Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2025. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža, stran 6801.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13); v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 15. člena Statuta Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 28/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Straža posamezne enote kulturne dediščine razglaša za kulturne spomenike lokalnega pomena.
(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja.
II. KULTURNI SPOMENIKI LOKANEGA POMENA 
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:
Sakralni stavbni spomeniki
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
1.
2631
Drganja sela – Cerkev Marije Tolažnice žalostnih
2.
2162
Straža pri Novem mestu – Cerkev Marijinega vnebovzetja
3.
2630
Straža pri Novem mestu – Cerkev sv. Tomaža
4.
2629
Vavta vas – Cerkev sv. Jakoba
5.
2163
Zalog pri Prečni – Cerkev sv. Martina
6.
30322
Zalog pri Prečni – Mavzolej družine Jelovšek pl. Fichtenau 
Spominski objekti in kraji
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
7.
4200
Drganja sela – Grob s spomenikom NOB
8.
4233
Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Dolenji Straži
9.
4232
Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Gorenji Straži
10.
22450
Straža pri Novem mestu – Stebrno znamenje v Straški gori
11.
4241
Vavta vas – Grobišče s spomenikom NOB
12.
9751
Vavta vas – Spomenik talcem
13.
28714
Zalog pri Prečni – Lokacija dvorca Brajtenav
II. VARSTVENI REŽIMI 
3. člen
(splošni varstveni režimi) 
Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike 
– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih lastnosti,
– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje generacije,
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika,
– ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne substance,
– ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak spomenik posebej, pod točko A-6),
– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane vrednote,
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena,
– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Splošni varstveni režim za vplivno območje: 
– ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
– ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
– prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali na njegovo materialno substanco,
– preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic in drugih ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in prostora,
– za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (obveznost pridobitve pogojev in soglasja za sam spomenik je že določena z zakonom).
Na pokopališčih, ki se nahajajo v vplivnem območju kulturnega spomenika (cerkve), kulturno-varstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.
4. člen 
(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine) 
Varstveni režim za arheološka najdišča 
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč:
– če ni možno najti drugih rešitev ali
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.
Varstveni režim za stavbe 
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj avtentično stanje,
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti.
Na pokopališčih, ki so vključena v območje kulturnega spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.
Varstveni režim za spominske objekte in kraje 
Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.
Prepovedano je:
– spomenik poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje,
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.
III. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV 
5. člen
(Sakralni stavbni spomeniki) 
Zap. št.:
1
Ime:
Drganja sela – Cerkev Marije Tolažnice žalostnih
EŠD:
2631
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Drganja sela
Katastrska občina:
Jurka vas
Parcelne številke:
*148
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina:
Jurka vas
Parcelne številke:
*148, 2170/3, 2170/6, 2170/8, 2172/3, 2181/3, 2181/5, 2183/3, 2224/5, 2224/7, 3143/17, 3143/18, 3143/19, 3143/6, 3143/8, 2170/5 – del (pretežni del parcele, razen ceste), 2224/8 – del (južna polovica parcele, razen ceste), 3165/1 – del (90 m ceste ob pokopališču)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portal, kamniti okviri oken, stebriči lope …). 
– Fragmenti dekorativne poslikave z letnico leta 1666 na južni zunanjščini ladje in v njeni notranjosti ter oba posvetilna križa v ostenju slavoloka. 
– Vsi štukaturno izvedeni medaljoni in štirilisti v notranjosti cerkve, ki so v stenah vtisnjeni v omet. 
– Vsa baročna oltarna oprema (oltarni nastavki, tabernakelj, kipi, slike …) iz prve polovice 18. stoletja. 
– Križani v zakristiji iz prve polovice 18. stoletja. 
– Podobe križevega pota iz prve polovice 19. stoletja, delo slikarja Postla. 
– Zvonova iz leta 1749 in 1834, vlita v Samassovi livarni v Ljubljani. 
– Prvotni urni mehanizem iz prve polovice 18. stoletja. 
– Pokopališki zid s portalom. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe. 
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja. Ohranja se stara lipa pri hiši št. 2, ki sooblikuje prostorsko podobo cerkve in vasi.
Zap. št.:
2
Ime:
Straža pri Novem mestu – Cerkev Marijinega vnebovzetja
EŠD:
2162
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Straža
Katastrska občina:
Prečna
Parcelna številka:
2594/2, 2594/3, 2594/4, 2594/1 – del (stopnišče na južni strani)
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina:
Prečna
Parcelne številke:
2593, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 2594/4, 2595, 2596/3, 2659 – del (južni del parcele nad cerkvijo), 2660/6 – del (južna polovica parcele nad cerkvijo), 3140/2 – del (pot okoli cerkve in bližnjih hiš), 3143/1 – del (70 m osrednje ulice ob domačiji in cerkvi)
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (oba portala, okviri oken, stopnice, stebriči lope …). 
– Vsa baročna iluzionistična poslikava na stenah in v kupoli ladje ter freska Staneta Kregarja iz leta 1969 nad glavnim vhodom. 
– Vsa oltarna baročna oprema (oltarni menzi, oltarna nastavka in antependija, tabernakelj, kipi, slike), svečniki in prižnica (kipi, leca, baldahin, stopnice z ograjo). 
– Votivne podobe iz let 1765, 1774 in 1875. 
– Zakristijska omara in njej pripadajoča oprema. 
– Opečni tlak v empori, izdelek Faleskinijeve opekarske delavnice. 
– Grobnica pod tlaki ladje z nagrobno ploščo in skeleti z vsemi dodatki v njej. 
– Zvon iz leta 1723, izdelek livarne Konrada Schneiderja. 
– Kamnit pokopališki zid s stopniščem.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe. 
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
 
Zap. št.:
 
3
Ime:
Straža pri Novem mestu – Cerkev sv. Tomaža
EŠD:
2630
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Straža
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelna številka:
12/4, 12/5
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelne številke:
12/2, 12/4, 12/5, 12/6, 12/8, 12/10, 13/4, 893/9, 2196/6, 12/1 – del (severovzhodna tretjina), 13/1 – del (severovzhodna polovica), 856/7 – del (spodnja polovica), 859/3 – del (spodnja tretjina), 860 – del (spodnji del), 863 – del (spodnji del), 864/1 – del (spodnja polovica), 868 – del (spodnja četrtina), 871/1 – del (spodnja četrtina), 872/1 – del (spodnja šestina), 882/13 – del (zahodna špica), 2191/7 – del (90 m poti severno ob cerkvi), 2195 – del (južna špica), 2196/4 – del (večina južne dostopne ceste)
 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe. Za izvajanje redne pokopališke dejavnosti kulturnovarstveno soglasje ni potrebno. 
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
4
Ime:
Vavta vas – Cerkev sv. Jakoba
EŠD:
2629
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Vavta vas
Katastrska občina:
Jurka vas
Parcelna številka:
630/6 – del (območje starega pokopališča – brez južne špice)
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina:
Jurka vas
Parcelne številke:
*32/2, 628/5, 628/6, 628/7, 630/2, 630/6, 630/7, 631/1, 631/4, 631/7, 631/10, 634/5, 634/6, 654/5, 922/1, 922/2, 925, 928/1, 928/2, 931/2, 931/3, 931/6, 931/7, 3164/3, 3164/4, 3165/2, 923 – del (južni dve tretjini), 3164/5 – del (južnih 85 m poti ob župnišču in cerkvi)
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju kot višinske dominante. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portali, okviri oken, originalen tlak pod obstoječima v notranjosti cerkve …). 
– Oltarne slike in naslikana iluzionistična arhitektura oltarjev, delo Franza S. viteza Kurz Thurn in Goldenstein iz leta 1855. 
– Slika Kristusa sejalca iz nekdanje prižnice ter sliki Brezmadežno srce Marijino in Presveto srce Jezusovo, delo Franza S. viteza Kurz Thurn in Goldenstein iz let 1856–1857. 
– Tabernakelj glavnem oltarju, za katerega je načrte napravil arhitekt Slavko Pengov leta 1935. Varuje se tudi vsa njemu pripadajoča sočasna oprema (svečniki, lestenca za večno luč ipd.) iz 30-tih let 20. stoletja.
– Podobe Križevega pota in njihovi leseni okvirji iz leta 1862. 
– Orgle, izdelek orglarja Ivana Milavca iz leta 1908. 
– Leseni krili glavnih vrat z reliefom sv. Trojice in vrat v zakristijo z reliefom prizora iz Kristusovega pasijona, delo kiparja Staneta Jarma iz 90-tih let 20. stoletja.
– Spominska obeležja in starejši nagrobniki, ki so ohranjeni na pokopališču.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe. 
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
 
Zap. št.:
 
5
Ime:
Zalog pri Prečni – Cerkev sv. Martina
EŠD:
2163
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Zalog
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelni številki:
1573/3
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelne številke:
1541/3, 1541/4, 1558/4, 1562/1, 1562/2, 1565, 1567, 1570/1, 1570/2, 1573/2, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 1573/6, 1577, 2213/4, 2214 – del (vse, razen severnih 40 m poti), 2213/3 – del (vzhodnih 15 m poti), 1558/2 – del (vzhodna polovica parcele)
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju kot višinska dominanta. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portala, okviri oken, stebriči, pokrivne plošče in tlak v vhodni lopi, stopnice pred vhodom v zakristijo in stopnice v prezbiterij, kropilnika). 
– Srednjeveška poslikava na južni steni ladje in vsa baročna poslikava cerkvene notranjosti. 
– Baročen opečni tlak v ladji in prezbiteriju. 
– Grobnici Jakoba de Portico in njegove soproge Eve Elizabete pl. Staudoch iz leta 1676 v ladji ter Frančiška Jurija de Portico in njegove soproge Eve Elizabete roj. pl. Erberg iz leta 1700 v prezbiteriju. 
– Vsa baročna oltarna oprema iz konca 17. in prve četrtine 18. stoletja (menze, oltarni nastavki, tabernakelj, kanonske tablice, kipi, slike, antependij, svečniki). 
– Oltar proti ljudstvu in ambon, izdelek kiparja Staneta Jarma iz leta 1992. 
– Podobe križevega pota iz prve polovice 19. stoletja, sliki Marija Dobrega sveta in sv. Janez Nepomuka ter njuna okvirja.
– Rezbarjena krila vrat glavnega vhoda, vratca zakramentalnih niš v prezbiteriju ter njihovo okovje in klop (klečalnik) iz 17. stoletja, ter obe korni klopi iz 18. stoletja. 
– Lesen pevski kor (pôd, ograja, stopnice). 
– Prosto stoječ kropilni kamen. 
– Zakristijska omara in njej pripadajoča oprema. 
– Veliki in srednji železni zvon iz porušene cerkve v Komarni vasi pri Črmošnjicah, mali bronasti zvon z letnico 1886 iz livarne Alberta Samasse in počen bronasti zvonček z letnico 1645. 
– Jelovškov mavzolej. 
– Kamnit pokopališki zid.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe. 
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
 
Zap. št.:
 
6
Ime:
Zalog pri Prečni – Mavzolej družine Jelovšek pl. Fichtenau
EŠD:
30322
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Zalog
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelna številka:
1573/3 – del
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA 
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Zalog pri Prečni – Cerkev sv. Martina (EŠD 2163).
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega kot ene od višinskih dominant. 
– Arhitekturna zasnova kapele in originalna stavbna substanca (opeka, kamen, apneni ometi). 
– Klasicistično oblikovan portal (lesena krila vrat, okovje, kljuke) z grbom družine Jelovšek pl. Fichtenau. 
– Grobnica v notranjosti in vse grobne plošče, vzidane na stenah mavzoleja. 
– Kamnit tlak v notranjosti in zidana oltarna menza. 
– Dekorativna ornamentalna poslikava iz sredine 19. stoletja na stenah in oboku mavzoleja.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
6. člen 
(spominski objekti in kraji) 
Zap. št.:
7
Ime:
Drganja sela – Grob s spomenikom NOB
EŠD:
4200
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Drganja sela
Katastrska občina:
Jurka vas
Parcelna številka:
*148 – del (del parcele levo od vhodnih vrat, omejen z robniki in pokopališkim zidom)
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA 
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Drganja sela – Cerkev Marije Tolažnice žalostnih (EŠD 2631).
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Avtentičnost lokacije. 
– Fizična pojavnost objekta. 
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
 
Zap. št.:
 
8
Ime:
Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Dolenji Straži
EŠD:
4233
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Straža pri Novem mestu
Katastrska občina:
Prečna
Parcelna številka:
2594/4
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA 
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Straža pri Novem mestu – Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 2162).
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Avtentičnost lokacije. 
– Fizična pojavnost objekta. 
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
 
Zap. št.:
 
9
Ime:
Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Gorenji Straži
EŠD:
4232
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Straža pri Novem mestu
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelna številka:
12/5 – del (del parcele na severni strani cerkve, na kateri stoji spomenik)
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA 
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Straža pri Novem mestu – Cerkev sv. Tomaža (EŠD 2630).
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Avtentičnost lokacije. 
– Fizična pojavnost objekta. 
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
 
Zap. št.:
 
10
Ime:
Straža pri Novem mestu – Stebrno znamenje na Straški gori
EŠD:
22450
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Straža
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelna številka:
632/2 – del
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelne številke:
632/2
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru. 
– Tlorisna in arhitekturna zasnova ter originalna substanca spomenika. 
– Lokacija.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike ter varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja. 
Zap. št.:
11
Ime:
Vavta vas – Grobišče s spomenikom NOB
EŠD:
4241
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Vavta vas
Katastrska občina:
Jurka vas
Parcelna številka:
630/6 – del (severovzhodni kot starega pokopališča)
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA 
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Vavta vas – Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2629).
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Avtentičnost lokacije. 
– Fizična pojavnost objekta. 
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje. 
Zap. št.:
12
Ime:
Vavta vas – Spomenik talcem
EŠD:
9751
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Vavta vas
Katastrska občina:
Jurka vas
Parcelna številka:
630/6 – del (del parcele na levi strani vhodnih vrat na pokopališče)
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA 
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Vavta vas – Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2629).
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Avtentičnost lokacije. 
– Fizična pojavnost objekta. 
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje. 
Zap. št.:
13
Ime:
Zalog pri Prečni – Lokacija dvorca Brajtenav
EŠD:
28714
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje:
Zalog
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelne številke: 
1625/8, 1631/1 – del
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelne številke: 
1625/3, 1625/4, 1625/6, 1625/7, 1625/8, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1631/1, 1631/2, 1631/4, 1631/5, 1631/6, 1633/2 – del, 2215/2 – del
 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča. 
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter varstveni režim za arheologijo.
7. člen 
(grafični del odloka) 
(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na zemljiško katastrskih prikazih različnih meril (od 1:1000 do 1:10 000) vrisani spomeniki in vplivna območja posameznih spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne dediščine (dalje RKD). V primeru odstopanj med odlokom in RKD se upošteva prikaz v Odloku. Sestavni del Odloka so tudi opisi posameznih spomenikov, z navedenimi pomembnejšimi sestavinami ter vrednotenjem.
(2) Grafični del vsebuje:
1. Pregledna karta spomenikov v M 1:50 000
2. Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem za vsak spomenik posebej:
List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem
List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP v M od 1:1000 do 1:10 000
(3) Kot kartografska podlaga za prikaz lokacij spomenikov, območij spomenikov in vplivnih območij je uporabljen zemljiško katastrski prikaz – v nadaljevanju: ZKP, vir: GURS, stanje: februar 2014.
(4) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi vzdrževanja zemljiškega katastra, se lokacije spomenikov in območja v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na analogni prikaz v izvirniku.
V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra …), se smiselno upoštevajo območja prikazana v izvirniku, oziroma je dovoljena njihova interpretacija v mejah natančnosti grafičnih podatkov zemljiškega katastra na obravnavanem območju. Interpelacija je možna pri posamičnih prilagoditvah (prilagoditvah na posamičnih parcelah). Zaradi poenostavitve ugotavljanja, kdaj se je izvedla izboljšava grafičnih podatkov zemljiškega katastra se pogoj vezati na ohranjanje izvorne parcelne številke. Če se je parcelna številka ohranila, pomeni da so se lahko dogajale samo izboljšave grafičnih podatkov zemljiškega katastra.
V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov (parcelacija, komasacija, izravnava meje), novo parcelno stanje v ZKP ne vpliva na območja. Potrebno je upoštevati projekcijo območja na novo stanje ZKP.
8. člen 
(priloge k odloku) 
Priloga k odloku so strokovne osnove: Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in lokalnega pomena na območju Občine Straža (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0003/2015/1, september 2015), ki se hrani na Občini Straža v spisu postopka in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen
(upravljanje) 
Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu.
10. člen 
(obveznost javne dostopnosti) 
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. Dostop ne sme ogrožati spomenika ali njegovih varovanih elementov.
11. člen 
(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij) 
Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
12. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
13. člen 
(zaznamba v zemljiški knjigi) 
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih od 5. do vključno 8. člena tega odloka pri vsakem posameznem kulturnem spomeniku.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Straža prenehajo veljati naslednji odloki in sklepi oziroma njihovi deli:
– Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92) v tistem delu, ki se nanaša na nepremične kulturne in zgodovinske spomenike na območju Občine Straža.
15. člen 
(hramba) 
Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Straža in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-4/2015
Straža, dne 17. junija 2016
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti