Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. 014-11/2014-59 Ob-2500/16, Stran 1634
Na podlagi tretjega odstavka 53. člena Zakona o javnih skladih-ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08) in sklepov občin ustanoviteljic: sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št. 414-10/2003, z dne 18. 6. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Brda, št. 0145-0004/2009-3, z dne 15. 7. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, št. 01302-05/09-20, z dne 4. 6. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, št. 014-0055/2009-3, sklep Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko, št. 00701-20/2009/1, sklep Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba, št. 01101-5/2009-22, Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Oko, Uradne objave, št. 14/2003, Uradni list RS, št. 21/2016), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2016-2020 (Uradni list RS, št. 98/15, 4/16), mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. K-BE126-5628849-2015, mnenja o skladnosti sheme pomoči “de minimis”, št. priglasitve: M001-5628849-2015, objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis 
neposrednih posojil v letu 2016 za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren - Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in Občini Šempeter - Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
II. Namen razpisa: povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.
III. Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR.
IV. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo mikro kmetijska gospodarstva-fizične osebe, ki opravljajo osnovno kmetijsko dejavnost in/ali drugo dopolnilno dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji). Prijavitelj mora imeti sedež kmetije oziroma stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju občine ustanoviteljice), naložba pa mora biti realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada.
V. Upravičenci
1. Osnovna kmetijska dejavnost
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj-kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež kmetije; prijavitelj-čebelar pa stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba;
– investicija mora biti izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba;
– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev; prijavitelj(čebelar) mora biti član čebelarskega društva;
– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o namenski porabi posojila;
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK), za prijavitelja-čebelarja predhodna določba ne velja, vendar pa mora le-ta po zaključku investicije imeti najmanj 20 panjev;
– naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva in izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
2. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji – predelava in trženje kmetijskih proizvodov, nekmetijske dejavnosti na kmetiji (turizem, obrt …)
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj-kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba;
– investicija mora biti izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba;
– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o namenski porabi posojila;
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK).
Do pridobitve sredstev niso upravičena kmetijska gospodarstva:
1. za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
2. za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga, pred uporabo uvoženega blaga,
3. za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v prilogi I k pogodbi o delovanju EU, v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
4. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
5. ki ne plačujejo redno plač/socialnih prispevkov,
6. ki so v težavah,
7. ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
8. so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
9. za nakupe med povezanimi osebami (več kot 50 % lastniški delež ali sorodstveno razmerje), za vlaganja v drugo pravno oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji,
10. ki imajo neporavnane obveznosti do FURS-a,
11. ki nimajo v celoti izpolnjenih vseh finančnih obveznosti do sklada,
12. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
13. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo.
Za potrebe tega razpisa se za 1 ha primerljive kmetijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha gozdov.
Prosilec se lahko prijavi na razpis z največ eno vlogo za financiranje investicije na področju osnovne kmetijske dejavnosti in z največ eno vlogo za financiranje investicije na področju dopolnilne dejavnosti na kmetiji-predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti na kmetiji!
VI. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na proizvodnjo in/ali predelavo kmetijskih proizvodov in/ali trženje in/ali opravljanje drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški so:
– stroški gradnje ali adaptacije nepremičnin za opravljanje osnovne kmetijske dejavnosti (gospodarska poslopja in drugi pomožni objekti na kmetiji, ureditev izpustov …) ali opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (objekti za turizem, vinska klet, degustacijski prostor …) Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija zagotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote;
– stroški nakupa poslovne opreme (osnovna sredstva) – oprema za osnovno kmetijsko proizvodnjo (kmetijski stroji; oprema gospodarskih poslopij in hlevov; rastlinjaki, protitočne mreže …) in oprema za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (vinske posode, oprema za turistične objekte …);
– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov (nakup sadik, stroški urejanja zemljišča).
Stroški nakupa prevoznih in obratnih sredstev niso upravičen strošek.
VII. Intenzivnost pomoči:
a) Posojila sklada na področju osnovne kmetijske dejavnosti predstavljajo državno pomoč, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije(UL L št.193 z dne 1. 7. 2014).
Intenzivnost pomoči: Posojila sklada se dodelijo za upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel državne pomoči iz mednarodnih ali državnih virov in ni v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in virov sklada, pri čemer višina pomoči za isto naložbo ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
b) Posojila sklada na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji-predelava in trženje kmetijskih proizvodov, nekmetijske dejavnosti na kmetiji predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje v skladu z uredbo komisije(EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, z dne 24. 12. 2013)
Intenzivnost pomoči: skupna višina pomoči dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na to iz katerih javnih virov (občina, država ali mednarodni viri) je dodeljena.
Za posamezno naložbo, ki je predmet prijave na ta razpis lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in virov sklada.
VIII. Obdobje porabe sredstev in rok za predložitev dokazil
Za področje osnovne kmetijske dejavnosti se kot upravičeni stroški upoštevajo le tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje odločbe javnega sklada, s katero se posojilo odobri. Povračilo davka je upravičen strošek, kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 6 mesecev, od dneva sklenitve posojilne pogodbe.
Za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji-predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti se kot upravičeni stroški upoštevajo stroški nastali od 1. 4. 2016 do dneva določenega v posojilni pogodbi. Povračilo davka je upravičen strošek, kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 6 mesecev, od dneva sklenitve posojilne pogodbe.
IX. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. višina odobrenega posojila: najmanj 2.000 EUR in največ 40.000 EUR.
– doba vračanja posojila: 5 let +1leto moratorija na odplačilo glavnice;
2. letna obrestna mera je 0 %;
3. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 20 % lastnih sredstev;
4. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila;
5. prijavitelj mora biti posojilno sposoben;
6. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov;
7. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj posojilo ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je praviloma možno pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja po tržni ceni.
X. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija za dodelitev sredstev.
XI. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do 50.000 EUR ali
2. prijavni obrazec za investicije nad 50.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski program;
3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih gospodarstev (Upravna enota), 
2. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetiji (predelava in trženje, turizem,obrt …) oziroma dokazilo o vpisu v drug ustrezni register, glede na veljavne predpise (oddajo samo prosilci, ki prijavljajo investicijo, katera se navezuje na dejavnost iz te točke), 
3. strokovno mnenje Kmetijske- svetovalne službe o ekonomski upravičenosti investicije,
4. potrdilo FURS-a o plačanih davkih,
5. odločba o prejetih subvencijah iz ukrepov kmetijske politike, v preteklem letu, 
6. izpis prometa na TRR iz dejavnosti po mesecih, za zadnjih 12 mesecev, 
7. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke oziroma druge finančne institucije; 
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno. Kolikor to ni potrebno se predloži lokacijska informacija ter načrti/ skica s popisom del ter (pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri nakupu opreme -(pred)račun ali (pred)pogodba,
– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov-(pred)račun ali (pred)pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila ter opravi ogled investicije na “terenu” oziroma v prostorih prijavitelja.
XII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt, od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 28. 10. 2016. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 28. 10. 2016 bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Kolikor sredstva ne bodo porabljena se lahko prerazporedijo na druge razpise sklada. Vloge, ki bodo prispele po 28. 10. 2016 ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo.
Rok za prijavo: 31. 8. 2016 in 28. 10. 2016.
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 5 delovnih dni, od navedenega datuma za prijavo.
Vloga je oddana pravočasno, če je na ovojnici pošiljke odtisnjen žig prejema pošiljke najkasneje na dan roka določenega za prijavo.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in podala predlog direktorju v odločanje. Direktor bo sprejel odločitev najkasneje v 60 dneh, od prejema popolne vloge. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene (največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com, pod rubriko razpisi.
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada ali po tel. 05/33-50-173, 05/33-50-158, 05/33-50-356.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavno pisarno, št. 36/I. nadstr., s pripisom: Ne odpiraj – Razpis neposrednih posojil 2016 – kmetijstvo.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške 

AAA Zlata odličnost