Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2019. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2015, stran 6792.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.660.339
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.754.308
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.209.110
700 davki na dohodek in dobiček
2.032.359
703 davki na premoženje
111.417
704 domači davki na blago in storitve
65.321
706 drugi davki
13
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
545.198
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
342.862
711 takse in pristojbine
1.609
712 denarne kazni 
4.693
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 drugi nedavčni prihodki
196.034
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
13.767
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 prihodki od prodaje zalog
0
722 prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
13.767
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 prejete donacije iz domačih virov 
0
731 prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
1.892.264
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
974.132
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
918.132
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.386.616
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.093.171
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
229.531
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.436
402 izdatki za blago in storitve 
750.839
403 plačila domačih obresti
38.897
409 rezerve
36.468
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.152.250
410 subvencije
51.279
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
729.980
412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
77.197
413 drugi tekoči domači transferi 
293.794
414 tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.113.327
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.113.327
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
27.868
430 investicijski transferi 
0
431 investicijski transferi 
23.000
432 investicijski transferi
4.868
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
273.724
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 
0
751 prodaja kapitalskih deležev 
0
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila
0
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
148.052
55
ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga 
148.052
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
125.672
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–148.052
XI.
NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–273.724
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
48.078
3. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2015 je 173.749,84 € in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen 
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-11/03
Kozje, dne 16. junija 2016
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti