Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2017. Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem občinskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, stran 6789.

  
Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je župan Občine Idrija dne 13. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o podrobnem občinskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se prične postopek priprave Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (v nadaljevanju OPPN). Ta sklep podrobneje določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN;
– območje prostorskega akta;
– način pridobitve strokovnih podlag;
– roke za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz;
– seznam državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora;
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Občina Idrija je v strokovnih podlagah za oskrbo Občine Idrija s kamenimi agregati evidentirala in ocenila perspektivne prostore za oskrbo občine s kamenimi agregati. Vsem tem prostorom je bil v Občinskem prostorskem načrtu opredeljena enota urejanja prostora, kjer je dopustno izkoriščanje rudnin. Eden izmed teh peskokopov je tudi peskokop dolomita Kresov grič v bližini domačije Kosmač v Zadlogu, ki se nahaja v območju Podtisovega vrha v k.o. Zadlog. V Občinski prostorski načrt (Uradni list RS, št. 38/11, OPN) je umeščen kot prostorska enota EUP ČP_11_LN. Z umestitvijo peskokopa v prostorski akt je dejavnosti izkoriščanja rudnin omogočen razvoj. Za to enoto je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Predviden OPPN mora biti izdelan skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi s področja prostorskega načrtovanja.
(2) Pobudo za pripravo OPPN za širitev kamnoloma Kresov je podal investitor Dolomit, Janko Kosmač s.p., ki je nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v obstoječem pridobivalnem prostoru kamnoloma Kresov grič. Namen pobude je širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič na območju enote urejanja prostora EUP ČP_11_LN. Pogoji in merila (izvedbeni pogoji) za širitev kamnoloma Kresov grič bodo določeni s sprejetjem OPPN.
(3) Kamnolom Kresov grič se nahaja:
– na robu Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ki je zaščiten z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14);
– na Natura območju Trnovski gozd – Nanos (SAC – SI3000255), Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 35/13, 39/13 – OdlUS, 3/14, 21/16);
– znotraj ekološko pomembnih območij Trnovski gozd – Nanos (ID: 51300) in osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (id: 80000), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13);
– v lovišču Javornik na robu intenzivnih kmetijskih površin in gozda nad dolino Bele.
Sprejemljivost načrtovane rešitve, pogoji in usmeritve za širitev kamnoloma glede na varovana območja narave bodo podana v postopku priprave OPPN.
3. člen 
(območje prostorskega akta) 
Območje OPPN obsega površino EUP ČP_11_LN, ki je določena z OPN Občine Idrija. Usmeritve za pripravo OPPN so določeni v 201. členu OPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Potrebne strokovne podlage in strokovne rešitve (tudi tehnološki elaborat) izdela strokovna organizacija za posamezna področja v sodelovanju z izbranim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
Investitor pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pred pričetkom izdelave OPPN mora biti izdelan tehnološki elaborat, iz katerega bo razviden sistem odvzemanja kamna, potrebni objekti na območju kamnoloma, dostopi do kamnoloma in potrebna infrastruktura. Elaborat naj vsebuje tudi osnove za predvideno sanacijo območja po zaključenem izkoriščanju. V elaboratu sanacije morajo biti upoštevane smernice Zavoda za varstvo narave in druge smernice nosilcev urejanja prostora. Omenjeni elaborat sanacije je lahko sestavni del projekta za pridobitev koncesije. Sestavni del elaborata sanacije naj bo tudi ureditev infotočke Geoparka Idrija v kamnolomu.
Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, OPN občine Idrija, izražene investicijske namere ter morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora – pridobljeno je bilo predhodno strokovno mnenje Zavoda za varstvo narave št. 5-II-455/5-O-16/MS z dne 12. 5. 2016.
Druga gradiva, relevantna za izdelavo, so obstoječa dokumentacija in dejansko stanje komunalnih vodov in naprav v širšem območju (s podatki razpolagajo upravljavci posameznih infrastrukturnih objektov).
Ker se kamnolom oziroma območje širitve nahaja na območju Nature 2000, bo predvidoma potrebno izvesti presojo sprejemljivosti načrtovane širitve ter vse tehnične in druge ukrepe za zmanjšanje neugodnega vpliva na varovane habitane tipe, rastline in živali ter njihove življenjske prostore.
Predvidena je izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale predvideno rabo prostora ter prometne in infrastrukturne rešitve.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) občine.
5. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
Za potek priprave in sprejema OPPN bo upoštevan postopek priprave OPPN, določenega z veljavnim Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).
Faza
Nosilec
Rok
Sklep o začetku priprave prostorskega akta, objava v Uradnem listu
Občina Idrija, župan
junij 2016
Priprava osnutka prostorskega akta
Načrtovalec
30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in opredelitev pristojnega ministrstva o potrebi po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
Načrtovalec
30 dni od prejema poziva za podajo smernic
Priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta
Načrtovalec
15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu
Občina Idrija
7 dni pred začetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka
Občina Idrija, načrtovalec
30 dni
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve
Občina Idrija, načrtovalec
7 dni po zaključku javne razgrnitve
Obravnava in sprejem stališča do pripomb in predlogov
Občinski svet
Na prvi seji občinskega sveta po pripravi strokovnih stališč
Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve
Občina Idrija
7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu
Priprava predloga prostorskega akta
Načrtovalec
15 dni po sprejemu stališč do pripomb in pobud na seji občinskega sveta
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta
Načrtovalec
30 dni od prejema poziva za pridobitev mnenj
Priprava usklajenega predloga prostorskega akta
Načrtovalec
7 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora
Prva obravnava na občinskem svetu 
Občina Idrija, načrtovalec
Na prvi seji občinskega sveta po pripravi usklajenega predloga
Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga prostorskega akta na občinskem svetu
Občina Idrija, načrtovalec
Na drugi seji občinskega sveta po pripravi usklajenega predloga
Objava odloka v Uradnem listu RS
Občina Idrija
V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.
Po uveljavitvi načrta je le-ta na vpogled tudi na Upravni enoti Idrija.
12. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica
2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Tolmin, 5220 Tolmin
4. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
5. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
6. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
7. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
10. KOMUNALA d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija
11. ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
12. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
13. OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
V postopek priprave prostorskega akta se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
O sprejemljivosti posegov v spremembah in dopolnitvah akta na okolje odloči tudi MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, z odločbo o potrebi po izdelavi celovite presoje vplivov na okolje.
13. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Pobudnik za sprejem podrobnega prostorskega akta za območje industrijske cone Godovič je investitor Dolomit, Janko Kosmač s.p. Pobudnik sam izbere načrtovalca akta, ki mora izpolnjevati zakonite pogoje s področja prostorskega načrtovanja.
Pobudnik v celoti financira pripravo podrobnega prostorskega načrta.
14. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0041/2016
Idrija, dne 15. junija 2016
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti