Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2030. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, stran 6813.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa začasne izredne ukrepe podpore za sektor sadja in zelenjave za izvajanje:
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/921 z dne 10. junija 2016 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave (UL L št. 154 z dne 11. 6. 2016, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/921/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/791 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom(UL L št. 135 z dne 24. 5. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU)in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/674 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave (UL L št. 116 z dne 30. 4. 2016, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 543/2011/EU).
2. člen 
(ukrep) 
(1) Pomoč po tej uredbi se nameni za ukrep umik s trga iz 75. člena Uredbe 543/2011/EU, in sicer za obdobje vlaganja predhodnih uradnih obvestil o umiku s trga iz 8. člena te uredbe.
(2) Umik s trga (v nadaljnjem besedilu: ukrep) se izvede z:
– brezplačno razdelitvijo pridelka organizacijam in ustanovam iz točke (a) četrtega odstavka 34. člena Uredbe 1308/2013/EU iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe,
– brezplačno razdelitvijo pridelka organizacijam iz točke (b) četrtega odstavka 34. člena Uredbe 1308/2013/EU, ki so opredeljene v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe, ali
– brezplačno oddajo ali prodajo pridelka predelovalnemu obratu iz tretjega odstavka 80. člena Uredbe 543/2011/EU.
(3) Največja skupna upravičena količina za ukrep je 3.000 ton.
(4) Pri ukrepu umaknjeni pridelki v skladu s tretjim odstavkom 80. člena Uredbe 543/2011/EU ne smejo ponovno vstopiti na trg s svežim sadjem in zelenjavo, alkohol, ki nastane pri destilaciji, pa se uporabi izključno za industrijske ali energetske namene.
(5) Umik s trga v skladu z drugim odstavkom tega člena, vključno s predelavo in skladiščenjem, se mora izvajati na območju Republike Slovenije.
3. člen 
(pristojni organ) 
(1) Za izvajanje ukrepa je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek kontrolo skladnosti s posebnimi tržnimi standardi oziroma splošnim tržnim standardom za sadje in zelenjavo izvaja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava) oziroma z njene strani pooblaščena organizacija za ugotavljanje skladnosti.
4. člen 
(obdobje izvajanja ukrepa) 
(1) Pomoč se dodeli za obdobje izvajanja ukrepa od uveljavitve te uredbe do 30. junija 2017 v skladu z Uredbo 2016/921/EU in to uredbo.
(2) Ukrep mora biti izveden najpozneje do 30. junija 2017.
5. člen 
(vrsta sadja in zelenjave) 
Pomoč po tej uredbi se nameni za vrste sadja in zelenjave iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen 
(višina pomoči in dodatkov k pomoči) 
(1) Najvišje višine pomoči za vrste sadja in zelenjave iz prejšnjega člena so določene v prvem odstavku 6. člena Uredbe 2016/921/EU.
(2) Stroški prevoza oziroma stroški sortiranja in pakiranja za umike s trga z brezplačno razdelitvijo iz drugega odstavka 2. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: dodatki k pomoči) so določeni v 81. in 82. členu Uredbe 543/2011/EU ter Prilogi XII in Prilogi XIII Uredbe 543/2011/EU.
(3) Če je nosilec kmetijskega gospodarstva za umik s trga iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe od predelovalnega obrata prejel plačilo, se najvišja višina pomoči iz prvega odstavka tega člena zmanjša v skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka 79. člena Uredbe 543/2011/EU.
7. člen 
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev) 
Upravičenci do ukrepa so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pridelujejo sadje oziroma zelenjavo iz 5. člena te uredbe in izvajajo ukrep, ki ga končajo do 30. junija 2017 ter vložijo zahtevek iz drugega odstavka 14. člena te uredbe;
– so na agencijo oddali zbirno vlogo za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: ZV 2016), vključno z geoprostorskim obrazcem za vloge in zahtevke na površino (v nadaljnjem besedilu: obrazec), na katerem imajo prijavljene zelenjadnice kot glavni posevek (šifra kmetijske rastline: 402 korenje, 402 paprika, 402 paradižnik, 402 brokoli, 402 cvetača, 402 zelje, 402 kumare), intenzivni sadovnjak jablan (šifra kmetijske rastline 611), intenzivni sadovnjak hrušk (šifra kmetijske rastline 612), intenzivni sadovnjak breskev (šifra kmetijske rastline 621), intenzivni sadovnjak nektarin (šifra kmetijske rastline 622), intenzivni sadovnjak sliv/češpelj (šifra kmetijske rastline 623), intenzivni sadovnjak kivija (šifra kmetijske rastline 6420) ali intenzivni sadovnjak kakija (šifra kmetijske rastline 643);
– zelenjavo pridelujejo na GERK-u z vrsto rabe 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh (šifra kmetijske rastline: 402 korenje, 402 paprika, 402 paradižnik, 402 brokoli, 402 cvetača, 402 zelje, 402 kumare);
– v primeru paradižnika v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/921/EU na površinah, na katerih pridelujejo zelenjadnice iz druge in tretje alineje tega člena, pridelujejo tipe paradižnika iz dela B/10 Priloge 1 k Uredbi 543/2011/EU, namenjene izključno sveži porabi;
– imajo sklenjene pogodbe za pridelek letnika 2016 z zadrugami ali gospodarskimi družbami s področja trgovine, odkupa oziroma predelave;
– imajo v primeru brezplačne oddaje ali prodaje pridelka predelovalnim obratom imajo sklenjene pogodbe iz prvega odstavka 13. člena te uredbe;
– agencijo uradno obvestijo o umiku s trga v skladu z 8. členom te uredbe;
– nimajo ugotovljenih nepravilnosti pri umiku s trga pri kontroli iz 10. ali 11. člena te uredbe.
8. člen 
(predhodno uradno obvestilo) 
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati ukrep, morajo agencijo predhodno uradno obvestiti o načrtovanem umiku s trga v skladu z 78. členom Uredbe 543/2011/EU. Predhodno uradno obvestilo se vloži na agencijo v petih delovnih dneh od uveljavitve te uredbe na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 Ljubljana.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na svoji spletni strani objavi obvestilo o prenehanju vlaganja predhodnih uradnih obvestil in o skupnih najavljenih količinah, če je največja skupna upravičena količina iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe presežena.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena ministrstvo šesti delovni dan od uveljavitve te uredbe na svoji spletni strani objavi obvestilo o podaljšanju obdobja vlaganja predhodnih uradnih obvestil na petnajst delovnih dni od uveljavitve te uredbe, če največja skupna upravičena količina iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe ni presežena.
(4) Nosilci kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka tega člena lahko v času od 1. do 15. septembra 2016 vložijo na agencijo obvestilo o spremembi najavljenih količin in namembnega kraja načrtovanega umika s trga na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Če je največja skupna upravičena količina iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe po opravljeni kontroli prve stopnje iz 10. člena in vložitvi zahtevkov iz 14. člena te uredbe presežena, se količina, ki je predmet ukrepa in za katero nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek iz drugega odstavka 14. člena te uredbe, proporcionalno zmanjša s količnikom zmanjšanja količine, ki se izračuna po naslednji enačbi:
količnik zmanjšanja količine = 3.000 t / vsota upravičenih količin pridelka, za katerega nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek v skladu z drugim odstavkom 14. člena te uredbe.
(6) Količnik zmanjšanja količine iz prejšnjega odstavka se upošteva pri zadnjem vloženem zahtevku za obdobje vlaganja zahtevkov do 31. julija 2017 iz druge alineje prvega odstavka 14. člena te uredbe za posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva.
9. člen 
(kontrole prve stopnje) 
(1) Za odobritev pomoči po tej uredbi se izvede administrativna kontrola prve stopnje in kontrola na kraju samem prve stopnje v skladu s 108. členom Uredbe 543/2011/EU.
(2) Administrativna kontrola prve stopnje vključuje preverjanje:
– podatkov iz predhodnega uradnega obvestila;
– podatkov iz obrazca ZV 2016 ter zelenjave na GERKu z vrsto rabe 1191 glede površin, na katerih je bilo sadje ali zelenjava, ki je predmet načrtovanega umika s trga, pridelano;
– hektarskih pridelkov, ki ne smejo presegati hektarskih pridelkov iz priloge 2.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva po poslanem predhodnem uradnem obvestilu iz prejšnjega člena z najavo po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si obvesti agencijo o datumu in kraju izvedbe ukrepa ter količini pridelka za pregled. Po prejemu take najave agencija in uprava izvedeta kontrolo prve stopnje na kraju samem, pri kateri mora biti prisoten nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec.
10. člen 
(kontrole prve stopnje na kraju samem) 
(1) Kontrole prve stopnje na kraju samem za umik s trga vključujejo preverjanje:
– sklenjenih pogodb iz pete alineje 7. člena te uredbe, ki so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem uradnem obvestilu, datuma sklenitve pogodbe in obdobja veljavnosti pogodbe;
– ločenih evidenc obiranja, skladiščenja, zalog, ki izkazujejo sledljivost količin pridelka s površine iz predhodnega uradnega obvestila;
– dobavnic in prevzemnic, če se sadje oziroma zelenjava nahaja v skladiščnih prostorih tretje osebe;
– količin, ki so v skladiščnih prostorih;
– skladnosti s posebnimi tržnimi standardi oziroma splošnim tržnim standardom umaknjene zelenjave oziroma sadja;
– tipa paradižnika iz dela B/10 Priloge 1 k Uredbi 543/11/EU;
– kmetijskih površin, na katerih je bilo pridelano sadje oziroma zelenjava, ki je predmet umika s trga.
(2) Kontrole prve stopnje na kraju samem za umike s trga z brezplačno razdelitvijo iz prve in druge alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe se lahko izvedejo na kmetijskem gospodarstvu oziroma po potrebi v skladiščnih prostorih tretje osebe iz priloge 3 in priloge 4.
(3) Kontrole prve stopnje na kraju samem za umike s trga z brezplačno oddajo ali prodajo pridelka predelovalnemu obratu iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe se lahko izvedejo na kmetijskem gospodarstvu oziroma v skladiščnih prostorih tretje osebe oziroma prostorih predelovalnega obrata iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe.
(4) Če se predaja pridelka v okviru ukrepa ne izvaja v času kontrole prve stopnje na kraju samem iz prvega odstavka tega člena, se ob predaji pridelka organizacijam in ustanovam iz priloge 3 in priloge 4 na kmetijskem gospodarstvu lahko izvede ponovna kontrola. O datumu naknadne predaje pridelka organizacijam in ustanovam iz priloge 3 in priloge 4 je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti agencijo po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si vsaj dva delovna dneva pred predajo pridelka organizacijam in ustanovam iz priloge 3 in priloge 4.
11. člen 
(kontrole druge stopnje na kraju samem) 
Kontrole druge stopnje za ukrep iz 109. člena Uredbe 543/2011/EU se izvedejo s smiselno uporabo določb četrtega odstavka 6. člena in točke (b) prvega odstavka 9. člena Uredbe 2016/921/EU po vložitvi zahtevkov za pomoč iz 14. člena te uredbe ter pred izplačilom pomoči in dodatkov k pomoči.
12. člen 
(umik s trga z brezplačno razdelitvijo) 
(1) Pridelek, ki je bil umaknjen s trga v skladu s prvo in drugo alinejo drugega odstavka 2. člena te uredbe, se lahko brezplačno razdeli organizacijam in ustanovam iz priloge 3 in priloge 4 (v nadaljnjem besedilu: brezplačna razdelitev).
(2) Stroške sortiranja in pakiranja nosi in uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izvaja umik s trga. Stroške prevoza uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva za stranko, ki je dejansko krila stroške prevoza. Stroški prevoza se obračunavajo na podlagi razdalje med krajem umika in krajem dostave iz Priloge XII Uredbe 543/2011/EU. Razdalja poti se preveri na spletni strani http://zemljevid.najdi.si/ z upoštevanjem najhitrejše poti z vključenimi avtocestami.
(3) Enote pakiranja za brezplačno razdelitev iz prvega odstavka tega člena morajo biti v skladu s prvim odstavkom 82. člena Uredbe 543/2011/EU in v skladu z drugim odstavkom 82. člena Uredbe 543/2011/EU opremljene z evropskim simbolom in navedbo »Proizvod, namenjen za prosto razdelitev (Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011)«.
13. člen 
(umik s trga z brezplačno oddajo ali prodajo predelovalnim obratom) 
Upravičenec iz 7. člena te uredbe in predelovalni obrat iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe, ki je vpisan v register živilskih obratov pri upravi, morata skleniti pogodbo o medsebojnem sodelovanju, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež ter davčno številko pogodbenih strank,
– vrsto, količine in morebitno ceno sadja oziroma zelenjave iz priloge 2,
– vrsto, količine in ceno predelanih proizvodov.
14. člen 
(vlaganje zahtevkov in izplačilo pomoči in dodatkov k pomoči) 
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevke za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrep po izvedbi ukrepa na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: začasni izredni ukrepi), in sicer za naslednji obdobji vlaganja zahtevkov:
– do 30. oktobra 2016,
– do 31. julija 2017.
(2) Posamezni zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrep po izvedbi ukrepa za posamezno obdobje vlaganja zahtevkov iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 80 odstotkov količin iz predhodnih uradnih obvestil o načrtovanem umiku s trga, s katerim so nosilci kmetijskih gospodarstev obvestili agencijo, razen zahtevka za obdobje vlaganja zahtevkov do 31. julija 2017.
(3) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– izpolnjen Zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za začasne izredne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, ki se objavi na spletni strani agencije;
– kopijo pogodbe iz pete alineje 7. člena te uredbe, vendar le pri prvem vloženem zahtevku iz prvega odstavka tega člena;
– s strani pogodbenega partnerja podpisane obračunske liste, ki izkazujejo prodajo od 1. januarja 2016 do datuma vložitve zahtevka iz tega člena;
– pisno izjavo na podlagi tretjega odstavka 10. člena Uredbe 2016/921/EU, da kmetijsko gospodarstvo še ni in ne bo prejelo nikakršnih dvojnih sredstev Evropske unije ali nacionalnih sredstev ali nadomestil iz zavarovalne police za postopke, ki so na podlagi te uredbe upravičeni do pomoči in dodatka k pomoči;
– izjavo prejemnika pridelkov, umaknjenih s trga, na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del uredbe, vendar le pri prvem vloženem zahtevku iz prvega odstavka tega člena;
– kopijo pogodbe iz prejšnjega člena, če se izvaja umik s trga v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 2. člena te uredbe.
(4) Za uveljavljanje stroškov prevoza pri umiku s trga z brezplačno razdelitvijo iz prve in druge alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe vsebuje zahtevek iz prvega odstavka tega člena tudi s strani nosilca kmetijskega gospodarstva, organizacije oziroma ustanove iz priloge 3 in priloge 4 ter izvajalca prevoza podpisan dokument, ki vsebuje:
– naziv in naslov skladiščnih prostorov iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, v katerih je pridelek, ki je predmet ukrepa (v nadaljnjem besedilu: kraj prevzema);
– naziv in naslov kraja dostave pridelka, ki je predmet ukrepa;
– količino in vrsto pridelka, ki je predmet ukrepa;
– razdaljo med krajem prevzema in krajem dostave pridelka, ki je predmet ukrepa;
– uporabljena prevozna sredstva;
– kopijo dokumentacije, ki dokazuje odpremo, prevoz in dostavo oziroma prevzem pridelka, ki je predmet ukrepa, s strani organizacij in ustanov iz priloge 3 in priloge 4;
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo najpozneje v 15 dneh po nakazilu sredstev za povračilo stroškov prevoza s strani agencije ta sredstva prenakazal dejanskemu izvajalcu prevoza.
(5) Za uveljavljanje stroškov sortiranja in pakiranja pri umiku s trga z brezplačno razdelitvijo iz prve in druge alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe vsebuje zahtevek iz prvega odstavka tega člena tudi s strani nosilca kmetijskega gospodarstva in organizacije oziroma ustanove iz priloge 3 in priloge 4 podpisan dokument, ki vsebuje:
– količino in vrsto pridelka, ki je predmet ukrepa in je bil sortiran, pakiran in označen v skladu s prvim in drugim odstavkom 82. člena Uredbe 543/2011/EU ter v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena;
– kopijo dokumentacije, ki dokazuje prevzem pridelka, ki je predmet ukrepa, s strani organizacij in ustanov iz priloge 3 in priloge 4;
– izjavo, da je pridelek pakiran in označen v skladu s prvim in drugim odstavkom 82. člena Uredbe 543/2011/EU in prvim odstavkom prejšnjega člena.
(6) Upravičencem se izplačajo pomoč in dodatki k pomoči v skladu s 7. členom te uredbe in 12. členom Uredbe 2016/921/EU v okviru ukrepov za stabilizacijo trga do 30. septembra 2017.
15. člen 
(obveščanje Komisije EU) 
Agencija obvešča Komisijo EU v skladu z 11. členom Uredbe 2016/921/EU.
16. člen 
(obravnava zahtevkov) 
(1) Če se pri kontroli prve stopnje na kraju samem iz 10. člena te uredbe ali kontroli druge stopnje iz 11. člena te uredbe ugotovi, da ukrep ni bil izveden v skladu z 2. členom te uredbe, nosilci kmetijskih gospodarstev niso upravičeni do izplačila pomoči po tej uredbi.
(2) Če se pri kontroli prve stopnje na kraju samem iz 10. člena te uredbe za ukrep ugotovi, da umaknjena zelenjava in sadje ni v skladu s posebnimi tržnimi standardi oziroma splošnim tržnim standardom, nosilci kmetijskih gospodarstev niso upravičeni do izplačila pomoči po tej uredbi za tisti del količin, ki niso v skladu s peto in šesto alinejo prvega odstavka 10. člena te uredbe.
(3) Če se pri kontrolah prve stopnje na kraju samem iz 10. člena te uredbe ali kontroli druge stopnje iz 11. člena te uredbe za ukrep ugotovi, da je količina s trga umaknjenega proizvoda različna od količine, prijavljene na predhodnem uradnem obvestilu iz 8. člena te uredbe, se za izračun pomoči upošteva nižja količina.
(4) Če nosilci kmetijskih gospodarstev ali njihovi pooblaščenci ovirajo kontrole prve stopnje iz 9. člena te uredbe in prvo kontrolo na kraju samem iz 10. člena te uredbe ali kontrole druge stopnje na kraju samem iz 11. člena te uredbe, nosilci kmetijskih gospodarstev niso upravičeni do izplačila pomoči po tej uredbi.
(5) Nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen do izplačila pomoči in dodatkov k pomoči po tej uredbi, če s podatki iz evidenc iz prvega odstavka 10. člena te uredbe ne more dokazati sledljivosti količin pridelka s površine iz predhodnega uradnega obvestila iz 8. člena te uredbe.
17. člen 
(pogoji za prejemnike umaknjenih proizvodov) 
(1) Prejemniki umaknjenih proizvodov morajo izpolnjevati pogoje iz 83. člena Uredbe 543/2011/EU.
(2) Organizacije in ustanove iz priloge 3 in priloge 4, ki prevzamejo pridelek, morajo voditi ločene evidence po posameznih končnih prejemnikih v skladu s to uredbo in 83. členom Uredbe 543/2011/EU.
(3) Predelovalni obrati iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe oziroma organizacije ter ustanove iz priloge 3 in priloge 4, ob prvem prevzemu pridelka za izvajanje ukrepa umika s trga iz drugega odstavka 2. člena te uredbe podpišejo izjavo na obrazcu iz priloge 5.
(4) Organizacije in ustanove iz priloge 3 in priloge 4 s podpisom izjave iz prejšnjega odstavka jamčijo, da:
– bodo ravnali v skladu z Uredbo 543/2011/EU, ki določa pogoje za prejemnike umaknjenih proizvodov,
– bodo vodili ločeno evidenco zalog za zadevne postopke,
– bodo sprejeli preglede, določene s pravnimi akti Unije,
– bodo predložili dodatno dokumentacijo o končnem namembnem kraju zadevnih proizvodov v obliki potrdila o prevzemu (ali enakovrednega dokumenta), ki potrjuje, da je umaknjene proizvode prevzela tretja stranka za prosto razdelitev, ter
– so seznanjeni s sankcijami za nepravilnosti iz 120. člena Uredbe 543/2011/EU.
(5) Predelovalni obrati iz 13. člena te uredbe s podpisom izjave iz tretjega odstavka tega člena jamčijo, da:
– bodo ravnali v skladu z Uredbo 543/2011/EU, ki določa pogoje za prejemnike umaknjenih proizvodov,
– bodo vodili ločeno evidenco zalog in računov za zadevne postopke,
– bodo sprejeli preglede, določene s pravnimi akti Unije,
– ne bodo zahtevali dodatne pomoči za alkohol, pridobljen iz zadevnih proizvodov, v primeru proizvodov, umaknjenih s trga, ki so namenjeni za destilacijo, ter
– so seznanjeni s sankcijami za nepravilnosti iz 120. člena Uredbe 543/2011/EU.
(6) Če se pri izvajanju kontrol iz te uredbe ugotovijo nepravilnosti, ki so ugotovljene pri organizaciji ali ustanovi iz priloge 3 in priloge 4 ali pri predelovalnemu obratu iz prvega odstavka 13. člena te uredbe, se ji izrečejo sankcije iz 120. člena Uredbe 543/2011/EU.
(7) Sankcija iz točke (a) prvega odstavka 120. člena Uredbe 543/2011/EU začne veljati z dnem vročitve odločbe.
(8) Pri sankciji iz točke (b) prvega odstavka 120. člena Uredbe 543/2011/EU se vrednost prejetega pridelka in s tem povezani stroški sortiranja, pakiranja in prevoza izračunajo v skladu s 6. členom te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki, začeti v skladu z Uredbo o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 62/15 in 81/15), se končajo v skladu z Uredbo o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 62/15 in 81/15).
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 62/15 in 81/15), uporablja pa se še za dokončanje postopkov.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2016
Ljubljana, dne 30. junija 2016
EVA 2016-2330-0125
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti