Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2006. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015, stran 6774.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB -1) je Občinski svet Občine Dobje na 9. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Dobje za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2015.
3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2015 znašajo:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2015 v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
947.814,90
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
675.874,00
70
DAVČNI PRIHODKI
620.874,06
700 Davki na dohodek in dobiček
589.846,00
703 Davki na premoženje
18.468,08
704 Domači davki na blago in storitve
12.554,37
706 Drugi davki
5,61
71
NEDAVČNI PRIHODKI
54.999,94
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
16.969,92
711 Takse in pristojbine
459,55
712 Globe in druge denarne kazni
3.125,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
28.193,77
714 Drugi nedavčni prihodki
6.251,70
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
271.940,90
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
200.963,60
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
70.977,30
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
956.481,28
40
TEKOČI ODHODKI
234.162,07
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
43.445,47
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
6.656,94
402 Izdatki za blago in storitve
162.059,66
409 Rezerve
22.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
323.263,50
410 Subvencije
15.900,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
202.355,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
15.362,60
413 Drugi tekoči domači transferi
89.645,90
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
287.646,44
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
287.646,44
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
111.409,27
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
72.034,27
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
39.375,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–8.666,38
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–8.750,51
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
118.448,43
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.666,38
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
8.666,38
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
108.884,00
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2016
Dobje, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti