Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1994. Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI)
1995. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A)
1996. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B)
1997. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E)
1998. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o letalstvu (ZLet-D)
1999. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2030. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
2031. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

Sklepi

2032. Sklep o soglasju za odprtje Generalnega konzulata Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi

MINISTRSTVA

2000. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
2001. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka

BANKA SLOVENIJE

2002. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2016

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2003. Poročilo o gibanju plač za april 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2004. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017
2005. Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, kot kolektivni pogodbi z razširjeno veljavnostjo

OBČINE

Dobje

2006. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015
2007. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje
2008. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
2009. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Dol pri Ljubljani

2010. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016

Grosuplje

2011. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Gospodarska cona Sever
2012. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Pri Bambiču
2013. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC II
2014. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC III
2015. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori III
2016. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori IV

Idrija

2017. Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem občinskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič

Jesenice

2018. Sklep o predčasnem prenehanju mandata občinskemu svetniku

Kozje

2019. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2015
2020. Pravilnik o sofinanciranju priklopa na toplovodno omrežje

Ljubljana

2021. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 252 Stanovanjska soseska Brdo

Murska Sobota

2029. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje

Piran

2022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož

Prebold

2023. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold

Sodražica

2024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 1

Straža

2025. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža
2026. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas

Škocjan

2027. Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center

Turnišče

2028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Turnišče

POPRAVKI

2034. Popravek Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Vilni, v Republiki Litvi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti