Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2060. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica, stran 6974.

  
Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) so Občinski svet Občine Ribnica v skladu s 17. členom Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12), na 4. izredni seji 16. 6. 2016, Občinski svet Občine Sodražica v skladu s 15. členom Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) na 11. seji, dne 15. 6. 2016 in Občinski svet Občine Loški Potok v skladu s 14. členom Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) na 9. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejeli
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica 
1. člen 
V 27. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Uradni list RS, št. 88/01 in 86/13) se za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba, mora zavod v deležu 50 % presežka vplačati v proračun občin ustanoviteljic, s 50 % presežka pa zavod razpolaga samostojno po predhodnem soglasju sveta zavoda, pri čemer se lahko delež delitve presežka za posamezno koledarsko leto spremeni v primeru, da zavod načrtuje izvedbo večje investicije ali investicijsko-vzdrževalnih del. V primeru spremembe deleža delitve presežka v skladu s tem odstavkom, mora zavod predhodno pridobiti soglasje ustanoviteljic.
Presežek iz prejšnjega odstavka, ki se nakaže v proračune ustanoviteljic po deležih, ki se določijo na število prebivalcev v občini ustanoviteljici, se namensko porabi za dejavnosti, ki so v javnem interesu občin ustanoviteljic s področja zdravstva in za investicije ter investicijsko vzdrževanje zgradb, v katerih se opravlja zdravstvena dejavnost.«
2. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok objavi Občina Ribnica v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 145-02-1/2001
Ribnica, dne 17. junija 2016
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.
Št. 00201-6/01
Sodražica, dne 17. junija 2016
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.
Št. 145-02/01-02
Loški Potok, dne 17. junija 2016
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.