Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2129. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica, stran 7176.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 34/96, 44/07, 27/10 in 21/16), 17. in 122. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica 
1. člen 
V prvem odstavku 27. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica se dodata drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Obračunsko obdobje znaša dve koledarski leti. Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, presega 10 % potrjene cene, začne postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10 % zneska potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje dvoletno obračunsko obdobje.«
2. člen 
V 20. členu se spremeni druga točka, ki se glasi:
»Zabojniki z zbirnih mest so v lasti izvajalca javne službe.«
V 20. členu se doda tretja točka, ki se glasi:
»Izvajalec prazni izključno zabojnike, ki so last izvajalca.«
3. člen 
V 21. členu se spremeni peta točka, ki se glasi:
»V zbirnem centru je sprejem odpadkov omogočen fizičnim in pravnim osebam, ki so pri izvajalcu javne službe vpisane v evidenco uporabnikov ravnanja s komunalnimi odpadki. Sprejema se le komunalne in njim podobne odpadke, nastale na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Za Občino Bloke je prevzem omogočen v času trajanja podeljene koncesije izvajalcu javne službe.«
4. člen 
V 30. členu se spremeni tretja točka, ki se glasi:
»(3) Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe deli zabojnik, se obračun ravnanja s komunalnimi odpadki izvede po stanovanjski enoti, glede na število prijavljenih oseb. Najmanjši obračunski volumen za stanovanjsko enoto je 80 l, za prazno stanovanjsko enoto pa 1/3 80 l.«
5. člen 
V 30. členu se spremeni četrta točka, ki se glasi:
»(4) Kadar si več uporabnikov iz nestanovanjskih stavb deli zabojnik za mešane komunalne odpadke, se za porazdelitev količine opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki uporabniku obračuna najmanj 80 l.
V primeru sklenjenega pisnega medsebojnega dogovora med uporabniki, se obračuna delež, določen v pisnem dogovoru, vendar ne manj kot 1/3 80 l po enoti, vendar skupno ne manj kot 80 l.
Uporabnikom iz nestanovanjskih stavb, ki imajo v lasti prostor, ki ni v obratovanju, se obračuna najmanj 1/3 80 l.«
6. člen 
V 30. členu se spremeni peta točka, ki se glasi:
»(5) Kadar si več uporabnikov iz stavbe, v kateri so poleg stanovanj tudi samostojne poslovne enote deli skupen zabojnik, se porazdelitev količine opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike stanovanjskih enot izvede kot pri večstanovanjskih hišah iz (3) odstavka, samostojnim poslovnim enotam pa kot pri ne-stanovanjskih stavbah iz odstavka (4).
V primeru sklenjenega pisnega medsebojnega dogovora med uporabniki, se obračuna delež, določen v pisnem dogovoru, vendar ne manj kot 1/3 80 l po enoti, vendar skupno ne manj kot 80 l.«
7. člen 
V 32. členu se spremeni tretja točka, ki se glasi:
»Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana do roka plačila računa, ki je naveden na računu.«
8. člen 
Ostala določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 23/15) ostajajo še naprej v veljavi.
9. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2016
Cerknica, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost