Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2012. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Pri Bambiču, stran 6779.

  
Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) na 11. seji dne 8. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Pri Bambiču 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Pri Bambiču (skrajšano: Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA svetovanje d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projekta PO-001/2014-GRO.
(2) Program opremljanja je sestavni del tega odloka in je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski službi.
(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki je zgrajena skladno z Ureditvenim načrtom »Pri Bambiču« Grosuplje, katerega je izdelalo podjetje POPULUS, d.o.o., pod št. 133/14/98. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta je sprejel Občinski svet Občine Grosuplje dne 20. 6. 1999, odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/99 (skrajšano: Odlok o OPPN).
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA 
2. člen 
(1) Območje Ureditvenega načrta Pri Bambiču je razvidno iz grafičnih prilog k programu opremljanja in je na vpogled v programu opremljanja.
(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture:
– ceste in hodniki za pešce,
– kanalizacija – meteorna in odpadna,
– javna razsvetljava,
– vodovod,
– plinovod,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
III. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
3. člen 
(1) Obračunsko območje izvedene komunalne opreme je eno samo in sovpada z ureditvenim območjem Ureditvenega načrta »Pri Bambiču«. Prikazano je v kartografskem delu programa opremljanja, na katerem se zagotavlja priključevanje objektov na posamezno vrsto komunalne opreme.
(2) Z Ureditvenim načrtom predvidena komunalna oprema, je v celoti izvedena skladno z zahtevami upravljavcev komunalne opreme in drugih nosilcev urejanja prostora, izvedene so tudi investicije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno opremo, vključno z rekonstrukcijo Gasilske ulice.
4. člen 
Z ureditvenim načrtom so določene naslednje vrednosti površin parcel in neto tlorisnih površin objektov, kateri se priključijo na komunalno opremo na obračunskem območju:
ΣA (j) = 16.972,00 m2
ΣT (j) = 8.897,90 m2
Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračunskem območju.
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST ISO 9836.
5. člen 
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so na vpogled v programu opremljanja.
6. člen 
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno oprema na obračunskem območju so:
Skupina stroška
Vrsta obračunskega stroška
Cp
Ct
Strošek izgradnje komunalne opreme
Izgradnja cestnega omrežja
10,07
19,21
Izgradnje kanalizacijskega omrežja
4,76
9,08
Izgradnje javne razsvetljave
1,92
3,67
Izgradnje vodovodnega omrežja
8,65
16,49
Strošek izgradnje primarne komunalne opreme
50 % stroška izgradnje Gasilke ulice
5,97
11,38
Ostali stroški
Stroški izdelave ZN
0,95
1,81
Ostali stroški
1,16
2,21
Plačilo odškodnin zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča
0,23
0,44
Stroški odkupa nepremičnin 
(odkup zemljišč za cesto)
4,57
8,72
Skupaj
38,28
73,02
IV. NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
7. člen 
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komunalne opreme izračuna na naslednji način:
 
KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)
(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp 
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta
Dt 
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
posamezna vrsta komunalne opreme
posamezno obračunsko območje
(3) Celotni komunalni prispevek KP je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na obračunskem območju.
(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za vse vrste objektov na obračunskem območju enak in znaša 1,0.
(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno obračunsko območje. Po tem programu se določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) Dpi:Dti = 0,5:0,5.
8. člen 
(1) Komunalni prispevek, izračunan v skladu z določili tega odloka, se zniža za 10 % in se v višini 90 % od celotnega komunalnega prispevka odmeri zavezancu.
(2) Oproščena sredstva iz prvega odstavka tega člena mora občina v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(3) Komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo odmeri pristojni upravni organ občinske uprave v skladu s 7. členom tega odloka.
(4) V območju Pri Bambiču so stroški za izgradnjo primarnih komunalnih naprav upoštevani kot delež stroškov izgradnje Gasilske ulice, ki odpadejo na navedeno območje urejanja.
(5) Zavezancu, ki je predpisane obveznosti za obstoječo komunalno opremo že izpolnil, se odmerijo le stroški izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.
(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
10. člen 
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum 31. 12. 2015.
VI. POGODBA O OPREMLJANJU 
11. člen 
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina se s pogodbo o opremljanju lahko dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče, na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dolžan vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti nadzor nad gradnjo.
(2) Skladno z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju podrobneje določijo roki izvedbe in druge obveznosti glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo in je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Pogodba o opremljanju mora vključevati tudi del komunalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati iz naslova obstoječe komunalne opreme oziroma tiste, ki je v območju že zgrajena.
(4) Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, ki so skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu in drugimi predpisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo opravljena v skladu z načrtom parcel, sklenila neposredno pogodbo o neodplačnem prenosu zemljišč v last in upravljanje občini. Obveznost investitorja se nanaša tudi na ureditev pravno premoženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice na zemljiščih, po katerih potekajo komunalni vodi in naprave.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
13. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni načrt Pri Bambiču (Uradni list RS, št. 73/00) in s tem preneha veljava Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje pri Bambiču, ki ga je izdelala Parcela d.o.o., Ljubljana, v maju 2000.
14. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-60/00
Grosuplje, dne 8. junija 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti