Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2035. Zakon o trošarinah (ZTro-1)
2036. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2069. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa
2070. Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče)
2071. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo
2072. Uredba o državnem prostorskem načrtu za dograditev avtocestnega predora Karavanke
2073. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2074. Sklep o uporabi notranjih modelov

OBČINE

Ankaran

2037. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1
2038. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, KS-4, KS-8 in KU-2/13
2039. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-1, KC-2, KC-3, KC-4, KC-5, KC-6, KC-10, KC-14, KC-15, KS-1, KS-2 in KS-3

Brezovica

2040. Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca
2041. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Kočevje

2042. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Občine Kočevje
2043. Odlok o razveljavitvi Odloka o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje
2044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje
2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »Kočevska«
2046. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnino parc. št. 2781/6, k.o. 1601 – Čeplje

Koper

2047. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov
2048. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper
2049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
2050. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2051. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Laško

2052. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016
2053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško
2054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občine Laško

Loški Potok

2055. Odlok o spremembah Odloka o območju predkupne pravice na nepremičninah

Metlika

2056. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

Nova Gorica

2057. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2058. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica

Razkrižje

2059. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2015

Ribnica

2060. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica

Rogatec

2061. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2016

Slovenj Gradec

2062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016

Slovenska Bistrica

2063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi
2064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica

Žalec

2065. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Zaloške gorice ZŠ-1
2066. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu HR-4 Hramše
2067. Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Občini Žalec
2068. Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

28. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Srbije o vojaškotehničnem sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

29. Obvestilo o začetku veljavnosti sprememb Ustave, Konvencije in Splošnih pravil Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti