Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. 24-05/2016-05 Ob-2515/16, Stran 1616
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS 1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 /DP2016/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potrditvi operacije št. 10-2/2/MIZŠ/0 za operacijo »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022«, št. dok. 303-19/2016/6 z dne 7. 6. 2016, Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana.
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja: Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022« (v nadaljevanju: neposredna potrditev operacije), ki jo izvaja Center RS za poklicno izobraževanje. Predmet neposredne potrditve operacije je razvoj in izvedba modela krožnega zaposlovanja. Kroženje med delom in usposabljanjem zajema usposabljanje učiteljev oziroma strokovnih delavcev poklicnih in strokovnih šol pri delodajalcih in njihovo ustrezno nadomeščanje na delovnem mestu.
2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ. Neposredna potrditev operacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP za obdobje 2014–2020); 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.2: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Po tem javnem razpisu se sofinancira del stroškov izvedbe programov krožnega zaposlovanja, pri čemer ena enota izvedbe programa krožnega zaposlovanja vključuje izvedbo naslednjih aktivnosti:
– pri delodajalcu izvedeno usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas,
– v šoli izvedeno ustrezno in istočasno nadomeščanje tega učitelja oziroma strokovnega delavca v času njegove odsotnosti zaradi usposabljanja pri delodajalcu, in sicer s strokovnjakom s strani gostiteljskega delodajalca ali z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja iz druge alineje prejšnjega odstavka: sofinanciranje stroškov dela strokovnjaka s strani gostiteljskega delodajalca ali brezposelne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega zaposlovanja nadomešča učitelja oziroma strokovnega delavca, ko se le-ta udeležuje usposabljanja pri delodajalcu. Upravičeni stroški javnega razpisa so torej stroški, ki nastanejo z izvajanjem navedene aktivnosti krožnega zaposlovanja. Stroški bodo sofinancirani v obliki standardnega stroška na enoto (upravičeni stroški opredeljeni v točki 10).
2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev poklicnih kompetenc strokovnih delavcev na področju poklicnega izobraževanja na področjih prilagajanja tehnološkim in strokovnim potrebam posameznim poklicev.
2.3. Cilj javnega razpisa
Z javnim razpisom se v skladu z njegovimi pogoji in merili izvede postopek izbora prijaviteljev, ki bodo izvedli program krožnega zaposlovanja, skladno z opredelitvijo pojma Program krožnega zaposlovanja iz točke 2.4. javnega razpisa, predmetom in cilji ter ostalimi določbami, zapisanimi v tem javnem razpisu.
Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, opredeljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS (1304/2013), se bo pri delitvi sredstev po regijah uporabil ključ delitve (pro-rata), ki znaša 53 % za KRVS (kohezijska regija Vzhodna Slovenija) in 47 % za KRZS (kohezijska regija Zahodna Slovenija). Odstotek izhaja iz metodologije po prednostni naložbi 10.2.: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi, ki temelji na razmerju števila študentov višjih strokovnih šol in dijakov po šolah NPI, SPI, SSI, PTI, PT oziroma razmerju med številom zavodov, ki izvajajo srednješolske programe na V in Z oziroma razmerju med številom višjih šol na V in Z.
Cilj in pričakovani rezultat javnega razpisa je izboljšanje kompetenc za izvajanje pedagoškega procesa, predvsem povezovanje učne snovi s primeri iz prakse, hkrati pa zaradi pridobljenih novih izkušenj in socialnega kapitala širjenje zaposlitvenih možnostih tako pri gostujočih učiteljih oziroma strokovnih delavcih, kot pri tistih, ki jih bodo nadomeščali.
Ciljna skupina javnega razpisa so strokovni delavci na področju poklicnega izobraževanja. Ti bodo v krožno zaposlovanje vključeni kot (1) učitelji oziroma strokovni delavci, ki se bodo usposabljali pri delodajalcih in kot (2) strokovni delavci, ki bodo prihajali s strani delodajalcev ali iz Zavoda za zaposlovanje (osebe, vpisane v evidenco brezposelnih oseb oziroma v evidenco iskalcev zaposlitve) ter bodo nadomeščali učitelje v šoli v času njihove odsotnosti (podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju, v točki 2.4.).
2.4. Opredelitev pojmov v javnem razpisu
Za potrebe tega javnega razpisa se zapisani pojmi uporabljajo v naslednje namene:
Program krožnega zaposlovanja je: 
– usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli. Krožno zaposlovanje mora biti izvedeno skladno s predmetom in ostalimi določbami tega razpisa.
Učitelji oziroma strokovni delavci srednjih poklicnih in strokovnih šol so:
– učitelji praktičnega pouka,
– učitelji strokovnih predmetov,
– organizatorji praktičnega pouka,
– organizatorji praktičnega izobraževanja v delovnem procesu
v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.
Delodajalci so:
– pravne in fizične osebe, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v poslovni register ali
– javni zavodi, vpisani v poslovni register za opravljanje glavne dejavnosti:
– predšolska vzgoja ali 
– bolnišnična zdravstvena dejavnost ali
– splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost. 
Strokovnjak s strani gostiteljskega delodajalca: 
– fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost in je vpisana v poslovni register ali
– oseba v rednem delovnem razmerju pri delodajalcu (opredelitev delodajalca navedena zgoraj).
Brezposelne osebe so:
– osebe, ki so pred prvo vključitvijo v program prijavljene v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ali
– osebe, ki so pred prvo vključitvijo v program prijavljene v evidenco iskalcev zaposlitev pri Zavodu RS za zaposlovanje.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so javni zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji,
– javni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2015/2016 oziroma 2016/2017 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe,
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja dejavnosti,
– prijavitelj oziroma odgovorna oseba prijavitelja ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 63/13 Odl. US),
– se strinjajo z uporabo podatkov za namene dokazovanja upravičenih stroškov in za namene spremljanja in vrednotenja operacije;
– niso prejeli niti niso v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja iz državnega in lokalnega proračuna, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi skupaj presegli skupne upravičene stroške za posamezno prijavljeno osebo (prepoved dvojnega financiranja),
– kot javni zavodi oziroma organizacijske enote javnega zavoda kandidirajo za sredstva z vlogami, pri čemer vsaka posamezna vloga predstavlja načrt ene enote izvedbe programa z aktivnostmi krožnega zaposlovanja: pri delodajalcu izvedeno usposabljanje enega učitelja oziroma enega strokovnega delavca, ki se bo v okviru javnega razpisa prvič udeležil tovrstnega usposabljanja oziroma krožnega zaposlovanja, in njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli,
– v vlogi prijavljajo predlog programa z aktivnostmi krožnega zaposlovanja in razpolagajo z vsemi potrebnimi dokazili, ki izkazujejo pravilnost, ustreznost in resničnost prijavljenih aktivnosti in vključenih udeležencev, skladno s predmetom, namenom, ciljem in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
4. Obravnava vlog in obveščanje
Center RS za poklicno izobraževanje bo imenoval strokovno komisijo, ki bo zadolžena za odpiranje in obravnavo vlog. Vloge, prispele na javni razpis, odpira strokovna komisija po vrstnem redu prispetja vlog, do porabe sredstev, vendar najdlje do roka, določenega v 18. točki tega razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija izvajala skladno z dinamiko odpiranja prispelih vlog, kot je to določeno v 19. točki tega razpisa.
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna), skladno z naslednjimi merili za dodelitev sredstev:
Predlog programa krožnega zaposlovanja je vsebinsko skladen s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa iz točke 2 ter vključuje udeležence, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. javnega razpisa.
DA
NE
Predlog programa upošteva izvedbeni, časovni in finančni okvir, določen z javnim razpisom v točki 10 in v razpisni dokumentaciji
DA
NE
Gostiteljski delodajalec ima verificirana učna mesta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma praktično izobraževanje za študente višjega strokovnega izobraževanja in/ali je od leta 2013 v Sloveniji izvajalo praktično usposabljanje z delom za dijake oziroma praktično izobraževanje za študente višjega strokovnega izobraževanja
DA
NE
Izpolnjevanje meril za izbor
DA
NE
Strokovna komisija na podlagi obravnave vloge oblikuje predlog sofinanciranja. Strokovna komisija predlaga v sofinanciranje tiste prijavitelje, ki izpolnjuje vsa merila za dodelitev sredstev, in sicer po vrstnem redu prejema popolnih vlog do porabe sredstev, vendar najdlje do roka, določenega v 18. točki tega razpisa. Na osnovi predloga strokovne komisije direktor Centra RS za poklicno izobraževanje s sklepom odloči o dodelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem razpisu obveščeni predvidoma v petnajstih dneh po odpiranju in obravnavi popolne vloge s strani strokovne komisije.
Rezultati javnega razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh razpisovalca.
Izbranim prijaviteljem bo Center RS za poklicno izobraževanje posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sodelovanju v programu.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 750.545,42 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2016: 300.213,33 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 159.113,06 EUR, od tega:
– 127.290,45 EUR s PP 160176 (Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU) – EU udeležba (80,00 %) in
– 31.822,61 EUR s 160177 (Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
za zahodno kohezijsko regijo 141.100,27 EUR, od tega:
– 112.880,22 EUR s 160178 (Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU) – EU udeležba (80,00 %) in
– 28.220,05 EUR s 160179 (Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2017: 450.332,09 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 238.676,01 EUR, od tega:
– 190.940,81 EUR s PP 160176 (Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU) – EU udeležba (80,00 %) in
– 47.735,20 EUR s 160177 (Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba) – slovenska udeležba (20,00 %),
za zahodno kohezijsko regijo 211.656,08 EUR, od tega:
– 169.324,86 EUR s 160178 (Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU) – EU udeležba (80,00 %) in
– 42.331,22 EUR s 160179 (Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %).
Način delitve sredstev po regijah: 53 % za vzhodno kohezijsko regijo in 47 % za zahodno kohezijsko regijo, skladno z opredelitvijo v drugem odstavku točke 2.3. tega razpisa.
Center RS za poklicno izobraževanje si pridružuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike in višine sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in od likvidnostnega stanja proračuna RS.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 9. 2016 do 20. 11. 2017.
Rok za predložitev vlog je 30. 6. 2017.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– besedilo: Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol za sodelovanje v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017,
– razpisna dokumentacija.
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/.
Navodila o pripravi vloge na javni razpis so zapisana v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Vsaka ena enota izvedbe programa krožnega zaposlovanja mora vključevati izvedbo obeh aktivnosti krožnega zaposlovanja, kot je to zapisano v drugem odstavku točke 2.1. tega razpisa.
Po tem javnem razpisu se sofinancirajo upravičeni stroški, nastali z izvajanjem druge aktivnosti krožnega zaposlovanja (tretji odstavek točke 2.1. tega razpisa): stroški dela strokovnjaka s strani gostiteljskega delodajalca ali brezposelne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega zaposlovanja nadomešča učitelja oziroma strokovnega delavca, ko se le ta udeležuje usposabljanja pri delodajalcu. Stroški bodo sofinancirani v obliki standardnega stroška na enoto.
Skladno z določili prejšnjega odstavka bo Center RS za poklicno izobraževanje sofinanciral upravičene stroške za krožna zaposlovanja, v okviru katerih bodo usposabljanja učiteljev oziroma strokovnih delavcev pri delodajalcih in njihova nadomeščanja v šolah izvedena na naslednji način:
– obdobje izvajanja krožnega zaposlovanja: od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017. Pri tem 1. 9. 2016 pomeni prvi možni datum pričetka usposabljanja in nadomeščanja ter 31. 10. 2017 zadnji možni datum zaključka usposabljanja in nadomeščanja. Po tem datumu ni več možno izvajati krožnega zaposlovanja,
– dolžina izvajanja krožnega zaposlovanja: dve možnosti: 1) dva meseca, 2) štiri mesece,
– potek izvajanja: v strnjeni obliki,
– ob zaključku izvajanja usposabljanja morajo biti izpolnjene mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas (npr. za dva meseca od 15. 9. do 14. 11. 2016, za štiri mesece od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017 itd.),
– usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca: v okviru javnega razpisa se lahko posamezni učitelj oziroma strokovni delavec udeleži usposabljanja oziroma krožnega zaposlovanja samo enkrat (bodisi v dolžini dveh mesecev ali štirih mesecev),
– izvedba nadomeščanja: usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca pri delodajalcu in njegovo nadomeščanje v šoli mora potekati istočasno, torej v istem časovnem obdobju,
– izbor delodajalca: dejavnost izbranega delodajalca se mora vsebinsko navezovati na izobraževalni program šole, ki učitelja oziroma strokovnega delavca napotuje na usposabljanje,
– možnost izbora dveh delodajalcev pri izvedbi krožnega zaposlovanja za štiri mesece: šola se lahko odloči, da se posamezni učitelj oziroma strokovni delavec udeleži usposabljanja pri največ dveh delodajalcih, pri čemer mora usposabljanje pri vsakem delodajalcu trajati najmanj mesečno delovno obveznost dveh mesecev (npr. za krožno zaposlovanje v trajanju štirih mesecev je možno usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca pri enem delodajalcu dva meseca, pri drugem delodajalcu naslednja dva meseca, vse v strnjeni obliki);
– učitelje oziroma strokovne delavce, ki se usposabljajo pri delodajalcih, ki so javni zavodi, vpisani v poslovni register za opravljanje glavne dejavnosti predšolska vzgoja ali bolnišnična zdravstvena dejavnost ali splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, lahko v šoli nadomeščajo zgolj ustrezno usposobljene brezposelne osebe (opredelitev pojma brezposelnih oseb v točki 2.4. tega razpisa),
– program krožnega zaposlovanja se ne sme izvajati v obdobju od 15. julija do 15. avgusta 2017.
Sofinanciranje programov krožnega zaposlovanja v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardne lestvice stroška na enoto (poenostavljena oblika nepovratnih sredstev in vračljive podpore), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Navodili MIZŠ za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 30. 3. 2016 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto izvedbe programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022 – aktivnosti krožnega zaposlovanja, št. dok 5440-17/2015/7. Izračun stroškov na enoto izvedbe programa izhaja iz vrednosti stroškov dela zaposlenih učiteljev oziroma strokovnih delavcev v srednjem poklicnem in strokovnem šolstvu, v obsegu mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, po posameznih delovnih mestih.
Skladno z navedeno metodologijo je določena naslednja lestvica stroška na enoto izvedbe programa:
Plačni 
razred
Delovno mesto
Standardni obseg stroškov 
na enoto izvedbe programa – 
aktivnosti krož. zap. 
dvomesečna vrednost*
Standardni obseg stroškov 
na enoto izvedbe programa – 
aktivnosti krož. zap. 
štirimesečna vrednost*
34.
Učitelj praktičnega pouka V 
4.401,40 EUR
8.802,81 EUR
 
36.
Učitelj praktičnega pouka VI 
Organizator praktičnega pouka VI 
Organizator praktičnega izobraževanja v delovnem procesu VI
4.723,34 EUR
9.446,69 EUR
 
39.
Učitelj praktičnega pouka VII 
Učitelj VII (splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov) 
5.255,60 EUR
10.511,20 EUR
*vrednosti veljajo na dan izdaje metodologije. 
Upravičene stroške izbrani prijavitelji uveljavljajo z zahtevkom za sofinanciranje, iz katerega je razvidno število izvedenih ur programa (časovnice), vsebina programa (poročila) in izjave ključnih deležnikov. Podrobnejša vsebina, pogoji in roki za posredovanje zahtevkov za sofinanciranje so opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del javnega razpisa.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja za področje komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) .
Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vključitev na sezname, ki bodo javno objavljeni v okviru programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu in spremljanja ter evidentiranja programa
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na izvedbo programa krožnega zaposlovanja ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega programa. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani prijavitelj pisno obveščen s strani Centra RS za poklicno izobraževanje.
Izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo izbrani prijavitelj dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o programu nadzornim organom
Izbrani prijavitelji bodo morali omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem krožnega zaposlovanja, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Centra RS za poklicno izobraževanje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega krožnega zaposlovanja. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prijavitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa ter rezultate programa. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, razpisovalec javnega razpisa in posredniški organ pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju programa, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na: http://ec.europa.eu/regional _policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Izbrani prijavitelj bo moral cilje programa in javnega razpisa uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo razpisovalec javnega razpisa lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja programa ali izvrševanja programa prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj razpisovalca javnega razpisa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev razpisovalca javnega razpisa o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila, na transakcijski račun razpisovalca javnega razpisa. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega programa ali, da je višina sofinanciranja programa presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili ali bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev na transakcijski račun razpisovalca javnega razpisa. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega prijavitelja izgubljeni.
18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Javni razpis je odprt od dneva objave javnega razpisa do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2017, do 12. ure, ko bo potekalo zadnje odpiranje vlog. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim rokom, bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.
Vloga mora biti poslana na elektronski naslov: vanja.meserko@cpi.si.
Ena vloga predstavlja načrt ene enote izvedbe programa z aktivnostmi krožnega zaposlovanja: usposabljanje enega učitelja oziroma enega strokovnega delavca pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. Za prepozno se šteje vloga, ki je Center RS za poklicno izobraževanje ni prejel do izteka roka javnega razpisa, to je 30. 6. 2017. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko so se razpisana sredstva za zadevno proračunsko leto že porabila na predhodnih odpiranjih oziroma ko se je javni razpis končal zaradi porabe sredstev.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki je v celoti izpolnjena na predpisani razpisni dokumentaciji z vsemi zahtevanimi podatki, podpisana in žigosana ter v skenirani obliki poslana na elektronski naslov iz drugega odstavka te točke.
Za nepopolno se šteje nepodpisana ali nežigosana vloga ali vloga, ki ni izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih ali ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahtevata javni razpis in razpisna dokumentacija.
Vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo zavrnjene. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v javnem razpisu pod točko 3. Prav tako bodo zavrnjene tiste vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh meril za dodelitev sredstev, kot je to opredeljeno v točki 4 javnega razpisa.
19. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Center RS za poklicno izobraževanje bo imenoval strokovno komisijo, ki bo zadolžena za odpiranje in obravnavo vlog. Vloge, prispele na javni razpis, odpira strokovna komisija po vrstnem redu prispetja vlog, do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2017.
Strokovna komisija bo odpiranje vlog predvidoma izvedla skladno z naslednjo dinamiko: – 15. 7. 2016, – 10. 8. 2016, – 9. 9. 2016, – 10. 10. 2016, – 10. 11. 2016, – 9. 12. 2016, – 9. 1. 2017, – 10. 2. 2017, – 10. 3. 2017, – 10. 4. 2017, – 10. 5. 2017, – 30. 6. 2017.
Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje na dan odpiranja v mesecu pred mesecem, v katerem se prične izvedba krožnega zaposlovanja (npr. začetek krožnega zaposlovanja s 1. 12. 2016, vloga oddana najkasneje do 10. 11. 2016; pričetek krožnega zaposlovanja 7. 1. 2017, vloga oddana najkasneje do 9. 12. 2016).
Pri vsakokratnem odpiranju bodo obravnavane vloge, ki bodo prispele na elektronski naslov, zapisan v 18. točki tega razpisa, najkasneje na dan odpiranja, do 12. ure. Kasneje prispele vloge bodo obravnavane na naslednjem odpiranju ali s sklepom zavržene. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva za zadevno proračunsko leto ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo Center RS za poklicno izobraževanje na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo s sklepom zavržene kot prepozne.
Prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo strokovna komisija v roku osem dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih prijavitelj v roku osmih dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna) in v sofinanciranje predlagala tiste programe, ki izpolnjujejo vsa merila za dodelitev sredstev 4. točke tega razpisa.
Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem razpisu obveščeni predvidoma v petnajstih dneh po odpiranju in obravnavi popolne vloge s strani strokovne komisije.
Rezultati javnega razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh razpisovalca.
Izbranim prijaviteljem bo Center RS za poklicno izobraževanje posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sodelovanju v programu.
Center RS za poklicno izobraževanje si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov programa
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja progama skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom Priloge I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in razpisovalcu javnega razpisa zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov programa, vključno s podatki po vprašalniku za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah.
Podatki po vprašalniku za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja programa, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je del tega razpisa.
21. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem razpisu obveščeni predvidoma v petnajstih dneh po odpiranju in obravnavi popolne vloge s strani strokovne komisije.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči direktor Centra RS za poklicno izobraževanje na osnovi predloga strokovne komisije, ki vloge obravnava. Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Centru RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana, in sicer v osmih dneh od prejema sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa spodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od prejema posreduje v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
22. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/.
Pristojna oseba za posredovanje informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom: Vanja Meserko; vanja.meserko@cpi.si; tel 01/58-64-262.
Ceneter RS za poklicno izobraževanje 

AAA Zlata odličnost