Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2020. Pravilnik o sofinanciranju priklopa na toplovodno omrežje, stran 6793.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), Lokalnega energetskega koncepta Občine Kozje ter 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju priklopa na toplovodno omrežje 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci in pogoji za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud, namenjenih za priključitev na toplovodno omrežje na lesno biomaso in oskrbo s toplo vodo na območju naselja Kozje.
2. člen 
Namen dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud iz tega pravilnika je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
3. člen 
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe, ki so lastniki, solastniki ali upravljavci stanovanjskih objektov na območju naselja Kozje.
4. člen 
Sredstva za priključitev na toplovodno omrežje na lesno biomaso in oskrbo s toplo vodo v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
5. člen 
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v lokalnem časopisu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. Naziv in sedež občine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili
5. Okvirna višina sredstev
6. Določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena
7. Rok in naslov vložitve vlog
8. Rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu
9. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
6. člen 
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) enkrat na mesec po vrstnem redu prispetja. Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 7 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo do porabe zagotovljenih finančnih sredstev v občinskem proračunu.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.
7. člen 
Višina nepovratne finančne spodbude:
– za priključitev stanovanjske hiše na toplovodno omrežje na lesno biomaso: 500,00 €
– za priključitev večstanovanjskega objekta: 2.000,00 €, vendar ne več kot 300,00 € na posamezno stanovanjsko enoto.
8. člen 
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga z zahtevanimi prilogami po priloženih navodilih.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, se vloga s sklepom zavrže.
9. člen 
Pred vložitvijo zahtevka mora biti objekt priključen na toplovodno omrežje na lesno biomaso.
Po predložitvi vse dokumentacije skladno s priloženimi navodili se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.
11. člen 
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine;
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev na terenu.
12. člen 
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-11/04
Kozje, dne 16. junija 2016
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti