Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, stran 6795.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 14/15 – ZUUJFO), 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 13. redni seji dne 31. maja 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož 
1. člen 
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2004, Uradni list RS, št. 105/11 – v nadaljevanju: Odlok) se v prvem odstavku črta besedilo: »(Uradni list RS, št. 96/02)« in nadomesti z novim besedilom: »(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)«
V 1. členu Odloka se doda novi, zadnji odstavek z naslednjim besedilom:
»V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.«
2. člen 
V 2. členu Odloka se doda novi, zadnji odstavek, ki se glasi:
»Zavod redno sodeluje z vsemi javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami s področja umetnosti, kulture in ljubiteljske kulture, Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Piran in vzgojno-izobraževalnimi javnimi zavodi.«
3. člen 
V 3. členu Odloka se spremeni tretji odstavek, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Sedež javnega zavoda: Senčna pot 8a, 6320 Portorož
Via ombrata 8a, 6320 Portorose.«
4. člen 
V 4. členu Odloka se v prvi alineji prvega odstavka za besedo »kulturnih« doda naslednje besedilo »in promocijskih«.
V 4. členu Odloka se v peti alineji prvega odstavka črta beseda »umetniških«.
V 4. členu Odloka se sedma alineja spremeni v novi, drugi odstavek. Črta se besedna zveza »poštnih vrednotnic«.
V 4. členu se doda novi, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Zavod opravlja dejavnost v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom, ki ga potrdi župan.«
»Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki se ne opravljajo kot javna služba ali pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, ki se povezujejo z njegovim poslanstvom in delovanjem. Zagotavlja jasno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe, pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, in dejavnosti, ki ne sodijo v javno službo, vključno s preglednim in doslednim ločenim vodenjem računovodstva.«
5. člen 
V 5. členu Odloka se črta besede »(Uradni list RS, št. 2/02)«.
Na koncu člena se dodajo še sledeče dejavnosti:
»090.010 Umetniško uprizarjanje
J59. 200 Snemanje in izvajanje zvočnih zapisov in muzikalij«.
6. člen 
V 8. členu Odloka se besedilo prvega in drugega odstavka spremeni tako, da se po novem glasi:
»Direktorja imenuje občinski svet ustanovitelja, na podlagi javnega razpisa, ki ga razpisuje župan ali neposrednega povabila.
Po izvedenem razpisu ali neposrednemu povabilu župan zaprosi svet zavoda za mnenje o predlaganem kandidatu.
Svet zavoda mora podati mnenje najkasneje v roku 30 dni, sicer se šteje, da je mnenje zavoda pozitivno.
Po pridobitvi mnenja sveta zavoda župan predlaga občinskemu svetu kandidata.«
7. člen 
V 9. členu Odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z enakega ali sorodnega področja,
– znanje slovenskega, italijanskega in najmanj še enega svetovnega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.«
8. člen 
V 10. členu Odloka se v prvem odstavku pika zamenja z vejico in nato doda zadnja alineja, ki se glasi:
»– če ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega.«
Zadnji odstavek 10. člena Odloka se črta in nadomesti s sledečim besedilom:
»Župan uvede postopek razrešitve in o razlogih za razrešitev seznani direktorja. Direktor se lahko v roku 30 dni s pisno izjavo opredeli do razlogov za razrešitev.
Župan pozove tudi svet zavoda, ki mu da možnost podaje mnenja k predlogu za razrešitev. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi izjasnitve direktorja in pridobitvi mnenja sveta zavoda oziroma poteku roka župan predlaga občinskemu svetu razrešitev direktorja.
V primeru, da direktor sam zahteva razrešitev, ni potrebna pridobitev mnenja sveta zavoda.«
9. člen 
V prvem odstavku 11. člena Odloka se besedna zveza »Občinski svet ustanovitelja« nadomesti z besedo »Župan«
Črta se drugi odstavek 11. člena Odloka.
10. člen 
V prvem odstavku 12. člena Odloka se v drugi alineji za vejico doda besedna zveza »po predhodnem mnenju Občinskega sveta,« in v tretji alineji pred vejico doda besedna zveza »s finančnim načrtom,«
Zadnji odstavek 12. člena Odloka se spremeni tako, da se za besedo »sedme« doda beseda »desete« ter na koncu odstavka se pika spremeni v vejico in doda sledeče besedilo: »k aktom iz tretje in šeste alineje pa še župan«.
11. člen 
V 13. členu Odloka se v prvem odstavku druge alineje beseda »lastnika nepremičnine« spremeni tako, da se nadomesti z besedo »ustanovitelja, to je župana«.
12. člen 
14. člen Odloka se v celoti črta.
13. člen 
V 15. členu Odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, katere izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje občinski svet ustanovitelja,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih enega predlaga Kulturniška zbornica Slovenije, enega pa predlaga Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, imenuje pa ju občinski svet ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda, katere s tajnim glasovanjem izvolijo delavci zavoda.«
V drugem odstavku 15. člena Odloka se za besedo »in« doda beseda »so« in za besedo »mandata« črta beseda »so«.
V drugem odstavku 15. člena Odloka se doda novi, četrti stavek, ki se glasi: »Oseba je lahko imenovana za člana sveta zavoda le dvakrat zaporedoma.«
V tretjem odstavku 15. člena Odloka se drugi stavek nadomesti s stavkom: »Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi večine članov v svet zavoda.«
V tretjem odstavku se doda novi, zadnji stavek, ki se glasi: »Do izvolitve predsednika opravlja njegove naloge najstarejši član sveta.«
Doda se novi, četrti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik sveta zavoda je lahko le predstavnik ustanovitelja.«
Doda se novi, zadnji, peti odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda.«
14. člen 
V Odloku se doda novi, 15.a člen, ki se glasi:
»Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktor zavoda in člani volilne komisije.
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se objavi na informativni točki.
Postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda vodi tričlanska volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi ime kandidata, ki je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.«
Način izvolitve in odpoklica članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se podrobneje določi v poslovniku o delu sveta.
15. člen 
V 16. členu Odloka se v prvem odstavku na koncu doda naslednji stavek: »V primeru enakega števila glasov za in proti je odločilen glas predsednika sveta zavoda.«
16. člen 
V 18. členu Odloka se v štirinajsti alineji beseda »zadeve« zamenja z besedo »naloge«, pika na koncu 18. člena se spremeni v vejico in dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– daje soglasje k letnemu poročilu zavoda,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja.«
17. člen 
V 19. členu Odloka se doda v prvem odstavku novo alinejo, ki se glasi:
»– ne ravna v skladu s 17. členom tega Odloka.«
18. člen 
V 20. členu Odloka se v prvem stavku za besedno zvezo »na predlog direktorja,« doda naslednje besedilo »sveta zavoda ali župana«.
Zadnji odstavek 20. člena Odloka se črta.
19. člen 
Doda se novi, 20.a člen, ki se glasi:
»Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravi nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahtevka, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.«
20. člen 
V 21. členu Odloka se pika spremeni v vejico in doda sledeče besedilo: »če ni v tem odloku drugače določeno.«
21. člen 
V 22. členu Odloka se v prvi alineji prvega odstavka številka »10« nadomesti s številko »8A« in parc. št. »1700/2« nadomesti s sledečim besedilom: »1700/3, 1692/7, 1692/9«.
22. člen 
V 24. členu Odloka se v drugem odstavku besedo »izvajanje« nadomesti z besedo »program«.
V 24. členu Odloka se doda novi, zadnji, odstavek, ki se glasi:
»Vsa soglasja iz tega člena daje v imenu ustanovitelja občinski svet oziroma župan, če ima za soglasja pooblastilo občinskega sveta. Občinski svet lahko s posebnim sklepom pooblasti župana za izdajanje soglasij po tem členu.«
23. člen 
V 29. členu Odloka se v četrti alineji na koncu stavka pred vejico doda beseda »direktorja«.
V 29. členu Odloka se doda dve novi alineji, ki se glasita:
»– Župan daje soglasje k cenam dvoran za javno službo,
– Župan daje soglasje k letnemu programu dela, finančnemu in kadrovskemu načrtu.«
24. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega Odloka dosedanja direktorica in dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
Št. 02200-1/2004
Piran, dne 31. maja 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 3 della Legge sugli enti pubblici (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 14/15 – ZUUJFO), l’art. 135 della Legge in materia di rispetto dell’interesse pubblico nella cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/07 – testo ufficiale consolidato, 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato-2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 13ª seduta ordinaria, il giorno 31 maggio 2016 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose 
Art. 1 
All’art. 1 del Decreto per la costituzione dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2004, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 105/11 – in prosieguo: Decreto) al primo comma è soppresso il testo “(Gazzetta ufficiale della RS, n. 96/02)”, ed è sostituito con un nuovo testo: “(Gazzetta ufficiale della RS, n. 77/07 – testo consolidato ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13)”.
All’art. 1 del Decreto è aggiunto il nuovo comma finale con il seguente testo:
“Tutte le designazioni delle funzioni, non importa se maschili o femminili, riportate nel Decreto al maschile, si riferiscono a entrambi i sessi”.
Art. 2 
All’art. 2 del Decreto è aggiunto un nuovo comma finale, che recita: “L’Ente collabora regolarmente con tutte le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative nell’ambito dell’arte, della cultura e della cultura amatoriale, con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano e con gli istituti pubblici di educazione e formazione”.
Art. 3 
All’art. 3 del Decreto è modificato il terzo comma, come segue: “Sede dell’Ente pubblico: Senčna pot 8a, 6320 Portorož/Via ombrata 8a, 6320 Portorose”.
Art. 4 
All’art. 4 del Decreto, nel primo alinea del primo comma, dopo la parola “culturali”, si aggiungono le seguenti parole “e promozionali”.
All’art. 4 del Decreto, al quinto alinea del primo comma si elimina la parola “d’autore”.
All’art. 4 del Decreto, il settimo alinea è modificato e diventa un nuovo comma. Sono soppresse le parole “bolli postali”.
All’art. 4 sono aggiunti un nuovo terzo e quarto comma, che recitano come segue:
“L’ente svolge attività in misura e secondo le modalità stabilite dal programma di lavoro annuale e dal piano finanziario, approvato dal sindaco”.
“L’Ente svolge anche altre attività, che non vengono svolte in qualità di servizio pubblico o alle stesse condizioni e modalità applicabili al servizio pubblico stesso e, che si ricollegano alla sua missione e al suo funzionamento. Esso assicura una divisione chiara ed equilibrata tra le attività di servizio pubblico alle stesse condizioni e secondo le modalità, che si applicano al servizio pubblico e le attività che non rientrano nel servizio pubblico, e tra queste ultime la contabilità separata trasparente e coerente”.
Art. 5 
All’Art. 5 del Decreto, sono soppresse le parole “(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 2/02)”.
In fondo all’art. si aggiungono le seguenti ulteriori attività:
“090.010 Arti dello spettacolo
J59. 200 Registrazione e realizzazione di registrazioni sonore e musicali”.
Art. 6 
All’art. 8 del Decreto, il testo del primo e del secondo comma è modificato come segue:
“Il direttore è nominato dal consiglio comunale del fondatore, sulla base di un concorso pubblico indetto dal Sindaco o su invito diretto.
Esperite le procedure del concorso pubblico e/o dell’invito diretto, il Sindaco chiede al Consiglio dell’Ente di esprimere il proprio parere sul candidato proposto.
Il Consiglio dell’Ente è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 30 giorni, in caso contrario si ritiene che l’Ente abbia espresso parere favorevole.
Dopo aver ottenuto il parere del Consiglio dell’Ente, il Sindaco propone al Consiglio comunale la nomina del candidato”.
Art. 7 
All’art. 9 del Decreto, il primo comma, è modificato come segue:
“Può essere nominato direttore il candidato che, oltre a soddisfare le condizioni generali, soddisfa anche le seguenti condizioni specifiche:
– almeno istruzione universitaria superiore (ordinamento precedente), oppure laurea universitaria specialistica (ordinamento precedente), o laurea magistrale – master (secondo ciclo di Bologna),
– almeno tre anni di esperienza lavorativa in posizioni manageriali/dirigenziali o in campi affini o correlati,
– conoscenza della lingua slovena e italiana e almeno di un’altra lingua mondiale,
– capacità manageriali e organizzative”.
Art. 8 
All’art. 10 del Decreto, al primo comma il punto di fine periodo è sostituito da una virgola e poi è aggiunto l’alinea finale, che recita come segue:
“– se non si adotta un nuovo piano strategico entro la scadenza della validità di quello precedente”.
Il comma finale dell’art. 10 del Decreto è soppresso ed è sostituito dal seguente testo:
“Il procedimento di esonero ovvero di revoca del direttore è avviato dal sindaco, che informa lo stesso delle rispettive ragioni. Il direttore può, entro il termine di 30 giorni, in una dichiarazione scritta, presentare le sue posizioni nei confronti delle ragioni addotte per la revoca dall’incarico.
Il sindaco invita anche il Consiglio dell’Ente a esprimere il proprio parere nei confronti della proposta di revoca. Se il consiglio dell’Ente non formula nessun parere entro 30 giorni, si ritiene che il parere sia favorevole.
Dopo aver ottenuto la dichiarazione e/o la posizione chiarificatoria da parte del direttore e il parere del Consiglio dell’Ente, ossia scaduti i rispettivi termini, il sindaco propone al Consiglio Comunale la revoca del direttore.
Nel caso in cui il direttore rassegni egli stesso le dimissioni, non è necessario richiedere il parere del Consiglio dell’Ente”.
Art. 9 
Nel primo comma dell’art. 11 del Decreto, le parole “Consiglio comunale del costitutore” sono sostituite con la parola “Sindaco”.
È soppresso il secondo comma dell’art. 11 del Decreto.
Art. 10 
Al primo comma dell’art. 12 del Decreto, al secondo alinea, dopo la virgola si aggiunge il seguente testo: “dopo aver ottenuto il parere del Consiglio comunale” e al terzo alinea, prima della virgola è aggiunta la frase “con il piano finanziario”,
L’ultimo comma dell’art. 12 del Decreto è modificato in modo che dopo la parola “settima” è inserita la parola “decima” e il punto alla fine del comma è sostituito dalla virgola e dal seguente testo: “mentre agli atti, di cui al terzo e sesto alinea il consenso deve essere fornito anche da parte del Sindaco”.
Art. 11 
All’art. 13 del Decreto, al secondo alinea del primo comma le parole “del proprietario degli immobili” sono sostituite con le seguenti: “del fondatore ovvero del Sindaco”.
Art. 12 
L’art. 14 del Decreto è interamente soppresso.
Art. 13 
All’art. 15 del Decreto, il primo comma è modificato come segue:
“Il Consiglio dell’Ente è composto da sette membri, vale a dire:
– Tre rappresentanti del fondatore, selezionati e nominati fra gli esperti nell’ambito lavorativo dell’ente pubblico, del settore finanze e affari legali, che saranno nominati dal Consiglio comunale del fondatore.
– Due rappresentanti degli utenti ovvero del pubblico interessato, uno dei quali è proposto dalla Camera slovena per la cultura e l’altro da parte della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano, che verranno nominati dal Consiglio comunale del fondatore.
– Due rappresentanti dei lavoratori dell’ente, che saranno eletti a scrutinio segreto da parte dei dipendenti stessi dell’ente”.
Al secondo comma dell’art. 15 del Decreto (nella versione slovena), dopo la parola “in” si aggiunge la parola “so” e dopo la parola “mandata” si cancella la parola “so”.
Al secondo comma dell’art. 15 del Decreto è aggiunta una nuova quarta frase, che recita: “Un soggetto può essere nominato membro del Consiglio dell’Ente solo per due volte di seguito”.
Al terzo comma dell’art. 15 del Decreto, la seconda frase è sostituita dalla seguente frase: “La prima sessione costitutiva del Consiglio è convocata dal Direttore dell’Ente entro 30 giorni dopo la nomina o dopo l’elezione della maggioranza dei membri del Consiglio dell’Ente”.
Al terzo comma si aggiunge una nuova frase finale, che recita: “Fino all’elezione del Presidente, il membro più anziano del Consiglio svolge i suoi compiti”.
È aggiunto un nuovo quarto comma, che recita:
“Può fare da presidente del Consiglio dell’Ente sono chi funge da rappresentante del fondatore”.
È infine aggiunto un nuovo quinto comma, che recita:
“Il Consiglio dell’Ente si considera stabilmente costituito quando viene eletta o confermata la maggioranza dei membri del Consiglio stesso”.
Art. 14 
Al Decreto è aggiunto un nuovo articolo 15a, che recita:
“Il rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente è eletto dai dipendenti dell’Ente a scrutinio segreto. Il diritto a votare ed essere eletti, spetta a tutti i dipendenti dell’Ente, sempre che non ricoprano la posizione di direttore dell’istituto o di membri della commissione elettorale.
Il Consiglio dell’Ente indice, con delibera, le elezioni al massimo 90 e al minimo 60 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio stesso. La delibera di indizione delle elezioni determina la data delle elezioni, il contenuto delle proposte di candidature e la nomina della commissione elettorale. La delibera di indizione delle elezioni è pubblicata sull’albo o bacheca informativa.
Il procedimento di elezione del rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente è diretto da una commissione elettorale, composta dal presidente e da due membri. La Commissione elettorale è responsabile della correttezza delle elezioni del rappresentante nel Consiglio dell’Ente, prende atto della completezza delle proposte di candidature, stabilisce l’elenco dei votanti, rileva l’esito della votazione e pubblica il nome del candidato, che viene eletto nel Consiglio dell’Ente, svolge altresì le operazioni elettorali relative alle elezioni”.
Le modalità di elezione e di revoca dei membri del Consiglio, rappresentanti dei dipendenti dell’Ente sono stabilite dal Regolamento dell’Ente.
Art. 15 
All’art. 16 del Decreto, alla fine del primo comma si aggiunge la seguente frase: “In caso di parità di voti favorevoli e contrari è decisivo il voto del Presidente del Consiglio dell’Ente”.
Art. 16 
All’art. 18 del Decreto, al quattordicesimo alinea è soppressa la parola “attività” ed è sostituita con la parola “compiti”, al posto del punto alla fine dell’art. 18 è inserita una virgola e sono aggiunti due nuovi alinea, come segue:
“– dare il suo consenso alla relazione annuale dell’istituzione,
– decidere in merito ai ricorsi presentati dai dipendenti, che riguardano i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal rapporto di lavoro”.
Art. 17 
All’art. 19 del Decreto, al primo comma è aggiunto un nuovo alinea che recita come segue:
“– se non agisce in conformità all’art. 17 del presente Decreto”.
Art. 18 
All’art. 20 del Decreto, nella prima frase, dopo le parole “su proposta del direttore”, si aggiunge il seguente testo “del Consiglio dell’Ente o del Sindaco”.
Il comma finale dell’art. 20 del Decreto è soppresso.
Art. 19 
È aggiunto un nuovo articolo 20a, che recita:
“Se il rappresentante nel consiglio dell’Istituto cessa dall’incarico anzitempo, prima della scadenza del mandato del Consiglio dell’Ente, vengono indette elezioni suppletive. Alle elezioni suppletive viene eletto il nuovo rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente, per la durata restante del mandato del Consiglio. Il Consiglio dell’Ente è tenuto a convocare le elezioni suppletive entro e non oltre i 15 giorni successivi alla constatazione della cessazione del mandato. La procedura di revoca del rappresentante nel Consiglio dell’Ente è avviata su richiesta di almeno il dieci per cento dei dipendenti dell’Ente. Il procedimento di revoca dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente è svolto dalla Commissione elettorale. La richiesta di revoca deve indicare le ragioni per la revoca, cui devono essere allegate le firme dei lavoratori proponenti la stessa.
La richiesta di revoca deve essere presentata alla commissione elettorale, che ha condotto le elezioni. La Commissione elettorale verifica la correttezza formale della domanda, senza esprimere nessun giudizio sulle ragioni della revoca. Se la richiesta per la revoca non viene respinta, la Commissione elettorale, entro 15 giorni, indice il voto sulla revoca del rappresentante dei lavoratori nel consiglio dell’istituto e determinare il giorno del voto. Un rappresentante dei lavoratori del consiglio dell’istituzione viene estromesso dalla sua funzione, se si ottiene il voto della maggioranza dei dipendenti dell’istituto”.
Art. 20 
All’art. 21 del Decreto, il punto si trasforma in una virgola e si aggiunge il seguente testo: “se nel presente Decreto non è diversamente stabilito”.
Art. 21 
All’art. 22 del Decreto, al primo alinea del primo comma, il numero “10” è sostituito con il numero “8A” e il numero di particella catastale “1700/2” è sostituito con quanto segue: “1700/3, 1692/7, 1692/9”.
Art. 22 
All’art. 24 del Decreto, al secondocomma, il termine “l’espletamento” è sostituito con il termine “il programma”.
All’art. 24 del Decreto è aggiunto un nuovo comma finale, che recita:
“Tutti i consensi di cui nel presente Decreto sono emessi a nome del fondatore da parte del Consiglio comunale, ovvero del Sindaco, se lo stesso dispone dell’autorizzazione del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale può, mediante delibera speciale autorizzare il Sindaco a rilasciare i consensi in virtù del presente articolo”.
Art. 23 
All’art. 29 del Decreto, al quarto alinea, alla fine della frase, prima della virgola deve essere aggiunta la parola “direttore”.
All’art. 29 del Decreto sono aggiunti due nuovi alinea come segue:
“– il sindaco formula il suo consenso al tariffario per l’affitto delle sale, nell’ambito del servizio pubblico,
– il sindaco dà il suo consenso al programma di lavoro annuale, al piano finanziario e al piano delle risorse umane”.
Art. 24 
Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Con l’entrata in vigore del presente Decreto il direttore e i membri del Consiglio dell’Ente attualmente in carica proseguono con la propria attività fino alla scadenza del termine per il quale sono stati nominati.
N. 02200-1/2004
Pirano, 31 maggio 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti