Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1476. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana, stran 3275.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 11. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana 
1. člen 
Spremeni se naslovPravilnika o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana (Uradni list RS, št. 41/09), v nadaljevanju Pravilnik, tako da se novi naslov glasi:
»Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov nadzornega odbora, civilne zaščite, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana«
2. člen 
Besedilo 1. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Sodražica, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora, sejnine za predsednike in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Sodražica, ter sejnine članov štaba civilne zaščite.«
3. člen 
V 2. členu se v tretjem stavku pred besedo »in« naredi vejica, za besedo »odbora« pa se doda besedilo »ter članom štaba civilne zaščite«.
4. člen 
V 6. členu se v prvem stavku briše besedilo »in Odloka o plačah funkcionarjev«.
5. člen 
(1) V 7. členu se v drugem odstavku spremenijo višine odstotkov za obračun sejnin članu občinskega sveta, in sicer:
– Udeležba na redni seji občinskega sveta se določi v višini 2,20 %
– Udeležba na izredni seji občinskega sveta se določi v višini 1,80 %
– Predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta se določi v višini 1,8 %
– Udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je, se določi v višini 1,5 %
– Dodatek za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana se določi v višini 1,0 %.
(2) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Sejnina vključuje stroške prihoda na sejo.«
6. člen 
(1) V 10. členu se v prvem stavku številka »2,005 %« nadomesti s številko »2,50 %«, v drugem stavku pa se številka »2,005 %« nadomesti s številko »2,20 %«.
(2) Na koncu člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Sejnina vključuje stroške prihoda na sejo.«
7. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(1) Poveljnik civilne zaščite ima za vodenje seje štaba civilne zaščite pravico do bruto nagrade v obliki sejnine v višini 2,50 % od županove osnovne mesečne bruto plače, za udeležbo na seji občinskih organov pa v višini 1,50 % od županove osnovne mesečne bruto plače.
(2) Namestnik poveljnika ima za udeležbo na seji štaba civilne zaščite pravico do bruto nagrade v obliki sejnine v višini 2,30 % od županove osnovne mesečne bruto plače, za udeležbo na seji občinskih organov pa v višini 1,50 % od županove osnovne mesečne bruto plače.
(3) Člani štaba civilne zaščite imajo za udeležbo na seji štaba civilne zaščite pravico do bruto nagrade v obliki sejnine v višini 2,20 % od županove osnovne mesečne bruto plače.
(4) Izplačila poveljniku, namestniku poveljnika in članom civilne zaščite se izplačujejo na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi poveljnik civilne zaščite oziroma občinska uprava.
(5) V kolikor se posameznik udeležuje iste seje v različnih funkcijah, je upravičen do izplačila sejnine, ki je za njega najugodnejša.
(6) Sejnina vključuje stroške prihoda na sejo.«
8. člen 
Spremeni se besedilo 12. člena, tako da se glasi:
»12. člen 
(1) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakih splošnih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
(2) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki za vse volitve in referendume, ki potekajo na območju Občine Sodražica in niso zajete v prvem odstavku tega člena, prejmejo nadomestilo na podlagi meril za določitev višine nadomestila članom volilnih organov Občine Sodražica, ki jih s sklepom določi Občinski svet.
(3) Nadomestilo se izplača na podlagi sklepa o imenovanju.«
9. člen 
Spremeni se naslov V. poglavja, tako da se namesto »V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI« glasi »V. POVRAČILA IN NADOMESTILA«
10. člen 
(1) V 13. členu se v prvem odstavku za besedo »župana« doda besedilo »in člani štaba Civilne zaščite«, briše pa se besedilo »in drugih prejemkov«.
(2) V drugem odstavku se črta besedilo četrte alinee.
(3) V tretjem odstavku se za besedo »odbora« doda besedilo »in člana štaba civilne zaščite«.
11. člen 
V 15. členu se briše beseda »sejnin«.
12. člen 
V 16. členu se briše beseda »nadomestila«, vejico pred besedo »povračila« nadomesti beseda »in«, briše se besedilo »in drugi prejemki«.
13. člen 
V 17. členu se besedilo »Plače članom občinskega sveta in nagrade – sejnine članom delovnih teles« nadomesti z besedilom »Plačila, nagrade in povračila«
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2020 dalje.
Št. 110-4/2009
Sodražica, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti