Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2021. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 252 Stanovanjska soseska Brdo, stran 6794.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 252 Stanovanjska soseska Brdo 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Območje OPPN leži v jugozahodnem delu Ljubljane na območju Vrhovcev in obsega vzhodni del bivših glinokopov na delu Vrhovškega hriba. Območje se nahaja vzhodno od Poti Rdečega križa med Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo. V osrednjem delu je degradirano, na vzhodnem robu se zaključi z zelenimi površinami z visoko vegetacijo na ježi ob POT-i, na severovzhodnem delu je manjši bajer. Območje je večinoma nepozidano, teren se spušča od severa proti jugu.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15 in 38/16 – avtentična razlaga) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) obravnavano območje obsega enoto urejanja prostora RD-466 z namensko rabo SSsv (splošne večstanovanjske površine), za katero je po določilih OPN MOL ID treba izdelati OPPN.
V območju OPPN je predvidena gradnja stanovanjske soseske do približno 700 stanovanj v treh funkcionalnih enotah, ki se prometno navezujejo na Pot Rdečega križa. Ob Poti Rdečega križa je predviden javni program v pritličjih stavb.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja stanovanjske soseske s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Rožnik.
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1270/2, 1270/5, 1270/6, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1283/5, 1284/12, 1285/3, 1285/9, 1285/17, 1286/5, 1287/1, 1287/2, 1287/3, 1288/1, 1288/2, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/7, 1289, 1290/3, 1293/2, 1293/3, 1293/9, 1293/16, 1312/6, 1316/14, 1326/4, 1326/5, 1327/2, 1328/35, 1330/1, 1330/2, 1331/1, 1331/2, 1332/3, 1333/1, 1333/2, 1335/6, 1336/1, 1336/34, 1336/37, 1336/38, 1336/40, 1336/41, 1336/47, 1336/77, 1336/78, 1336/79, 1336/80, 1336/81, 1336/82, 1336/89, 1337/13, 1337/16, 1337/17, 1394/11, 1394/14, 1395/15, 1397/33, 1397/34, 1397/36, 1397/37, 1397/38, 1397/39, 1398, 1399-del, 2020/9, 2020/11, 2021/3, vse v katastrski občini (1723) Vič.
Površina območja meri cca 7,2 ha.
Območje OPPN se v fazi priprave lahko tudi spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
14. Slovenske železnice d.d.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami;
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, bo pridobljena z javnim natečajem. Javni natečaj že poteka in bo zaključen oktobra 2016.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN dp 
Pripravo OPPN financirata Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, ki v ta namen skleneta pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-12/2013-58
Ljubljana, dne 16. junija 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti