Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2056. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, stran 6965.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14) je Občinski svet Občine Metlika na 12. redni seji dne 9. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, razen v primeru subvencije komunalnega prispevka.
2. člen 
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavljajo v proračunu Občine Metlika, v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za tekoče leto, in sicer: najmanj 2,5 % primerne porabe Občine Metlika za posamezno proračunsko leto.
3. člen 
Subvencija/pomoč po tem Pravilniku se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
Vrsta upravičenih stroškov po tem pravilniku je:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč v zvezi z investicijami v poslovne prostore
– gradnja, nakup, graditev, adaptacije poslovnih prostorov
– stroški nakupa opreme
– stroški odpiranja novih delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva
– stroški investicijske in razpisne dokumentacije
– stroški glede pridobitve standarda kakovosti, nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, blagovnih znamk
– stroški promocije v zvezi z udeležbo na sejmih in razstavah
– stroški najemnine za najem poslovnih prostorov
– stroški nakupa zemljišč.
Subvencija/pomoč po tem pravilniku dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Instrumenti pomoči po tem pravilniku so:
– subvencioniranje obrestne mere,
– subvencioniranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije,
– subvencije stroškov nematerialnih investicij,
– subvencioniranje stroškov promocije,
– subvencioniranje najemnine za najem poslovnih prostorov,
– prodaja zemljišč pod ugodnejšimi pogoji,
– znižanje plačila komunalnega prispevka.
Skupna vrednost subvencije/pomoči, dodeljena enotnemu podjetju (to so vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.) ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pri dodelitvi subvencije/pomoči se bo upoštevala kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Prosilci morajo pred dodelitvijo sredstev po tem pravilniku Občini Metlika posredovati pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu.
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Občina Metlika kot dajalec subvencije/pomoči po tem pravilniku bo prejemnika pisno obvestil:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)),
– o znesku de minimis pomoči.
Občina Metlika kot dajalec subvencije/pomoči po tem Pravilniku bo hranil evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
II. UKREPI POMOČI 
4. člen 
Ukrepi pomoči v tem poglavju pravilnika so:
– subvencioniranje stroškov nakupa zemljišč ter komunalnega prispevka za gradnjo, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– subvencioniranje obrestne mere za najete namenske dolgoročne kredite,
– subvencioniranje stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise,
– subvencioniranje začetnih nematerialnih investicij,
– subvencioniranje stroškov promocije,
– subvencioniranje najemnine za najem poslovnih prostorov.
5. člen 
Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za namenske dolgoročne kredite (finančni najem in krediti za obratna sredstva niso predmet sofinanciranja) najete za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov in luksuzne opreme poslovnih objektov) za dobo najmanj 3 leta, enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo razen luksuzne opreme;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti razen osebnih avtomobilov;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva.
6. člen 
Subvencionira se del stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske (kadar se le-ta zahteva v razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev) in razpisne dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
Upravičenci za ta namen so prosilci, navedeni v 10. členu tega pravilnika, ki so projekt/investicijo prijavili na državne ali mednarodne razpise, v skladu z razpisnimi pogoji in so bili administrativno ustrezni (dokazilo – potrdilo razpisovalca).
Stroški navedenih svetovalnih storitev, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja kot upravičene stroške ob prijavi projekta/investicije, niso predmet sofinanciranja. Posamezen projekt/investicija je opravičena do subvencioniranja stroškov prijave le enkrat.
7. člen 
Subvencionira se del stroškov nematerialnih investicij v pridobitev oziroma podaljšanje standarda kakovosti kot stroškov nakupa patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij ter blagovnih znamk, zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
8. člen 
Subvencionira se del stroškov promocije povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ko se na tak način promovirajo proizvodi in storitve potencialnim kupcem.
Upravičeni stroški za pridobitev subvencije za promocijo so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora ter stroški promocijskega materiala; potni oziroma prevozni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmih ali razstavah niso predmet subvencioniranja po tem pravilniku.
9. člen 
Subvencionira se del najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta Metlika, ki je opredeljeno v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
10. člen 
Za subvencije opredeljene v 4. členu tega pravilnika, lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– podjetja v zasebni lasti in mešani lasti, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, spadajo med mikro in majhna,
– občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter da ob dodelitvi sredstev izpolnjujejo pogoje iz prve ali druge alineje tega odstavka.
Pogoj za dodelitev subvencije je, da imajo prosilci iz prvega odstavka tega člena poslovne prostore na območju Občine Metlika in da je lokacija investicije na območju Občine Metlika.
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja opredelitev velikosti podjetij kot so opredeljene v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
11. člen 
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
12. člen 
Razpis za subvencije opredeljene v 4. členu tega pravilnika razpiše župan in razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
V vsakoletnem javnem razpisu se lahko navede, da je možno, da se razpisana sredstva med posameznimi nameni tudi prerazporedijo, v primeru, da je pri katerem od namenov manj razpisanih sredstev od upravičenih vlog, pri katerem drugem namenu pa bi sredstva ostala nerazdeljena.
13. člen 
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– predstavitev investicije oziroma poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
– dokazilo o začetem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
14. člen 
Vlogo za odobritev subvencije vložijo prosilci osebno na sedežu občine ali pošlje po pošti v zaprti ovojnici, priporočeno v skladu z določili javnega razpisa.
15. člen 
Višina sredstev subvencij opredeljenih v drugi do šesti alineji 4. člena tega pravilnika se razpiše z vsakokratnim letnim razpisom v skladu s proračunskimi možnostmi.
Obrestna mera se lahko subvencionira do največ 50 % izhodiščne obrestne mere za posamezen kredit. Višina subvencioniranja obrestne mere se posameznemu upravičencu dodeli maksimalno v višini 4.000,00 EUR, subvencija do 200,00 EUR se ne dodeli. Ne glede na to pa subvencija obrestne mere ne sme presegati 7 % najetega kredita.
Stroški priprave razpisne in investicijske dokumentacije se lahko subvencionirajo do največ 50 % stroškov (neto vrednost brez DDV) in posameznemu upravičencu ne več kot 2.000,00 EUR, subvencija do višine 160,00 EUR se ne dodeli.
Stroške nematerialnih investicij v pridobitev oziroma podaljšanje standarda kakovosti in stroškov nakupa patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk se lahko subvencionirajo do največ 50 % upravičenih stroškov (neto brez DDV) posamezne nematerialne investicije. Višina te subvencije posameznemu upravičencu v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 1.500,00 EUR.
Stroški promocije v zvezi z udeležbo na sejmih in razstavah v Sloveniji ali tujini se posameznemu prosilcu lahko subvencionirajo do največ 50 % teh upravičenih stroškov (neto brez DDV). Višina te subvencije na posameznega prosilca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 1.500,00 EUR.
Najemnina za poslovne prostore v historičnem jedru mesta Metlika se lahko subvencionira do največ 50 % od neto osnove za dodelitev pomoči, ki se izračuna po mesečni ceni 5,00 EUR za m2 površine najetega poslovnega prostora, za vse dejavnosti razen gostinske, pri kateri se najemnina subvencionira do največ 35 % od neto osnove za dodelitev pomoči.
V primeru, da mesečno znaša najemnina za m2 površine najetega poslovnega prostora manj kot 5,00 EUR, se subvencija obračuna od neto vrednosti dejanske višine najemnine.
Max. znesek dodeljene subvencije najemnine poslovnih prostorov v tekočem proračunskem letu za posameznega prosilca ne sme presegati 1.000,00 EUR.
16. člen 
Vloge za subvencije opredeljene v 4. členu tega pravilnika ocenjuje komisija za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, ki jo imenuje župan za mandatno dobo župana.
Komisija pripravi občinski upravi predlog dodelitve sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.
Občinska uprava odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje prosilcem najkasneje v 15 dneh.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba, o kateri odloča župan.
17. člen 
Komisijo za dodeljevanje sredstev, ki šteje pet članov, sestavljajo:
– dva predstavnika odbora za gospodarstvo, finance in premoženje Občinskega sveta Občine Metlika, na predlog odbora;
– en predstavnik Območne obrtne zbornice Metlika, na njen predlog;
– dva predstavnika občinske uprave.
III. PRODAJA ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE METLIKA IN JAVNIH PODJETIJ ZA GRADNJO POSLOVNIH OBJEKTOV 
18. člen 
V tem poglavju so opredeljena sredstva namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter tistim pravnim osebam, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, spadajo med mikro, majhna in srednja podjetja, v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, in sicer za nakup zemljišč v lasti Občine Metlika in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Metlika, za gradnjo poslovnih objektov.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč v lasti Občine Metlika in javnih podjetij za gradnjo poslovnih objektov na območju Občine Metlika, katera so z občinskimi prostorskimi akti opredeljena kot zemljišča za poslovno dejavnost.
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja opredelitev velikosti podjetij kot so opredeljene v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
19. člen 
Zemljišča se dodeljujejo na podlagi metod opredeljenih v veljavnem zakonu in uredbi, ki urejata razpolaganje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki so navedeni v 18. členu in imajo sedež v Republiki Sloveniji. Pogoj sedeža upravičencev se ne uporablja, kolikor obstaja med državo upravičenca in Republiko Slovenijo načelo reciprocitete.
20. člen 
Varščina znaša 10 % izklicne cene in jo mora interesent nakazati pred iztekom razpisnega roka na račun občine.
Kriteriji, ki se bodo upoštevali pri izbiri:
– večje število na novo zaposlenih delavcev,
– sedež v občini,
– opravljanje proizvodno-storitvene dejavnosti, z izjemo na področju trgovine,
– opravljanje dejavnosti z manjšim negativnim vplivom na okolje,
– združevanje več parcel,
– ponujena cena,
– in ostalo opredeljeno v konkretnem razpisu.
Vloga mora vsebovati poleg že določenih pogojev tudi opis dejavnosti, ki se bo opravljala in predvideno število zaposlenih.
Vloga se odda osebno na sedežu občine ali pošlje po pošti v zaprti ovojnici, priporočeno v skladu z določili javnega razpisa.
21. člen 
Vloge za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov obravnava komisija imenovana v skladu s prvim odstavkom 16. člena in 17. členom tega pravilnika.
Prodaja zemljišč se izvede na podlagi kupoprodajne pogodbe, overjene pri notarju.
22. člen 
Subvencija cene kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov znaša do največ 50 % neto izklicne cene kvadratnega metra zemljišča in se določi z javnim razpisom.
23. člen 
Kupec mora pričeti z gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in pričeti z urejanjem komunalne infrastrukture, ki se priključi na javno infrastrukturo.
Kupec mora dokončati objekt in infrastrukturo ter začeti z izvajanjem poslovne dejavnosti v roku dveh let od pričetka gradnje.
V objavi javnega razpisa se navede tudi, da bo sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine določilo o odkupni pravici v korist Občine Metlika oziroma drugo določilo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa nepremičnine z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni, kot tudi omogoča Občini Metlika odkup nepremičnin v primeru nerealizacije razpisnih pogojev s strani izbranega ponudnika.
IV. OBRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA POSLOVNO GRADNJO 
24. člen 
Znižanje komunalnega prispevka v višini 50 % od izračunanega zneska za gradnjo poslovnih objektov, opredeljenih v veljavni zakonodaji, ki ureja to področje, se odobri samostojnim podjetnikom posameznikom in tistim pravnim osebam, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, spadajo med mikro, majhna in srednja podjetja, v zasebni in mešani lasti, ter imajo v lasti zemljišča, katera so z občinskimi prostorskimi akti opredeljena kot zemljišča za poslovno dejavnost, na območju Občine Metlika.
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja opredelitev velikosti podjetij kot so opredeljene v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
25. člen 
Oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov, obravnavanega v prejšnjem členu tega pravilnika, se bo upoštevala pri izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Vsak prejemnik pomoči mora podpisati klavzulo o zbiru prejetih pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca, da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma če jo je dobil, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
Intenzivnost vseh prejetih pomoči ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov investicije oziroma stroškov plač za dvoletno obdobje. Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik pomoči mora prispevati lastnega deleža najmanj 25 % vrednosti investicije.
Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati v občini vsaj 3 leta po zagonu.
Do pomoči za namen investicij niso upravičena podjetja v postopku prisilne poravnave, stečaju oziroma likvidaciji. Do pomoči po tem pravilniku tudi niso upravičeni tisti, ki imajo neporavnane obveznosti do Občine Metlika.
27. člen 
Za dodeljena sredstva Občina Metlika z upravičencem sklene ustrezno pogodbo, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. S strani Občine Metlika pogodbo sklene župan.
V pogodbi se navede tudi način zavarovanja.
Namensko porabo sredstev iz pogodbe o dodelitvi sredstev preverja Komisija za dodeljevanje sredstev.
V primeru nenamenske porabe pomoči iz občinskega proračuna je koristnik sredstev dolžan le-ta takoj vrniti v enkratnem znesku z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila.
28. člen 
Župan seznani občinski svet o višini dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika na podlagi tega pravilnika v vsakoletnem zaključnem računu Občine Metlika.
29. člen 
S tem pravilnikom se razveljavi Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 66/05, 21/07, 64/07, 31/09, 39/10, 85/11, 51/12, 52/13 in 2/15).
30. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 302-2/2010
Metlika, dne 9. junija 2016
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost