Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. 5440-19/2015/16 Ob-2538/16, Stran 1603
Sprememba 
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Za Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, oznaka razpisa: 5440-19/2015/12, z dne 10. 6. 2016, objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/16, z dne 17. 6. 2016 (Ob-2438/16), objavljamo naslednje spremembe:
V preambuli se na koncu doda besedilo:
»ter spremembe odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-56/2016/8, z dne 29. 6. 2016«;
V točki 8.2 se v preglednici, v stolpcu Dokazila besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje brez prijavitelja z naslednjimi dokazili:
– pod točko c: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško andragoški izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu;
– pod točko d: potrdilo FURS-a*;
– pod točko e, f: izpis iz Ajpes-a*
– pod točko g: potrdilo Ministrstva za pravosodje*.«
V preglednici 6 se črta besedilo:
»od skupaj vključenih«;
V točki 17 se druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projektne pisarne«;
V točki 17 se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov ter za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška) in pavšalnega zneska (»lump sum«), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških in Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.«;
V točki 17 se četri odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo je 8. 6. 2016 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto v okviru javnega razpisa za izbor izvajalcev operacije: »Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022«, št. 5440-19/2015/9, ter Popravek Metodologije za določitev višine standardnega stroška na enoto v okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, št. 5440-19/2015/15 z dne 27. 6. 2016. Na podlagi teh dveh dokumentov velja:
– standardni strošek za polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti ISIO v višini 2.627,80 EUR na mesec;
– pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projektne pisarne v višini 50 % polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih v višini 1.313,90 EUR na mesec.«;
V točki 17, odsek Upravičeni stroški za delo projektne pisarne, se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški za delo projektne pisarne pri poslovodečemu konzorcijskemu partnerju so:
– pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projektne pisarne v višini 50 % standardnega stroška za polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih, to je v višini 1.313,90 EUR na mesec,
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,
– stroški informiranja in komuniciranja ((1) stroški za izvedbo zaključne konference, (2) drugi stroški informiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani ...).«
V točki 17, odsek Upravičeni stroški za delo projektne pisarne, se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pavšalno financiranje, določeno z uporabo pavšalne stopnje 15 % neposrednih stroškov osebja, ter stroški informiranja in komuniciranja ne smejo presegati 40 % stroškov osebja (pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projektne pisarne).«
V točki 17, odsek Upravičeni stroški za delo projektne pisarne, se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projektne pisarne so potrebna najmanj naslednja dokazila: poročilo o napredku, iz katerega je razvidno opravljeno delo in obračun.«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost