Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2164. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016, stran 7215.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/16) se spremeni 2. člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.759.386,87
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.182.650,62
70
DAVČNI PRIHODKI
2.644.519
700 Davki na dohodek na dobiček
2.389.464
703 Davki na premoženje
163.650
704 Domači davki na blago in storitve
91.405
706 Drugi davki
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI
538.131,62
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
442.617
711 Takse in pristojbine
5.500
712 Globe in druge denarne kazni
4.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
500
714 Drugi nedavčni prihodki
84.814,62
72
KAPITALSKI PRIHODKI
146.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.000
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev
145.000
73
PREJETE DONACIJE
250
730 Prejete donacije iz domačih virov
250
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
430.486,25
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
430.486,25
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
/
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.930.000
40
TEKOČI ODHODKI
936.454,15
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
236.436
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.248
402 Izdatki za blago in storitve
632.088
403 Plačila domačih obresti
10.700
409 Rezerve
21.982,15
41
TEKOČI TRANSFERI
1.608.668,82
410 Subvencije
212.273,32
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
772.978
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
175.755
413 Drugi tekoči domači transferi
447.662,50
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.244.377,03
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.244.377,03
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
140.500
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
45.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
95.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–170.613,13
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
174.250
50
ZADOLŽEVANJE
174.250
500 Domače zadolževanje
174.250
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
120.000
55
ODPLAČILA DOLGA
120.000
550 Odplačila domačega dolga
120.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–116.363,13
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
54.250
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
170.613,13
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
116.363,13
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»9. člen
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2016 je oblikovana v višini 15.982,15 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 175.000 eurov.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.«
4. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/16) ostanejo nespremenjena.
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2015-51
Semič, dne 7. julija 2016
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost