Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. 0142-0001/2016 Ob-2527/16, Stran 1637
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej; Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in 6. ter 84. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) Občina Dobrepolje objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije na območju Občine Dobrepolje 
1. Naročnik–koncedent: naročnik javnega razpisa je Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Dobrepolje:
– 0,50 koncesije na področju fizioterapije.
3. Lokacija izvajanja dejavnosti: koncesionar za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije bo imel sedež ambulante v naselju Videm v Občini Dobrepolje.
4. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas, in sicer za dobo 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na predlog koncesionarja, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. Pogoji, ki jih mora koncesionar izpolnjevati in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, poglavja B) Navodila za izdelavo prijav razpisne dokumentacije.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti
maksimalno število točk: 20
program storitev s področja fizioterapije
maksimalno število točk: 10
izvajanje preventivnih programov
maksimalno število točk: 10
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih kandidatov na podlagi postavljenih meril enako število točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, ki se mu podeli koncesija.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu občinske uprave Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje, ali na spletni strani: http://www.dobrepolje.si/.
Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do največ tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature. Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Andreji Babič po elektronski pošti: andreja.babic@dobrepolje.si.
10. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Koncesija za fizioterapevta«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.
11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje, najkasneje do dne 13. 7. 2016 do 8.30, ne glede na vrsto prispetja.
12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo javno. Odpiranje prijav bo dne 13. 7. 2016 ob 11. uri, na naslovu Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrepolje, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne prijave. Razpisna komisija bo posredovala predlog o izbiri pristojnemu občinskemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo.
Koncedent bo po pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije pozval izbranega kandidata k sklenitvi koncesijske pogodbe.
Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem kandidatom.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od kandidatov ni primeren za podelitev koncesije ali da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne podeli.
Koncedent si pridržuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega prijavitelja.
14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z ZZDej oziroma po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, strokovnega združenja in ob soglasju h koncesiji Ministrstva za zdravje.
Koncedent bo po pravnomočnosti upravne odločbe s koncesionarjem sklenil pogodbo o koncesiji. Če kandidat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, da odstopa od kandidature.
Občina Dobrepolje 

AAA Zlata odličnost