Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2011. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Gospodarska cona Sever, stran 6777.

  
Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) na 8. seji dne 8. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Gospodarska cona Sever 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Gospodarska cona Sever (skrajšano: Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA svetovanje d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projekta PO-006/2014-GRO.
(2) Program opremljanja je sestavni del tega odloka in je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski službi.
(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki je zgrajena skladno z zazidalnim načrtom za Gospodarsko cono Sever v Občini Grosuplje, ki ga je izdelal RC Planiranje d.o.o., Celje, pod št. 78/97-98 v septembru 1998. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta je sprejel Občinski svet Občine Grosuplje dne 17. marca 1999, odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/99 in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta GOSPODARSKA CONA SEVER (v nadaljevanju GC SEVER), ki ga je v novembru 2002 izdelal Razvojni center planiranje Celje pod št. 596/01. Odlok o sprejetju Sprememb in dopolnitev ZN je bil sprejet dne 18. 12. 2002. Območje opremljanja, s tem programom opremljanja, obsega enote urejanja prostora GR245, GR239 in GR248, kot jih določa Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13 z dne 29. 1. 2013).
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA 
2. člen 
(1) Območje urejanja, katerega opremljamo s tem programom opremljanja, obsega enote urejanja prostora GR245, GR239 in GR248, kot jih določa Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13 z dne 29. 1. 2013) in zemljišča potrebna za izvedbeno primarnih komunalnih vodov in navezav novih komunalnih naprav (v območju ZN Gospodarska cona Sever) na obstoječe komunalne naprave.
(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture:
– ceste in hodniki za pešce,
– kanalizacija – za meteorne in fekalne odpadne vode,
– javna razsvetljava,
– vodovodno omrežje,
– vročevodno omrežje,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
III. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
3. člen 
(1) Obračunsko območje za izvedbo predvidene komunalne opreme je eno samo in sovpada z ureditvenim območjem zazidalnega načrta GC SEVER. Prikazano je v kartografskem delu programa opremljanja, na katerem se zagotavlja priključevanje objektov na posamezno vrsto komunalne opreme.
(2) Z zazidalnim načrtom predvidena komunalna oprema, je v celoti izvedena skladno z zahtevami upravljavcev komunalne opreme in drugih nosilcev urejanja prostora, izvedene so tudi investicije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno opremo.
4. člen 
Z zazidalnim načrtom so določene naslednje vrednosti površin parcel in neto tlorisnih površin objektov, kateri se priključijo na komunalno opremo na obračunskem območju:
ΣA (j) = 45.849,00 m2
ΣT (j) = 56.332,20 m2
Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračunskem območju.
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST ISO 9836.
5. člen 
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so na vpogled v programu opremljanja.
6. člen 
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so:
Skupina stroška
Vrsta komunalne infrastrukture
Cp
Ct
Strošek izgradnje komunalne opreme
Izgradnja cestnega omrežja
14,87
12,10
Izgradnje javne razsvetljave
2,02
1,64
Kanalizacijsko omrežjo – sanitarno
9,76
7,95
Kanalizacijsko omrežjo – meteorno
8,93
7,27
Izgradnje vodovodnega omrežja
5,66
4,60
Izgradnja vročevodnega omrežja
8,63
7,02
Ostali stroški
Strošek priprave zemljišča
3,17
2,58
Primarna komunalna oprema
15,36
12,50
Stroški nadzora za ostale komunalne naprave v območju ZN (območje karejev 1-4)
0,86
0,70
Stroški odkupa nepremičnin 
11,09
9,03
80,36
65,40
IV. NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
7. člen 
(1) Komunalni prispevek KPi se za posamezno vrsto komunalne opreme izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)
(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp 
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta
Dt 
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
posamezna vrsta komunalne opreme
posamezno obračunsko območje
(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri zavezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na obračunskem območju.
(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za vse vrste objektov na obračunskem območju enak in znaša 1,0.
(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno obračunsko območje. Po tem programu se določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) Dpi:Dti = 0,5:0,5.
V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
8. člen 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(3) Komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo odmeri pristojni upravni organ občinske uprave v skladu s 7. členom tega odloka.
(4) Zavezancu, ki je predpisane obveznosti za obstoječo komunalno opremo že izpolnil, se odmerijo le stroški izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.
(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
9. člen 
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum 31. 12. 2015.
VI. POGODBA O OPREMLJANJU 
10. člen 
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina se s pogodbo o opremljanju lahko dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče, na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dolžan vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti nadzor nad gradnjo.
(2) Skladno z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju podrobneje določijo roki izvedbe in druge obveznosti glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo in je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Pogodba o opremljanju mora vključevati tudi del komunalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati iz naslova obstoječe komunalne opreme oziroma tiste, ki je v območju že zgrajena.
(4) Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, ki so skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu in drugimi predpisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo opravljena v skladu z načrtom parcel, sklenila neposredno pogodbo o neodplačnem prenosu zemljišč v last in upravljanje občini. Obveznost investitorja se nanaša tudi na ureditev pravno premoženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice na zemljiščih, po katerih potekajo komunalni vodi in naprave.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
(1) Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt Gospodarska cona Sever (Uradni list RS, št. 61/00) in s tem preneha veljava Programu opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt Gospodarska cona Sever, ki ga je izdelala Parcela, d.o.o., Ljubljana, v januarju 2000.
(2) Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta “Gospodarska cona sever” – spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 71/03) in s tem preneha veljava Programu opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt Gospodarka cona sever – spremembe in dopolnitve, ki ga je izdelalo podjetje Parcela d.o.o. iz Ljubljane, Dunajska 109, v decembru 2002.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305-231/99
Grosuplje, dne 8. junija 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti