Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2040. Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca, stran 6896.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF31 in 14/15 – ZUUJFO), 37. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS, Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 23. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o dodatnem znižanju plačila vrtca 
1. 
Staršem otrok s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica, ki jim je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene za program vrtca, se na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, zniža plačilo za program vrtca za en dohodkovni razred, zaradi materialne ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem.
Vlogi je potrebno priložiti:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Brezovica ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Brezovica,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka pripada staršem, ki imajo v vrtcu vključenega samo enega otroka iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje pripada samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
2. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati: Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca (Uradni list RS, št. 94/14).
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 9. 2016 dalje.
Št. 1-CSD-2016
Brezovica, dne 23. junija 2016
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost