Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2167. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
2168. Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem

MINISTRSTVA

2111. Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah
2112. Pravilnik o nivojskih prehodih
2113. Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov
2114. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice
2115. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

USTAVNO SODIŠČE

2116. Odločba o ugotovitvi, da je bil 16.b člen Zakona o mednarodni zaščiti v neskladju z Ustavo ter razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča
2117. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Kopru

BANKA SLOVENIJE

2118. Sklep o sistemu jamstva za vloge
2119. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice
2120. Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013
2121. Sklep o spremembah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2122. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
2123. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2016
2124. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2125. Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled
2126. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2127. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Cerknica

2128. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica
2129. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica
2130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Cerknica
2131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica
2132. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica

Črnomelj

2160. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj

Hrpelje-Kozina

2133. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Hrpelje - Kozina

Jesenice

2134. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
2135. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Kobarid

2136. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2016
2137. Odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid
2138. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2016/2017
2139. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kranj

2140. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

2141. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev
2142. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016

Ljubljana

2161. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Moravske Toplice

2143. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena

Odranci

2144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
2145. Odlok o spremembi Odloka o plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci

Razkrižje

2162. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje

Rečica ob Savinji

2163. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Semič

2164. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016

Sežana

2146. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016
2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana
2148. Sklep o spremembah in dopolnitvah (2) Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani
2149. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Tišina

2150. Obvezna razlaga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina
2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016
2152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina
2153. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Trebnje

2165. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ
2166. Odlok o (1) prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje

Zagorje ob Savi

2154. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OPPN – ZS 33 – Šikovec v Zagorju ob Savi
2155. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah
2156. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice

Žalec

2157. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

Žirovnica

2158. Odlok o razveljavitvi Odloka o objektih, napravah in posegih v prostor, za katere na območju Občine Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2159. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

POPRAVKI

2169. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)
2170. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

30. Zakon o ratifikaciji Atenske konvencije o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974, in Protokola 2002 k Atenski konvenciji o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974 (MAKPPM)
31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BITIMVTP)
32. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHUIMVTP)
33. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP)
34. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BKZIDO)

Vlada Republike Slovenije

35. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji

Razglasni del

Javni razpisi

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti