Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje, stran 6902.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US ter 46/15), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/2011, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, 32/15) ter prvega odstavka 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 19. redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje 
1. člen
(1) V Odloku o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/14), se v 3. členu doda nov, tretji, odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajanje gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na določenih površinah in v določenem obsegu se lahko s pogodbo o upravljanju prenese tudi na posamezne krajevne skupnosti. Pogodba o upravljanju mora obsegati krajevno in vsebinsko določitev javnih površin, ki so predmet upravljanja, obveznosti upravljavca ter zagotovitev financiranja.«
(2) Dosedanji tretji odstavek 3. člena postane četrti odstavek.
2. člen 
(1) V petem odstavku 31. člena se številka »10 m« nadomesti s številko »7 m«.
(2) V šestem odstavku 31. člena se besedilo celotnega odstavka nadomesti z besedilom: »Ni dovoljen poseg lastnika nepremičnine v pasu 1,5 m od roba cestišča, razen na podlagi posebnega soglasja pristojnega organa v primerih izvedbe dovoza, dohoda oziroma dostopa do zbirnega mesta za komunalne odpadke ter podobnih primerih, v ravnini s cestiščem«.
3. člen 
V drugem odstavku 33. člena se besedilo celotnega odstavka nadomesti z besedilom: »Višina obcestne ograje ter zasaditve rastlinja v pasu 3 m od roba cestišča ob vseh kategoriziranih lokalnih cestah in javnih poteh v občini sme biti največ 75 cm, pri čemer postavitev ograje oziroma zasaditev rastlinja ni dovoljena v pasu 1,5 m od roba cestišča. Obcestne ograje in zasaditve rastlinja v varovalnem pasu ceste, izven 3 m pasa od roba cestišča, so lahko, če ne ovirajo preglednosti in investitor pridobi soglasje pristojnega občinskega organa, tudi višje.«
4. člen 
(1) Prvi odstavek 35. člena se dopolni tako, da se na koncu odstavka pred piko doda besedilo: »ter o odgovorni osebi vlagatelja za izvedbo zapore s kontaktnimi podatki«.
(2) Četrti odstavek 35. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Predlagatelj zapore je o zapori ceste dolžan obvestiti javnost na krajevno običajen način na svoje stroške.«
(3) V 35. členu se doda nov, šesti, odstavek, ki se glasi:
(6) »Vlagatelj je dolžan zaporo ceste naročiti pri izvajalcu gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest (postavljavec zapore).«
(4) V 35. členu se doda nov, sedmi, odstavek, ki se glasi:
(7) »Postavljavec zapore je dolžan upoštevati naslednje obveznosti:
– Za vsako zaporo imenovati odgovornega vodjo del,
– Redno preverjati stanje začasne prometne signalizacije ter opozoriti izvajalca del in upravljavca ceste o ugotovljenih nepravilnostih,
– Obvestiti Medobčinski inšpektorat in redarstvo o natančnem datumu in uri postavitve zapore,
– V primeru prekopov ali drugih fizičnih posegov v cesto odstraniti začasno prometno signalizacijo po uspešno opravljenem komisijskem pregledu izvedenih del in odpravi pomanjkljivosti skupaj s predstavnikom upravljavca ceste.«
(5) V 35. členu se doda nov, osmi, odstavek, ki se glasi:
(8) »Izvajalec del (predlagatelj zapore) je dolžan upoštevati naslednje obveznosti:
– Pridobiti soglasje za obvoz v primeru popolne zapore ceste,
– Imenovati odgovorno osebo (postavitev, nadzor, odstranitev zapore po končanih delih),
– Določiti datum in uro vzpostavitve začasne prometne ureditve ter posredovati obvestilo Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu o predvidenem datumu in uri izvedbe zapore,
– Seznaniti vse zaposlene z značilnostmi začasne prometne ureditve,
– Imeti en izvod dovoljenja in en izvod elaborata na delovišču,
– Z vpisom v dnevnik o izvajanju del potrditi, da je začasna prometna ureditev pregledana in v skladu z elaboratom,
– Redno, vsaj enkrat dnevno pregledati zaporo ceste in jo po potrebi uskladiti z elaboratom ter ugotovitve vpisati v dnevnik o izvedbi del,
– V primeru ugotovitev o nepravilnosti izvedbe zapore dopolniti elaborat ter po potrebi pridobiti dopolnilno dovoljenje o zapori ceste (tudi na podlagi ugotovitev oziroma zahteve inšpekcije ali upravljavca ceste),
– Odstraniti začasno prometno signalizacijo šele po komisijskem pregledu izvedenih del, kadar gre za prekope ali druge fizične posege v cesto,
– Obvestiti Medobčinski inšpektorat in redarstvo tudi o odstranitvi zapore.«
5. člen 
V drugem odstavku 36. člena se na koncu odstavka doda besedilo: »V dovoljenju se določi odgovorno osebo izvajalca del.«
6. člen 
V tretjem odstavku 41. člena se številka »37.« zamenja s »36.«.
7. člen 
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
38.a člen 
(dostavna mesta) 
(1) Pristojni organ občine lahko določi dostavna mesta na javnih prometnih površinah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
(2) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje izključno le za čas namenjen dostavi blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti, vendar največ 30 minut.
(3) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na dostavnem mestu iz prvega odstavka tega člena, mora biti označeno tako, da so njegov dostavni, servisni ali storitveni značaj ter podatki o izvajalcu dostave, servisne ali storitvene dejavnosti na dobro viden način trajno ali začasno označeni na vozilu.
(4) Čas začetka parkiranja na dostavnem mestu iz drugega odstavka tega člena mora biti označen na vidnem mestu v vozilu.
8. člen 
V prvem odstavku 44. člena se besedilo celotnega odstavka nadomesti z besedilom: »V postopkih nadzora nad spoštovanjem določb tega odloka imata občinska inšpekcija in občinsko redarstvo pristojnosti in pooblastila za ukrepanje, kot so določena v zakonu, ki ureja ceste.«
9. člen 
(1) V 45. členu se doda nov, tretji, odstavek, ki se glasi:
(3) »Z globo v višini 500 EUR se za prekršek kaznuje:
– postavljavec zapore, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 35. člena tega odloka.
– Izvajalec del (predlagatelj zapore), ki ravna v nasprotju z osmim odstavkom 35. člena tega odloka.
(2) V 45. členu se doda nov, četrti, odstavek, ki se glasi:
(4) »Z globo v višini 250 EUR se za prekršek kaznuje:
– odgovorna oseba postavljavca zapore, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 35. člena tega odloka,
– odgovorna oseba Izvajalca del (predlagatelja zapore), ki ravna v nasprotju s osmim odstavkom 35. člena tega odloka.«
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-1/2016-3511
Kočevje, dne 21. junija 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti