Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016, Kazalo


MINISTRSTVA

2075. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2076. Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo

OBČINE

Ajdovščina

2077. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016
2078. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II v Ajdovščini

Borovnica

2079. Pravilnik o porabi sredstev za protokolarne izdatke in reprezentanco
2080. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Braslovče

2081. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Brezovica

2082. Obvezna razlaga Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica
2083. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica
2084. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2016

Celje

2085. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
2086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje
2087. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje
2088. Sklep št. 3/16 o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

2089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane
2090. Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Krško

2091. Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško
2092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško
2093. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov
2094. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
2095. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2096. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture
2097. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2016

Ljubljana

2098. Avtentična razlaga določb 10. člena (tretji odstavek pod naslovom »Prostorska enota P1«) in 23. člena (točka »3. Dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil«) v povezavi s karto 4.5 Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Sevnica

2099. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo

Slovenj Gradec

2100. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza

Sveti Jurij ob Ščavnici

2101. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016
2102. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentrupert

2103. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2016
2104. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentrupert
2105. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentrupert
2106. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Šentrupert
2107. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert

Tržič

2108. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev deponije Kovor
2109. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vipava

2110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vipava
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti