Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2052. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016, stran 6963.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 14. seji dne 22. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15 in 40/16) tako, da glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Leto 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.470.636,00
70
DAVČNI PRIHODKI
9.520.839,00
700 Davki na dohodek in dobiček
7.567.409,00
703 Davki na premoženje
1.462.430,00
704 Drugi davki na blago in storitve
491.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.712.253,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.166.388,00
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
21.065,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.134.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
382.800,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
921.425,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
214.453,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. Sred.
706.972,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.316.119,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.010.962,00
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev EU
305.157,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
16.140.444,00
40
TEKOČI ODHODKI
4.431.894,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
714.780,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
114.700,00
402 Izdatki za blago in storitve
3.246.054,00
403 Plačila domačih obresti
56.630,00
409 Rezerve
299.730,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.418.250,00
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.275.400,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
474.950,00
413 Drugi tekoči domači transferi
2.667.900,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.060.400,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.020.400,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
229.900,00
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
89.900,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
140.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–669.808,00
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)
–617.261,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
2.382.948,00
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
500.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
500.000,00
500 Domače zadolževanje
500.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
318.961,92
55
ODPLAČILA DOLGA
318.961,92
550 Odplačila domačega dolga
318.961,92
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–488.769,91
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
181.038,08
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
669.808,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
1.640.332,04
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2015
Laško, dne 22. junija 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost