potrdila od udeležencev, da so zaposleni (potrdilo ZPIZ ali potrdilo delodajalca) in potrdilo izvajalca neformalnih izobraževalnih programov8, da so izobraževalci odraslih v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja izvajali neformalni izobraževalni program ali ga še izvajajo oziroma so potencialni izobraževalci odraslih za izvajanje teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.
8 Izvajalec neformalnih izobraževalnih programov je lahko vsaka pravna oseba, ki izvaja neformalne izobraževalnega programe.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da pozove upravičenca v katerikoli fazi izvajanja operacije, da predloži ustrezna dokazila, s katerimi se izkaže resničnost izpolnjevanja vključitvenega pogoja.
V stroške za aktivnost za izvedbo programov (6,25 EUR/udeleženca/pedagoško uro izpopolnjevanja) so vključene naslednje naloge:
– priprava programov izpopolnjevanja in gradiv za izpopolnjevanja,
– organizacija in koordinacija izvajanja programov izpopolnjevanja (koordinacija terminov in predavateljev, oblikovanje skupin, skrb za prostor, opremo, pogostitve, komunikacijo z različnimi deležniki),
– izvedba programov izpopolnjevanja v različnih oblikah, kot so predavanja, delavnice in okrogle mize,
– evalvacija izvajanja programov izpopolnjevanja,
– administracija (usklajevanje prijav, spremljanje napredovanja udeležencev,
– vodenje dokumentacije (programi, gradiva, liste prisotnosti, potrdila, poročila ipd.).
b. Upravičeni stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, so:
– stroški plač,
– stroški prispevkov,
– stroški za službena potovanja.
Za namen upravljanja projekta, ki obsega vodenje in administrativno podporo, se pri poslovodečem konzorcijskem partnerju za čas trajanja operacije na novo zaposli ali prerazporedi osebo, ki ni v vlogi direktorja ali vodje organizacijske enote. Predvideni deleži zaposlitve na operaciji so:
– Za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa največ ena oseba za 100 % polnega delovnega časa.
– Za sklop B, konzorcij v KRVS iz točke 5 tega javnega razpisa največ dve osebi za skupno največ 120 % polnega delovnega časa.
– Za sklop B, konzorcij v KRZS iz točke 5 tega javnega razpisa največ ena oseba za največ 80 % polnega delovnega časa.
Omenjene osebe so dolžne najmanj:
– usmerjati in koordinirati delo na ravni konzorcija,
– načrtovati in spremljati vsebinski in finančni napredek posameznih aktivnosti in celotne operacije,
– izvajati kontrolo dokazil zahtevkov konzorcijskih partnerjev,
– pripravljati zahtevke za izplačilo, ki vključujejo vsebinsko ter finančno poročilo na ravni konzorcija in konzorcijskih partnerjev,
– pripravljati letna in končno poročilo o doseženih rezultatih,
– sodelovati z ministrstvom in
– izvajati druge naloge v skladu s pogodbo o financiranju, konzorcijsko pogodbo, navodili ministrstva ipd.
Za namen priprave strokovnih podlag se pri kateremkoli konzorcijskem partnerju za čas trajanja operacije na novo zaposli ali prerazporedi osebo, ki ni v vlogi direktorja ali vodje organizacijske enote.
Predvideni deleži zaposlitve na operaciji so:
– Za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa največ ena oseba za 100 % polnega delovnega časa.
– Za sklop B, konzorcij v KRVS iz točke 5 tega javnega razpisa največ dve osebi za skupno največ 120 % polnega delovnega časa.
– Za sklop B, konzorcij v KRZS iz točke 5 tega javnega največ ena oseba za največ 80 % polnega delovnega časa.
Omenjene osebe so dolžne pripraviti strokovne podlage iz točke 5 tega javnega razpisa.
Novo zaposlene ali prerazporejene osebe morajo imeti izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma z ravnijo izobrazbe pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje.
c. Upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev
(delo po pogodbi o opravljanju storitev, delo po podjemi pogodbi, delo preko študentskega servisa, delo po avtorski pogodbi in drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev)
Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki znašajo največ:
Za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa največ 22.000,00 EUR.
Za sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa za konzorcij v KRVS 26.400,00 EUR in za konzorcij v KRZS 17.600,00 EUR.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so upravičeni za sodelovanje zunanjih izvajalcev pri:
– strokovnih nalogah priprave strokovnih podlag,
– tehničnih in administrativnih nalogah priprave strokovnih podlag in
– drugih nalogah povezanih s pripravo strokovnih podlag.
d. Upravičeni posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % od neposrednih upravičenih stroškov za osebje
Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % od neposrednih upravičenih stroškov za osebje: znesek se izračuna od vrednosti stroškov plač in prispevkov, stroškov dela po podjemni in avtorski pogodbi ter stroškov dela preko študentskega servisa.
Dodatna pojasnila glede načrtovanja in uveljavljanja upravičenih stroškov, so navedena v 16. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 16 Navodil za prijavo na javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020) in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ali tega javnega razpisa, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
V primeru konzorcija mora biti morebitno izplačilo predplačila upravičenca preostalim konzorcijskim partnerjem urejeno s konzorcijsko pogodbo.
18. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
19. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju, komuniciranju in prepoznavnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
20. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
21. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
22. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju (dostopne na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
23. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
24. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o poslovnih skrivnostih (Uradni list RS, št. 22/19) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Prilogi 8 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa.
25. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
26. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (Priloga 5 Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje ter točka 17 Navodil za prijavo na javni razpis).
27. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
28. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
29. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
30. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 7. 2020 do 14. ure.
Vloge z zahtevano vsebino morajo v enem pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (na CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljene z vidno oznako »Ne Odpiraj – prijava na »Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022««, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali »Obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
31. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 13. 7. 2020 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (sejna soba P20) in bo javno.
Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o izboru/zavrnitvi/zavržbi prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
32. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru/zavrnitvi/zavržbi sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
33. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, in sicer https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov nina.jug1@gov.si ali vsak delovni dan med 10. in 11. uro ter med 13. in 14. uro pokličete Nino Jug (tel. 01/400-54-73).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti