Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1478. Pravilnik o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 3277.

  
Na podlagi 8. in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19), 66. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZUJIK) ter prvega odstavka 40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVKD-1) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 10. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju objektov kulturne dediščine 
v Občini Šmarje pri Jelšah 
I. Splošno
1. člen 
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za pridobitev sredstev, izvedbo postopka ter način izvajanja nadzora pri izvajanju ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine, ki se sofinancira iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva (v nadaljevanju: javni razpis) in izvaja na njenem območju.
Sredstva se oblikujejo na ustrezni postavki proračuna Občine Šmarje pri Jelšah. Višino sredstev določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen 
Sredstva so namenjena ohranjanju, vzdrževanju in urejenosti nepremične kulturne dediščine.
Mednje sodijo:
– kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, ki so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– nepremična dediščina (enote, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine).
Predmet sofinanciranja so projekti, ki imajo dokazano vsebinsko upravičenost.
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo določeno tehnično funkcijo in ima opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt je časovno, krajevno, vsebinsko in finančno zaokrožena celota in vsebuje stroške za izvedbo prijavljene vsebine, ki jo bo upravičenec izvedel v tekočem letu javnega razpisa.
3. člen 
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– enota je razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena na območju Občine Šmarje pri Jelšah oziroma je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v Register kulturne dediščine),
– predlagatelj mora imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta,
– predlagatelj mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v skladu z zakonom o graditvi objektov, če je to potrebno,
– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje oziroma soglasje pristojnega ZVKDS; OE Celje,
– predlagatelj si mora za izvedbo projekta pridobiti soglasje ostalih lastnikov, če ni 100 % lastnik nepremične kulturne dediščine, oziroma gre za etažno lastnino.
Do sredstev so upravičeni dejanski oziroma zemljiškoknjižni lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine.
Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Šmarje pri Jelšah.
II. Postopek javnega razpisa
4. člen 
Občina Šmarje pri Jelšah vsako leto objavi javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine v Občini Šmarje pri Jelšah, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.
Postopek za dodelitev sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje projektov,
– zbiranje projektov,
– obravnava projektov in izbor,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
5. člen 
Postopek javnega razpisa, strokovne presoje in ocenjevanje projektov v skladu s tem pravilnikom in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna ter s predpisi s področja kulture opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom.
6. člen 
Besedilo javnega razpisa se javno objavi na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah, lahko pa tudi v drugih medijih. Podrobnejši pogoji, merila in kriteriji se določijo v razpisni dokumentaciji.
Objava javnega razpisa mora določati predvsem:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– namen javnega razpisa,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– upravičence do razpisnih sredstev,
– višino razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– obravnavo vlog in rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– druge potrebne podatke.
Rezultati javnega razpisa se objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
7. člen 
Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor se poleg razpisne dokumentacije uporabljajo določbe veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov, zlasti na področju izvrševanja proračuna, splošnega upravnega postopka in kulture.
8. člen 
Sklepanje pogodb z izbranimi prijavitelji se opravi takoj po pravnomočni odločbi o izboru. Če kateri od prijaviteljev v roku petnajstih dni od prejema osnutka pogodbe podpisane ne vrne, se šteje, da odstopa od pogodbe o sofinanciranju projekta in ni upravičen do pravic po odločbi o sofinanciranju.
9. člen 
Pogodbeni znesek bo prijavitelj prejel načeloma v enkratnem znesku, in sicer po presoji strokovne komisije o skladnosti izvedbe, na podlagi vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni investiciji, priloženih dokazil o izvedbi, v roku, ki je določen z veljavnimi predpisi o izvajanju proračuna Republike Slovenije in Občine Šmarje pri Jelšah.
V primeru, da prejemnik sredstev ne more dokazati porabe sredstev v višini zneska določenega v finančni konstrukciji, se odobri izplačilo sorazmerno v višini dokazane in upravičene porabe.
V primeru da sredstva ostanejo neporabljena, se javni razpis lahko ponovi.
10. člen 
Kot upravičeni stroški se upoštevajo:
– stroški za pridobitev projektne dokumentacije ter stroški za izdelavo konservatorskega načrta oziroma projekta,
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na ovoju oziroma strehi objekta,
– konservatorsko-restavratorski posegi.
III. Kriteriji in merila
11. člen 
Merila in kriterije se podrobneje določi v vsakoletni razpisni dokumentaciji.
IV. Nadzor in namenska poraba sredstev
12. člen 
Prejemniki sredstev poročilo o izvedenih projektih oddajo na obrazcih, ki jih pripravi strokovna komisija in so del razpisne dokumentacije.
Prejemniki sredstev izbrani na javnem razpisu, so dolžni projekte izvajati v skladu s tem pravilnikom ter področnimi predpisi.
Prejemnik sredstev je na zahtevo občine dolžan predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.
Če je ugotovljena nenamenska poraba sredstev iz proračuna občine, se sofinanciranje takoj prekine, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema.
Oseba, ki namerno ovira razpisni postopek ali krši pogodbene določbe, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
V. Pritožbeni postopek
13. člen 
Za vodenje pritožbenega postopka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek. Pritožba zoper odločbo se vloži v 15 dneh. O pritožbi odloča župan.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in kriteriji za ocenjevanje vlog.
VI. Končna določba
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0003/2020-5
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti