Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2153. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 7192.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 74/15) je Občinski svet Občine Tišina na 16. redni seji dne 28. 6. 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina, ki obsega:
– Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 51/12) in
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 52/14).
Št. 007-0030/2016-1
Tišina, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji in upravičenci ter postopek dodeljevanja pomoči iz proračunskih sredstev Občine Tišina za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina.
(2) Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
2. člen 
(sredstva za izvajanje spodbud) 
(1) Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Občine Tišina za posamezno leto.
(2) O ukrepih, ki se bodo v posameznem letu izvajali, odloča občinski svet na predlog odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, po sprejetju proračuna.
3. člen 
(pravna podlaga »de minimus«) 
Pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo po pravilih de minimus v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, str. 5–6).
4. člen 
(instrumenti pomoči) 
Pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva se dodeljujejo v obliki dotacij (nepovratna sredstva), subvencioniranja obrestne mere in znižanja občinskih dajatev.
5. člen 
(razlaga pojmov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– upravičeni stroški: stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoč;
– materialne investicije: naložbe v opredmetena osnovna sredstva;
– nematerialne investicije: naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva;
– intenzivnost pomoči: višina pomoči izražena kot odstotek upravičenih stroškov.
II. UPRAVIČENCI 
6. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki posamezniki;
– mikro podjetja (podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR);
– mala podjetja (podjetje, ki ni podjetje iz prejšnjih alinej, ima manj kot 50 zaposlenih in letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR);
– srednja podjetja (ni podjetje iz prejšnjih alinej, ima manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR).
(2) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so lahko tudi:
– potencialno podjetje, ki je na pristojnem sodišču vložilo zahtevo za vpis v sodni register;
– fizična oseba (občan), ki namerava opravljati dejavnost in je pri pristojnem organu vložil zahtevo za vpis v Poslovni register.
(3) Pri posameznem ukrepu so upravičenci posebej opredeljeni.
7. člen 
(pogoji) 
(1) Za pomoč lahko zaprosijo prosilci s sedežem ali poslovno enoto, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Tišina.
(2) Fizična oseba mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Tišina.
(3) Kolikor je predmet sofinanciranja naložba, mora biti lokacija naložbe na območju Občine Tišina.
III. OMEJITVE 
8. člen 
(omejitve pomoči) 
(1) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni podjetja oziroma fizične osebe, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
– podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
 če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– ki so že prejela pomoč po tem pravilniku in sredstev niso koristila namensko ali niso izpolnila obveznosti iz pogodbe o dodelitve sredstev pomoči;
– ki so že koristila državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
– ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev v obdobju zadnjih 3 mesecev;
– ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do občine.
(3) Pomoč se lahko dodeli, kadar ta predstavlja potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potrebna. Sredstva se lahko dodelijo le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zmanjšanju stroškov podjetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladajo nad negativnimi.
(4) Pomoč, odobrena po pravilih »de minimus«, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov.
(5) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljuje le enkrat.
9. člen 
(ostale omejitve) 
Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma neposredno z izvozom povezanimi dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega;
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
10. člen 
(zgornja meja in akumulacija pomoči) 
(1) Pomoči „de minimis” po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec, v izogib preseženi zgornji meji „de minimus”, pred dodelitvijo sredstev (v prijavi) poda pisno izjavo o:
a. že prejetih „de minimus” pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za „de minimus” pomoč;
b. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
(2) Skupna pomoč na podlagi pravil „de minimis”, dodeljena enotnemu podjetju oziroma upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR v v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve veljajo ne glede na to, iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
(3) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
(4) Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči (kumulacija) ne sme preseči dovoljene intenzivnosti državnih pomoči.
10.a člen 
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
10.b člen 
Kot kumulacija pomoči se upošteva:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) ŠT. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
IV. UKREPI 
11. člen 
(vrste ukrepov) 
Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva se lahko dodeljujejo za naslednje ukrepe:
1. subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite;
2. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj;
3. spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
4. spodbujanje promocije;
5. spodbujanje prijav podjetij na državne in mednarodne razpise;
6. spodbujanje projektov inovacij;
7. spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami.
12. člen 
(prednostni kriteriji) 
Pomoč za spodbujanje gospodarstva se prednostno dodeljuje upravičencem, ki v največji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– število novih delovnih mest oziroma samozaposlitev;
– vlaganja v dejavnosti, ki so v občini deficitarne, manj razvite ali dopolnjujejo proizvodni program obstoječih podjetij;
– vlaganja v dejavnosti, ki uvajajo sodobne tehnologije, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
13. člen 
(davek na dodano vrednost in druge dajatve) 
Davek na dodano vrednost ali katerekoli druge dajatve, ki jih predpisuje država, niso upravičeni stroški po tem pravilniku.
14. člen 
1. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite
(1) Namen: spodbujanje naložb v materialne in nematerialne investicije in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj.
(2) Predmet pomoči: subvencija obrestne mere za kredite za financiranje materialnih in nematerialnih investicij.
(3) Oblika pomoči: subvencioniranje obrestne mere.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški: obrestna mera, določena med banko in prosilcem, za kredite za materialne in nematerialne investicije, v okviru tega za:
– stroške nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroške nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
– stroške nakupa opreme in strojev – kot osnovnih sredstev;
– stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
– stroške nakupa patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme.
(6) Pogoji:
– subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25 % lastnih sredstev;
– minimalni znesek najetega kredita je 4.500 EUR;
– investicija, ki je predmet subvencionirane obrestne mere, se mora ohraniti v Občini Tišina vsaj 5 let po njenem zaključku.
(7) Višina pomoči: do 50 % skupne obrestne mere, določene med banko in prosilcem, največ za obdobje 5 let.
(8) Omejitve: najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca in trajanje subvencioniranja se določita z vsakokratnim javnim razpisom.
15. člen 
2. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
(1) Namen ukrepa: spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti podjetij.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje začetnih investicij;
– sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija;
– znižanje občinskih dajatev (znižanje komunalnega prispevka).
(4) Upravičenci:
– za sofinanciranje začetnih investicij: potencialna podjetja in fizične osebe iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika;
– za sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj: samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa strojev ali opreme – kot osnovnih sredstev;
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
– stroški nakupa patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme;
– strošek komunalnega prispevka za novogradnjo ali dozidavo poslovnih prostorov.
(6) Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju Občine Tišina in se tu ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku, ki se šteje od pridobitve uporabnega dovoljenja ali dobave strojev in opreme;
– za naložbo se štejejo materialne in nematerialne investicije;
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti; povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno;
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, mora prejemnik pridobiti uporabno dovoljenje najpozneje v roku 3 let od dokončnega plačila pomoči, vse ostale naložbe pa se morajo izvesti v roku enega leta od pridobitve pomoči; v nasprotnem primeru je potrebno sredstva v celoti vrniti in oprostitve pri davščinah plačati.
(7) Višina pomoči:
– dotacija do 40 % upravičenih stroškov posamezne investicije;
– znižanje komunalnega prispevka:
 do 100 % za industrijske stavbe in skladišča po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI;
 do 50 % za ostale objekte namenjene poslovni dejavnosti (nestanovanjske stavbe po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI, razen stavb iz prve alinee).
Skupna višina pomoči po obeh instrumentih ne sme preseči 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe.
(8) Omejitve: najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
16. člen 
3. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
(1) Namen ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z dodatnim zaposlovanjem brezposelnih oseb, s samozaposlitvijo in zaposlovanjem mladih ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti ter povečanju števila zaposlenih na območju občine.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje samozaposlovanja;
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest;
– sofinanciranje zaposlovanja mladih.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci:
– upravičenci do pomoči za samozaposlitve so: fizične osebe iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika; dejavnost, ki jo želijo registrirati, mora predstavljati njihov edini in glavni poklic;
– upravičenci do pomoči za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje mladih so: samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja ter potencialna podjetja iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(5) Upravičeni stroški: minimalna mesečna bruto plača.
(6) Pogoji:
a) Brezposelna oseba, ki se zaposluje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno bivališče v Občini Tišina;
– je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na Republiškem zavodu za zaposlovanje (razen za prvo zaposlitev);
– ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.
b) Upravičenec, ki se samozaposluje, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– samozaposlitev, se mora ohraniti najmanj 24 mesecev po prejemu pomoči;
– namero za samozaposlitev upravičenec dokazuje z izdelanim poslovnim načrtom, dokazilom o registraciji podjetja ter potrjenim obrazcem M1/M2;
– samozaposlitev mora biti izvedena v obdobju od začetka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.
c) Upravičenec, ki odpira nova delovna mesta ali zaposluje mlade, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– delovno mesto se mora ohraniti najmanj 24 mesecev po prejemu pomoči; v tem času upravičenec tudi ne sme zmanjšati skupnega števila obstoječih delovnih mest, izračunanega na podlagi naslednje alinee;
– nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila obstoječih delovnih mest nad najvišjim stanjem v zadnjih 12 mesecih brez upoštevanja upokojitev;
– upravičenec lahko pred pričetkom črpanja pomoči preizkusi delavca s poskusnim delom v trajanju od enega do treh mesecev, pomoč se začne črpati po preteku poskusnega dela;
– v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, iz kateregakoli razloga pred potekom roka subvencioniranja, je upravičenec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev na tem delovnem mestu, v roku 30 dni od njenega prenehanja iz iste izobrazbene skupine, ki ustreza pogojem iz tega pravilnika;
– nove zaposlitve, za katere želi prejeti pomoč, upravičenec dokazuje s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem;
– nova zaposlitev mora biti sklenjena v obdobju od začetka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.
(7) Višina pomoči:
– do 12 minimalnih mesečnih plač za samozaposlitev,
– do 7 minimalnih mesečnih plač za zaposlitev brezposelne osebe ali prvega iskalca zaposlitve.
(8) Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev, največje število vlog na upravičenca in način dodelitve pomoči (enkratni/večkratni znesek) se določi z javnim razpisom.
17. člen 
4. Spodbujanje promocije
(1) Namen ukrepa: spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah doma in v tujini, z namenom povečati prepoznavnost in konkurenčne prednosti podjetja.
(2) Predmet pomoči: sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih in razstavah doma in v tujini.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški: stroški najema, postavitve in delovanja razstavno prodajnega prostora.
(6) Pogoji: podjetje predloži potrebna dokazila v zvezi z udeležbo in upravičenimi stroški (račune).
(7) Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov.
(8) Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi;
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
18. člen 
5. Spodbujanje prijav podjetij na mednarodne in državne razpise
(1) Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k prijavi na mednarodne in državne razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
(2) Predmet pomoči: sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis na državni ravni.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški zunanjih izvajalcev oziroma svetovalcev v zvezi s pripravo prijave na razpis, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja;
– v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.
(6) Pogoji:
– na državni ali mednarodni razpis mora upravičenec oddati pravočasno prijavo;
– upravičenec mora predloži potrebna dokazila v zvezi s prijavo in upravičenimi stroški (račune);
– prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in mora biti administrativno ustrezen, kar upravičenec se dokazuje s potrdilom razpisovalca.
(7) Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2 % od celotne vrednosti investicije.
(8) Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi;
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
19. člen 
6. Spodbujanje projektov inovacij
(1) Namen ukrepa: spodbujanje inovativnosti in inovativnega razvoja v podjetjih ter izboljšanje njihove konkurenčnosti.
(2) Predmet pomoči: pridobitev patenta, zaščita blagovne/storitvene znamke, zaščita modela, izdelava prototipov, raziskovalna dejavnost z namenom razvoja novih produktov, storitev ali postopkov.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– strošek zaščite patenta;
– strošek registracije storitvene/blagovne znamke;
– strošek registracije modela;
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo na prijavljenem projektu; kot upravičeni strošek dela bodo upoštevani tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu/zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja.
(6) Pogoji:
– v primeru, da upravičenec najame zunanje izvajalce (raziskovalce), morajo le-ti izpolnjevati pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.
(7) Višina pomoči: do 70 % upravičenih stroškov.
(8) Omejitve:
– prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi;
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
20. člen 
7. Spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami
(1) Namen ukrepa: spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami, s ciljem povečanja konkurenčnih prednosti in izboljšanje tržnega položaja.
(2) Predmet pomoči: storitve raziskovalnih in izobraževalnih institucij.
(3) Oblika pomoči: dotacija.
(4) Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki ter mikro, mala in srednja podjetja.
(5) Upravičeni stroški:
– strošek zunanjih storitev razvojnih in izobraževalnih institucij;
– v primeru skupne povezave/sodelovanja z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v projektu.
(6) Pogoji:
– zunanje storitve morajo biti namenjene povečanju konkurenčnih prednosti prijavitelja (razvoj, raziskave …) ali njegove dodane vrednosti ali strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana z razvojem podjetja in ne smejo biti povezane z običajnimi tekočimi stroški podjetja;
– stroški zunanjih storitev razvojnih in izobraževalnih institucij oziroma izvajalcev morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami.
(7) Višina pomoči: do 70 % upravičenih stroškov.
(8) Omejitve: najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI 
21. člen 
(postopek) 
(1) Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Tišina na spletni strani občine in na drug krajevno običajen način, razen v primeru znižanja občinskih dajatev.
(2) Javni razpis se lahko izvede za vse, le nekatere ali za posamezne ukrepe.
22. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Za izvedbo postopka javnega razpisa župan s sklepom imenuje pet člansko strokovno komisijo.
(2) Strokovno komisijo sestavljata dva predstavnika odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dva predstavnika občanov in en predstavnik občinske uprave, ki hkrati opravlja administrativno tehnične naloge za komisijo.
(3) Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril za oceno vlog;
– priprava vsebine javnega razpisa;
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vlog;
– pregled in ocenjevanje vlog;
– priprava predloga prejemnikov sredstev;
– priprava predloga prerazporeditve morebitnega ostanka sredstev pri posameznih ukrepih na druge potrjene ukrepe;
– vodenje zapisnikov o delu komisije.
23. člen 
(javni razpis) 
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– skupni znesek sredstev namenjenih za celotni javni razpis, ukrepe, ki so predmet javnega razpisa in skupni znesek po razpisanih ukrepih;
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– merila za ocenjevanje vlog;
– obdobje, v katerem mora biti prijavljen projekt ali aktivnost realizirana;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o dodelitvi pomoči;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo za razpisno dokumentacijo.
24. člen 
(vloga) 
Prijavitelj lahko poda vlogo le na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije in v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
25. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prispelih vlog vodi strokovna komisija, ki vodi zapisnik o odpiranju.
(2) Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se s sklepom zavržejo. Sklep izda na predlog strokovne komisije pristojni organ občinske uprave.
(3) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osem delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolnjeni, pristojni organ občinske uprave, na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrne.
(4) Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je možna pritožba na župana občine, v roku 15 dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev župana je dokončna.
26. člen 
(ocenjevanje vlog in izbor prejemnikov) 
(1) Komisija najprej opravi strokovni pregled pravočasnosti in popolnosti vlog. Nato vse pravočasne in popolne vloge oceni na podlagi meril iz javnega razpisa. O strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog komisija sestavi zapisnik.
(2) Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev.
(3) Pristojni organ občinske uprave v roku 8 dni od prejema predloga izda upravičencem sklep o odobreni pomoči, na katerega je možna pritožba na župana občine v roku 8 dni od njegovega prejema.
(4) Po preteku pritožbenega roka župan s posameznim upravičencem sklene pogodbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.
(5) Župan odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev župana je dokončna.
27. člen 
(pogodba) 
(1) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, katera podrobneje ureja način in pogoji koriščenja pomoči ter medsebojne pravice in obveznosti.
(2) V pogodbi se določi tudi obvezno poročanje prejemnika o namenski porabi dodeljene pomoči ter posredovanje ustreznih dokazil.
(3) Hkrati s posredovano pogodbo občina prejemnika sredstev pisno obvesti o znesku de minimis pomoči in da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 352, 24/12-2013)
(4) Kolikor izbrani upravičenec v 15 dneh od prejema ne sklene pogodbe, se šteje da je vlogo na javni razpis umaknil.
28. člen 
(postopek za znižanje komunalnega prispevka) 
(1) V primeru znižanja komunalnega prispevka, se vodi posebni postopek v skladu z odlokom, ki določa odmero komunalnega prispevka, ob upoštevanju določb tega pravilnika.
(2) Za znižanje komunalnega prispevka mora upravičenec podati vlogo na posebnem obrazcu in izpolnjevati pogoje iz 15. člena tega pravilnika za ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
(3) Kolikor upravičenec izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, se za namen oprostitve komunalnega prispevka upravičencu izda poseben sklep k odločbi o odmeri komunalnega prispevka.
(4) Postopek za oprostitev komunalnega prispevka na podlagi tega pravilnika vodi občinska uprava. Sklep o oprostitvi komunalnega prispevka izda pristojni organ občinske uprave. V sklepu se obvezno navede, da je oprostitev dodeljena po pravilih »de minimus«.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI 
29. člen 
(organi nadzor) 
(1) Porabo dodeljenih pomoči po tem pravilniku preverjata občinska uprava in nadzorni odbor.
(2) Občina Tišina hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
30. člen 
(sankcije za kršitelje) 
(1) V primeru nenamenske porabe sredstev pomoči in navajanja neresničnih podatkov, je prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema do dneva vračila.
(2) V primeru kršitev iz prvega odstavka tega člena prejemnik še dve leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev ne more kandidirati za katerikoli ukrep na naslednjih razpisih na podlagi tega pravilnika.
(3) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni del je dolžan vrniti tudi upravičenec, ki v roku, ne izvede oziroma ne izvede v celoti naložb oziroma aktivnosti za katere so mu bila sredstva dodeljena.
(4) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni del je dolžan vrniti tudi upravičenec, za zaposlitve, ki so predčasno prenehale in v roku zanje, ni zagotovil nadomestnih zaposlitev.
31. člen 
(prerazporejanje ostankov) 
(1) V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev, namenjenih posameznemu ukrepu, se le-ta lahko prerazporedijo na druge ukrepe iz tega pravilnika, vendar v okviru sredstev, določenih s proračunom.
(2) O prerazporeditvah ostankov sredstev med ukrepi, na predlog strokovne komisije, odloči župan s sklepom.
VII. KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračun sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 62/04).
33. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost