Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

1994. Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI), stran 6759.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI) 
Razglašam Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. junija 2016.
Št. 003-02-5/2016-12
Ljubljana, dne 24. junija 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O IZVAJANJU MEDNARODNIH PROGRAMOV S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZIMPVI) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
(1) Ta zakon ureja pogoje za izvajanje mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja, ki se v Republiki Sloveniji izvajajo v tujem jeziku in nimajo pridobljene javne veljavnosti v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in sicer:
– vzgojno-izobraževalni program, ki je akreditiran v tuji državi (v nadaljnjem besedilu: tuji program),
– program mednarodne organizacije Evropske šole s sedežem v Bruslju (v nadaljnjem besedilu: program evropske šole) in
– program mednarodne organizacije International Baccalaureate Office iz Ženeve (v nadaljnjem besedilu: program IB).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se program evropske šole lahko delno izvaja v slovenskem jeziku.
(3) Za programe iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, razen za program IB ali program evropske šole, če se ta izvaja v javnem vrtcu ali šoli in s tem zakonom ni določeno drugače.
(4) Izvajanje programov iz prvega odstavka tega člena se ne financira iz javnih sredstev, če s tem zakonom ni določeno drugače.
2. člen 
(tuji program) 
(1) Tuji program mora biti v državi izvora akreditiran vzgojno-izobraževalni program in ne sme biti v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, sedmo, osmo, deveto in trinajsto alinejo 2. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).
(2) Tuji program lahko izvaja vrtec ali šola, ki jo ustanovi fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: zasebni vrtec ali šola).
3. člen 
(program evropske šole) 
(1) Program evropske šole, sprejet v skladu s Konvencijo o statutu Evropskih šol (Zakon o ratifikaciji Konvencije o statutu Evropskih šol (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/04), lahko izvaja:
– javni vrtec ali šola,
– zasebni vrtec ali šola.
(2) Javni vrtec ali šola si mora pred začetkom izvajanja programa evropske šole pridobiti soglasje ministra, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).
4. člen 
(program IB) 
(1) Program IB se lahko izvaja na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja ter srednješolskega izobraževanja in mednarodne mature.
(2) Program IB lahko izvaja:
– javni vrtec ali šola,
– zasebni vrtec ali šola.
(3) Javni vrtec ali šola si mora pred začetkom izvajanja programa IB pridobiti soglasje ministra.
5. člen 
(listina o izobraževanju) 
(1) Listina o izobraževanju, ki jo izda šola, ki izvaja mednarodni program iz 1. člena tega zakona, je tuja listina in se vrednoti in priznava v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je listina o zaključku izobraževanja, izdana v programu evropske šole in programu IB, enakovredna javni listini o zaključku izobraževanja, izdani v javno veljavnih izobraževalnih programih v skladu z zakonom, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko izobraževanje in maturo.
6. člen 
(vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa) 
Pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa določi vrtec ali šola v skladu z mednarodnim programom iz 1. člena tega zakona. Javni vrtec ali šola si mora k vpisu pridobiti soglasje ministra.
7. člen 
(vpis v javno veljavne programe) 
Oseba, ki je pridobila listino iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, se lahko vpiše v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe, pod pogoji in v skladu z merili, ki veljajo za vpis v te programe.
II. TUJI PROGRAM 
8. člen 
(slovenščina) 
(1) Tuji program, ki se izvaja kot program osnovnošolskega izobraževanja, mora vključevati najmanj 140 ur slovenščine na posamezno šolsko leto.
(2) Če se tuji program iz prejšnjega člena izvaja na narodnostno mešanih območjih, mora vključevati tudi najmanj 140 ur italijanščine oziroma madžarščine na posamezno šolsko leto.
9. člen 
(mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo) 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo na predlog ustanovitelja vrtca ali šole iz 2. člena tega zakona pred vpisom v register iz 13. člena tega zakona z mnenjem ugotovi, ali cilji vzgojno-izobraževalnih programov ne nasprotujejo ciljem iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.
10. člen 
(obvestilo staršev šoloobveznih otrok) 
(1) Starši otroka, ki se bo ali se izobražuje v šoli, ki izvaja tuji program osnovnošolskega izobraževanja, do začetka tekočega šolskega leta osnovni šoli v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva, predložijo obvestilo o vpisu.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka izda šola iz 2. člena tega zakona. Obvestilo vsebuje ime in priimek otroka, datum njegovega rojstva, EMŠO, kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče ter ime in naslov mednarodne šole oziroma kraja, kjer bo izobraževanje potekalo.
III. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
11. člen 
(sofinanciranje progama evropske šole) 
Program evropske šole, ki ga izvaja javna šola, se sofinancira iz državnega proračuna. Višina sredstev se določi s pogodbo na podlagi metodologije, ki jo predpiše minister.
12. člen 
(sofinanciranje programa IB) 
(1) Program IB na ravni osnovnošolskega izobraževanja in srednješolskega izobraževanja ter mednarodne mature iz 4. člena tega zakona, ki ga izvaja javna šola, se sofinancira iz državnega proračuna.
(2) Program IB na ravni osnovnošolskega izobraževanja se sofinancira v višini povprečnega zneska na učenca, ki je javni šoli zagotovljen iz državnega proračuna za izvedbo obveznega programa osnovne šole.
(3) Program IB na ravni srednješolskega izobraževanja se sofinancira v višini vrednosti programa Gimnazija na dijaka, določeni v skladu z metodologijo, ki ureja financiranje srednješolskih izobraževalnih programov. Program IB na ravni mednarodne mature se sofinancira v skladu z metodologijo, ki ureja financiranje srednješolski izobraževalnih programov.
IV. REGISTER ZASEBNIH VRTCEV IN ŠOL, KI IZVAJAJO MEDNARODNE PROGRAME 
13. člen 
(register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe) 
(1) Zasebni vrtec in šola, ki izvaja mednarodni program iz 1. člena tega zakona, lahko začne izvajati program po vpisu v register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe (v nadaljnjem besedilu: register). Register vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Predlog za vpis v register vloži oseba, ki je pooblaščena za zastopanje zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program.
(3) Register vsebuje naslednje podatke:
– podatke o ustanovitelju zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program, ime in priimek, rojstne podatke in prebivališče, če je ustanovitelj fizična oseba, oziroma ime, firma in sedež, če je ustanovitelj pravna oseba,
– podatke o osebi, ki je pooblaščena za zastopanje: ime in priimek, rojstne podatke in prebivališče,
– podatke o imenu in naslovu zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program,
– ime programa zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program,
– potrdilo, da je program zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja tuji program, v državi izvora akreditiran vzgojno-izobraževalni program,
– jezik, v katerem se bo izvajal mednarodni program,
– izjava pooblaščene osebe za zastopanje zasebne šole, ki izvaja tuji program, da program osnovnošolskega izobraževanja izpolnjuje pogoj iz 8. člena tega zakona,
– datum vpisa in izbrisa iz registra zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodne programe,
– številka in datum mnenja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, da vzgojno-izobraževalni program zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja tuji program, ni v nasprotju s cilji vzgoje in izobraževanja iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.
(4) O vpisu v register izda ministrstvo zasebnemu vrtcu ali šoli, ki izvaja mednarodni program, odločbo.
(5) Natančnejši postopek vpisa in izbrisa iz registra določi minister.
14. člen 
(izbris iz registra) 
(1) Zasebni vrtec ali šola, ki izvaja mednarodni program, se izbriše iz registra:
– če preneha izvajati mednarodni program iz 1. člena tega zakona,
– če ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 2. člena oziroma iz 8. člena tega zakona.
(2) O izbrisu iz registra ministrstvo zasebnemu vrtcu ali šoli, ki izvaja mednarodni program, izda odločbo.
V. NADZOR 
15. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor v zvezi s prvim odstavkom 2. člena in 8. členom tega zakona izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo.
(2) Če inšpektor, pristojen za šolstvo, ugotovi, da tuji program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola, ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 2. člena oziroma iz 8. člena tega zakona, predlaga izbris tega vrtca ali šole iz registra.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(vpis v register) 
Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo mednarodne programe in ki delujejo na območju Republike Slovenije na dan uveljavitve tega zakona, vložijo predlog za vpis v register do 31. decembra 2016.
17. člen 
(rok za določitev metodologije za sofinanciranje programa evropske šole) 
Minister določi metodologijo za sofinanciranje programa evropske šole tri mesece pred začetkom izvajanja tega programa v javni šoli.
18. člen 
(rok za izdajo podzakonskih predpisov in vzpostavitev registra) 
(1) Podzakonski predpis iz petega odstavka 13. člena tega zakona izda minister v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Ministrstvo vzpostavi register iz 13. člena tega zakona do 1. septembra 2016.
19. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2016.
Št. 600-01/16-2/10
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1176-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti