Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

Št. 1/2016 Ob-2559/16, Stran 1664
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS 1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. 12. 2014, Pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije št. C33330-16-319002, »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z dne 23. 6. 2016 in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) Šola za ravnatelje, Dunajska 104, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«
1. Ime oziroma sedež naročnika, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Šola za ravnatelje, Dunajska 104, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Predmet javnega razpisa je izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) izvajalcev programa Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (v nadaljnjem besedilu: program).
Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje«, prednostne naložbe 10.1: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karirerni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah, in sicer v KRVS (vzhodna kohezijska regija) in KRZS (zahodna kohezijska regija). Način delitve sredstev po regijah je določen na podlagi podatka o številu šol in šolajočih otrok: KRVS (53 %) in KRZS (47 %), in sicer glede na lokacijo izvajanja aktivnosti posameznega izbranega prijavitelja (v nadaljevanju: izvajalca).
Cilj javnega razpisa je vključiti vzgojno-izobraževalne zavode (v nadaljevanju VIZ) v pilotno izvajanje aktivnosti v program Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (v nadaljevanju VIO). Temeljni namen predlaganega programa, v okviru katerega se izvede ta javni razpis, je oblikovati model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju ter preko tega razvijati zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje. S krepitvijo in razvojem pedagoškega vodenja in poslovodenja bomo zagotovili pogoje za oblikovanje inovativnih učnih okoljih in s tem pogoje za razvoj kakovosti v VIZ.
Model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju bomo razvijali na treh področjih:
a) svetovanje,
b) distribuirano vodenje, (v nadaljevanju DV)
c) vodenje kariere ravnateljev (v nadaljevanju VKR).
Ciljna skupina so ravnatelji in direktorji VIZ, ki jih bomo na podlagi javnega razpisa vključili v pilotno izvajanje programa. Posredno bodo v dejavnosti vključeni tudi strokovni delavci VIZ.
Svetovanje
bo potekalo v več oblikah:
– Nadgrajeni posvetovalni obiski na sedežih VIZ (svetovanje za poslovodenje) bodo usmerjeni v področje notranjih aktov zavoda. Z izvajanjem obiskov bomo na podlagi ravnateljeve pisne opredelitve problema dobili vpogled v konkretne situacije, v katerih le-ti potrebujejo svetovanje. Ob obisku bomo v pogovoru z ravnatelji ugotavljali tudi, kaj potrebujejo za uresničevanje priporočil za odpravo pomanjkljivosti.
– Svetovanje ravnateljem na regijskih aktivih (svetovanje za poslovodenje) bomo izvedli kot kombinacijo svetovanja strokovnjakov ŠR in izmenjavo dobrih praks med udeleženci svetovanja. Pri vzpostavitvi skupin (regijskih aktivov) ne bomo izhajali iz obstoječih, ampak bomo dopustili povezovanje 5–6 ravnateljev, ki so si regijsko blizu.
– Svetovanje na sedežih VIZ s pomočjo ravnateljev ekspertov (v nadaljevanju RE) za pedagoško vodenje in poslovodenje uvajamo kot povsem nov pristop. Svetovanje bo potekalo v več korakih in z vključevanjem RE v postopke svetovanja in pomoči pri realizaciji priporočil. V prvem koraku bo na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja Šola za ravnatelje skupaj s RE pripravila priporočila za nadaljnje aktivnosti, v drugem koraku pa bo potekalo svetovanje in sodelovanje z RE s ciljem realizacije sprejetih priporočil. RE bodo predstavljali izkušeni ravnatelji s posebnimi kompetencami, ki jih bomo izbrali na podlagi javnega razpisa.
Izvajalci bodo v okviru tega javnega razpisa izvajali naslednje aktivnosti in dosegli naslednji pričakovan rezultat:
Preglednica 1: Aktivnosti in rezultati na področju svetovanja
Aktivnost
Rezultat in dokazila
Priprava dokumentacije za izvedbo svetovanja in natančen opis problema
Dokument z natančnim opisom problema in fotokopijami ustrezne dokumentacije
Izvedena strokovna razprava z zaposlenimi za natančno opredelitev problema
Sodelovanje pri obisku strokovnjakov ŠR in/ali RE
Poročilo o izvedbi svetovanja
Izvedba izboljšave po obisku strokovnjakov ŠR in/ali RE – realizacija priporočil
Poročilo o realizaciji priporočil po dogovorjenih smernicah
Delavnica z zaposlenimi
Poročilo o izboljšavah na podlagi svetovanja
Širjenje rezultatov: udeležba ravnatelja na strokovnem posvetu 
Udeležba na konferenci s prispevkom in/ali objava strokovnega članka – primeri dobre prakse
Sodelovanje pri evalvaciji aktivnosti programa 
Izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo svetovanja, kot vložek k skupnemu evalvacijskemu poročilu programa.
Končni rezultat: pilotna izvedba na področju svetovanja. Rezultati vseh aktivnosti VIZ na področju svetovanja, potrebnih za pilotno izvedbo bodo: 1 dokument z opisom problema s prilogami, 1 izvedena strokovna razprava, 3 poročila, 1 udeležba na strokovnem posvetu in izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo programa s poudarkom na svetovanju.
DV
Na področju DV bomo razvili in preizkusili program, v katerega bodo vključeni ravnatelji s svojimi vodstvenimi timi, tj. deležniki, ki lahko skupaj z ravnateljem sodelujejo pri DV (pomočniki ravnateljev, vodje aktiva, vodje projektov, predstavniki staršev, predstavniki ustanovitelja itd.). Oblikovali jih bodo ravnatelji in direktorji sami. Vzpostavili bomo dve mreži vodstvenih timov sodelujočih VIZ (ena v KRVS in ena v KRZS) za izmenjavo praks na področju DV in oblikovanje smernic za razvijanje in preizkušanje distribucije vodenja. Delavnice za vodstvene time bodo potekale v obeh kohezijskih regijah. Na vsakem VIZ se bosta v programu izvedli dve vmesni aktivnosti. Distribucijo vodenja bodo morali na vsakem VIZ v enem letu tudi udejanjiti.
V okviru DV bodo vključeni VIZ izvajali naslednje aktivnosti in dosegli naslednje pričakovane rezultate:
Preglednica 2: Aktivnosti in rezultati na področju DV
Aktivnost
Rezultat in dokazila
Udeležba ravnateljev na 5 delavnicah in vodstvenega tima (največ 4 člani poleg ravnatelja) na 4 delavnicah
Usposobljenost ravnatelja in vodstvenega tima za udejanjanje DV. 
Izvedba 2 vmesnih aktivnosti na VIZ, ki ju izvaja vodstveni tim
Izvedeni 2 vmesni aktivnosti s pisno povratno informacijo o vmesnih aktivnostih
Širjenje rezultatov: udeležba ravnatelja ali člana vodstvenega tima na strokovnem posvetu
Udeležba na strokovnem posvetu s prispevkom in/ali objava strokovnega članka
Enoletno udejanjanje DV 
Poročilo o udejanjanju DV
Sodelovanje pri evalvaciji aktivnosti programa 
Izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo DV, kot vložek k skupnemu evalvacijskemu poročilu programa.
Končni rezultat: pilotna izvedba na področju DV. Rezultati vseh aktivnosti VIZ na področju DV, potrebnih za pilotno izvedbo bodo: udeležba ravnatelja na 5 delavnicah in vodstvenega tima na 4 delavnicah (potrdilo o udeležbi), izvedeni 2 vmesni aktivnosti, pisna povratna informacija o izvedenih 2 vmesnih aktivnostih, enoletno udejanjanje DV na VIZ, 1 poročilo o udejanjanju DV, 1 udeležba na strokovnem posvetu in izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo programa s poudarkom na DV.
VKR
V programom aktivnosti za VKR bodo vključeni ravnatelji in direktorji VIZ. Z izvajanem programa jih želimo opolnomočiti za samostojno in načrtno vodenje njihove kariere, kar vključuje tudi kontinuiran razmislek o lastnih sposobnostih za pedagoško vodenje in poslovodenje ter potrebah po različnih oblikah podpore za kakovostno vodenje VIZ. Izvedbo programa aktivnosti za VKR bomo gradili na 4 sklopih kompetence vodenja kariere, in sicer: poznavanje sebe, zavedanje možnosti v družbi, spretnosti odločanja in spretnosti za prehajanje. V okviru načrtovanih aktivnosti bomo izvedli 8 delavnic, sestavni del programa je tudi 7 vmesnih aktivnosti.
V okviru VKR bodo vključeni VIZ izvajali naslednje aktivnosti in dosegli naslednje pričakovane rezultate:
Preglednica 3: Aktivnosti in rezultati na področju VKR
Aktivnost
Rezultat in dokazila
Udeležba ravnatelja na 8 delavnicah
Usposobljenost ravnatelja za vodenje svoje kariere in priprava listovnika
Izvedba 7 vmesnih aktivnosti (3 s strokovnimi delavci in 4 individualno)
Izvedene vmesne aktivnosti z zapisom refleksije na izvedene vmesne aktivnosti in izdelava kariernega načrta
Udeležba strokovnih delavcev VIZ na 3 delavnicah
Izvedene delavnice s pisno povratno informacijo na izvedene delavnice
Širjenje rezultatov: udeležba ravnatelja na strokovnem posvetu 
Udeležba na konferenci s prispevkom in/ali objava strokovnega članka – primeri dobre prakse
Sodelovanje pri evalvaciji aktivnosti programa 
Izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo VKR, kot vložek k skupnemu evalvacijskemu poročilu programa.
Končni rezultat: pilotna izvedba na področju VKR. Rezultati vseh aktivnosti VIZ na področju VKR, potrebni za pilotno izvedbo bodo: udeležba ravnatelja na 8 delavnicah (potrdilo o udeležbi), opravljenih 7 vmesnih aktivnosti (3 s strokovnimi delavci in 4 individualne), pisna refleksija o izvedenih 4 individualnih vmesnih aktivnostih, pisna povratna informacija strokovnih delavcev o 3 vmesnih aktivnostih na VIZ, 1 karierni načrt, 1 udeležba na strokovnem posvetu in izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo programa s poudarkom na VKR.
Število pilotnih izvedb aktivnosti na posameznih področjih
– Svetovanje: 21 nadgrajenih posvetovalnih obiskov na sedežih VIZ, 10 svetovanj regijskim aktivom ravnateljev z vključitvijo 56 VIZ (5-6 na aktiv), 42 svetovanj s pomočjo RE,
– DV: aktivnosti na 14 VIZ in
– VKR: aktivnosti na 14 VIZ.
Število pilotnih izvedb aktivnosti po ravneh izobraževanja
V okviru javnega razpisa bo izbranih 147 VIZ, in sicer 78 iz KRVS in 69 iz KRZS, z različnih ravni izobraževanja, in sicer 36 s predšolske, 73 z osnovnošolske in 38 s srednješolske ravni:
Preglednica 4: Prikaz pilotnih izvedb
Področje
Raven
Število
svetovanje
predšolska
30
osnovnošolska
59
srednješolska
30
distribuirano vodenje
predšolska
3
osnovnošolska
7
srednješolska
4
vodenje kariere 
ravnateljev
predšolska
3
osnovnošolska
7
srednješolska
4
Skupaj
147
Pri določanju števila vključenih zavodov glede na raven izobraževanja smo ob strokovni presoji izhajali iz števila zavodov po posameznih ravneh izobraževanja v RS. Aktivnosti javnega razpisa se bodo izvajale v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2019.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavij VIZ s sedežem v RS. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.
Splošni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, so:
– ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije (naročnik bo pogoj preverjal z vpogledom v potrdilo o plačanih davkih in prispevkih),
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna 
ali sredstev EU (prijavitelji podajo izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo),
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli 
ne upravlja sodišče (naročnik bo pogoj preverjal z vpogledom v uradno evidenco AJPES),
– prijavitelj in odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi 
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2 in 54/15) in v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1).
Prijavitelji k prijavi priložijo izjavo o izpolnjevanju teh pogojev. Naročnik bo izpolnjevanje splošnih pogojev preverjal pri izbranih prijaviteljih tako, da bodo le-ti v roku 15 dni od prejema obvestila predložili:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o nekaznovanosti. Več o kazenski evidenci in načinu pridobivanja potrdil iz te evidence:http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/pravosodna_uprava/centralna_kazenska_evidenca/.
Ustreznost prijaviteljev se bo presojala na podlagi naslednjih pogojev:
– skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe,
– izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora (presoja skladnosti s časovnimi izhodišči,
– izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
Prijavitelji bodo podatke o ustreznosti vnašali v prijavni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije. Naročnik bo ustreznost presojal na podlagi navedb v prijavnem obrazcu.
Na javni razpis se lahko prijavijo VIZ na ravni:
– predšolskega,
– osnovnošolskega in
– srednješolskega izobraževanja.
Prednost pri izbiri bodo imeli VIZ, katerih ravnatelj oziroma direktor ima trajanje mandata zagotovljeno za ves čas izvajanja aktivnosti po tem javnem razpisu, tj. do 31. 8. 2019.
Na javnem razpisu bomo skupaj izbrali 147 VIZ, ki bodo sodelovali v programu. Pri izbiri bodo upoštevani tako kriteriji sheme delitve sredstev na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo (47 % iz zahodne kohezijske regije in 53 % in vzhodne kohezijske regije) ter delitve po ravneh izobraževanja.
Razpisna dokumentacija z obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani Šole za ravnatelje: http://solazaravnatelje.si/index.php/predstavitev/objave.
Preglednica 5: Razpisana mesta po področjih
Področje
Raven
Število razpisanih mest
svetovanje
predšolska
30
osnovnošolska
59
srednješolska
30
distribuirano vodenje
predšolska
3
osnovnošolska
7
srednješolska
4
vodenje kariere ravnateljev
predšolska
3
osnovnošolska
7
srednješolska
4
Skupaj
147
Prijavitelj se lahko prijavi na več področij znotraj programa, v katerih bi želel sodelovati, vendar pa je lahko izbran za sodelovanje največ v eni dejavnosti. Prijavitelj v prijavi tako navede prednostni red, v katerem naj bodo njegove prijave obravnavane.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 74.970,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2016 sredstva niso predvidena.
– za proračunsko leto 2017: 28.050,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 14.866,50 EUR,
– za zahodno kohezijsko regijo 13.183,50 EUR,
– za proračunsko leto 2018: 28.050,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 14.866,50 EUR in
– za zahodno kohezijsko regijo 13.183,50 EUR.
– za proračunsko leto 2019: 18.870,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 10.001,10 EUR in
– za zahodno kohezijsko regijo 8.868,90 EUR.
Naročnik bo sofinanciral stroške na enoto upravičenca (izvajalca) v višini 510,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Izvajalec lahko uveljavlja sofinanciranje upravičenih stroškov samo za izvedene vsebine programa za obdobje od 1. 1. 2017 naprej do 31. 8. 2019, na podlagi zahtevka in poročila o opravljenih dejavnostih, pod pogojem, da je izpolnjeni zahtevek oddan v skladu z navodili Šole za ravnatelje.
Obdobje izdatkov je do 31. 12. 2019.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka EU je 80,00 %.
9. Upravičeni stroški in metoda za njihov izračun, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračila pavšalnega zneska, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (”lump sum”). Izvajalec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi vnaprej izračunanega pavšalnega zneska, ki ne presega 100.000, 00 EUR javnega prispevka (”lump sum”). Pogoj za izplačilo so v celoti opravljene dejavnosti izvajalca.
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi programa z dokazili, kot so za posamezno področje predvidena v preglednicah 1, 2, in 3 točke 10 predmetnega javnega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 10. 5. 2016 sprejelo Metodologijo za določitev višine poenostavljenih oblik stroškov izvedbe programa Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij št 5440-3/2016/4. Z metodologijo so glede na cilje in rezultate stroški pavšalnega zneska, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (”lump sum”) za izvedbo javnega razpisa določeni v višini 510,00 EUR. Enoto izvedbe programa predstavlja pilotna izvedba aktivnosti programa.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega razpisa (tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopnih na spletnih straneh ministrstva) in tč. 2 Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Šola za ravnatelje in izvajalec bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
10. Merila za izbor izvajalcev programa
Naročnik bo izmed prijavljenih izbral 147 VIZ, ki bodo sodelovali pri izvedbi programa. V zvezi s tem naročnik razpisuje tri področja, ki bodo predstavljala model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju, in sicer:
a) svetovanje,
b) distribuirano vodenje (v nadaljevanju DV),
c) vodenje kariere ravnateljev (v nadaljevanju VKR).
Prijavitelji se lahko prijavijo za sodelovanje na vseh treh področjih, vendar pa so lahko za sodelovanje izbrani zgolj v enem od njih. Prijavitelji tako lahko oddajo prijavo za sodelovanje na enem področju ali na več področij. V primeru, da prijavitelji oddajo prijavo za sodelovanje na več področij, morajo v svoji prijavi navesti prednosti vrstni red, po katerem naj se njihova prijava glede na področja, kjer se prijavljajo za sodelovanje, obravnava.
Ob upoštevanju osnovnih pogojev za prijavo na javni razpis, upoštevaje shemo regijske razporeditve sredstev ter razporeditve po ravneh izobraževanja bodo prijavitelji izbrani na podlagi naslednjih kriterijev:
Preglednica 6: Merila
Merilo
Vrednost merila 
Vrednotenje 
Število točk
Skupno merilo: 40 točk
1.
Število projektov, ki jih izvaja VIZ in jih vodi ravnatelj oziroma direktor in število zaposlenih 
Odstopanje od povprečja 
a) 40 ali več % pod povprečjem: 20 točk
b) od 20 do 39 % pod povprečjem: 15 točk
c) od 1 do 19 % pod povprečjem: 10 točk
d) od 0 do 19 % nad povprečjem: 5 točk
e) 19 ali več % nad povprečjem: 0 točk
20
2.
Zagotovljeno trajanje mandata (zagotavljanje trajnosti)
a) ravnatelj oziroma direktor ima zagotovljen mandat v trajanju do konca izvajanja aktivnosti: 20 točk
b) ravnatelj oziroma direktor nima zagotovljenega mandata v trajanju do konca izvajanja aktivnosti: 0 točk
20
A. Svetovanje: 60 točk
3.
Vključenost VIZ v dosedanje oblike svetovanja v zadnjih petih letih
Slika 1
a) nič svetovanj: 20 točk
b) od 1 do 3 svetovanja: 10 točk
c) od 4 do 6 svetovanj: 5 točk
d) 6 ali več svetovanj: 0 točk
20
4.
Opis potreb po svetovanju (kakovost predlogov)
 
Nujnost: 
a) zelo nujne potrebe: 10 točk
b) srednje nujne potrebe: 5 točk
c) manj nujne potrebe: 2 točk
d) brez potreb: 0 točk
Število: 
a) trije ali več primerov: 10 točk
a) 1 do 2 primera: 5 točk
b) ni primerov: 0 točk
20
5. 
Leta ravnateljevanja 
a) od 0 do 5 let: 20 točk
b) od 6 do 10 let: 10 točk
c) 11 ali več let: 0 točk
20
B. DV: 60 točk
6. 
Vzpostavljenost tima za vodenje (usposobljenost za izvedbo) 
Slika 2
a) so vzpostavljeni timi: 30 točk
b) ni vzpostavljenih timov: 0 točk
30
7.
Delež strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri vodenju (vključevanje ključnih deležnikov)
 
a) 13 in več %: 30 točk
b) od 9 do 12 %: 20 točk
c) od 5 do 8 %: 10 točk
d) 0 ali manj kot 5 %: 0 točk
30
C. VKR: 60 točk
8. 
Število zaključenih programov za profesionalni razvoj v zadnjih petih letih
(usposobljenost za izvedbo) 
Slika 3
a) 6 ali več: 30 točk
b) od 5 do 6: 20 točk
c) od 2 do 4: 10 točk
d) 0 ali manj kot 2: 0 točk
30
9.
Leta ravnateljevanja 
 
a) od 0 do 5 let: 30 točk
b) od 6 do 10 let: 15 točk
c) 11 ali več let: 0 točk
30
Pojasnila k merilom:
1. Število projektov, ki jih izvaja VIZ in jih vodi ravnatelj oziroma direktor in število zaposlenih: prijavitelji navedejo število vseh projektov, ki jih izvaja zavod in število zaposlenih v VIZ. Za določanje točk bo izračunana povprečna vrednost števila projektov na število zaposlenih, točke pa bodo prijavitelji prejeli glede na odstopanja od tako dobljene povprečne vrednosti števila projektov glede na število zaposlenih.
2. Trajanje mandata ravnatelja: prijavitelji priložijo potrdilo, potrjeno s strani predsednika sveta VIZ.
A. Svetovanje
3. Vključenost VIZ v dosedanje oblike svetovanja: prijavitelji navedejo ali in koliko oblik svetovanja so bili deležni. Pri tem kandidati upoštevajo vse oblike svetovanja ne glede na izvajalca (posvetovalni obiski, svetovanje v kriznih situacijah, ipd., ki so jih izvajali zavodi na področju vzgoje in izobraževanja kot so Šola za ravnatelje, Zavod za šolstvo, RIC ali drugi zunanji izvajalci).
4. Opis potreb po svetovanju: prijavitelji navedejo in opišejo nujnost potrebe po svetovanju ter navedejo število primerov, kjer potrebujejo svetovanje.
5. Leta ravnateljevanja: prijavitelji navedejo leta delovnih izkušenj na delovnem mestu ravnatelja oziroma direktorja
B. DV
6. Vzpostavljenost tima za vodenje: prijavitelji ob navedbi podatkov o vzpostavljenih timih za vodenje prijavi priložijo še dokumente zavoda (poročila ter druge dokumente), iz katerih izhaja, da imajo v zavodu vzpostavljene time za vodenje.
7. Delež strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri vodenju: ob navedbi deleža takšnih strokovnih delavcev prijavitelji prijavi priložijo še opis oziroma obrazložitev procesa izvajanja takšnega načina vodenja v svojem zavodu.
C. VKR
8. Število zaključenih programov za profesionalni razvoj v zadnjih petih letih: prijavitelji navedejo vse programe (izobraževanja, usposabljanja, ipd.) za profesionalni razvoj, ki jih je ravnatelj zaključil v zadnjih petih letih.
9. Leta ravnateljevanja: prijavitelji navedejo leta delovnih izkušenj na delovnem mestu ravnatelja oziroma direktorja
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni izvajalca posameznega programa pri posameznem področju, je 100. Izvajalce programa se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk pri posameznem področju, v skladu z vsemi merili na dan oddaje vlog glede na raven izobraževanja ter za vzhodno in zahodno regijo. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih izvajalcev je omejeno z obsegom sredstev (določenim s predpisanim razmerjem med vzhodno in zahodno regijo), določenih s tem razpisom za vzhodno in zahodno regijo posebej.
Ocenjevalni postopek in postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v tej točki javnega razpisa.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Če se bodo ocene razlikovali za 20 točk ali več, bo vlogo ocenil še dodatni ocenjevalec po izboru komisije. Končna ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja ocen.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezno področje, je 100 točk. Po posameznih področjih bodo izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali večje število točk. In sicer pri področju:
– Svetovanja prvih 119 prijaviteljev glede na število točk;
– DV: prvih 14 prijaviteljev glede na število točk in
– VKR prvih 14 prijaviteljev glede na število točk.
V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev dosegla enako število točk, bodo prijavitelji izbrani na podlagi žreba, ki ga bo izvedla komisija.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izvajalec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalne zakonodaje.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral izvajalec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izvajalec po končani operaciji pisno obveščen s strani izvajalca javnega razpisa.
Izvajalec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s operacijo in za vsak program posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo izvajalec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
12. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Izvajalec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in naročniku zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno z osebnimi podatki.
Z izvajanjem aktivnosti, kot jih predvideva javni razpis, bodo doseženi naslednji kazalniki učinka:
Preglednica 7: Kazalniki učinka
ID
Kazalniki učinka
Kategorija regij
Ciljna vrednost – število
10.11.
Število VIZ, vključenih v program
vzhod
78
10.11.
Število VIZ, vključenih v program
zahod
69
Skupaj
147
V nadaljevanju v spodnjih tabelah prikazujemo naše dodatne programsko specifične kazalnike rezultata in učinka, kot so predvideni v okviru javnega razpisa.
Preglednica 8: Programsko specifični kazalniki učinka
Programsko specifični kazalniki učinka 
Število
Kategorija regij VZHOD
Kategorija regij ZAHOD
Število VIZ, vključenih v svetovanje s pomočjo RE
42
22
20
Število VIZ, v obliki posvetovalnih obiskov strokovnjakov ŠR iz vsebin poslovodenja na sedežu VIZ
21
11
10
Število VIZ, vključenih v svetovanja regionalnim aktivom ravnateljev
56
29
27
Število VIZ, vključenih v aktivnosti DV
14
8
6
Število VIZ, vključenih v aktivnosti VKR
14
8
6
Skupaj število VIZ
147
78
69
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani naročnika, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, naročnik pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izvajalec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati naročnika o izvedenih ukrepih.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
Izvajalec bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izvajalci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani izvajalca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam izvajalcev, ki bo javno objavljen.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU. Izvajalci morajo, pri izbiri upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma.
Izvajalci bodi morali cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Podprte aktivnosti bodo prispevale k trajnosti rezultatov. V kontekstu vodenja VIZ bo program prispeval k trajnostnemu razvoju področja podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
17. Zahteve glede spremljanja prihodkov programa: izvajalec bo moral zagotoviti evidentiranje in spremljanje programov na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da izvajalec naročnika ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev naročnika o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila sredstva odobrena, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Obrazci za prijavo so prijaviteljem na voljo na spletni strani šole za ravnatelje: http://solazaravnatelje.si/index.php/predstavitev/objave.
Rok za oddajo vlog je 5. 9. 2016.
Vloga mora biti dostavljena na naslov naročnika: Šola za ravnatelje, Dunajska 104, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišču naročnika vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis – Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«. V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le-te označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis – Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki bodo v določenem roku ne glede na način dostave, prispele na naslov naročnika, ki vsebujejo vloge na predpisanih obrazcih in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
Kolikor sredstva na podlagi prvega roka za oddajo vlog ne bodo v celoti razdeljena, je naslednji rok za oddajo vlog dne 1. 12. 2016, o čemer bo naročnik na svojih spletnih straneh podal informacijo najkasneje 30 dni pred rokom za oddajo vlog.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datuma odpiranja vlog, če so sredstva ostala nerazdeljena ob prvem odpiranju ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog se bo pričelo 6. 9. 2016 ob 13. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje vlog bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je tričlanska v sestavi: predsednik in dva člana.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Naročnik lahko javni razpis kadarkoli do poteka roka za oddajo prijav prekliče. Preklic javnega razpisa se objavi na enak način kot razpis.
22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpis
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka, ki je določen za pričetek odpiranja vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo pri naročniku. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča Svet Šole za ravnatelje. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za oddajo vloge dobite na spletnih straneh Šole za ravnatelje: http://solazaravnatelje.si/index.php/predstavitev/objave.
Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: tajnistvo@solazaravnatelje.si najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.
Šola za ravnatelje 

AAA Zlata odličnost