Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2156. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice, stran 7210.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 12. redni redni seji dne 27. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice
1. člen
Sprejmejo se spremembe Zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotrederščice, ki jih je pod številko projekta ZN 01/16 izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje v aprilu 2016.
2. člen
Predmet sprememb zazidalnega načrta je sprememba načrta gradbenih parcel (grafika) in sicer tako, da se parcela št. 1563/4, k.o. Zagorje-mesto razpolovi in priključi do ene polovice k parcelama št. 1563/5 in 1563/3, obe k.o. Zagorje-mesto na katerih stojita stanovanjska objekta.
3. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice se v poglavju VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR v 14. členu odloka doda alinea, ki se glasi:
– načrtovane gradbene parcele je dovoljeno združevati in razdruževati (parcelirati), pri tem, da gradbena parcela naj ne bo manjša od 550 m2 in ne večja od 1100 m2.
4. člen
Sestavni del tega odloka je tudi tekstualni in grafični del sprememb zazidalnega načrta.
5. člen
Ostala določila odloka ter njegovih sprememb ostajajo nespremenjena.
6. člen
Spremembe zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/96
Zagorje, dne 27. junija 2016
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost