Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2059. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2015, stran 6973.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 11. redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
2.228.639,99
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
928.839,06
70
DAVČNI PRIHODKI 
704.507,67
700 Davki na dohodek in dobiček 
660.053,00
703 Davki na premoženje 
41.195,12
704 Domači davki na blago in storitve 
3.259,55
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
224.331,39
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
153.474,51
711 Takse in pristojbine 
1.187,36
712 Globe in druge denarne kazni
1.176,46
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
11.568,85
714 Drugi nedavčni prihodki 
56.924,21
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
29.847,73
720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov 
29.847,73
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.269.953,20
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
208.338,20
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač EU
1.061.615,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.666.626,30
40
TEKOČI ODHODKI
238.136,41
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
111.798,60
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
15.405,50
402 Izdatki za blago in storitve
102.205,09
403 Plačila domačih obresti
2.705,73
409 Rezerve
6.021,49
41
TEKOČI TRANSFERI
535.346,80
410 Subvencije
157.023,85
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
242.867,77
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
14.530,98
413 Drugi tekoči domači transferi
120.924,20
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.882.756,76
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.882.756,76
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
10.386,33
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
903,84
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.482,49
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–437.986,31
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
480.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
480.000,00
500 Domače zadolževanje
480.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
51.670,14
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
51670,14
550 Odplačila domačega dolga
51.670,14
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–9.656,45
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
428.329,86
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
437.986,31
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
–3.373,61
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0035/2016-1
Razkrižje, dne 21. junija 2016
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti