Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Ob-2529/16, Stran 1624
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12 in 17/15), Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 62/14), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (OJ Uradni list EU L 187, 26. 6. 2014), Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Sheme državne pomoči »Finančne spodbude za tuje neposredne investicije – regionalna pomoč« (št. sheme: BE01-2399245-2014), Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2016 in 2017, ki ju je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29 in Pogodbe št. SPIRIT Slovenija – 2016-17-534310-TNI o izvajanju in financiranju Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – prvi kapitalski vstopi, objavlja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
javni razpis 
za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji – pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije – nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.
Kot prvi kapitalski vstop tujega investitorja se šteje prva ustanovitev gospodarske družbe v Republiki Sloveniji oziroma prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko družbo, registrirano v Republiki Sloveniji, z namenom trajne lastniške udeležbe v podjetju, sodelovanja v upravljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja, največ 18 mesecev (548 dni) pred datumom oddaje vloge oziroma prijave v tem obdobju pa podjetje še ni začelo z začetno investicijo. Čisti prihodki od prodaje novoustanovljene gospodarske družbe v Republiki Sloveniji v tem obdobju tudi niso presegali 50.000,00 EUR.
Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja ali investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vstopu v obstoječe podjetje, če ta investicija prinaša diverzifikacijo produktov obstoječega podjetja z novimi dodatnimi produkti oziroma prinaša bistvene spremembe proizvodnega procesa v prevzetem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni dejavnosti, storitveni dejavnosti, katere storitve se mednarodno tržijo, ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.
Na območju »c« karte regionalne pomoči (tj. Zahodna Slovenija), kot je navedeno v Prilogi VI, se velikim podjetjem spodbude lahko dodelijo le za začetne investicije v korist nove gospodarske dejavnosti, kar pomeni, da dejavnost ne sme biti enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je podjetje že opravljalo.
Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeta v istem razredu (štirimestni številčni šifri) statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 2, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90, pa tudi v nekaterih uredbah ES o posebnih statističnih področjih.
Kot začetna investicija se ne šteje vložek v lastniški delež, dokapitalizacija, prenos osnovnih sredstev iz povezanih družb v projektno podjetje oziroma stroški, povezani s prevzemom ali drugi investicijski izdatki, povezani z ustanovitvijo gospodarske družbe. Prav tako se kot začetna investicija ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: projektno podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev oziroma razvojno raziskovalne dejavnosti, ki jih projektno podjetje ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo.
Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte v naslednje dejavnosti:
1. pomoč, dodeljena v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, 
2. pomoč, dodeljena v sektorju ribištva in akvakulture, kakršno zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dalo na trg zadevno podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce, 
4. premogovništvo, 
5. jeklarstvo, 
6. prevozni sektor in povezana infrastruktura, 
7. ladjedelništvo, 
8. industrija sintetičnih vlaken, 
9. proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura, 
10. proizvodnja orožja in streliva. 
Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte v dejavnostih trgovine, gradbeništva, izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva.
Spodbude se tudi ne dodelijo za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav tako se ne dodelijo, če bi se uporabi domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvoženega blaga.
Spodbuda se ne dodeli podjetju, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je to pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom Evropske unije.
Spodbuda se ne dodeli podjetju, ki je zaprlo enako ali podobno dejavnost v Evropskem gospodarskem prostoru v dveh letih pred zahtevkom za regionalno pomoč za naložbe ali ki ima v trenutku zahtevka za pomoč (tj. prijave na javni razpis) konkretne načrte za zaprtje take dejavnosti do dveh let po dokončanju začetne naložbe, za katero je bila zaprošena pomoč, na zadevnem območju.
Spodbude se ne dodelijo za začetne investicije, katerih upravičeni stroški presegajo 50 milijonov evrov (veliki investicijski projekt).
Spodbude se ne dodelijo za začetne investicije, katerih vrednost je nižja od:
– 1 milijona EUR v predelovalni dejavnosti,
– 0,5 milijona EUR v storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k prvim kapitalskim vstopom na območje Republike Slovenije, katerih investicijski projekti bodo:
– zagotavljali nova delovna mesta oziroma zaposlitve (v nadaljevanju: zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo;
– prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
– prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
– prispevali k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.
Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte, ki niso v skladu z namenom javnega razpisa.
3. Cilji javnega razpisa
Cilja razpisa sta:
– podpreti najmanj 7 prvih kapitalskih vstopov tujih investitorjev v Republiko Slovenijo in
– odpreti najmanj 310 novih delovnih mest.
4. Tuji investitor kot prijavitelj: na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.
5. Projektno podjetje – Prejemnik spodbude
Investicijski projekti se morajo izvajati v projektnih podjetjih, to je v prejemnikih spodbude.
Tuji investitor mora imeti v roku 15 dni od vročitve sklepa o dodelitvi spodbude pooblaščencu tujega investitorja, tj. pred podpisom pogodbe s SPIRIT Slovenija, registrirano projektno podjetje, ki bo prav tako nastopalo kot pogodbena stranka (tripartitna pogodba).
Projektno podjetje je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, v kateri ima oziroma bo imel tuji investitor, ki vloži prijavo, neposredno najmanj 50 % lastniški delež, ki mora biti vpisan v sodni register Republike Slovenije oziroma v delniško knjigo, vodeno pri Centralno klirinški depotni družbi d.d.
Najmanj 50 % neposredni lastniški delež v projektnem podjetju mora tuji investitor ohranjati do zaključka investicije, kar pomeni, da je prijavljen investicijski projekt vsebinsko (to pomeni, da je vsebinsko prijavljeno tudi realizirano in preverljivo na licu mesta oziroma kraju samem) in finančno (to pomeni, da je izkazan denarni tok plačil v višini, kot jo projekt predvideva) realiziran (npr. zgrajeni so objekti, kupljeni so stroji itd.), oziroma so v prijavi navedena dela končana in je dosežena vrednost investicije v višini, kot je bila prijavljena. Investicija mora biti zaključena najkasneje v roku treh let od podpisa pogodbe.
Do zaključka prijavljenega investicijskega projekta, kar pomeni poleg zaključka investicije tudi realizacija v vlogi in v pogodbi navedenih novih delovnih mest na osnovi prijavljenega investicijskega projekta ter realizacija neto povečanja števila zaposlenih v prejemniku spodbude, pa mora tuji investitor zadržati najmanj 10 % neposredni lastniški delež v projektnem podjetju.
6. Povezanost družb: povezanost družb se presoja v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
7. Pooblaščenec: tuji investitor kot prijavitelj mora imeti v Republiki Sloveniji pooblaščenca za vročitve, ki v imenu tujega investitorja sprejema vse pošiljke Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v postopku obravnavanja vloge oziroma prijave, prispele na Javni razpis za sofinanciranje tujih neposrednih investicij v letih 2016 in 2017 – prvi kapitalski vstopi. Pooblaščenec je lahko fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.
8. Vrste investicij in osnovni pogoji za dodelitev spodbude
Za dodelitev spodbude se lahko kandidira:
– z investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije zagotovljeno odprtje najmanj 25 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 1 milijon EUR;
– z investicijskimi projekti v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije oziroma v primeru investicijskih projektov v storitveno dejavnost, pri katerih se dodeli spodbuda na osnovi stroškov odpiranja novih delovnih mest, najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj 10 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot storitvena dejavnost, ki se mednarodno trži, se štejejo naslednje dejavnostu, uvrščene v oklepaju navedena področja po CPA 2008: 
– dejavnost centrov za skupne storitve (angl. Shared Services Centres, CPA 69.2), 
– dejavnost centrov za obdelavo podatkov (Data Centre, CPA 63.1), 
– dejavnost centrov za visokotehnološka popravila (High-tech Repair Centres, CPA 62.0),
– logistična dejavnost (angl. Logistics, CPA 52.10, 52.21, 52.22, 52.23 in 52.24), 
– z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj pet novih zaposlitev z najnižjo stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oziroma 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Če bo odprtih več kot pet novih zaposlitev, mora biti vsaj 80 % vseh novih zaposlitev z najnižjo izobrazbo: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oziroma 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot razvojno-raziskovalna dejavnost se šteje dejavnost, ki jo izvaja podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je raziskovanje in razvoj na področju tehnologije. Raziskovalni projekt mora v celoti spadati v dejavnost industrijskih raziskav in/ali razvoj prototipov za tržno uporabo. Podjetja, katerih osnovna dejavnost niso raziskave in razvoj, morajo voditi raziskovalno razvojno enoto organizacijsko opredeljeno. Razvojno raziskovalne naloge morajo biti navedene v organigramu in veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest projektnega podjetja.
Kot najnižja vrednost investicije se šteje samo neto (brez DDV) investicija v opredmetena osnovna sredstva (komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup in gradnja stavb skupaj z zemljišči neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, nakup novih strojev in opreme) in/ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja).
Prijavitelj mora iz lastnih virov in/ali virov projektnega podjetja in v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov.
Kot datum zaključka investicije se šteje končanje v prijavi navedenih del in hkrati doseganje vrednosti investicije v prijavljeni višini, kar mora biti zaključeno najkasneje v roku treh let od datuma podpisa pogodbe.
Ustvarjanje novih zaposlitev pomeni povečanje neto števila zaposlenih (v nadaljevanju: neto nove zaposlitve), neposredno zaposlenih v projektnem podjetju, v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 mesecev pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, pri čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim časom. Vsako zaposlitev, izgubljeno v teh 12 mesecih, je potrebno zato odšteti od celotnega števila zaposlitev, ustvarjenih v istem obdobju. Povprečno število zaposlenih v zadnjih dvanajstih koledarskih mesecih pred datumom podpisa pogodbe (obstoječi zaposleni) se ugotavlja tako, da se upošteva vse osebe, ki so zaposlene pri prejemniku spodbude na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
Neto nove zaposlitve morajo biti ustvarjene najkasneje v treh letih od datuma vsebinskega in finančnega zaključka investicije. Pri zaposlitvah, ki so bile ustvarjene pred dnem zaključka investicije, se kot mejnik za prvo zasedbo delovnega mesta šteje šele datum zaključka investicije. V primeru investicijskih projektov v storitveno dejavnost, pri katerih se dodeli spodbuda na osnovi stroškov odpiranja novih delovnih mest, in v primeru investicijskih projektov v razvojno raziskovalno dejavnost, mora podjetje ustvariti neto nove zaposlitve najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe.
Neto nove zaposlitve se morajo ohranjati v regiji najmanj pet let, v primeru srednjih in malih podjetij pa tri leta po dnevu, ko je bila investicija zaključena in neto nove zaposlitve dosežene.
Kot ustvarjanje neto novih zaposlitev v projektnem podjetju se ne šteje prezaposlitev zaposlenih v projektno podjetje iz povezanih družb, prav tako se kot ustvarjanje neto novih zaposlitev ne šteje povečanje delovnih mest v povezanih družbah ali zaposlovanje preko agencij za posredovanje začasne delovne sile. Povezanost družb se ugotavlja v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (ES) št. 651/2014/ES.
Spodbuda se ne dodeli, če
– je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje sestavine državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU-proračuna in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišjo dovoljeno višino sofinanciranja, ki jo določajo pravila o državni pomoči,
– ima tuji investitor ali projektno podjetje neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– je tuji investitor ali projektno podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov,
– je tujemu investitorju v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta) zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. Za namene te alineje se „družba z omejeno odgovornostjo“ nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge I k Direktivi 2013/34EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 182, 29. 6. 2013, str. 19), osnovni kapital“ pa vključuje po potrebi vse vplačane presežke kapitala,
– je tujemu investitorju v primeru družbe, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica njenega kapitala, kot prikazujejo računovodski izkazi družbe. Za namene te alineje se „družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe“ nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU (UL L 182, 29. 6. 2013, str. 19),
– je projektno podjetje v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.),
– je projektno podjetje v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13). Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu navedenih smernic, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– je tuji investitor ali projektno podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja ali
– je v primeru tujega investitorja ali projektnega podjetja, ki ni malo ali srednje veliko podjetje, v zadnjih dveh letih:
– knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in 
– razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti nižje od 1,0. 
Kumulacija državnih pomoči pomeni, da se prejete državne pomoči med seboj seštevajo. Namen pravila kumulacije je tako zagotoviti, da posamezni prejemnik ne bi dobil več pomoči kot je dovoljeno. Če je projektno podjetje že dobilo tudi druga sredstva iz državnega, lokalnega ali EU proračuna, oziroma če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči ali pa so mu bila dodeljena, se pogodba razdre, agencija pa mora zahtevati vrnitev vseh že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne plačila do dne vračila.
Tuji investitor in po sklenitvi tripartitne pogodbe tudi projektno podjetje morata v času od oddaje prijave pa do izpolnitve vseh obveznosti, ki izhajajo iz javnega razpisa, razpisne dokumentacije in pogodbe, pisno obvestiti agencijo o vseh spremembah (npr. vsebinske in finančne spremembe prijavljenega investicijskega projekta, sprememba naslova, začetek stečajnega postopka, izstop tujega investitorja itd.), ki se nanašajo bodisi na investicijski projekt bodisi projektno podjetje ali tujega investitorja, in sicer takoj po nastanku spremembe.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere se dodelijo spodbude, so:
a) stroški materialnih investicij (investicije v opredmetena osnovna sredstva tj. nakup in gradnja stavb skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup novih strojev in opreme. Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 25 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
Med upravičene stroške materialnih investicij spadajo tudi stroški zakupa zemljišč in stavb, vendar mora biti v tem primeru zakupna pogodba sklenjena najmanj za pet let po pričakovanem datumu konca investicijskega projekta za velika podjetja ter tri leta za mala in srednje velika podjetja. Pri zakupu opreme in strojev se upoštevajo samo stroški zakupa v obliki finančnega zakupa z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. Zakup mora biti izveden po tržnih pogojih.
Pri spodbudah, dodeljenih za bistveno spremembo v proizvodnem procesu, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih z dejavnostjo, ki naj bi se posodobila, v zadnjih treh poslovnih letih.
Pri spodbudah, dodeljenih za diverzifikacijo obstoječe poslovne enote z novimi dodatnimi produkti, morajo upravičeni stroški za vsaj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo, kot je bila evidentirana v poslovnem letu pred začetkom del.
Kolikor je med upravičenimi stroški tudi nakup zemljišč ali objektov, je potrebno vlogi na javni razpis priložiti:
– zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 1 meseca ali katastrske podatke o načrtovani lokaciji, na podlagi katerih lahko ocenjevalna komisija pridobi podatke iz uradne evidence in
– pismo o nameri ali predpogodbo, ki ne sme predstavljati zavezujoče ponudbe ali finančne zaveze investitorja ali projektnega podjetja.
V primeru, ko ocena upravičenih stroškov, vezanih na nakup nepremičnine bistveno odstopa od uradne cenitve Geodetske uprave Republike Slovenije, lahko komisija od prijavitelja zahteva sodno cenitev, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti starejša kot 1 leto na dan prijave na razpis.
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, morajo v podjetju ostati do konca obdobja ohranjanja investicije oziroma do konca amortizacijskega obdobja. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo pred potekom roka s pogojem, da projektno podjetje nabavi druga primerljiva osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Projektno podjetje mora o tem predhodno pridobiti soglasje agencije.
b) stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva tj. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja; ki lahko znašajo največ do 30 % upravičenih stroškov cele investicije). Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključno v projektnem podjetju. Obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljene morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih. Vključene morajo biti v osnovna sredstva podjetja in ostati povezana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj 5 let po zaključku investicijskega projekta v primeru, ko gre za veliko podjetje, in najmanj 3 leta po zaključku investicijskega projekta v primeru, ko gre za malo in srednje veliko podjetje.
c) stroški odpiranja novih delovnih mest, ki so neposredno ustvarjena z investicijskim projektom, izračunani za obdobje dveh let in jih mora projektno podjetje dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo (tj. stroški bruto plač pred obdavčitvijo in obvezni prispevki za socialno varnost).
Uveljavljanje materialnih in nematerialnih stroškov kot upravičenih stroškov je možna pri vseh vrstah projektov, medtem ko je uveljavljanje stroškov odpiranja novih delovnih mest kot upravičenih stroškov možno samo pri projektih v storitveni dejavnosti in pri projektih v razvojno-raziskovalno dejavnost, pri čemer se mora v tem primeru prijavitelj že v vlogi opredeliti, katere vrste stroškov bo uveljavljal, saj kombinacija uveljavljanja materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov odpiranja novih delovnih mest ni možna
Nakup osnovnih sredstev, ki spadajo med upravičene stroške prijavljenega projekta, mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
Pri nakupih je potrebno zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo dodeljenih sredstev, s ciljem, da se zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investicijskega projekta uspešno dosežejo.
Med upravičene stroške ne sodijo:
– stroški DDV in nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišča ter druge dajatve (razen komunalnega prispevka, ki je upravičen strošek),
– stroški nakupa osebnih, tovornih in kombiniranih vozil.
10. Formalna popolnost prijave: prijava se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, vse pravilno izpolnjene obrazce ter obvezne priloge.
11. Dopolnitev prijave
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, komisija v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije v roku osmih dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji, naj v roku osmih dni od prejema poziva za dopolnitev prijavo dopolni. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji v roku osmih dni ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
Komisija lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbora prijavitelja po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji pozove k pojasnilu informacij iz prijave in/ali pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v prijavi, o katerih se pri državnih organih ne vodijo uradne evidence. Prijavitelj po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji, ki je bil pozvan k pojasnilu oziroma posredovanju dokazil, mora le-te posredovati v roku petih dni od prejema poziva. Če prijavitelj po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji v roku pojasnil oziroma dokazil ne posreduje, komisija sprejme odločitev na podlagi razpoložljive dokumentacije.
Komisija lahko v obdobju od odpiranja prijave do podpisa pogodbe s projektnim podjetjem in tujim investitorjem na kraju samem preveri obstoječe stanje pri potencialnem projektnem podjetju/na lokaciji, kjer bo potekala realizacija investicijskega projekta.
Vsebina dispozicije investicijskega projekta (Obrazec 8) ne more biti predmet dopolnitve prijave. Vloge, katerih obrazec ne bo izpolnjen, se zavržejo.
12. Merila za ocenjevanje
Vse formalno popolne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa, bo ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1.
Položaj tujega investitorja na trgu in raziskovalno-razvojna in inovacijska aktivnost tujega investitorja
27
2.
Delež domačih dobaviteljev pri investicijskih projektih v predelovalni dejavnosti / Stopnja izobrazbe zaposlenih na investicijskem projektu v storitveno dejavnost, ki se mednarodno trži oziroma v raziskovalno-razvojno dejavnost
9
3.
Možen prenos tehnologije na ostala slovenska podjetja in vpliv investicijskega projekta na produktivnost ostalih domačih podjetij
9
4.
Dolgoročna vpetost investicijskega projekta v slovensko okolje
5
5.
Intenzivnost tehnologije v končnem izdelku/storitvi investicijskega projekta
15
6.
Vpliv investicijskega projekta na človeški kapital
10
7.
Predvidena bruto dodana vrednost na zaposlenega v projektnem podjetju
5
8.
Vpliv na okolje pri investicijskih projektih v predelovalno dejavnost / Obseg prihodkov od prodaje storitev, ustvarjene izven Slovenije v okviru investicijskih projektov v storitveni dejavnosti, ki se mednarodno trži, in trgi, na katerih se storitve tržijo / Rezultati izvajanja industrijskih raziskav in/ali razvoj prototipov za tržno uporabo in vpliv investicijskega projekta na odpadke
15
9.
Razvojni učinki investicijskega projekta v gospodarsko manj razvitih regijah in vpliv na brezposelnost
5
Skupaj
100
Agencija bo sofinancirala investicijske projekte tistih tujih investitorjev, katerih prijave bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk, in sicer v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Natančnejši opis meril in način dodeljevanja sredstev je naveden v točki III. razpisne dokumentacije.
13. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je do 4.640.000 EUR v letu 2017. V primeru spremembe državnega proračuna se vrednost razpisanih sredstev lahko spremeni.
Kolikor bi kakršenkoli zakonski ali podzakonski akt spremenil višino pravice porabe na proračunski postavki, namenjeni za pokrivanje obveznosti iz tega razpisa, ali bi se spremenili zakonodajni okviri dodeljevanja sredstev, si agencija pridržuje pravico razveljaviti razpis pred izdajo sklepov o dodelitvi spodbude.
Če pride do spremembe v državnem proračunu ali programu dela agencije, ki neposredno vpliva na ta javni razpis, se lahko zmanjšajo razpoložljiva sredstva v okviru razpisa, spremeni dinamika izplačil ali razveljavi javni razpis ter sklepi o dodelitvi sredstev.
Višina finančne spodbude bo določena na podlagi meril, števila ustvarjenih novih zaposlitev, vrednosti investicije (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud, vendar ne več kot 2 milijona EUR.
Sredstva bodo dodeljena za investicijske projekte tujih investitorjev, katerih prijave bodo v postopku ocenjevanja dosegle minimalni prag števila točk za sofinanciranje, do višine razpoložljivih sredstev (skupaj 4.640.000,00 EUR), in sicer po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk projektov od najbolje ocenjenega projekta navzdol, ter izplačana projektnim podjetjem na osnovi predloženega zahtevka v vrednosti izkazanih upravičenih stroškov.
Skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2020 (seznam občin v Prilogi VI) dodeljena spodbuda na območju »a« karte regionalne pomoči (tj. Vzhodna Slovenija) lahko znaša največ 25 % vrednosti upravičenih stroškov (intenzivnost regionalne pomoči) za velika podjetja, v primeru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude ne sme presegati 35 %, v primeru malih podjetij pa 45 % vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta. Dodeljena spodbuda na območju »c« karte regionalne pomoči (tj. Zahodna Slovenija) lahko do 31. decembra 2017 znaša največ 15 %, v primeru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude ne sme presegati 25 %; v primeru malih podjetij pa 35 % upravičenih stroškov posameznega projekta.
Za določitev velikosti projektnega podjetja se uporabljajo merila, ki jih opredeljuje Priloga I k Uredbi 651/2014/EU).
Če se po končanem ocenjevanju izkaže, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja upravičenih stroškov investicijskih projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo glede na višino doseženih točk – tako, da imajo prednost pri dodelitvi projekti z višjim številom točk.
Če je več projektov z enako oceno, ima prednost projekt, ki predvideva večje število ustvarjenih novih zaposlitev; če bi ti projekti imeli enako število ustvarjenih novih zaposlitev, ima prednost projekt, ki prejme v fazi ocenjevanja pri merilu št. 5. Intenzivnost tehnologije v končnem izdelku/storitvi investicijskega projekta večje število točk.
Če vrednost predvidene dodeljene finančne spodbude, po oceni projekta, presega višino razpoložljivih sredstev, agencija s projektnim podjetjem in tujim investitorjem ne sklene pogodbe, razen če se tuji investitor strinja, da se projektnemu podjetju, ob nespremenjeni vsebini investicijskega projekta – dispoziciji iz obrazca 8 (zaposlitveni, finančni, časovni in vsi ostali elementi investicijskega projekta) dodeli nižji znesek finančne spodbude, kot bi mu pripadala glede na oceno projekta.
14. Pogoj nujnosti: spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je prijavitelj zanjo vložil prijavo za dodelitev spodbude pred začetkom izvajanja investicijskega projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko se začno gradbena dela v okviru investicijskega projekta ali prva pravno zavezujoča zaveza za naročilo opreme ali vsaka druga zaveza, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati, če ta nastopi pred začetkom omenjenih gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek del.
15. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Projektno podjetje mora izdati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 23. 10. 2017. V zahtevku za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od datuma oddaje vloge za dodelitev spodbude do datuma predložitve zahtevka za sofinanciranje in so bili tudi plačani do datuma predložitve zahtevka (predložiti račune in dokazila o plačilu le-teh), ter se upoštevajo najvišje možne intenzivnosti regionalne pomoči (15 %, 25 %, 35 % oziroma 45 %). Vrednost zahtevka pa ne sme presegati v sklepu o dodelitvi navedenega zneska spodbude.
Projektno podjetje mora zahtevku priložiti tudi brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke s sedežem v EU (oziroma brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke s sedežem izven EU, če ima ta banka v EU odprto svojo podružnico in je unovčitev te garancije izrecno omogočena tudi v tej podružnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi pisni poziv agencije, z veljavnostjo do datuma treh let in treh mesecev od datuma podpisa pogodbe, in sicer v višini celotnega zneska zahtevka, s katero banka garantira, da bo izplačala ta znesek, če pogodbene obveznosti ne bodo dobro izvedene. Bančna garancija mora biti tekstovno identična vzorcu garancije na strani 92 in 93 razpisne dokumentacije.
Ker se pri izračunu odobrene višine finančne spodbude upošteva vrednost investicije, tj. višina vseh upravičenih stroškov, ki bodo nastali v obdobju od datuma oddaje vloge do datuma zaključka investicije; tj. v treh letih po podpisu pogodbe, morajo projektna podjetja ob zaključku investicije predložiti tudi dokazila (račune in dokazila o plačilu le-teh), s katerimi izkazujejo celotno vrednost upravičenih stroškov prijavljene investicije.
16. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 27. 3. 2017 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev. Prijava mora prispeti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – spodbujanje TNI 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi« ter s polnim naslovom tujega investitorja in naslovom pooblaščenca. Prijavitelji morajo izpolnjeno prijavo oddati v papirni obliki v originalu in v celoti v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Posameznim zahtevanim dokumentom, ki v originalu niso v slovenskem ali angleškem jeziku, morajo biti priloženi uradni prevodi v slovenski ali angleški jezik.
Vsi podatki iz prijav, ki jih ocenjevalna komisija odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji investitor posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Kot poslovna skrivnost se ne morejo šteti podatki, ki so javnosti dostopni na podlagi prve alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, kot so npr. podatki iz predloženih vlog, ki odražajo in dokazujejo izpolnjevanje pogojev in meril, podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev vloge glede na postavljena merila, itd.
Na javni razpis se ne more prijaviti prijavitelj s ponovno prijavo za isti projekt, če o tej prijavi teče pritožbeni postopek. Prijavitelj lahko prijavo za isti projekt vloži šele po pravnomočno končanem pritožbenem postopku.
17. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav zaradi pričakovanega velikega števila prijav ne bo javno. Odpiranje bo predvidoma potekalo naslednji delovni dan po roku za prispetje prijav, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih agencije.
Pri odpiranju prijav se bodo upoštevale prijave, ki bodo prispele v glavno pisarno agencije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave najkasneje na dan, kot je določen rok za prispetje prijav, in sicer najkasneje do 12. ure.
Roka za prispetje prijav v letu 2016 sta:
– za prvo odpiranje: 22. avgust 2016, do 12. ure.
Roki za prispetje prijav v letu 2017 so:
– za drugo odpiranje: 30. januar 2017, do 12. ure,
– za tretje odpiranje: 27. marec 2017, do 12. ure,
Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Vloge, ki bodo prispele po roku, kot je določen za prispetje vlog, bodo uvrščene v naslednje odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku za prispetje vlog v letu 2017, se kot nepravočasne s sklepom zavržejo.
18. Sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi spodbude
Na podlagi ocene ocenjevalne komisije bodo tuji investitorji po njihovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji s sklepom obveščeni o dodelitvi oziroma nedodelitvi spodbude najpozneje v roku 60 dni od odpiranja prijav. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije.
Zoper sklep je možna pritožba v 15 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb s tujimi investitoji in projektnimi podjetji, ki jim je dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
Javna agencija lahko v primeru, ko se po izdaji sklepa o sofinanciranju ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, pogodbe ne podpiše, sklep pa razveljavi.
Tuji investitorji, ki bodo preko pooblaščenca prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morala imeti v roku 15 dni od vročitve sklepa o dodelitvi spodbude pooblaščencu tujega investitorja, tj. pred podpisom pogodbe s SPIRIT Slovenija, registrirano projektno podjetje, ki bo prav tako nastopalo kot pogodbena stranka (tripartitna pogodba), in tuji investitor ter projektno podjetje bosta morala z agencijo podpisati pogodbo, in sicer v 15 dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe s strani javne agencije, sicer se bo štelo, da sta odstopila od podpisa pogodbe za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
Agencija lahko po izdaji sklepa o dodelitvi spodbude za investicijske projekte zahteva izdelano ter s strani prijavitelja in projektnega podjetja potrjeno investicijsko dokumentacijo, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).
19. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, Ljubljana vsak delovni dan med 9. in 10. uro ali na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si in www.investslovenia.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja, na elektronski naslov: fdi@spiritslovenia.si. Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred določenim rokom za prispetje prijav.
Pravno zavezujoča je različica javnega razpisa in razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija in pisanja v zvezi z razpisom poteka v slovenskem jeziku.
20. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: fdi@spiritslovenia.si (s pripisom: javni razpis – spodbujanje TNI 2016 in 2017 – prvi kapitalski vstopi), in sicer najkasneje osem dni pred rokom, določenim za prispetje prijav. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje šest dni pred rokom, določenim za prispetje prijav, objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije so na voljo po telefonu na številki +386 1 5309 806 pri kontaktni osebi dr. Zoranu Stamatovskemu. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: fdi@spiritslovenia.si.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije 

AAA Zlata odličnost