Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2026. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas, stran 6809.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1. člen 
V 12. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas (Uradni list RS, št. 4/08, 63/08, 26/10, 79/10, 97/11, 40/12, 29/14 in 22/16; v nadaljevanju: Odlok) se doda nov stavek v šestem odstavku:
»Nadomestni član nastopi mandat z dnem izvolitve oziroma imenovanja na pristojnem organu.«
Dodata se nov sedmi in osmi odstavek v naslednjem besedilu:
»V primeru nedelovanja sveta zavoda, zaradi premalo članov, volitve članov v svet zavoda razpiše ravnatelj.
Ravnatelj v roku 3 dni, ko je obveščen oziroma izve za dejstvo, da je svet zavoda nesklepčen, razpiše volitve.«
2. člen
V 13. členu Odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru nedelovanja sveta zavoda, zaradi premalo članov, volitve predstavnikov delavcev razpiše ravnatelj največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. V primeru, ko svet zavoda ne razpiše volitev v predpisanem roku, se lahko volitve razpišejo na zahtevo najmanj treh delavcev ali na zahtevo sindikata. Zahteva se posreduje ravnatelju, ki s sklepom razpiše volitve. V obeh navedenih primerih zbor delavcev sam imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.«
3. člen
V 18. členu Odloka se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda razpiše svet zavoda največ 30 dni in najmanj 15 dni pred iztekom mandata. V primeru nedelovanja sveta zavoda, zaradi premalo članov, volitve razpiše ravnatelj.
V primeru, da ravnatelj ne razpiše volitev v roku iz prejšnjega odstavka, lahko volitve razpiše predsednik sveta staršev.«
4. člen 
Za 24. členom Odloka se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»V primeru, da se med štiri letnim mandatom sveta zavoda zgodi, da svet zavoda ne deluje, zaradi premajhnega števila članov, se svet zavoda po izvolitvi nadomestnih članov, ponovno konstituira, skladno z določili 24. člena tega odloka in Poslovnika o delu sveta zavoda.
V primeru, da se med štiri letnim mandatom sveta zavoda zgodi, da je svet zavoda nesklepčen na dveh sejah zaporedoma zaradi neudeležbe istih članov sveta zavoda se šteje, da je le-tem članom prenehal mandat v svetu zavoda. O prenehanju mandata ravnatelj sprejme sklep in razpiše volitve skladno z določili tega odloka. Svet zavoda se ponovno konstituira, skladno z določili 24. člena tega odloka in Poslovnika o delu sveta zavoda.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2016-5
Straža, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti