Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2119. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice, stran 7149.

  
Na podlagi 2. in 3. točke 58. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero:
1. kandidat za člana uprave banke in hranilnice (v nadaljevanju banka) v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, za likvidacijskega upravitelja banke oziroma za poslovodjo podružnice banke tretje države (v nadaljevanju kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana uprave iz 38. člena ZBan-2, oziroma
2. banka v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta banke v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju član nadzornega sveta) dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta iz 53. člena ZBan-2.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(uporaba pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZBan-2 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 in predpisih, izdanih na njuni podlagi.
3. člen 
(priloge v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev) 
(1) Kandidat za člana uprave mora k zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 40. člena oziroma v zvezi z 80. členom ter drugim odstavkom 122. člena ZBan-2 priložiti tudi:
1. izpolnjen vprašalnik VPR, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave;
2. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 2. točke prvega odstavka 38. člena ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
3. sklep nadzornega sveta o imenovanju za člana uprave banke iz tretjega odstavka 39. člena ZBan-2;
4. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja.
(2) Banka mora v petnajstih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta na skupščini Banki Slovenije v zvezi z zadevno osebo posredovati:
1. izpolnjen vprašalnik VPR, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na imenovanega člana nadzornega sveta ter ki ga izpolni zadevni član;
2. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 2. točke prvega odstavka 53. člena ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
3. sklep skupščine banke o imenovanju člana nadzornega sveta;
4. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja.
4. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15).
5. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost