Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1453. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kostanjevica na Krki, stran 3228.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/(Uradni list RS, št. 62/16), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 80. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) in 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 28/18) je Občinski svet Občine Kostanjevice na Krki na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Kostanjevica na Krki 
UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Kostanjevica na Krki, s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na pokopališčih Kostanjevica na Krki in Oštrc.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
(3) 24-urna dežurna pogrebna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se v Občini Kostanjevica na Krki izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
(5) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik občina,
– pokop zunaj pokopališča,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter drugi posegi v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE 
Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
2. člen 
24-urno dežurno pogrebno službo zagotavlja Občina Kostanjevica na Krki. Izvajalec javne službe in nosilec javnih pooblastil skladno s tem odlokom je koncesionar, izbran na podlagi javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
Vrsta in obseg javne službe in njena prostorska razporeditev 
3. člen 
Izvajanje »24-urne dežurne pogrebne službe« obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
Pogoji za zagotavljanje in uporabo 
4. člen 
V zvezi z izvajanjem »24-urne dežurne pogrebne službe« je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe 24 ur na dan,
– upoštevati normative in standarde, predpisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
5. člen 
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov.
Pravice in obveznosti uporabnikov 
6. člen 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.
7. člen 
(1) Uporabniki javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe, kot tudi pred novim naročilom poravnati vse morebitne neplačane obveznosti.
Viri financiranja in način oblikovanja cene »24-urne dežurne pogrebne službe« 
8. člen 
(1) Javna služba se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe,
– iz proračuna in
– iz drugih virov.
(2) Cena storitev javne službe se na predlog izvajalca javne službe določi z elaboratom, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.
Vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev gospodarske infrastrukture za izvajanje javne službe 
9. člen 
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture, potrebni za izvajanje javne službe, so poslovni prostori, hladilniki, vozila in druga potrebna sredstva.
NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
10. člen 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom.
(2) Pogrebno slovesnost organizira izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti, skladno z voljo umrlega in/ali naročnika pogreba in v sodelovanju z upravljavcem pokopališča.
11. člen 
(1) Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.
(2) V primeru pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem krogu upravljavec pokopališča javnosti ne sme posredovati podatkov o pogrebu. Anonimni pokop se izvaja v skladu z 19. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
12. člen 
Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
13. člen 
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
14. člen 
Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
15. člen 
(1) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se na dan pogrebne slovesnosti položi praviloma ob 9. uri zjutraj v mrliško vežico.
(2) Krsta z umrlim se lahko pred upepelitvijo položi v mrliško vežico.
16. člen 
(1) Umrli stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko do pokopa položi na dan pogreba v verski objekt, praviloma na pokopališču, od koder se lahko prične pogrebna svečanost.
(2) Pokop opravi pokopališko pogrebno moštvo upravljavca pokopališča.
(3) V primeru žarnega pogreba ali raztrosa pokop opravi najmanj tričlansko pogrebno moštvo, v primeru klasičnega pogreba pa pokop opravi najmanj petčlansko pogrebno moštvo.
17. člen 
(1) Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje in vodja pogreba pripelje svojce.
(2) Pogrebna slovesnost se prične, ko se prinesejo zastave, simboli in se pripeljejo posmrtni ostanki umrlega na poslovilni prostor. Od umrlega se poslovijo pevci, govorniki, recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki in predstavniki verskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti.
(3) Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa.
18. člen 
(1) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
(2) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli, ki jih zagotovijo in nosijo sami, razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
19. člen 
(1) Udeleženci pogrebne slovesnosti se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela. Po minuti molka ter poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod končan.
(2) Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.
20. člen 
Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora upravljavec pokopališča grob zasuti, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.
STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
21. člen 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na vseh pokopališčih na območju Občine Kostanjevica na Krki zagotavlja upravljavec pokopališč in jih zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Cenik storitev pokopališko pogrebnega moštva se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki oziroma s koncesijo. O določitvi in spreminjanju cenika odloča Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na obrazložen predlog upravljavca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljen in dostopen.
OSNOVNI OBSEG POGREBA 
22. člen 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, upepelitev, uporabo mrliške vežice, minimalno pogrebno slovesnost in pokop z žaro ali raztrosom, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza standardom in normativom za osnovni pogreb.
NAČIN IN ČAS POKOPA 
23. člen 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča je dovoljen le s soglasjem pristojnega občinskega organa.
(3) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu s tem odlokom.
24. člen 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(3) Če naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
(4) Pred pogrebom mora biti za najem grobnega prostora sklenjena najemna pogodba. Sklenitev najemnega razmerja se praviloma ureja na sedežu upravljavca pokopališča.
25. člen 
(1) Na območju Občine Kostanjevica na Krki so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali žarno nišo,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj pokopališča.
(2) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(3) Pokop na pokopališčih, navedenih v prvem odstavku 1. člena tega odloka, se lahko opravi vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. V izrednih primerih, se za izvedbe ob nedeljah in praznikih za storitve, povezane z izvedbo pokopa zaračuna dodatnih 50 %. Čas pokopa se prilagaja letnemu času, upoštevajoč možnost obveznega zasutja in začasne ureditve groba še v času dnevne svetlobe.
(4) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(5) Žarni pokopi se lahko vršijo v klasične grobove, s predhodno vstavitvijo žarne niše ali pa v stenske grobne prostore, kjer je to urejeno. Urejen stenski žarni grob ali žarna niša se šteje takrat, ko je le ta zaprta s ploščo in ni možen neposredni stik z žaro.
NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI 
26. člen 
Če je plačnik pogreba občina, se pokop izvede v osnovnem obsegu z žaro ali raztrosom pepela.
POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
27. člen 
V Občini Kostanjevica na Krki je v izjemnih primerih možen tudi pokop zunaj pokopališča, in sicer:
– raztros pepela zunaj pokopališča na podlagi soglasja pristojnega občinskega organa;
– pokop stanovskih predstavnikov verskih skupnosti v grobnice verskih skupnosti ali posamezne grobove zunaj pokopališča na podlagi soglasja pristojnega občinskega organa;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC 
28. člen 
(1) Na pokopališču Kostanjevica na Krki in Oštrc sta mrliški vežici, katerih uporaba je obvezna.
(2) Mrliški vežici obratujeta v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljalcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
(3) V času uporabe je mrliška vežica praviloma odprta v zimskem času to je od 1. oktobra do 31. marca od 9. do 18. ure, in v letnem času to je od 1. aprila do 30. septembra od 8. do 20. ure. V primeru posebnih ali izrednih okoliščin, je možna uporaba tudi izven določenih ur.
OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
29. člen 
(1) Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov.
(2) Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz prvega odstavka še postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z nasadom peska in lesenim okvirjem.
(3) Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno cvetje odstraniti v roku 21 dni po opravljenem pogrebu. Cvetje se lahko na zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.
VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
30. člen 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– zagotavlja red in čistočo na pokopališčih,
– zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
(2) Upravljavec pokopališča ne odgovarja za morebitne odtujitve z grobnih prostorov.
31. člen 
Na pokopališčih v Občini Kostanjevica na Krki je prepovedano:
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališča in objektov na območju pokopališča,
– opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela v bližini 50 m od groba in od pogrebnega sprevoda napovedane pogrebne svečanosti ter ob nedeljah in praznikih,
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobovih in podobno,
– vodenje živali na pokopališče, razen službenih psov in psov vodnikov za slepe,
– vožnja s kolesom in drugimi vozili po pokopališču, razen z delovnimi stroji upravljavca pokopališča ali od njega pooblaščenega izvajalca,
– hoja po vzdrževanih delih groba in pokopališča, poškodovanje nagrobnih spomenikov ter drugih obeležij in znakov, ki se nahajajo na pokopališču,
– trganje in poškodovanje zelenja in cvetja na drugih grobovih,
– odtujevanje predmetov z drugih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM  IN NAJEMNA POGODBA 
32. člen 
(1) Upravljavec pokopališča odda grobove v najem najemniku (nadaljnjem besedilu: najemnik groba) s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.
(2) Najemna pogodba mora vsebovati vsaj: subjekte najemnega razmerja, čas najema, velikost grobnega prostora, obveznosti najemnika glede ureditve grobov, ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe, pogoje za razveljavitev najemne pogodbe, obveznosti najemnika po poteku ali razveljavitvi pogodbe.
(3) Pogodbeni stranki najemno pogodbo sklepata za nedoločen čas, vendar najmanj za deset let.
(4) Oddaja novih grobov se izvede po vrstnem redu prostih grobov. Najemnik ves čas trajanja najemnega razmerja plačuje grobnino glede na prvoten tip grobnega prostora.
(5) Najemnik se zavezuje, da bo v primeru prenosa pravice do najema groba, skupaj z novim najemnikom pri upravljavcu pokopališča, podpisal ustrezno izjavo o prenosu najemništva. V nasprotnem primeru mu bo upravljavec še naprej zaračunaval grobnino.
(6) V kolikor gre za najem groba ob pokopališkem zidu najemnik v primeru obnavljanja ali zamenjave zidu nosi stroške, ki bodo nastali zaradi začasne odstranitve ali ponovne namestitve spomenika, napisne plošče, če bo to potrebno zaradi obnove ali zamenjave pokopališkega zidu.
33. člen 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
(2) Grobnina za grob se lahko plača tudi za več let naprej, vendar največ za deset let.
(3) Napisna plošča na prostoru za raztros pepela se naroči in plača ob pogrebu. V ceno je všteta izdelava, napis in namestitev na prostor za napisne plošče.
34. člen 
(1) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba, upoštevajo se tudi druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališč.
(2) Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča določi s sklepom Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki oziroma s koncesijo.
35. člen 
(1) Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove praviloma do 30. junija v tekočem letu.
(2) Če najemnik groba po zapadlosti računa ne plača grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne poravna obveznosti, poda upravljavec pokopališča predlog za izvršbo na sodišče.
36. člen 
(1) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– na podlagi volje najemnika,
– če računa za najemnino ni bilo moč izročiti najemniku grobnega prostora in je preteklo eno leto od dneva zapadlosti računa,
– če je najemnik umrl, upravičenec do sklenitve najemne pogodbe pa najemne pogodbe ni sklenil v roku 90 dni po smrti najemnika.
(2) Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja v roku 30 dni. Če najemnik tega ne naredi, jih mora na stroške najemnika odstraniti upravljavec pokopališča po sprejeti tarifi. Najemnik je dolžan poravnati sorazmerni delež letne grobnine.
(3) Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze in podobno.
(4) Upravljavec pokopališča mora po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, žaro prenesti v anonimno skupno grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros pepela, če to naroči najemnik groba.
(5) Upravljavec pokopališča mora najemnike oziroma njihove morebitne dediče pozvati k ureditvi grobnih prostorov oziroma pogodbenega razmerja pisno ali s pisnim obvestilom na grobnem prostoru. V kolikor se nihče ne odzove, občina na predlog upravljavca pripravi sklep za odstranitev nagrobnega obeležja, ki se objavi na spletnih straneh občine in upravljavca. Odstranitev se lahko izvede po preteku 90 dni od objave.
POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER DRUGI POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
37. člen 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Pri tem je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina nagrobnega obeležja ne sme presegati višine pokopališkega zidu na oddelku pokopališča, kjer se grob nahaja.
(3) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika.
(4) Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba ter grobnicam, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja le v soglasju z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.
(5) Če pri postavljanju, spreminjanju ali odstranitvi spomenikov pride do poškodbe drugih grobov, je potrebno škodo prijaviti upravljavcu pokopališča. Za škodo je odgovoren izvajalec del.
(6) Napisne plošče z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela odraslih in otrok lahko postavlja le upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
(7) Napisne plošče na stenskih žarnih nišah lahko postavlja, spreminja, odstranjuje, obnavlja ali izvaja druge posege v prostor le upravljavec pokopališča. Napisnih plošč na stenskih žarnih nišah se ne sme odvažati z območja pokopališča. Če se na stenski žarni niši pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
(8) Žarne niše lahko vgrajuje le upravljavec pokopališča.
ZVRSTI GROBOV 
38. člen 
(1) Na pokopališčih iz prvega odstavka 1. člena tega odloka so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
(3) Za vsako pokopališče mora upravljavec pokopališča imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in zvrsti grobov na posameznih oddelkih ter imeti vzpostavljeno evidenco grobov, skladno z zakonom in tem odlokom.
OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
39. člen 
(1) Tehnični normativi za grobove:
– enojni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m,
– dvojni grob: širina do 2 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m,
– trojni grob: širina do 3 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m,
– otroški grob: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina najmanj 1,80 m,
– žarni grob: širina do 1 m, dolžina do 1,2 m, globina najmanj 0,7 m,
– vrstni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina najmanj 1,80 m.
(2) Gradnja novih grobnic je dovoljena le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
40. člen 
(1) Grobišča so kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(2) Na grobiščih je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in sveč.
41. člen 
Minimalne mere grobne jame so: dolžina 220 cm, širina 90 cm in globina 180 cm. Za umrle otroke do 10 let smejo biti grobne jame odgovarjajoče skrajšane in zožene. Če je v isti grobni jami predvidenih več zaporednih pokopov je lahko grobna jama poglobljena največ do 280 cm, plast zemlje nad zadnjo krsto pa mora biti najmanj 100 cm.
MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 
42. člen 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
43. člen 
Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki oziroma s koncesijo. O določitvi in spreminjanju cenika odloča Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na obrazložen predlog upravljavca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljen in dostopen.
RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
44. člen 
(1) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša:
– grobnina za otroški, vrstni, žarni (talni) grob je enaka osnovni grobnini,
– grobnina za dvojni grob je enaka dvakratniku osnovne grobnine,
– grobnina za povečane grobove je enaka osnovni grobnini, pomnoženi s faktorjem, ki predstavlja število možnih pokopov v tak grob, vendar največ do šest,
– grobnina prostora za žarno nišo (stensko) ne sme presegati sedemdesetih odstotkov osnovne grobnine.
(2) Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne najemnine za enojni grob.
DRUGA VPRAŠANJA POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI TER UPORABNIKOV 
Pokopališka dejavnost 
45. člen 
(1) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
(2) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.
(3) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov.
(5) Cenik storitev grobarjev se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki oziroma s koncesijo. O določitvi in spreminjanju cenika odloča Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na obrazložen predlog upravljavca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljen in dostopen.
46. člen 
(1) Upravljanje pokopališč se v Občini Kostanjevica na Krki izvaja kot lokalna gospodarska javna služba. Upravljavec pokopališča po tem odloku je koncesionar (v nadaljevanju: upravljavec pokopališča).
(2) Upravljavec pokopališč je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu občinskemu organu. Letni program sprejme Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki.
(3) Izvajalec javne službe »upravljanje pokopališč« je dolžan najkasneje do 28. 2. naslednjega leta pristojnemu občinskemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
47. člen 
(1) Upravljanje pokopališč se financira iz:
– grobnin;
– najemnin/plačil za uporabo pokopaliških objektov in naprav;
– plačil za storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva;
– proračuna;
– drugih virov.
(2) Upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebne dejavnosti, v skladu s cenikom, sprejetim na podlagi tega pokopališkega reda, uporabo pokopaliških objektov in naprav ter stroške storitev grobarjev in storitev pokopališko pogrebnega moštva.
Obveznosti upravljavca pokopališč 
48. člen 
(1) Upravljavec pokopališča mora upravljati pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja mrliške vežice in poslovilne dvorane,
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– vodi elektronski kataster grobov,
– izvaja prvo ureditev groba,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih pokopališč,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) in
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan zagotoviti možnost pokopa vsakega umrlega, ki je imel tik pred smrtjo stalno prebivališče na območju matičnega okoliša pokopališča, razen v primeru, da na pokopališču ni prostih grobnih prostorov. V slednjem primeru je dolžan zagotoviti pokop na katerem od drugih pokopališč v občini.
(3) Upravljavec pokopališča lahko dovoli pokop umrlega, ki ni imel stalnega prebivališča na matičnem območju pokopališča, če so na pokopališču prosti grobni prostori. Prav tako mora zagotoviti pokop neidentificirane osebe, ki je umrla na območju, za katerega je pokopališče namenjeno.
(4) Če upravljavec pokopališča ugotovi, da se na pokopališču izvajajo dela ali opravljajo storitve v nasprotju s tem odlokom in zakonom, mora o tem obvestiti pristojne inšpekcijske službe.
Evidence upravljavca pokopališča 
49. člen 
(1) S tem odlokom se upravljavcu pokopališča podeli javno pooblastilo za vzpostavitev in vodenje trajne evidence o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajne evidence grobov – kataster in evidence najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.
(2) Kataster vsebuje poleg podatkov, ki jih določa zakon, še naslednje podatke:
– o vseh grobovih, in sicer po zvrsteh grobov,
– o komunalnih napravah in vodih posameznega pokopališča.
(3) Kataster se vodi v digitalni obliki, za vsako posamezno pokopališče posebej, in sicer v tekstualni in grafični obliki ter skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.
(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Kostanjevica na Krki. Kopijo ažuriranih podatkov upravljavec pokopališča periodično, vendar najmanj enkrat letno, izroča občini, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih izvajalec javne službe brezplačno izroči v celoti v last in posest občini.
(5) Kataster mora biti voden ažurno.
(6) V evidenci o pokojnikih se vodijo podatki o imenu in priimku pokojnika, naslov, datum rojstva in smrti pokojnika, datum pogreba, številka in oznaka groba ter datum in kraj prekopa.
(7) Upravljavec pokopališča je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja varovanje v okviru varovanja osebnih podatkov oziroma poslovnih skrivnosti. Posameznemu uporabniku mora upravljavec pokopališča na njegovo zahtevo brezplačno omogočiti vpogled v podatke, ki se nanašajo na grob za katerega ima sklenjeno pogodbo.
(8) Za potrebe obveščanja javnosti o lokaciji groba se lahko sporočajo podatki o imenu in priimku pokojnika, letnici rojstva in smrti pokojnika, številki groba in pokopališču. Če je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
(9) Za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu se lahko sporočijo podatki o imenu in priimku pokojnika, starosti pokojnika, datumu pogreba, vežici in pokopališču. Če je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
(10) V evidenci najemnikov grobov se vodijo podatki o imenu in priimku najemnika, EMŠO ali davčna številka, naslov najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
Izdaja soglasij 
50. člen 
(1) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu s zakonom in tem odlokom. Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(2) Upravljavec pokopališča mora izdati soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
(3) O zavrnitvi soglasja iz prejšnjega odstavka odloči župan v 15 dneh. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne stroške izdaje soglasja. Če pri izvedbi del iz prvega odstavka nastanejo upravljavcu pokopališča stroški, jih mora poravnati naročnik soglasja.
(5) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
Obveznosti najemnikov grobov in ostalih obiskovalcev pokopališč 
51. člen 
(1) Naročniki pogrebnih storitev morajo, v primeru neporavnanih zapadlih obveznosti, plačati stroške upravljanja pokopališča pred novim naročilom.
(2) Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja. Drevesa in grmičevje ne smejo presegati meter višine. Nagrobna zasaditev ne sme presegati dimenzij grobnega prostora.
(3) Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
52. člen 
(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo bivališča. Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz groba, to pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču. Najemniki morajo odstranjevati plevel vsaj 20 cm okoli grobnega prostora, če s tem ne posega v tuj grobni prostor. Pod pojmom plevel se štejejo predvsem tujerodne invazivne rastline, ki vsebujejo strupen rastlinski sok oziroma povzročajo alergijske reakcije ali pa se nekontrolirano širijo v okolico. Npr: japonski dresnik, ambrozije, orjaški dežen, topinambur itd.
(2) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.
(3) Izvajalci del so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termine izvajanja drugih del, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) najmanj 3 dni pred načrtovanim izvajanjem del.
(4) Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališč na enotno urejenem prostoru za raztros pepela ne smejo postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih stvari. Na zelenico ne smejo polagati ničesar.
(5) Najemnik, ki želi prekop posmrtnih ostankov, mora podati pristojnemu občinskemu organu vlogo za prekop. Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na drugo pokopališče. Izkop in prenos lahko naredi samo upravljavec pokopališča.
(6) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
Prepovedi 
53. člen 
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih. Nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih je prepovedana.
(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okolišu parkirišča ni dovoljeno, razen sporočil upravljavca pokopališča.
(4) Na območju pokopališča je prepovedano:
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora ter drugo onesnaževanje pokopališkega prostora in objektov,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, drugih naprav in predmetov na območju pokopališča,
– vodenje živali v mrliško vežico,
– vožnja s kolesom ali motornimi vozili, kakor tudi njihovo shranjevanje na območju pokopališča.
(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
54. člen 
(1) Umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času obratovanja mrliških vežic.
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela se ne sme opravljati v času v bližini napovedane pogrebne svečanosti ter ob nedeljah in praznikih.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. V kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
55. člen 
(1) Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan razen, če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote.
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
56. člen 
(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in medobčinskega inšpektorata.
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
Nadzor 
57. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine izvaja Občina Kostanjevica na Krki. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki.
(2) Občina Kostanjevica na Krki lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo primerno institucijo.
(3) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi pooblaščena oseba za nadzor nad izvajanjem odloka, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
58. člen 
(1) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz prvega odstavka 50. člena tega odloka, inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
(2) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča iz prvega odstavka 50. člena tega odloka, inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
59. člen 
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejme elaborat iz drugega odstavka 8. člena tega odloka skupaj s sprejetjem predmetnega odloka.
60. člen 
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe in vzpostaviti elektronski kataster grobov.
61. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10).
62. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. 7. 2020.
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti