Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1454. Odlok o javnem parkirišču za avtodome v Občini Kostanjevica na Krki, stran 3235.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o javnem parkirišču za avtodome v Občini Kostanjevica na Krki 
1. člen 
S tem odlokom se določajo splošni in drugi pogoji, organizacija in način vzdrževanja javnega parkirišča za avtodome v Občini Kostanjevica na Krki.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Kratica »PZA« se v nadaljnjem besedilu tega odloka uporablja za okrajšavo besedne zveze »parkirišče za avtodome«,
– PZA z oskrbo je PZA, na katerem je poleg parkiranja avtodomov omogočeno tudi oskrba z vsaj eno od naslednjih storitev: električna energija, voda, odvod fekalij.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski in občinski predpisi s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov.
3. člen 
Ta odlok in PZA se pod istimi pogoji kot za avtodome uporabljata tudi za počitniške prikolice s pripadajočim osebnim vozilom.
4. člen 
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave, stvarno pristojen za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Organ, pristojen za nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
5. člen 
(1) Izvajanje vzdrževanja PZA z oskrbo zagotovi Občina Kostanjevica na Krki.
(2) Naloge vzdrževanja PZA z oskrbo so:
– skrb za čistočo in urejenost parkirišča, ki zajema skrb za površine parkirišča in urbano opremo na njem (urejanje zelenih površin, površin parkirišča, oskrbovalnih površin, skrb za morebitne mize, klopi, igrala, odvoz odpadkov …) in
– upravljanje s parkiriščem v smislu upravljanja z avtomati za dobavo elektrike, vode, zagotovitev odvoda odpadne vode in fekalij, kar zajema nemoteno delovanje avtomatov ter redno vzdrževanje.
6. člen 
(1) Cena za dobavo in oskrbo PZA z oskrbo z električno energijo, vodo in morebitna parkirnina je določena v ceniku, ki je priloga tega odloka.
(2) Odvod odpadne vode in fekalij se ne zaračunava.
(3) Cenik lahko občinski svet s sklepom spremeni, nov cenik pa mora biti pred začetkom veljavnosti in uporabe predhodno objavljen na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki in na informativni tabli.
7. člen 
(1) PZA z oskrbo se vzpostavi ob Krški cesti v Kostanjevici na Krki na parcelnih številkah 814/3, 814/2, 817/7, 1782/34 in 1740/12, vse k.o. 1331 – Kostanjevica. PZA bo oskrbovan z električno energijo, vodo ter odvodom odpadne vode oziroma fekalij. Parkiranje avtodomov na tem PZA se omeji na 72 ur.
(2) Uporabniki PZA so dolžni čas začetka parkiranja označiti s parkirno uro ali z listom papirja, na katerem je čitljivo napisan čas začetka parkiranja ter ga voznik namesti na dobro vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom vozila. Po izteku dovoljenega časa parkiranja mora voznik vozilo odpeljati. Podaljšanje parkiranja na istem PZA ni dovoljeno.
(3) Uporabniki PZA so dolžni skrbeti za red in čistočo na PZA. Dolžni so tudi strogo namensko, racionalno, gospodarno in pazljivo ravnati z avtomati za oskrbo.
(4) Na PZA se namesti dobro vidno obvestilo o pravilih ravnanja, ki veljajo na tem PZA.
8. člen 
Z globo v znesku 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik ali lastnik vozila, če:
– parkira z vozili, ki niso avtodomi ali počitniške prikolice s pripadajočim osebnim vozilom, na mestih, kjer so s predpisano prometno signalizacijo označene parkirne površine za avtodome,
– z vozili, ki niso avtodomi ali počitniške prikolice s pripadajočim osebnim vozilom kako drugače zasede dostop do PZA ali njegovo površino,
– parkira z vozili izven parkirnih mest, ki so s predpisano prometno signalizacijo označene kot parkirne površine za avtodome,
– ne označi na predpisan način začetka parkiranja,
– parkira na PZA dlje od dovoljenega časa,
– na kakršen koli drug način krši pravila na PZA, ki so zapisana na informativni tabli.
9. člen 
(1) Postavitev prometne signalizacije in informativne table o pravilih ravnanja skladno s tem odlokom mora biti izvedena najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
(2) PZA na Krški cesti v Kostanjevici na Krki se vzpostavi najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-19/2014
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 
Priloga: Cenik za dobavo in oskrbo parkirišča za avtodome z oskrbo v Občini Kostanjevica na Krki
Parkiranje
brezplačno
Dobava in oskrba z električno energijo
0,50 EUR/1 kWh
Dobava in oskrba s pitno vodo
0,10 EUR/10 l
Odvod odpadne vode in fekalij
brezplačno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti