Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Ob-2542/16, Stran 1639
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja ''naložbe za rast in delovna mesta'' ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (Uradni list št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 z dne 11. decembra 2014, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12, 17/15), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj ''naložbe za rast in delovna mesta'' (Uradni list RS, št. 29/15), Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in št. 58/15, 76/15 in 1/16); Odloka o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 z dne 12. 5. 2016 (Uradni list RS, št. 35/16); Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Programa spodbujanja internacionalizacije 2015– 2020, Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Sheme državne pomoči z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. priglasitve BE03-2399245-2015), Programa dela SPIRIT, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 2. 2016, Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016, Pogodbe: SPIRIT-2016-2017/TR o izvajanju in financiranju javnega razpisa za financiranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 med Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija z dne 15. 6. 2016 ter odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017, št. 3-2/1/MGRT/0 z dne 1. 7. 2016, SPIRIT Slovenija, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva ter izvajalskega organa
Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: ministrstvo);
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.
Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:
– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
– ocene ustreznosti izdelkov prijavitelja za potrebe tujega trga,
– priprave načrta za prilagoditev izdelkov prijavitelja potrebam tujega trga,
– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.
Tuj trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država1 in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države. Republika Slovenija v skladu s tem razpisom ni tuj trg.
1 Seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na naslovu: http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-country-product/
Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Pri izbiri izvajalca mora upoštevati temeljna načela javnega naročanja (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Upoštevanje načel javnega naročanja se preverja na osnovi obrazložitve postopka izbora zunanjega izvajalca, ki ga predloži prijavitelj.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške.
S tem namenom se zasleduje specifični cilj Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«. V okviru te naložbe pa se zasledujeta tudi rezultata večja izvozna intenzivnost podjetij in večji izvoz iz naslova storitev, kar naslavlja tudi predlagani ukrep. Tržna raziskava ciljnega trga je namreč podlaga za odločitev ali je vstop na izbrani tuji trg smotrn, kakšne rizike to pomeni za podjetje glede na izbrani proizvod/storitev s katerim želi na trg vstopiti, zasičenost trga ipd. Ukrep je del prednostne naložbe, v okviru katere je predvidena podpora tržnim raziskavam. Ukrep tudi podpira doseganje kazalnika večanje čistih prihodkov MPS od prodaje na tujih trgih, saj podjetje z odločitvijo vstopa na tuji trg direktno vpliva na ta kazalnik. Posredno pa ukrep pripomore tudi k spodbujanju makroekonomskega kazalnika spodbujanje izvoza na ravni države.
Cilj razpisa je podpreti do 111 podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na tujih trgih in jim s tem:
– znižati tveganje vstopa na izbran nov tuj trg oziroma
– znižati tveganje vstopa na obstoječi tuj trg z novim proizvodom.
4. Regija izvajanja
Javni razpis se izvaja v programskem območju Vzhodna Slovenija in programskem območju Zahodna Slovenija.
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa: Prijavitelj se glede na sedež, prijavi na enega izmed sklopov:
Sklop A – Vzhodna kohezijska regija (cilj je podpreti 76 podjetij)
Sklop B – Zahodna kohezijska regija (cilj je podpreti 35 podjetij)
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) ima sedež.
5. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine so: Mala in srednja podjetja, posebno tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in tista, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na nove proizvode in /ali nove tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
6. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne2. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju pogodba) ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe, pa bo SPIRIT Slovenija odstopila od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun št. 01100-6000041927, odprt pri Ministrstvu za finance, Uprava RS za javna plačila, Urad UJP Ljubljana (v nadaljevanju: »TRR«) do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
2 V primeru zavrnitve ali zavrženja vloge s sklepom je zoper sklep dopustna pritožba.
Dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji.
6.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: podjetja).
Upravičeno je tudi podjetje, s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v sodni register skladno z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15). Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do podpisa pogodbe izvedel zahtevan vpis, ter o tem, v kateri regiji bo imel sedež podružnice, v kateri se bo v celoti izvajala aktivnost operacije. V primeru, da prijavitelj do podpisa pogodbe vpisa ne izvede, bo izvajalec javnega razpisa razveljavil sklep.
Podjetja, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo smiselno priložiti k vlogi ustrezna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev za kandidiranje.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014. Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
a) opravljajo naslednje dejavnosti:
a. v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
b. ladjedelništvo,
c. proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura,
d. premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. 12. 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24),
e. primarni sektor kmetijske proizvodnje, opredeljen v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
f. sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
i. znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
ii. je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
b) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07- UPB, 51/11,39/13 in 56/13).
Družba je v težavah, kadar ni zmožna z lastnimi sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih družbenikov, delničarjev ali upnikov, ustaviti negativnih gibanj poslovanja, ki bi brez posredovanja države ogrozila obstoj družbe.
Predpostavlja se, da je družba v težavah:
– kadar tekoča izguba kapitalske družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube kapitala v smislu prejšnjega odstavka, lahko težave dokazuje z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanjem denarnih tokov, naraščajočimi dolgovi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.
– MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
c) imajo neporavnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
d) so za iste stroške in izdatke pridobila ali so v postopku pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
e) so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z enotnim trgom skupnosti,
f) dejanski lastnik družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/2007, 47/2009 Skl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.) 19/2010, 77/2011, 108/2012-ZIS-E, 19/2014) je/so vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
6.2. Posebni pogoji za kandidiranje in ugotavljanje upravičenosti
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje:
a. podjetje je na dan 31. 12. 2015 zaposlovala najmanj 5 oseb za polni delovni čas, pri čemer podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta3,
3 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).
b. podjetje je na osnovi finančne in dinamične bonitetne ocene pridobilo vsaj dve točki ter ima dinamično oceno višjo od -,4
4 Skupna bonitetna ocena je za potrebe tega javnega razpisa dosegljiva in preverljiva brezplačno vsakemu podjetju s sedežem v Sloveniji za svoje lastno podjetje na produktu: www.bonitete.si. Za pridobitev dostopa je potrebno poslati e-mail na naslov: support.si@bisnode.com z navedbo naziva podjetja, davčne številke, imena in priimka, telefona ter elektronskega naslova. Na tej osnovi boste prejeli uporabniško ime ter geslo za dostop do brezplačnih podatkov za vaše podjetje. Izpis bonitetne ocene, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 30 dni, je obvezna priloga obrazca Prijava. Točkovanje je podrobno opredeljeno v okviru razpisne dokumentacije.
c. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje5 finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na tujem trgu, ki jo navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,
5 Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: višina upravičenih stroškov je 9.000 EUR. Podjetje v vlogi navede, da pričakuje subvencijo v višini 4.500 EUR, ostalih 4.500 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. V kolikor podjetje zagotovi manj kot 4.500 EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto finančno konstrukcijo.
č. v finančnem načrtu operacije je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov operacije, ki znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 4.500,00 EUR,
d. podjetje in izvajalec tržne raziskave na tujem trgu ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije št. 651/2014. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca tržne raziskave hkrati pa tudi izvajalec tržne raziskave ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju,
e. podjetje je prisotno na tujih trgih, pri čemer se kot podjetje, ki je prisotno na tujih trgih, šteje podjetje, ki je realiziralo vsaj 3% prodaje na tujih trgih v letu 2015 in/ali ima kapitalske deleže v podjetjih na tujih trgih na dan oddaje vloge6,
6 Podatek se preverja na osnovi poslovnega izida za leto 2015. Podatek se izračuna na sledeč način: Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih v EUR (na trgih EU in trgih zunaj EU) / Čisti prihodki od prodaje v EUR *100. Podjetje, ki ne more izkazati / dokazati prodaje na tujih trgih, ni upravičeno do sredstev iz tega razpisa.
f. podjetje se lahko v posameznem koledarskem letu v okviru tega javnega razpisa prijavi samo z eno vlogo7, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt/operacija (izvedba ene tržne raziskave na enem tujem trgu, ki jo izvaja en zunanji izvajalec),
7 Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa s SPIRIT Slovenija v istem obdobju sklenjeno le eno veljavno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov.
g. operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek,
h. operacija mora prispevati k ciljem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila za izbor in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Strokovno komisijo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v javnem razpisu, bodo ocenjene s strani komisije.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 12. poglavje tega javnega razpisa),
b. vloga, ki vsebuje vse obrazce in njihove morebitne priloge, navedene v razpisni dokumentaciji, obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih.
Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril, ki jih je sprejel Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Zap. št.
Merilo
Največje št. točk
1
Kakovost projekta
6
2
Finančna sposobnost
6
3
Tržni potencial podjetja
6
4
Reference zunanjega izvajalca (kakovost projekta)
5
5
Zaščita industrijske lastnine8
3
Skupaj
26
8  Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija se upošteva datum, ura in minuta osebne oddaje vloge.
Način uporabe in pomen posameznih meril sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Projekti se razvrščajo v okviru razpoložljivih sredstev za posamezen sklop.
Maksimalno število točk je 26. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag 13 ali več točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 13 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele v okviru posameznega sklopa prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo v okviru posameznega sklopa več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu 1 »Kakovost projekta«, nadalje bodo imele prednost vloge po merilu 2 »Finančna sposobnost«, vloge po merilu 3 »Tržni potencial podjetja«, vloge po merilu 4 »Reference zunanjega izvajalca (kakovost projekta)« in vloge po merilu 5 »Zaščita industrijske lastnine«.
V primeru, da bo imelo več vlog v okviru posameznega sklopa tudi po navedenih merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija prispele prej9.
9 Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija se upošteva datum, ura in minuta osebne oddaje vloge.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga v okviru posameznega sklopa (ki je dosegla minimalno 13 točk), glede na doseženo število točk.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim razpisom.
Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen, kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 500.000,00 EUR, in sicer:
Sredstva/Leto
2016
2017
Sklop A – Vzhodna kohezijska regija
170.000,00 EUR
170.000,00 EUR
Sklop B – Zahodna kohezijska regija
80.000,00 EUR
80.000,00 EUR
Skupaj
250.000,00 EUR
250.000,00 EUR
Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– PP 160067- PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU: 340.000,00 EUR (tristo štirideset tisoč evrov)
– PP 160069 – PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU: 160.000,00 EUR (sto šestdeset tisoč evrov)
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2016 in 2017. Predvideno sofinanciranje v letu 2016 ne bo višje od 250.000,00 EUR in v letu 2017 ne bo višje od 250.000,00 EUR.
V primeru, da bo med izvajanjem razpisa prišlo do sprememb, ki bodo omogočile izplačilo predplačil, se bodo le ta izplačevala v skladu s predpisi.
Razmerje med sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij:
– Sklop A – Vzhodna kohezijska regija v razmerju 75% / 25%
– Sklop B – Zahodna kohezijska regija v razmerju 70% / 30%
Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije se bodo zagotavljala s strani upravičencev.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti podjetje samo.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Prejeta sredstva predstavljajo državno pomoč.
V skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP«, (št. sheme: BE03-2399245-2015) znaša intenzivnost pomoči do 50% upravičenih stroškov na posamezno operacijo.
Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne more preseči 4.500,00 EUR na posamezno operacijo.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Podjetje – upravičenec pomoči poda pisno izjavo o drugih že prejetih državnih pomočeh za iste upravičene stroške10 in seznam vseh podjetij, s katerimi je upravičenec povezan (matične številke, imena). Podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
10 Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste upravičene stroške se bo preverjal v centralni evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance. Načela, ki veljajo na področju državnih pomoči po shemi »de minimis« ureja Uredba Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«. Dokument je dostopen na strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf). Več informacij o državnih pomočeh je na voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– strošek/izdatek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.
Stroški in izdatki svetovalnih storitev so upravičeni, če:
– se izvajajo v okviru projekta/operacije podjetja za vstop/ diverzifikacijo poslovanja na trgu, so z njim neposredno povezani, potrebni in skladni s cilji podjetja;
– so dejansko nastali: za dejansko izvedene svetovalne storitve, vezane na izdelavo tržne raziskave;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Stroški/izdatki in dokazila glede opravljene storitve zunanjih izvajalcev so podrobneje opredeljeni v Navodilih OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Razpisni dokumentaciji.
Stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški in izdatki za financiranje s sredstvi kohezijske politike in jih zagotavlja upravičenec.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek in ga zagotavlja upravičenec iz lastnih sredstev.
Upravičeni strošek niso svetovalne storitve, ki se nanašajo na trajne in občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške in izdatke poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.
11. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih operacij, ki bodo dejansko izvedene.
Upoštevani bodo operacije izdelave tržnih raziskav na tujih trgih, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju.
Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki je tudi datum zaključka operacije. Zadnji datum za zaključek operacije je:
– 11. 11. 2016 za odpiranje v letu 2016 in
– 10. 11. 2017 za odpiranja v letu 2017.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija, javna agencija odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo v elektronski in papirni obliki, vključno z vsemi pripadajočimi prilogami, mora biti predložen SPIRIT Slovenija, javna agencija najkasneje 30 dni po nastanku zadnjega upravičenega stroška/ izdatka v okviru prijavljene operacije oziroma najkasneje do vključno 11. 11. 2016 za odpiranje v letu 2016 in 10. 11. 2017 za odpiranja v letu 2017.
Stroški/izdatki, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo Zahtevka za izplačilo, se ne morejo uveljavljati in ne bodo priznani.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med SPIRIT Slovenija in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila SPIRIT Slovenija so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko SPIRIT Slovenija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o dodelitvi sredstev, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom SPIRIT Slovenija se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev.
12. Način prijave
Roki za oddajo vlog so:
– za prvo odpiranje 18. 8. 2016 do 13. ure,
– za drugo odpiranje 27. 1. 2017 do 13. ure,
– za tretje odpiranje 2. 6. 2017 do 13. ure.
Tretje odpiranje bo izvedeno samo v primeru, kolikor sredstva v okviru drugega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.
Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je v okviru posameznega sklopa ostalo na razpolago manj kot 4.500,00 EUR.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT Slovenija prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT Slovenija prejel vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge. Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT Slovenija na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.
Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem izvodu.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.
Za nepravočasne vloge, se štejejo vloge, ki bodo oddane v 10 dneh po izteku prvega oziroma drugega roka za oddajo vlog ali po tretjem roku za oddajo vlog. Vloge, ki bodo oddane 11-ti ali kasnejši dan po prvem oziroma drugem roku za oddajo vlog se bodo štele za pravočasne, in bodo odprte v okviru naslednjega odpiranja.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje.
Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacij
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji, pisno obveščen s strani izvajalca javnega razpisa.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transkacije v zvezi s operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani izvajalca, posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, izvajalec javnega razpisa pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati izvajalca javnega razpisa o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo izvajalec razpisa lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in izvajalcu razpisa zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko izvajalec razpisa odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelj je po zaključeni operaciji dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval izvajalec razpisa, posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da prijavitelj takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: pri izvajanju operacije je potrebno smiselno upoštevati določila 71. člena Uredbe 1303/2013/EU.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec izvajalca razpisa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev izvajalca razpisa o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije
Kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo izvajalec razpisa odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko izvajalec operacije pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
23. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora operacij
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog s pričetkom ob 9.00 uri na SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo razpisna komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev nepopolnih vlog je 7 delovnih dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v prej določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju SPIRIT Slovenija popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev, 
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije predmeta vloge oziroma vsebino projekta, 
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. 
Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Izvajalec razpisa lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo izvajalec razpisa odločil na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavrnjene.
Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge in se bo preverjalo tekom celotnega izvajanja projekta.
24. Obveščanje o izboru
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog (seznam) upravičencev do sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Predlog (seznam) upravičencev do sredstev se predloži predstojniku ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda posamične sklepe o dodelitvi sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni s sklepom predvidoma v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko morebitne pritožbe zoper sklep vložijo na SPIRIT Slovenija, javna agencija, v roku osmih dni od prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 2, in sicer v višini 18,10 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor upravičencev.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, javna agencija. Upravičenci s sprejemom sofinanciranja sprejmejo tudi vključitev na seznam operacij, ki je objavljen na spletni strani, www.eu-skladi.si.
25. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija vsebuje navodila, vzorec prijave s prilogami in seznamom zahtevanih obveznih prilog, merila za izbor upravičencev s točkovnikom, vzorec pogodbe o izplačilu, zahtevek za izplačilo z dokazili (obrazec za izpolnitev) in seznamom zahtevanih obveznih prilog.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: raziskave@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017«. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
26. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 – vprašanje«.
Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje deset delovnih dni pred iztekom zadnjega roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si objavila odgovore na vprašanja najkasneje v roku desetih delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 

AAA Zlata odličnost