Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Št. 5100-18/2020-1 Ob-2277/20, Stran 1322
Na podlagi 11. in 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2020, je sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev (v nadaljevanju: društva) v mednarodnih znanstvenih združenjih.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: za sofinanciranje članarin v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo društva, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so vpisana v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: pogoj, ki ga mora izpolnjevati prijavitelj je, da je društvo včlanjeno v mednarodno znanstveno združenje, na katerega se nanaša prijava na razpis.
6. Merila za izbiro prijav v primeru omejitve sofinanciranja
V postopku za izbiranje prijav za sofinanciranje članarin slovenskim društvom v mednarodnih znanstvenih združenjih se obravnavajo vse pravočasne in pravilno opremljene prijave, ki izpolnjujejo vse z javnim razpisom zahtevane pogoje.
Če bo skupna vrednost zaprošenih sredstev prejetih vlog presegala razpoložljiva sredstva javnega razpisa, se bodo razpisana sredstva razdeljevala po zaporedju vlog, prispelih v glavno pisarno agencije, in sicer do porabe sredstev, predvidenih po tem javnem razpisu.
Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, ki ga obravnava Znanstveni svet agencije. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije v. d. direktorja agencije.
7. Prijava mora obvezno vsebovati:
– kopijo dokazila o članstvu društva v mednarodnem znanstvenem združenju v letu 2020,
– kopijo dokazila o plačani članarini v mednarodnem znanstvenem združenju za leto 2020. Če plačilo članarine še ni bilo izvedeno, prijavitelj priloži kopijo računa oziroma dokazilo o višini članarine za leto 2020.
8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in stroški, ki se jih sofinancira
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2020 znaša okvirno 35.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letu 2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto in na zagotovitev namenskih sredstev v finančnem načrtu za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
Članarine društvom v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020 v višini od 200,00 EUR do 800,00 EUR letno.
Agencija ne sofinancira mednarodnih članarin, katerih višina ne dosega vsaj 200,00 EUR. Če posamezno društvo na agencijo odda več prijav za sofinanciranje članarin v različnih mednarodnih znanstvenih združenjih, se prijave obravnavajo ločeno, tj. zneski članarin se ne seštevajo.
Agencija ne sofinancira mednarodnih članarin sekcijam društev v mednarodnih znanstvenih združenjih, gospodarskim družbam in zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posameznikom.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se porabijo v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020.
10. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A1 (ARRS-MS-MZ-06-A1/2020). Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava za eno članarino v mednarodnem znanstvenem združenju.
Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Elektronsko prijavo (brez zahtevanih prilog) je treba oddati na elektronski poštni naslov: razpis-zdruzenja20@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v formatu MS Word).
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov agencije do 20. 8. 2020 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje do 20. 8. 2020 do 15. ure (poštni žig).
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.
11. Datum in kraj odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 24. 8. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije, v 3. nadstropju, v sobi 302.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in priloge. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave se bodo obravnavale v skladu s Pravilnikom o postopkih.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Frančiški Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti