Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško, stran 6964.

  
Na podlagi 4. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08) ter na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 14. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 80/11, 38/16) se spremeni 21. člen s tem, da se dodajo novi odstavki, ki glasijo:
"(3) Ukinitev priključka se izvede na pisno vlogo uporabnika z obrazložitvijo, ki jo naslovi na občino in izvajalca. Stroški ukinitve bremenijo uporabnika. Ob morebitni ponovni priključitvi istega uporabnika na javno omrežje, uporabnik poravna vse stroške ponovnega priklopa po ceniku izvajalca.
(4) Začasna odjava je možna od 1 meseca do 3 mesecev, na podlagi pravočasne pisne vloge in priloženega dokazila o odjavi stalnega bivališča pristojne Upravne enote, vloga pa je podana vsaj 2 dni pred pričetkom termina začasne odjave in naslovljena na občino ter izvajalca. V času začasne odjave uporabnik plačuje števnino in omrežnino. Začasna odjava ni možna manj kot 1 mesec.
(5) V primeru smrti lastnika ali uporabnika priključka na naslovu bivanja in neplačevanju storitev, kakor tudi pri nerešenih zapuščinskih postopkih, izvajalec izvede ukinitev priključka. Ob znanem novem lastniku oziroma uporabniku je le-ta dolžan poravnati stroške odklopa in ponovnega priklopa.
(6) Izvajalec prekine oskrbo z vodo uporabniku, ki se je nasilno in brez soglasja priključil na objekte javne vodovodne infrastrukture."
2. člen 
Doda se 54.a člen, ki glasi:
"Z globo 2.000 EUR se kaznuje uporabnik, ki se nasilno in brez soglasja priključi na objekte javne vodovodne infrastrukture."
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-06/2011
Laško, dne 22. junija 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost