Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2007. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje, stran 6775.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06) je Občinski svet Občine Dobje na 9. seji z dne 16. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila, postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih vsebin, ki so lokalnega pomena, in se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
2. člen 
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Dobje,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in izvajajo dejavnost najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom društva,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– izvajalci so dolžni na primeren način v svojih promocijskih gradivih predstavljati Občino Dobje.
3. člen 
Iz proračuna Občine Dobje se sofinancirajo naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja:
– dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,
– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
– kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne,
– enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje,
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.
Na osnovi tega pravilnika se ne sofinancira profesionalna kultura ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za kulturno dejavnost.
4. člen 
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa.
Skupni obseg sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti potrdi Občinski svet Občine Dobje s sprejemom proračuna za posamezno proračunsko leto. Sredstva se razdelijo v skladu z Letnim programom ljubiteljske kulture v Občini Dobje, ki vsebuje tudi letni program prireditev.
5. člen 
Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov ter prireditev se oblikujejo v skladu s sprejetimi merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.
Za pripravo predloga razpisa, meril in predlog programov je po pooblastilu župana pristojen odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti.
Razpis se izvede po sprejemu proračuna za tekoče leto.
6. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka vsako leto po sprejemu proračuna ter Letnega programa kulture, in sicer po naslednjem zaporedju:
– Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti (v nadaljevanju odbor) ob pomoči občinske uprave pripravi predlog besedila javnega razpisa za zbiranje predlogov ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih prireditev oziroma projektov ter kulturnih dejavnosti v OŠ Dobje,
– objava besedila javnega razpisa na spletni strani Občine Dobje ter objava povzetka javnega razpisa na oglasni deski Občine Dobje,
– zbiranje vlog vlagateljev kulturnih programov in projektov,
– 3-članska komisija (v nadaljevanju komisija) za odpiranje ponudb in razdelitev sredstev, ki jo imenuje župan, obravnava, uskladi in strokovno oceni prispele vloge,
– občinska uprava izda odločbo o številu doseženih točk in višini dodeljenih sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb, nakazilo pripadajočih finančnih sredstev,
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
7. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, kulturni programi in projekti,
– merila in kriterije za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave vlog (zaprte kuverte s pripisom »Ne odpiraj, prijava na razpis«),
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
8. člen 
Po preteku razpisnega roka komisija odpre prispele vloge in ugotovi njihovo popolnost.
Vlagatelji, ki v razpisanem roku oddajo formalno nepopolne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 od prejema pisnega obvestila.
Nepopolnih vlog odbor po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
9. člen 
Komisija na podlagi meril in kriterijev pravilnika pripravi poročilo, ki vsebuje oceno posameznih programov s področja kulture v skladu z določbami meril in kriterijev.
10. člen 
O višini zneska sofinanciranja programov občinska uprava izda odločbo. Na odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča župan. Njegova odločitev je dokončna.
11. člen 
Po pravnomočnosti odločb župan sklene z izbranimi vlagatelji – izvajalci kulturnih programov pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku 8 dni od vročitve, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
12. člen 
Sestavine pogodbe so:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, št. računa),
– vsebina in obseg programa/projekta,
– čas realizacije programa/projekta,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedbo skrbnikov pogodbe,
– podpis, datum, žig,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
13. člen 
O izvedbi sofinanciranih programov oziroma projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti zaključno finančno in vsebinsko poročilo o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa, z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
14. člen 
Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora izvajalec vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi.
Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
15. člen 
Če sredstva po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodbah ostanejo neporabljena oziroma društva in ostali prijavitelji ne realizirajo prijavljenih programov, za katere imajo sklenjene pogodbe o sofinanciranju za tekoče leto, lahko odbor ta sredstva s posebnim sklepom razporedi med prijavljene programe, projekte ali izobraževanja, ki so jih društva dejansko izvedla. Občina Dobje z izvajalci kulturnih programov in projektov sklene aneks k pogodbi.
16. člen 
Merila, ki so priloga tega pravilnika, se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti ter z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Merila so (razen za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov ter za kulturne dejavnosti v osnovnih šolah) določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
17. člen 
Za izvedeno izobraževanje in izpopolnjevanje kandidata se vlagatelju odobri in izplača največ 1/3 predloženega računa. Sredstva namenjena sofinanciranju izobraževanja in izpopolnjevanja se nakažejo po predložitvi zahtevka ter dokazila o udeležbi in uspešno zaključenem strokovnem izobraževanju in izpopolnjevanju.
V primeru večjega števila predloženih vlog za sofinanciranje izobraževanj in izpopolnjevanj, lahko komisija delež sofinanciranja ustrezno zmanjša, da se določeni znesek za izobraževanje in izpopolnjevanje ne preseže.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje (Uradni list RS, št. 31/01).
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0004/2016
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti