Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1474. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019, stran 3272.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE)) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 11. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Sodražica za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Sodražica so bili v letu 2019 realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Zaključni račun 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.869.232
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.835.252
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.658.393
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.513.009
703
Davki na premoženje 
97.869
704
Domači davki na blago in storitve 
46.816
706
Drugi davki 
699
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
176.859
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
133.313
711
Takse in pristojbine 
2.370
712
Globe in druge denarne kazni
17.821
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.503
714
Drugi nedavčni prihodki 
21.852
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.497
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
1.497
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.032.483
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
502.869
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
529.614
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.821.866
40
TEKOČI ODHODKI 
661.281
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
154.507
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
25.171
402
Izdatki za blago in storitve 
475.186
403
Plačila domačih obresti 
3.417
409
Rezerve 
3.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
904.150
410
Subvencije 
9.237
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
651.096
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
103.450
413
Drugi tekoči domači transferi 
140.367
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.202.125
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.202.125
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
54.310
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
17.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
36.810
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
47.366
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
50.783
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
269.821
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
83.911
50
ZADOLŽEVANJE
83.911
500
Domače zadolževanje
83.911
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
155.113
55
ODPLAČILA DOLGA
155.113
550
Odplačila domačega dolga
155.113
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–23.836
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–71.202
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–47.366
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
15.690
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/20
Sodražica, dne 5. junija 2020
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti