Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka, stran 6829.

  
Na podlagi tretjega odstavka 70. člena, četrtega odstavka 71. člena in drugega odstavka 72. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – Odl.US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka 
1. člen
V Pravilniku o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS, št. 120/05, 79/06 in 17/11) se v prvem odstavku 2. člena za besedilom »namenom in« doda beseda »za«.
V drugem odstavku se na koncu drugega stavka pred piko doda vejica in besedilo »in sicer za pet let«.
V tretjem odstavku se besedilo »zaposlen v lovišču s posebnim namenom« nadomesti z besedilom »zaposlen pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Lovski čuvaji, ki imajo z upravljavci lovišč sklenjeno pogodbo o izvajanju lovsko-čuvajske službe in lovski čuvaji, ki so zaposleni pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom, se morajo vsaj enkrat v petih letih udeležiti izobraževanja lovskih čuvajev, ki jih organizirajo Lovska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, lovska inšpekcija ali ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo.«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(nadzor) 
(1) Upravljavec mora zagotoviti nadzor v lovišču oziroma lovišču s posebnim namenom.
(2) Lovski čuvaj mora voditi dnevnik o nadzoru, ki se vodi v pisni ali elektronski obliki in mora vsebovati:
– naziv lovišča ali lovišča s posebnim namenom,
– ime in priimek lovskega čuvaja,
– številko izkaznice in znaka lovskega čuvaja,
– datum obhoda,
– ura obhoda (od–do),
– območje (kraj) obhoda in
– opažanja lovskega čuvaja.
(3) Dnevnik o nadzoru je sestavni del poslovnih evidenc upravljavca in se mora hraniti najmanj tri leta.
(4) Lovski čuvaj mora opraviti najmanj pet nadzorov mesečno. Vsak nadzor mora zabeležiti v dnevniku nadzora najkasneje naslednji dan po opravljenem nadzoru.«.
3. člen 
V tretjem odstavku 4. člena se črta beseda »Republike«.
4. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kandidat, ki izpita za lovskega čuvaja ne opravi uspešno, lahko še dvakrat pristopi k izpitu na naslednjih razpisanih rokih.«.
5. člen 
V prvem odstavku 8.a člena se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Upravljavec lovišča ne sme predlagati za lovskega čuvaja kandidata, ki je hkrati tudi odgovorna oseba upravljavca.«.
V drugem odstavku se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »V kolikor upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom predlaga za lovskega čuvaja kandidata, ki je opravil izpit za lovskega čuvaja pred več kot petimi leti od podaje predloga oziroma kandidata, kateremu je potekla veljavnost izkaznice lovskega čuvaja, mora biti predlogu priloženo še potrdilo o udeležbi na izobraževanju lovskih čuvajev v zadnjih petih letih.«.
V četrtem odstavku se na koncu odstavka pred piko doda vejica in besedilo »in sicer za pet let, lovskemu čuvaju zaposlenemu pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom pa za dobo trajanja pogodbe o zaposlitvi z upravljavcem lovišča s posebnim namenom«.
6. člen 
V 8.b členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– poteka veljavnosti izkaznice lovskega čuvaja ali pogodbe o zaposlitvi v lovišču s posebnim namenom;«.
7. člen 
Priloge I do IV se nadomestijo z novimi prilogami I do IV, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(1) Veljavne pogodbe o izvajanju lovsko-čuvajske službe v lovišču upravljavca, ki so, na dan uveljavitve tega pravilnika, sklenjene za dobo petih let ali krajšo, veljajo do poteka pogodbene dobe.
(2) Veljavne pogodbe o izvajanju lovsko-čuvajske službe v lovišču upravljavca, ki so, na dan uveljavitve tega pravilnika, sklenjene za dobo daljšo od petih let ali za nedoločen čas, veljajo še pet let od uveljavitve tega pravilnika.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2014
Ljubljana, dne 29. junija 2016
EVA 2014-2330-0059
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti