Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

1995. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A), stran 6761.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. junija 2016.
Št. 003-02-5/2016-8
Ljubljana, dne 24. junija 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2016 IN 2017 (ZIPRS1617-A) 
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) se v prvem odstavku 8. člena besedilo »vključno s spremembami, nastalimi« nadomesti z besedilom »spremembe nastale«, za besedilom »na neodplačano glavnico« pa se doda vejica in besedilo »ki je bil izveden brez denarnega toka«.
2. člen 
V prvem odstavku 12. člena se za 4. točko doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a postavki, s katere se zagotavlja kratkoročno posojilo na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16);«.
V drugem odstavku se v 2. točki besedilo »iz 1., 2., 3. ali 4. točke« nadomesti z besedilom »iz 1., 2., 3., 4. ali 4.a točke«.
3. člen 
V tretjem odstavku 16. člena se v napovednem stavku besedilo »dokazil, ki ne vsebujejo« nadomesti z besedilom »zahtevka za izplačilo, ki ne vsebuje dokazila o plačilu,«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– se zaveže, da bo dokazilo o plačilu računa ali druge enakovredne knjigovodske listine posredoval posredniškemu organu najkasneje v osmih dneh po prejemu sredstev.«.
4. člen 
V 21. členu se za 11. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. prihodki po tretjem odstavku 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16, v nadaljnjem besedilu: ZGGLRS), se porabijo za namene, določene v četrtem odstavku 33. člena navedenega zakona;
13. prihodki dividend iz elektrogospodarstva, ki pripadajo proračunu Republike Slovenije, se do višine 40.700.000 eurov porabijo za vlaganja v vodno infrastrukturo.«.
5. člen 
V drugem odstavku 28. člena se za 8. točko doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a med postavkami politik iz 6., 7. in 8. točke tega odstavka;«.
Za 9. točko se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
»9.a na postavke v podprogramu 230102 – Sredstva za množične migracije, med njimi in z njih;«.
6. člen 
Za devetim odstavkom 32. člena se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na prvi odstavek tega člena je za občine rok za vračilo sredstev kohezijske politike, na podlagi izrečenega finančnega popravka, največ 90 dni.«
7. člen 
V 42. členu se za 6. točko, na koncu katere se črta beseda »in«, doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a podračun, ustanovljen na podlagi prvega odstavka 33. člena ZGGLRS;«.
8. člen 
Besedilo prvega odstavka 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina se lahko, v skladu s predpisi o zadolževanju občin, dodatno zadolži za lastni delež pri financiranju investicije ali za vračilo izrečenih finančnih popravkov za investicijo, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če takšna zadolžitev ne presega največjega obsega možnega zadolževanja iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1 za več kot 2 odstotni točki in višina dodatne zadolžitve v primeru zadolžitve za lastni delež pri financiranju investicije v posamezni občini ne presega zneska 750.000 eurov.«.
9. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/16-3/24
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1278-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti