Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

Št. 6200-1/2016/5 Ob-2583/16, Stran 1661
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), v zvezi z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12, 12/13 in 38/16) in Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 107/11 in 19/16) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis 
za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 
1. Cilj, namen in predmet javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izboljšanje kakovosti procesov, ki vodijo v večjo odprtost in vpetost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje.
Javni razpis je ciljno usmerjen v dve ključni področji internacionalizacije, tako v izboljšanje kakovosti mobilnosti slovenskih visokošolskih študentov, učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev in tujih visokošolskih študentov1 in učiteljev ter drugih strokovnjakov, kot v proces internacionalizacije doma, ki je namenjen izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja za vse študente. Z javnim razpisom bodo sofinancirane podporne aktivnosti na obeh področjih, ki lahko bistveno prispevajo k izboljšanju kakovosti mednarodne razsežnosti slovenskega visokega šolstva.
1Za »tuje visokošolske študente« se upošteva skupaj število vpisanih tujih visokošolskih študentov za študijsko leto 2015/2016 na dan 30. 10. 2015 (vir: e-VŠ, izvoz podatkov narejen na dan 17. 3. 2016) in število tujih visokošolskih študentov na krajših študijskih izmenjavah v študijskem letu 2015/2016 (vir: e-VŠ, izvoz podatkov narejen na dan 6. 6. 2016).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje podpornih aktivnosti na področju mobilnosti posameznikov (sklop A) ter različnih vidikov procesa internacionalizacije doma (sklop B):
Sklop A) Podporne aktivnosti za mobilnost posameznikov
1. Vzpostavitev informacijske točke (v nadaljevanju: info točke) za tuje visokošolske študente in učitelje
2. Orientacijski dnevi za tuje visokošolske študente
3. Tečaji slovenskega jezika in kulture za tuje visokošolske študente in učitelje
4. Priprava in poskusna izvedba pripravljalnega modula za tuje visokošolske študente
5. Posebne aktivnosti za vključevanje priseljencev2
2S tem javnim razpisom se želi sofinancirati aktivnosti za vključevanje skupine znotraj priseljencev, in sicer osebe z mednarodno zaščito in prosilce za mednarodno zaščito.
V okviru točke 1 bodo sredstva namenjena sofinanciranju stroškov dela ter izvedbe aktivnosti, ki so namenjene tujim visokošolskim študentom in učiteljem, kot so:
– koordinacija aktivnosti različnih služb na visokošolskem zavodu, ki so pristojne za izobraževanje in študijske zadeve, mednarodno sodelovanje, prijavno-vpisni postopek in druge, za študentske referate na članicah univerz ipd.,
– usposabljanje strokovnih sodelavcev v pristojnih službah za delo z njimi,
– promocijske aktivnosti (elektronsko in tiskano informativno in promocijsko gradivo, spletne strani, spletni seminarji, predstavitve na visokošolskih sejmih in podobnih specializiranih prireditvah ipd.),
– svetovanje in pomoč pri urejanju administrativnih postopkov, njihovemu prihodu in namestitvi ipd.,
– izvajanje dodatnih aktivnosti za osebe z mednarodno zaščito in prosilce za mednarodno zaščito, tj. za bodoče visokošolske študente ali visokošolske študente.
V okviru točke 2 bodo sredstva namenjena sofinanciranju različnih aktivnosti, ki tujim visokošolskim študentom pred in po prihodu na študij v Slovenijo pomagajo pri prehodu v novo okolje ter uspešni vključitvi v študij, na primer organizacija predstavitvenih dogodkov o življenju in študiju v Sloveniji, uvajalni dnevi in tutorstvo zanje, izobraževanja za vključitev v spletno učno okolje in podobno.
V okviru točke 3 bodo sofinancirani intenzivni, začetni in nadaljevalni tečaji slovenskega jezika in kulture, prilagojeni različnim predznanjem in skupinam udeležencev ter stroški priprave posebnih izbirnih predmetov za učenje slovenskega jezika in podobno.
V okviru točke 4 bodo sofinancirani stroški priprave in izvedbe pripravljalnega modula za tuje visokošolske študente in kandidate za študij, vključno za osebe z mednarodno zaščito in prosilce za mednarodno zaščito. Pripravljalni modul praviloma vključuje učenje slovenskega jezika in kulture, orientacijsko-integracijske vsebine, usposabljanje iz izbranih predmetov posameznih študijskih programov in podobno.
V okviru točke 5 bodo sredstva namenjena sofinanciranju dodatnih, posebnih aktivnosti, namenjenih izključno ciljni skupini oseb z mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito. Tovrstne aktivnosti vključujejo na primer izvedbo postopkov za dokazovanje izpolnjevanja vpisnih pogojev, podporo pri vključevanju oseb z mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno zaščito v okolje in študij, povezovanje z nevladnimi organizacijami pri skupnih aktivnostih zanje in podobno.
Sklop B) Podporne aktivnosti za procese internacionalizacije doma
1. Usposabljanje slovenskih visokošolskih učiteljev za razvoj medkulturnih in drugih kompetenc slovenskih in tujih visokošolskih študentov
2. Usposabljanje slovenskih visokošolskih učiteljev za poučevanje skupin, v katerih so poleg slovenskih tudi tuji visokošolski študenti
3. Prilagoditev predmeta/predmetov ali delov predmeta/predmetov visokošolskih študijskih programov za vzporedno izvedbo v tujem jeziku
V okviru točke 1 bodo sofinancirana usposabljanja visokošolskih učiteljev za namensko vključevanje mednarodnih in medkulturnih vsebin v formalni in neformalni kurikulum za slovenske in tuje visokošolske študente, za reševanje konfliktov v multikulturnem okolju in učinkovito sporazumevanje v večjezičnem okolju in podobno. Nadalje bo podpora namenjena za usposabljanja o ustreznih načinih dela visokošolskih učiteljev, ki vodijo do pridobivanja medkulturnih kompetenc študentov in podobno.
V okviru točke 2 bodo sofinancirana usposabljanja, usmerjena v razvoj didaktičnih kompetenc visokošolskih učiteljev za delo s tujimi visokošolskimi študenti, za premostitev razlik v predhodnem znanju in načinih učenja med slovenskimi in tujimi visokošolskimi študenti in podobno.
V okviru točke 3 bodo sofinancirane aktivnosti kot na primer priprava gradiv za izvedbo predmeta v tujem jeziku (prilagoditev gradiv za poučevanje skupin, v katerih so tako slovenski kot tuji visokošolski študenti, prevajanje in lektoriranje gradiv, objava gradiv v spletnem okolju itd.), usposabljanje slovenskih visokošolskih učiteljev za poučevanje v tujem jeziku (intenzivni tečaji tujih jezikov, specializirani tečaji za določeno strokovno področje in podobno), vzporedna izvedba predmeta v tujem jeziku in podobno.
Aktivnosti so lahko financirane iz več virov. Ministrstvo sofinancira stroške dela ter izdatke za blago in storitve, ki ne bodo poravnani iz drugih virov in so neposredno povezane s projektom.
2. Pogoji za prijavo
2.1 Splošni pogoji
Za sofinanciranje se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, in sicer:
– prijavitelji, ki imajo manj kot 100 tujih visokošolskih študentov, lahko kandidirajo za dodelitev sredstev na javnem razpisu le za 1. točko Vzpostavitev info točke za tuje visokošolske študente in učitelje iz sklopa A) Podporne aktivnosti za mobilnost posameznikov;
– prijavitelji, ki imajo 100 ali več tujih visokošolskih študentov, lahko kandidirajo za vse razpisane aktivnosti. Prijavitelj lahko kandidira za vse razpisane aktivnosti v okviru sklopa A in sklopa B ali le za posamezne aktivnosti.
Prijavitelj, ki izpolnjuje pogoje iz prve alineje, izpolni Prijavni obrazec 1. Prijavitelj, ki izpolnjuje pogoje iz druge alineje, odda eno vlogo, v kateri prijavi vse aktivnosti, s katerimi želi kandidirati za dodelitev sredstev na javnem razpisu in izpolni Prijavni obrazec 2.
2.2 Posebni pogoji
2.2.1 Prijaviteljem se lahko sofinancira za sklop A glede na število tujih visokošolskih študentov tudi:
– največ 2 zaposlitvi (2 FTE) za najmanj 1.000 tujih visokošolskih študentov;
– največ 1 zaposlitev (1 FTE) za najmanj 500 tujih visokošolskih študentov;
– največ 0,5 zaposlitve (0,5 FTE) za najmanj 250 tujih visokošolskih študentov.
2.2.2 Če prijavitelj kandidira za dodelitev sredstev za 3. točko Tečaji slovenskega jezika in kulture za tuje visokošolske študente in učitelje v sklopu A) Podporne aktivnosti za mobilnost posameznikov mora najmanj 5 % mest na tečaju ponuditi tujim visokošolskim študentom in učiteljem, ki prihajajo z drugih visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe.
2.2.3 Prijavitelji, ki imajo manj kot 100 tujih visokošolskih študentov, lahko z vlogo pri točki 1. Vzpostavitev info točke za tuje visokošolske študente in učitelje iz sklopa A) Podporne aktivnosti za mobilnost posameznikov kandidirajo za največ 7.500,00 EUR.
2.2.4 Prijaviteljem, ki kandidirajo za sredstva za sklop A in sklop B, se lahko sofinancira skupaj za sklop A in sklop B:
– za najmanj 3.000 tujih visokošolskih študentov do največ 600.000,00 EUR;
– za najmanj 1.000 tujih visokošolskih študentov do največ 300.000,00 EUR;
– najmanj 500 tujih visokošolskih študentov do največ 150.000,00 EUR;
– najmanj 250 tujih visokošolskih študentov do največ 80.000,00 EUR;
– najmanj 125 tujih visokošolskih študentov do največ 40.000,00 EUR.
3. Merila za izbor
Postopek za dodelitev sredstev bo vodila komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: komisija).
V izbor se bodo uvrstile samo vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje iz 2. točke javnega razpisa. V postopku izbora se bodo upoštevala naslednja merila za izbor vlog za posamezni sklop.
3.1 Za sklop A):
Zaporedna številka
MERILO
Število možnih točk
1.
Skladnost aktivnosti z uresničevanjem poslanstva in strategije visokošolskega zavoda
Do 20
2.
Finančna izvedljivost in stroškovna učinkovitost prijavljenih aktivnosti z vidika velikosti visokošolskega zavoda
Do 10
3.
Delež sofinanciranja (Delež sofinanciranja iz drugih virov)
Do 10
SKUPAJ
Do 40
Glede na merila, se posamezni vlogi lahko dodeli skupaj največ 40 točk. Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem, katerih vloge bodo dosegle prag, to je najmanj 20 točk.
Če bodo zaprošena sredstva za izbrane vloge presegla razpoložljiva sredstva, bo komisija ministru predlagala znesek dejanskih sredstev za razpis oziroma linearno znižanje sredstev izbranim prijaviteljem.
3.2 Za sklop B):
Zaporedna številka
MERILO
Število možnih točk
1.
Skladnost aktivnosti z uresničevanjem poslanstva in strategije visokošolskega zavoda
Do 20
2.
Finančna izvedljivost in stroškovna učinkovitost prijavljenih aktivnosti z vidika velikosti visokošolskega zavoda
Do 10
3.
Delež sofinanciranja (Delež sofinanciranja iz drugih virov)
Do 10
SKUPAJ
Do 40
Glede na merila, se posamezni vlogi lahko dodeli skupaj največ 40 točk. Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem, katerih vloge bodo dosegle prag, to je najmanj 20 točk.
Če bodo zaprošena sredstva za izbrane vloge presegla predvidena sredstva, bo komisija ministru predlagala znesek dejanskih sredstev za razpis oziroma linearno znižanje sredstev izbranim prijaviteljem.
3.3 Za prijavitelje, ki kandidirajo za dodelitev sredstev na javnem razpisu za 1. točko Vzpostavitev info točke za tuje visokošolske študente in učitelje iz sklopa A) Podporne aktivnosti za mobilnost posameznikov:
Zaporedna številka
MERILO
Število možnih točk
1.
Obseg in struktura aktivnosti projekta
Do 20
2.
Prispevek projekta k povečanju mobilnosti v okviru uresničevanja poslanstva in strategije visokošolskega zavoda
Do 20
SKUPAJ
Do 40
Glede na merila, se posamezni vlogi lahko dodeli skupaj največ 40 točk. Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem, katerih vloge bodo dosegle prag, to je najmanj 20 točk.
Če bodo zaprošena sredstva za izbrane vloge presegla predvidena sredstva, bo komisija ministru predlagala znesek dejanskih sredstev za razpis oziroma linearno znižanje sredstev izbranim prijaviteljem.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev javnega razpisa je 1.052.400,00 EUR, in sicer v letu 2016 452.400,00 EUR in v letu 2017 600.000,00 EUR.
Od tega je 75.000,00 EUR namenjenih za vloge prijaviteljev, ki kandidirajo za dodelitev sredstev na javnem razpisu le za 1. točko Vzpostavitev info točke za tuje visokošolske študente in učitelje iz sklopa A) Podporne aktivnosti za mobilnost posameznikov. Kolikor ta sredstva ostajajo, se lahko dodelijo za ostale izbrane projekte.
Sredstva bremenijo PP 160170 – Internacionalizacija izobraževanja, ukrep 3330-16-0006 – Mednarodna vpetost izobraževalnega in inovacijskega sistema.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi sredstev.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, in način financiranja
Za aktivnosti, ki bodo izvedene v letu 2016, se lahko uveljavljajo stroški, ki so nastali in bili plačani od 1. 6. 2016 do vključno 8. 11. 2016. Zahtevek za izplačilo prejemnik sredstev posreduje na ministrstvo najpozneje do 15. 11. 2016.
Za aktivnosti, ki bodo izvedene v letu 2017, se lahko uveljavljajo stroški, ki so nastali in bili plačani od 9. 11. 2016 do vključno 8. 11. 2017. Zahtevek za izplačilo prejemnik sredstev posreduje na ministrstvo najpozneje do 15. 11. 2017.
6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vloga mora vsebovati v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca, in sicer:
– za prijavitelje, ki kandidirajo za dodelitev sredstev na javnem razpisu za sklop A) in sklop B):
– prijavni obrazec 1 in
– finančni načrt 1;
– za prijavitelje, ki kandidirajo za dodelitev sredstev na javnem razpisu za 1. točko Vzpostavitev info točke za tuje visokošolske študente in učitelje iz sklopa A) Podporne aktivnosti za mobilnost posameznikov:
– prijavni obrazec 2 in
– finančni načrt 2.
Podpisati jo mora odgovorna oseba prijavitelja.
7. Način in rok za predložitev vlog
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke do 2. 9. 2016 do 13. ure v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva« ter z navedbo polnega naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
8. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: prejemnik sredstev bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
10. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog za dodelitev sredstev, ki so prispele pravočasno in imajo pravilno označeno ovojnico, bo opravila komisija, imenovana s strani ministra za izobraževanje, znanost in šport.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 6. 9. 2016 ob 10. uri, na naslovu Kotnikova 38, sejna soba/6. nadstropje.
Komisija bo v primeru nepopolnih vlog prijavitelje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
11. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra za izobraževanje, znanost in šport oziroma od nje pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
12. Pritožbeni postopek
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
13. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih straneh ministrstva.
14. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem naslovu: gp.mizs@gov.si, s pripisom: 6200-1/2016.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost