Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2023. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold, stran 6799.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) in 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 15. redni seji dne 9. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold 
1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov v zvezi z višino in uporabo finančnih sredstev za njihovo delo, ki jih v proračunu zagotavlja Občina Prebold.
2. člen 
(1) Svetniško skupino sestavljata dva ali več članov Občinskega sveta Občine Prebold. Vsak član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine.
(2) V primeru, da občinski svetnik ne vstopi v nobeno svetniško skupino, mu pripadajo finančna sredstva kot samostojnemu svetniku.
(3) Svetniška skupina določi svojega vodjo. Vodja svetniške skupine po ustanovitvi pisno obvesti župana o ustanovitvi svetniške skupine in mu predloži seznam članov svetniške skupine z njihovimi podpisi in navedbo vodje svetniške skupine.
3. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
4. člen 
Občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu Občine Prebold za posamezno proračunsko leto. V proračunu Občine Prebold se v obrazložitvi ustrezne proračunske postavke določi letni znesek sredstev, ki pripada posameznemu svetniku. Svetniški skupini pripada letni znesek za posameznega svetnika pomnožen s številom svetnikov v svetniški skupini.
5. člen 
V primeru, da iz svetniške skupine izstopi član občinskega sveta, se tej svetniški skupini finančna sredstva zmanjšajo za ustrezen odstotek, svetniški skupini, v katero pa je član občinskega sveta vstopil, pa se za ta odstotek zvišajo. Pri tem se preračuna letni znesek glede na število mesecev v letu, v katerih je bil svetnik član svetniške skupine. Sredstva se prerazporedijo od prvega dne naslednjega meseca od dne, ko občinska uprava prejme pisno obvestilo, ki ga podpiše občinski svetnik, ki je zamenjal svetniško skupino ali postal samostojni svetnik.
6. člen 
Sredstva, ki svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripadajo iz proračuna Občine Prebold za njihovo delo, se lahko uporabljajo za naslednje namene:
– plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom,
– naročnine za dnevni in periodični tisk,
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev,
– nakup pisarniškega materiala,
– plačilo poštnih storitev,
– plačilo potnih stroškov svetnikov,
– plačilo raziskav javnega mnenja,
– nakup strokovne literature povezane z delom občinskega sveta,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– drugi splošni material in storitve povezan z delom občinskega sveta,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti,
– plačilo reprezentančnih stroškov (stroški pogostitve na sestankih, stroški ob delovnih obiskih, protokolarnih in podobnih dogodkih),
– plačilo stroškov organizacije stikov z občani (javne tribune, okrogle mize ...) in
– plačilo najema prostorov za izvajanje aktivnosti svetniške skupine.
7. člen 
(1) Naročila povezana s porabo sredstev po tem pravilniku izvaja občinska uprava Občine Prebold, ki vodi tudi evidenco porabe sredstev za svetniške skupine in samostojne svetnike.
(2) Za potrebe porabe sredstev za svetniške skupine in samostojne svetnike izvede naročilo občinska uprava na podlagi predloga za izdajo naročilnice, ki ga pripravi in podpiše vodja svetniške skupine ali samostojni svetnik. Predlog za izdajo naročilnice se pripravi ob smiselnem upoštevanju predpisov s področja javnega naročanja in internih pravil Občine Prebold, ki urejajo področje oddajanja javnih naročil pod vrednostnimi pragovi, ki so določeni v predpisih o javnem naročanju.
(3) Predlog za izdajo naročilnice vsebuje naslednje obvezne sestavine:
– naziv svetniške skupine ali ime in priimek samostojnega svetnika,
– proračunsko postavko in konto s katere bo izvedeno plačilo,
– predmet naročila,
– obrazložitev namena naročila, ki mora biti neposredno povezano z delom občinskega sveta,
– naziv, naslov, kontaktne podatke in davčno številko izbranega ponudnika ter
– podatke o morebitnem zbiranju ponudb v skladu z internimi navodili občine in v prilogi morebitne konkurenčne ponudbe.
(4) Tudi za druge oblike naročil (pogodbe, avtorske pogodbe in podobno) se pripravi predlog za naročilo ob smiselni uporabi določil prejšnjega odstavka. V primeru predloga za sklenitev pogodbe, mora biti predlogu priložena tudi ustrezna pogodba.
(5) Po prejemu popolnega predloga za izdajo naročilnice občinska uprava najkasneje v petih delovnih dneh izvede naročilo. Naročilnico ali pogodbo podpiše pristojna oseba občine. Najkasneje v 10 dneh po izvedenem naročilu vodja svetniške skupine ali samostojni poslanec dostavi občinski upravi dobavnico ali poročilo o opravljeni storitve, ki sta podlaga za plačilo računa za naročilo. Če uprava ne prejme zahtevanih dokazil, lahko zavrne plačilo računa.
(6) Evidenco o porabi sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi občinska uprava. Evidenca se vodi v pisni ali elektronski obliki, obsega pa predlog za izdajo naročilnice, naročilnico ali pogodbo, dobavnico ali poročilo o opravljeni storitvi in račun. Navedeni dokumenti se hranijo v arhivu Občine Prebold. Rok hranjenja je enak, kot je predpisan za računovodske dokumente.
8. člen 
(1) Račun za naročilo za tekoče proračunsko leto mora izdan najkasneje do 30. novembra tekočega leta v obliki e-računa. Neporabljena sredstva iz tekočega leta se ne prenašajo v naslednje proračunsko leto.
(2) Poraba sredstev za namene iz 6. člena tega pravilnika je mogoča samo do višine razpoložljivih sredstev, določenih v proračunu občine za posamezno leto in samo za dejavnost svetniških skupin v povezavi z njihovimi nalogami v občinskem svetu. Pravica do uporabe sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta oziroma z dnem prenehanja mandata občinskega svetnika.
9. člen 
Če svetniška skupina oziroma samostojni svetnik blaga oziroma storitev ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, so samostojni svetniki in člani svetniških skupin odgovorni za nastalo škodo občini. V primeru nenamenske porabe morajo samostojni svetniki ali člani svetniških skupi v proračun občine vrniti nezakonito porabljen znesek skupaj z zakonitimi obrestmi. Člani svetniških skupin vrnejo sredstva v enakih deležih za vsakega člana svetniške skupine.
10. člen 
Svetniška skupina oziroma samostojni svetnik sta dolžna omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 6. člena tega pravilnika nadzornemu odboru Občine Prebold in občinski upravi.
11. člen 
(1) Osnovna sredstva, kupljena za potrebe svetniških skupin ali samostojnih svetnikov so last Občine Prebold. Svetniške skupine ali samostojni svetniki osnovna sredstva prejmejo v uporabo na reverz in jih morajo po preteku mandata vrniti ali odkupiti po tržni vrednosti.
(2) Vodja svetniške skupine ali samostojni član občinskega sveta prevzame osnovno sredstvo s podpisom reverza. Z osnovnimi sredstvi morajo ravnati kot skrbni gospodarji. So materialno odgovorni za izgubo ali nezakonito posojanje osnovnega sredstva. V primeru poškodovanja osnovnega sredstva zaradi malomarnosti so dolžni sami kriti stroške popravila.
(3) Osnovna sredstva, ki so bila kupljena za potrebe določene svetniške skupine ali samostojnega svetnika, lahko v novem mandatu prevzame svetniška skupina iste stranke ali liste ali svetniška skupina, v kateri deluje večina istih svetnikov, kot v preteklem mandatu, ali samostojni svetnik, ki je ponovno izvoljen. V primeru, da se osnovna sredstva po koncu mandata ne odkupijo ali da svetniška skupina ne ustreza navedenim pogojem, ali da samostojni svetnik ni ponovno izvoljen, lahko občinska uprava da sredstva v uporabo drugim svetniškim skupinam ali samostojnim svetnikov ali jih uporabi za druge namene.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zagotavljanju sredstev za delo članov Občinskega sveta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 27/04).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2016
Prebold, dne 9. junija 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti